zizvalley errachidia
التلاميذ بمدينة الرشيدية في تظاهرة حاشدة تضامنا مع شهداء غزة
Publi� Le 06 / 01 / 2009 à 23:00 | Dans Divers | 13130 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article

تظاهر اليوم الأربعاء 07/01/2008 تلامذة الاعداديات و الثانويات بمدينة الرشيدية احتجاجا على العدوان الاسرائيلي ضد الأبرياء في غزة، التظاهرة جابت وسط المدينة و اتجهت نحو ساحة الحسن الثاني أمام مقر عمالة اقليم الرشيدية.

12h30


15h30

Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : wid87 Le 07 / 01 / 2009 à 14:27 Adresse IP: 196.217.99.225
c une bonne iniciation pour arréter le crimenel a ghaza.que DIEU aide les palestiniens et viiiiiive ghaza!
Commentaire N�2 Post� par : Safae Le 07 / 01 / 2009 à 15:46 Adresse IP: 81.192.40.217
Errachidia mtadmna avec "GAza" walakin hadchi makafiich hiiiit gha tghawattt chnou gha ysm3oook z3maaaaaaaa :p
Commentaire N�3 Post� par : lfaylassofaa rich Le 07 / 01 / 2009 à 16:21 Adresse IP: 196.217.71.202
.rafto baynin li mabghawch i9raw achno ghadiro ntoma za3ma ghadi twa9fo m3a ghaza walah l3adim kon israiil 9albat rassha lmaghrib tatharbo awla kon talbo chabab iltah9o bghaza walah lamchiti 3afakom khaliw hadchi li ktabt i9rawh 3ibad lah bach it3a9lo wila bghaw bassah issa3do ahl ghaza itharko machi bachi3arat mais bmosa3adat maliya awla fath lhawajiz lidahab ila honak ikhwani akhawati asstassmih 3ala kol ma9olto walakin machi chi3arat hiya li tssa3ad mais l3amal alahoma onssor ahla ghaza wabido3ae lahom ya ikhwan asalamo 3ala ljami3
Commentaire N�4 Post� par : hakim Le 07 / 01 / 2009 à 17:02 Adresse IP: 41.249.42.174
hadchi likaydiro had talamid machi khayb walakin rahom maghaybdlo walo lokan dkhlo y9raw ila khirlhom
Commentaire N�5 Post� par : rachid Le 07 / 01 / 2009 à 18:16 Adresse IP: 41.248.30.85
lahala wla 9owata ila bilah 3la abnae lmaghrib ila da3 cha3b moslim makhaschi loma kolha tdi3 lah ihdihom wirj3o i9raw rahom taykbo lma frml...
Commentaire N�6 Post� par : youssofi mohammed Le 07 / 01 / 2009 à 19:11 Adresse IP: 41.249.80.226
ÈÓã Çáå ÇáÑÍãÇä ÇáÑÍíã
ÈÇÑß Çááå Ýíßã æÝí ÊáÇãíÐäÇ áßä ÇÑíÏ áä Çäæå ÈÇáÐßÑ Çä íßæä åÐÇ ÇáÊÖÇãä áíÓ áíæã ÝÞØ æáßä íæãíÇ ÎÇÕÉ æÇÑíÏ Çä íßæä ÇáÊÖÇãä ÈÇáÏÚÇÁ Ýí ÇáÕáÇÉ æÈÇáÇÎÕ Ýí ÇáÓÌæÏ æÎÊÇãÇ ÊÞÈáæÇ ÊÍíÇÊ ØÇáÈ ÈáÇÏ ÇáäÎíá
Commentaire N�7 Post� par : wissal err Le 07 / 01 / 2009 à 19:52 Adresse IP: 196.217.41.47
wayani rakom rajla ouhaka nabghikom et tjr nous somme avec twa ghaza
Commentaire N�8 Post� par : . Le 07 / 01 / 2009 à 20:23 Adresse IP: 41.248.43.28
ÊÍíÉ ÌåÇÏíÉ ÊÍíÉ ÇíãÇäíÉ äÍíí ÇÈäÇÁ æÊáÇãÏÉ ÇáÑÔíÏíÉ Úáì åÏå ÇáãÓíÑÇÊ ÇáãÚÈÑÉ ÇÞÓã áßã ÈÇááå Çä åÏå ÇáãÓíÑÇÊ áåÇ ãÚäì æÇäåÇ ÊÔßá ÎØæÑÉ Úáì ÇáÍßæãÉ ÇáÎÈíÊÉ ãÒíÏÇ ãä ÇáäÖÇá ÛíÑ ÇáÔãÇíÊ áí ßÇíßæáæ ÇáãÓíÑÇÊ ãÇ ÚäÏåÇ ãÚäì

