zizvalley errachidia
الأمن بالرشيدية يتدخل بالعنف لتفربق التلامبذ المتظاهرين
Publi� Le 17 / 01 / 2009 à 23:00 | Dans Divers | 8153 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article

حصريا على موقع واحة زيز، فيديو حي يظهر التدخل العنيف لرجال الأمن و القوات المساعدة بمدينة الرشيدية لتفربق التلامبذ المتظاهرين احتجاجا على العدوان الاسرائيلي ضد الأبرياء في غزة.

ادريس أقراو

Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : abdellatif elazzaoui Le 18 / 01 / 2009 à 13:33 Adresse IP: 196.217.59.50
wa hchoma 3la had nass sara7a kayenin chi wa7din homa li nawddo lala9 me avec intiligence twa9efhom machi te3ti lkolch le3ssa
Commentaire N�2 Post� par : rchdawi Le 18 / 01 / 2009 à 14:48 Adresse IP: 196.12.233.129
ci ca l nouveux maroc de 2009 le maroc democratique le maroc de la liberty !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Commentaire N�3 Post� par : hani Le 18 / 01 / 2009 à 16:45 Adresse IP: 41.249.104.99
aw hadchi kaml f errachidia !!!!!!!!!
Commentaire N�4 Post� par : alhachmi Le 18 / 01 / 2009 à 17:46 Adresse IP: 41.249.97.138
awdi le maroc reste tjr le maroc dima l 3onf makayn la 7o9o9 la walou
Commentaire N�5 Post� par : nani Le 18 / 01 / 2009 à 21:13 Adresse IP: 41.249.70.211
olah ila 7choma 3la lmkhzan
achno daro lihom drari bghaw itdahro wlakin l tydir sda3 i9btoh bo7do machi ikhlto kolchi mais sm7o lina 3la had lhdra
Commentaire N�6 Post� par : Moulay Le 19 / 01 / 2009 à 09:04 Adresse IP: 196.200.150.4
C'est un acte présumè terroriste et agressif commis par les forces de "desordre" envers nos éléves qui veulent exprimer leur soutien à gaza la militante.on se demande pourquoi il ya toujours recours à la violence tandis qu'on peux calmer la situation sans force mais attention ça va paniquer!!!!!!
Commentaire N�7 Post� par : latifa rasawi Le 19 / 01 / 2009 à 10:14 Adresse IP: 196.217.25.87
fnadari talamid 3ndhoum l79 idiro modahara walakinkolchi idirha machi 2 wla 5 inwdoha o itselelo l mo2sasat tmchiw lgheza tl9awha tat9ra o fnfes lw9t tat7arb o tadaf3 3la bladha
diro b7alhom la3la wa3asa tkharjoo f lmosta9bal!! alor diro bhad nasi7a bla matnwdoha taynwdoha ibad lah o tma diro li3likom o 9raw