ÒßÑíÇÁ äÈíá
Commentaire N�9 Post� par : h Le 07 / 01 / 2009 à 20:59 Adresse IP: 196.217.29.233
ÈÓã Çáå ÇáÑÍãÇä ÇáÑÍíã
ÇáÊáÇãíÐ ÈãÏíäÉ ÇáÑÔíÏíÉ Ýí ÊÙÇåÑÉ ÍÇÔÏÉ ÊÖÇãäÇ ãÚ ÔåÏÇÁ ÛÒÉ

áíÊß íÇ ÝáÓØíä Úáì ÇáÍÏæÏ ãÚ ÇáãÛÑÈ
.
ÇáãæÊ áÅÓÑÇÆíá æáßá ÇáÎæäÉ æÓáÇã ÎÇÕ ááÔåÏÇÁ æÅÎæÇääÇ Ýí ÛÒÉ
ãäÐ æáÏäÇ æäÍä äÝÎÑ ÈáÃÓáÇã ÝãÊì íÝÎÑ ÇáÅÓáÇã ÈäÇ ¿
ÈÏá ãÇ äÚØí ááËæÑÉ ÇáÊæÑÉ ÈÊÚØíäÇ , ÊÇÌÑ áÓáÇÍ ÈãÔíäÇ , ÇÚÊÑÝäÇ ÈÇÓÑÇÆíá ÞÊáæ ÝíäÇ , ÍÑÞæ ÇáÇÞÕì , æÍäÇ ÓÑÇÆíá ÚäÏæÉ ÈáÍÑã ÏÇÚíä
äÑì ÛÒÉ ÇáÌÑíÍÉ ßá íæã ÊÊÎÈØ Ýí ÏãÇÆåÇ æÊÕÑÎ Çíä ÇäÊã íÇ ÚÑÈ¿¿¿ äÌíÈ:äÍä åäÇ æáßä åá äÚäí ãÇ äÞæá¿¿¿!!
Çááåã ÇäÕÑ ÇáãÞÇæãÉ Ýí ÛÒÉ ....Çááåã ÇäÕÑ Çåá ÛÒÉ .....Çááåã ãßä áåã ãä ÌäæÏ ÇáÕåÇíäÉ ....Çááåã ãßä áåã æ ÇäÕÑåã ............ .
Commentaire N�10 Post� par : . Le 07 / 01 / 2009 à 21:30 Adresse IP: 196.217.61.96
ÊáÇãíÏÉ ÇáãÏÇÑÓ: ÇÎæÇäßã Ýí ÛÒÉ íãæÊæä æÇäÊã ÊÏÑÓæä ÚÇÑ Úáíßã.ÝÈÕæÊ æÇÍÏ äÞæá áÇ áÏÑÇÓÉ æÔÚÈ íãæÊ>ÝÈÊÏÇÁ ãä Çáíæã ÓäæÞÝ ÇáÏÑÇÓÉ
Commentaire N�11 Post� par : seewar Le 07 / 01 / 2009 à 23:46 Adresse IP: 196.217.61.130
ãä ÃÌáí ãä ÃÌáß ãä ÃÌá ÝáÓØíä ÛÒÉ

ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå
ÊÍíÉ ÍÈ æÊÞÏíÑ áßá ÇáÃÚÒÇÁ ÇáÐíä ÓíÊæÕáæä ÈåÐå ÇáÑÓÇáÉ
æÇÓãÍí áí ÃÎí ÓÂÎÐ ãä æÞÊß ÈÚÖ ÇáÏÞÇÆÞ áÞÑÇÁÉ ãÇ íáí
åá ÊÚáã Ãä åäÇß

ÅÚáÇäÇÊ ÕÇÑÎÉ æÑÓãíÉ æÞæíÉ ¡ æãÈÇÔÑÉ ÇáÂä
Ýí ßá ÃäÍÇÁ ÃæÑÈÇ æÃãÑíßÇ æãÝÇÏåÇ
ÓÇåã áÈÞÇÁ ÅÓÑÇÆíá !!
Ýí ÇáÃÓæÇÞ æÝí ÇáãØÇÚã ÇáÃæÑæÈíÉ : YÓÇåã áÅäÞÇÐ ÅÓÑÇÆíáY
ÑÆíÓ ÔÑßÉ ÓÊÇÑ ÈæßÓ ááÞåæÉ ÕøÑÍ Çäå
ÓíÖÇÚÝ ÇáÊÈÑÚÇÊ YáÅÓÑÇÆíáY áÞÊá ÃæÛÇÏ ÇáÚÑÈ !
(( æåæÇáãÚÑæÝ ÈÃäå íÏÝÚ 2 ãáíÇÑ ÏæáÇÑ ÓäæíÇð áÅÓÑÇÆíá ãä ÃÑÈÇÍ ÓÊÇÑ ÈæßÓ ))
ÔÑßÉ ÝíáíÈ ãæÑíÓ ( ÇáãäÊÌÉ áÓÌÇÆÑ ãÇáÈæÑæ )
ÊÏÝÚ ÇáÊÈÑÚÇÊ ÈÕÝÉ íæãíÉ !!!
Ýí ßá ÕÈÇÍ ÊÏÝÚ ÔÑßÉ ÝíáíÈ ãæÑíÓ ááÓÌÇÆÑ
ãÇ ãÞÏÇÑå 12% ãä ÃÑÈÇÍåÇ áÜÜÜ YÅÓÑÇÆíá Y
æãÏÎäí ÇáÚÇáã ÇáÅÓáÇãí ßßá ¡ íÓÊåáßæä ÓÌÇÆÑ ãä ÝíáíÈ ãæÑíÓ
ÈÞíãÉ 100 ãáíæä ÏæáÇÑ ¡ æÚáíå ÝÅä ãÏÎäí ÇáÚÇáã
ÇáÅÓáÇãí íÏÝÚæä áÅÓÑÇÆíá ßá ÕÈÇÍ 12 ãáíæä ÏæáÇÑ
ÊßáÝÉ ÇáØÇÆÑÉ ÇÝ 16 F-16
ÃÍÏË ØÑÇÒ ¡ 50 ãáíæä ÏæáÇÑ ¡ íÚäí ÅääÇ
äÏÝÚ ÞíãÉ ØÇÆÑÉ ÍÑÈíÉ ßá 4 ÃíÇã ð
ááÃÓÝ......... åã íÌãÚæä ÇáÊÈÑÚÇÊ áÞÊá ÇáãÓáãíä ÍÓÈäÇ Çááå æ äÚã Çáæßíá .....
æäÍä áÇ äÌãÚ Ãí ÔÆ áÅäÞÇÐ ÃæáÆß ÇáãÓáãíä ÇáãÓÊÖÚÝíä
áÇ ÊÑíÏæä Ãä ÊÌãÚæÇ
ÊÈÑÚÇÊßã .. áÇ ãÔßáå
æáßä ÊæÞÝæÇ Úä ÇáÊÈÑÚ æÏÚã YÅÓÑÇÆíá Y
áÜóÞóÜÏú ÃóÓúÜÜãóÜÚúÜÊó áóÜæú äÇÏóíúÊó ÍóÜÜÜíóøÜÇ æáßöÜÜÜäú áÇ ÍÜóÜÜÜÜíÇÉó áöãóÜÜÜÜäú ÊõÜäÜóÜÇÏö
æóáÜóÜÜÜæú äÜóÇÑÇð äÜóÜÝÜóÜÎúÜÜÊó ÈÜåÜÜÜÜÇ ÃóÖÜóÜÜÇÁóÊú æóáóÜßöÜÜÜÜäóøßó ÊÜóÜÜÜäÜúÜÜÝõÜÜÜÎõ Ýí ÑóãÜÇÏö
YÓÊÇÑ ÈæßÓ STARBUCS Y
Y ãÇßÏæäÇáÏÒ McDonalds Y
YÈÑÌÑ ßíäÌ BURGER KING Y
YßäÊÇßí Y KENTUCKY
YÈíÊÒÇåÊ PIZZA HUT Y
YßæßÇ ßæáÇ Y COCA COLA
YÈíÈÓí PEPSI COLA Y
YÝÏÑßÑÒ FUDRACKERS Y
YÔíáíÒ Y CHILIES
æÇáÞÇÆãÉ íÚÑÝåÇ ÇáÌÇåá ÞÈá ÇáãÊÚáã ¡
æáßä áÇ ÍíÇÉ áãä ÊäÇÏí

áäÊæÞÝ Úä ÔÑÇÁ ÇáÈÖÇÆÚ
ÇáÃãÑíßíÉ æÇáÈÑíØÇäíÜÜÉ ((((( ÝÞØ )))) áÔåÑ æÇÍÏ ÔåÑ æÇÍÏ
ÃÑÓÇáåÇ ááÌãíÚ áßí íÚáã Ãä ÃãÑíßÇ ÊÎÓÑ 8.6 ÈáíÜÜæä ÏæáÇÑ ÈÇáÜíæã ¡ ÚäÏãÇ áÇ äÔÊÑí ÈÖÇÆÚåÇ
((((( ÝÞØ ÔåÑ æÇÍÜÜÜÜÜÜÜÏ ))))
ÃÑÌæß áÇ ÊäÊÙÑ¡ ÃÑÓáåÇ áßá ãä ÊÚÑÝ
ËãäåÇ <<<<8.6 /7*30 = 36.68 Èáíæä¿¿>>>>
ÃäÇ ÃÚÑÝ Çäå ÈÇÓÊØÇÚÊß ÝÚáåÇ¡
ÃÑÌæß ÃÝÚáåÇ ßãÓáã ÍÞíÞí ¡ ÃÎÈÑ ÅÎæÇäß
¡ Ãåáß ¡ ÌíÑÇäß ¡ ÃÕÜÜÜÍÇÈß ¡ æÊæÞÝ áÔåÑ æÇÍÏ ... ÝÞØ ÔåÑ

áäæÞÝ ÔÑÇÁ ÇáÈÖÇÆÚ ÇáÃãÑíßíÉ æÇáÈÑíØÇäíÉ ÝÞØ áÔåÑ æÇÍÏ
ÔåÑ ÓæÝ Êßæä ÊßáÝÉ åÐÇ ÇáÔåÑ Úáíåã
8.6 /7*30=36.86 Èáíæä