Commentaire N�8 Post� par : samii Le 19 / 01 / 2009 à 11:29 Adresse IP: 196.12.230.119
wabsif akhoya itdkhlo nkounou wa9i3yin chwia .wach drari galssin wasat tri9 ra2issia aw chari3 lkbir dial errachidia.7abssin tri9.obghiti mayjiwch lihoum la police.wla bghiti ijibo lihoum 9hwa k7la. RAH KAYNA MODAHARA OKAYNA RWINA,
Commentaire N�9 Post� par : mohamed Le 19 / 01 / 2009 à 15:06 Adresse IP: 41.251.114.26
hchou hadchi walakin rah wlad errachidia li kaymchiw limilitaire bzaf
Commentaire N�10 Post� par : bidan Le 19 / 01 / 2009 à 17:02 Adresse IP: 196.206.97.81
la hawla wa la 9ouwata illa billah l3aliyi l3adim
Commentaire N�11 Post� par : salas Le 20 / 01 / 2009 à 10:21 Adresse IP: 81.192.108.67
7na f lmaghrib ma 3andnach l police ali tay7mi cha3b 3andna l police ali tay9ma3 lmowatin bzaf 3lina 7o9o9 alinsan ou 7choma nhadro 3liha
Commentaire N�12 Post� par : bika Le 20 / 01 / 2009 à 22:50 Adresse IP: 212.217.109.211
f nadari;talamid khashom itdahro f chi makan akhor;machi ost la route principale;walakin hta la police kayfrto chiwa f l9am3.viva ghaza
Commentaire N�13 Post� par : mouhssin Le 21 / 01 / 2009 à 19:36 Adresse IP: 41.249.47.127
lahe ouma nsour ahla ghza
Commentaire N�14 Post� par : hanae Le 22 / 01 / 2009 à 19:51 Adresse IP: 41.249.16.233
saraha had lvidio makaybiyin hta haja ofnadark talamid li kayharsso les classe ache khashom? 3awtani talamid chathom lahkach ana man hom kaybiw haykarzo oforsa lihom bach ifargho
li bdakhalhom
Commentaire N�15 Post� par : abderrahim Le 23 / 01 / 2009 à 03:22 Adresse IP: 41.249.4.226
áíÓ åÐÇ ÇÓÊÊäÇÁÇ Èá ÕÇÑ ÌáíÇ.æ ÃæÏ ÇáãÔÇÑßÉ ÈãÞÇá íÏÎá Ýí åÐÇ ÇáÕÏÏ áÅÛäÇÁ ÇáãæÖæÚ ,ÇÎÊÑÊ ÚäæäÊå:Ããä ÇáÑÔíÏíÉ æ ÛÏÇíÏæ ... ¿þ
ÑÝ ÇáÑÔíÏíÉ ÍÇáÉ ãä ÇáÝæÖì Ýí ãÌÇá ÇáÃãä ,ãäÐ ãÏÉ, ÈáÛÊ ÕÏÇåÇ ãäÇÈÑ ÇáÅÚáÇã ÇáæØäíÉ ÝÒíÇÏÉ Úáì ÇáÓÑÞÇÊ ÇáÊí æÞÚÊ ÞÈíá ÚíÏ ÃáÇ ÖÍì.ÊÚÑÖ ÇáÓæÞ ÇáãÛØì áÚãáíÉ ããÇËáÉ. æÝÞØ ÇáÎãíÓ ÇáãÇÖí Êã ÇáÓØæ Úáì ãÍá ÊÌÇÑí áÇ íÈÚÏ ÅáÇ ÞáíáÇ Úä ÇáÅÏÇÑÉ ÇáÚÇãÉ ááÃãä ÇáÅÞáíãí.æÞÏ ÎáÝ åÐÇ ÇáæÖÚ ÇÓÊíÇÁÇ áÏì ÇáÓÇßäÉ áíÓ ÝÞØ áãÇ íÍÏË æáßä ááØÑíÞÉ ÇáÊí ÈÇÊ íÊÚÇãá ÈåÇ ÈÚÖ ÑÌÇá ÇáÔÑØÉ ãÚ ÇáãæÇØäíä.