ÊÍíÇÊí æãÚÐÑÉ
Commentaire N�12 Post� par : nadia_errachidia for every Le 08 / 01 / 2009 à 15:53 Adresse IP: 196.217.55.103
bismilah rahaman rahime ata9adamo bi ahari ta3azi li cha3be lfilistini wa n9oulo lahm bi ism jami3a tanawiyate errachidia(ben tahire sejilmassa moulay rchid lmassirra ebn malak l9odsse) wa bikawno bent rachidia wa moateratan fi hadiha atadohorate nwado an n3abira 3la tadamonina m3ay filistine
Commentaire N�13 Post� par : zaki abr Le 08 / 01 / 2009 à 17:44 Adresse IP: 41.248.23.59
tjrs comme ca nbgghikom wlad bladi fikom lghira 3la ghaza
Commentaire N�14 Post� par : zaki Le 08 / 01 / 2009 à 20:42 Adresse IP: 41.249.75.212
vraiment kaynin lidanin bini kandiro hadachi 7it mabghinach na9raw aw kima kaygolo l2asatida lmo7taramin ghadi ghir day3o raskom had lostad ola lostama 100% bdoun damir obla sha5siya limaslam rah 3araf raso oli 3ando damir kadalik 3araf raso yalah nzido l9adam raf3in chi3ar wahad ((( ya shahid ya filistni damak dami odinak dini ))) tbarkalah 3likom et restent comme sa
Commentaire N�15 Post� par : abdellah_taza Le 09 / 01 / 2009 à 09:39 Adresse IP: 41.249.47.238
ÕÍíÍ Ãä ÔÚÈäÇ áÇ íãáß ØÇÆÑÇÊ æáÇ ÏÈÇÈÇÊ æáÇ ÈæÇÑÌ æáÇ ÞäÇÈá ÇäÔØÇÑíÉ Ãæ ÝÓÝæÑíÉ... æáßäå íãáß ÅÑÇÏÉ æÚÒíãÉ æÅíãÇä æÅÕÑÇÑ¡ æíÊÓáÍ ÈÇáËÈÇÊ æÇáæÍÏÉ æÇáÞÏÑÉ ÇáåÇÆáÉ Úáì ÇáÕÈÑ æÇáÊÍãá æÇáÕãæÏ... ÝãÇ ÃÙåÑÊå ÛÒÉ Ýí åÐå ÇáÍÑÈ ÇáÊí ÊÓÞØ ÃãÇãåÇ Ïæá åæ ÈãËÇÈÉ ãÚÌÒÉ ÅáåíÉ æÂíÉ ãä ÂíÇÊ Çááå¡ ÝÇáÍÓÇÈÇÊ ÇáÈÔÑíÉ ÊÚÌÒ Úä ÊÝÓíÑ åÐå ÇáÞÏÑÉ æåÐÇ ÇáÕÈÑ æåÐÇ ÇáËÈÇÊ (íËÈÊ Çááå ÇáÐíä ÂãäæÇ Ýí ÇáÍíÇÉ ÇáÏäíÇ æÝí ÇáÂÎÑÉ.
Commentaire N�16 Post� par : kawtara Le 09 / 01 / 2009 à 13:47 Adresse IP: 41.249.96.97
mzyan hit drto had lmobadara mais machi la solution . nkhliw 9raytna o nkhrjo nrwto nnn homa ndhom lharb o kay9raw bach isn3o lmdfa3 o sarahatan wla sigilmassa mafihom may9raw hadchi 3lach iwa siro tbr3o bddam dyalkom wla jm3o lflous lghaza machi doran bla dayda wla diro lmodahara mn 2 a 12 o dsl pour tous ok
Commentaire N�17 Post� par : hamid malhouni Le 09 / 01 / 2009 à 15:52 Adresse IP: 41.249.2.106
ÊÍíÉ äÖÇáíÉ áåöÄáÇÁ ÇáÊáÇãíÐ ÇáÐíä ÃÈÇäæÇ Úä ÊÖÇãäåã ãÚ ÇáÔÚÈ ÇáÝáÓÙíäí Ýí ãÍäÊå ãÚ ÇáÕåíæä ÇááÅÓÑÇÆíáí
ÇáãæÊ ááÅÓÑÇÆíá ÇáãæÊ áÃãÑíßÇ æÍáÝÇÆåÇ ÃÏÚÉÇ ßá ãä ÞÑà åÐÇ ÇáÊÚáíÞ ÇáÏÚÇÁ ãÚ ÇáÔÚÈ ÇáÝáÓØíäí ÈÇáäÕÑ Åä ÔÇÁ Çááå
Commentaire N�18 Post� par : mohammed Le 09 / 01 / 2009 à 18:03 Adresse IP: 41.249.41.238
salamo 3alaykom warahmato llah ta3ala wabarakatoho
ana tilmid f sijilmassa . kona kanadmou tadahorat lakin chafna rh drari kaytjam3o ghor bach may9raw.
kanhayi talamid sijilmassa bzaf walakin khas i9raw . y adios.
Commentaire N�19 Post� par : zaki Le 09 / 01 / 2009 à 18:35 Adresse IP: 41.249.57.214
ma3a i7tirami l kol mais ka nden bili mawdo3 seewar mohiiim bzaff merci ou taiya kahlisa man 9albi ou ana man hadok li gha ynachro klamk ou merci mra okhra l ikhawn ou ta7ya ghaza wa 7arakat 7amas
Commentaire N�20 Post� par : mariam Le 09 / 01 / 2009 à 19:21 Adresse IP: 41.248.138.155
fach nf3o lmodaharat li bra i3awn ghaza bsah i3awnha bjibo o li ma3ndoch i3awnha b do3ae merci
Commentaire N�21 Post� par : alfaylassofa errich Le 10 / 01 / 2009 à 09:04 Adresse IP: 196.206.69.112
slt a tous wakhassak ta3raf nti awla nta ana hadchi li tadiro machi fssalih ta had fina ntoma mabaghyinch ta9rah ahhhhh bghito tbayno tadamon diyalkom m3a filasstin ok iwa ya ikhwani machi fachawari3 o lazi9a siro lssifarat li falmaghrib ghawto tama siro lhokoma wa9fo ihtijajan tama osiro 9adam roassae wa9fo ghawto ana machi 9olt hadchi mataydir walo mais chkon ssma3k ya ikhwani ado3aaaaee ma3a ahl ghaza bi nassrwassabr hada kolo kafi wasalam natmana tfahmo
Commentaire N�22 Post� par : h Le 10 / 01 / 2009 à 12:09 Adresse IP: 41.248.17.135
hicham-A-Solo
ÈÓã Çáå ÇáÑÍãÇä ÇáÑÍíã
ÇáÊáÇãíÐ ÈãÏíäÉ ÇáÑÔíÏíÉ Ýí ÊÙÇåÑÉ ÍÇÔÏÉ ÊÖÇãäÇ ãÚ ÔåÏÇÁ ÛÒÉ