ãä ÇÓÊäØÇÞÇÊ æ ÇÚÊÞÇáÇÊ ÚÔæÇÆíÉ Ïæä ãÈÑÑ ãÕÍæÈÉ ÈÇáÞÐÝ ÇááÝÙí æÇáÊÑåíÈ.åÐÇ Åáì ÌÇäÈ ÇÈÊÒÇÒ ÇáÈÇÚÉ ÅÐ áÇ íÎáæÇ ÃÕÍÇÈ (ÇáÏíØÇí)ãä ÈØÔåã áíá äåÇÑ ÎÇÕÉ ãä ØÑÝ ÇáãÏÇæãíä Çááíáíä (***)ÍíË íÍáæÇ áåãÇ ããÇÑÓÉ ÓÇÏíÒãíÊåã æ ÌÈÑæÊåã æÍÑßÇÊåã ÇáåíÊÔßæßíÉ áÊÑæíÚ ÇáãæÇØäíä.æíÈÏæÇ ÌáíÇ ÃäåãÇ ÊäÞÕåã ÇáÊÌÑÈÉ æÇáÍäßÉ Ýí ÇáÚãá.æÇáÏáíá Úáì ãËá Ðáß Çäå Çáíæã ÝÞØ(ÇáÓÈÊ _ÇáæÇÍÏÉ ÕÈÇÍÇ)ÔÇåÏÊ ÓíÇÑÉ ÔÑØÉ(4/4)Úáì ÇáØÑíÞ ÇáãÊÌåÉ ááÑíÕÇäí ÊØÇÑÏ ÓíÇÑÉ (Ñæäæ ÊÑÇÝíß)æÈÓÑÚÉ ÌäæäíÉ ÊÝæÞ100 æÇÓÊãÑÊ Ýí ãáÇÍÞÊåÇ Åáì ãÇ æÑÇÁ 40 Çí ÎÇÑÌ ÇáÍÏæÏ ÇáãÎæá áåÇ. æÑÈãÇ áåÐÇ ÇáÌÇäÈ ãä ÇáÞÕæÑ æÇáÇÑÊÌÇáíÉ æááäÞÕ ÇáÍÇÕá Ýí ÇáãæÇÑÏ ÇáÈÔÑíÉ ááÔÑØÉ íÖØÑ ãÓÆæáåã ÇáãÈÇÔÑ ÇáÍãæÔí ÇáãÔåæÏ áå ÈÇáÍÑßíÉ æÇáÊÝÇäí Ýí ÇáÚãá Åáì ÇáæÞæÝ ãÇ ãä ãÑÉ ãíÏÇäíÇ.ÈÞí Ãä äÞæá áÑÌÇá ÃãääÇ :ÅÐÇ ÊÚÐÑ ÇÓÊÊÈÇÈ ÇáÃãä ÃÍíÇäÇ .ÝÑÌÇÁÇ "ãÊÑÌÚæÔ áÛÏÇ íÏ Ýí ÇáãæÇØäíä ÃáÇ ÈÑíÇÁ"
Commentaire N�16 Post� par : omari Le 23 / 01 / 2009 à 14:02 Adresse IP: 41.249.61.208
ÇáÝÊäÉ ÇÔÏ ãä ÇáßÝÑ
åÏå áíÓÊ ÈÊÙÇåÑÉ Èá åí ÝæÖì ÚÇÑãÉ ÈÇáÔÇÑÚ ÇáÚÇã.
íÌÈ ÚáíäÇ Çä äßæä Ýí ãÓÊæì ÊäÙíã ÇáÊÙÇåÑÇÊ ÇáÇÍÊÌÇÌíÉ ßÈÇÞí ÇáãÏä.
Commentaire N�17 Post� par : scorpior Le 23 / 01 / 2009 à 21:49 Adresse IP: 41.248.195.137
achno ghangol awlan talamid lidaro sda3 wla limadaroch mkanach 3lihom idiro modahara f chari3 @ + lmkhzan dar khdamto wakha tari9a 3anifa lah y7san l3wan omachi bhad lmodaharat likaydiro talamid wla lmowatini homa liysa3do ghaza kaynin toro9 ijabiya bhal tabaro3
Commentaire N�18 Post� par : mustapha Le 24 / 01 / 2009 à 13:50 Adresse IP: 41.214.180.128
ils sont les élévve d"aujourdoui magharadhoum i9raw ma walo et pour cela ils ont trouuvent l occasion poure faire lidrabe bach in3Sou htan tn3s 3lihoum !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Commentaire N�19 Post� par : Insane Le 25 / 01 / 2009 à 12:48 Adresse IP: 81.192.41.215
åÐÇ áÇ íáíÞ ÃÈÏÇ ãåãÇ ÈáÛ ÇáÃãÑ ÅáÇ ÅÐÇ ßÇä ÊÎÑíÈ ÇáãäÔÂÊ ÇáÚãæãíÉ æ ÇÊáÇÝ ááãÊÇÌÑ æ ÛíÑåÇ ãä ÊßÓíÑ ÒÌÇÌ æÇÌåÇÊ ÇáãÑÇÝÞ ÇáÚÇãÉ æ ÇáÎÇÕÉ.ÇáãÙÇåÑÇÊ æ ÇáãÓíÑÇÊ ÇáÓáãíÉ íßÝáåÇ ÇáÞÇäæä ... ÇáÔíÁ ÇáæÍíÏ ÇáÐí íÓÊäßÑå Ðæí ÇáÚÞæá ÇáäÙíÝÉ æ ÇáÞáæÈ ÇáÕÇÝíÉ ÇáäÞíÉ åí ãÍÇæáÉ ÊæÙíÝ ÞÖíÉ ÝáÓØíä áÛÑÖ
%ÓíÇÓí ÏäíÁ ãÇ ÏãäÇ ãÓáãíä ÌãíÚÇ ÈäÓÈÉ 99¡99
æ ÇáÞÖíÉ ÇáÝáÓØíäíÉ áíÓÊ ÍßÑÇ Úáì ÃÍÏ Ýåí ÞÖíÉ ÇáÚÑÈ æ ÇáãÓáãíä ÌãíÚÇ æ åí Ýí ÞáæÈ ÇáÌãíÚ ÅáÇ ãä ÊäßÑ áåæíÊå ÝåÐÇ ÔÃäå.æ ãä áã íåÊã ÈÃãæÑ ÇáãÓáãíä ÝáíÓ ãäåã
ÚÇÔÊ ÝáÓØíä : ÞØÇÚ æ ÛÒÉ ÃÈíÉ æ ãÑÛ ÇáÚáã Ðæ ÇáäÌãÉ ÇáÓÏÇÓíÉ Ýí ÇáÊÑÇÈ Åáì ÇáÃÈÏ æ áÇ ãÃæì ááÕåÇíäÉ æ áÇ ÇÓÊÞÑÇÑ áåã Çááåã Åä ÃÑÇÏæÇ Ãä íÞÈÑæÇ åäÇß æ áÇ ÃÓÊÈÚÏ Ðáß Åä ÔÇÁ ÑÈ ÇáÚÒÉ æ ÇáÌÈÑæÊ
Commentaire N�20 Post� par : taldjigt Le 25 / 01 / 2009 à 14:00 Adresse IP: 41.249.97.159
iwa tbraklah machi khdma hadik daro
lah yah ihdro m3ahom safi


Commentaire N�21 Post� par : invité Le 25 / 01 / 2009 à 18:07 Adresse IP: 196.206.93.39
errachidia bilad lmakhzan bimtiyaz. otbargig otanmia lah ijib
Commentaire N�22 Post� par : l3aydi ad Le 26 / 01 / 2009 à 14:00 Adresse IP: 81.192.109.251
awa rakom hbalto ahal gsar sou9 wach li 3aych f had lblad makhaso nit hil lmodaharat ach khasak al3aryan khatam amoulay siro diwha hil f haltkom owladkom
Commentaire N�23 Post� par : khald05 Le 28 / 01 / 2009 à 12:17 Adresse IP: 196.217.31.246
tbark alah 3la drari ou houma elrajala.ou 7choma 3la lhnach
Commentaire N�24 Post� par : anass Le 31 / 01 / 2009 à 11:39 Adresse IP: 81.192.44.11
hada 3ib hada 3ar otlamid fi hrtar
Commentaire N�25 Post� par : zaid oudounit Le 31 / 01 / 2009 à 19:18 Adresse IP: 196.206.74.225
quand j'étais élève au lycée mohamed 5 à goulmima, toutes ces préstations annoncent des jours de repos et de paresse pour moi malheureusement et pour la la majorité des grévistes encore,mais à peine grandi je retrouve l'opportunité d'analyser correctement mes actes du passé, la conclusion de penser autrement c'est d'essayer la fabrication d'une gomme capable d'effacer ce genre de comportement de mon curriculum.il est temps d'imposer nos idéologies par un bon parcours estudiantine, soyez des élèves qui peseront lourd dans l'avenir.les forces de l'ordre ont le plein droit de faire recours à tout moyens surtout dans le cas vu sur vidéo.imaginez errachidia sans police ni forces auxiliaires elle sera erruina. ce n'est qu'un point de vue. zaid khoukoum.
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=