áíÊß íÇ ÝáÓØíä Úáì ÇáÍÏæÏ ãÚ ÇáãÛÑÈ
.
ÇáãæÊ áÅÓÑÇÆíá æáßá ÇáÎæäÉ æÓáÇã ÎÇÕ ááÔåÏÇÁ æÅÎæÇääÇ Ýí ÛÒÉ
ãäÐ æáÏäÇ æäÍä äÝÎÑ ÈáÃÓáÇã ÝãÊì íÝÎÑ ÇáÅÓáÇã ÈäÇ ¿
ÈÏá ãÇ äÚØí ááËæÑÉ ÇáÊæÑÉ ÈÊÚØíäÇ , ÊÇÌÑ áÓáÇÍ ÈãÔíäÇ , ÇÚÊÑÝäÇ ÈÇÓÑÇÆíá ÞÊáæ ÝíäÇ , ÍÑÞæ ÇáÇÞÕì , æÍäÇ ÓÑÇÆíá ÚäÏæÉ ÈáÍÑã ÏÇÚíä
äÑì ÛÒÉ ÇáÌÑíÍÉ ßá íæã ÊÊÎÈØ Ýí ÏãÇÆåÇ æÊÕÑÎ Çíä ÇäÊã íÇ ÚÑÈ¿¿¿ äÌíÈ:äÍä åäÇ æáßä åá äÚäí ãÇ äÞæá¿¿¿!!
Çááåã ÇäÕÑ ÇáãÞÇæãÉ Ýí ÛÒÉ ....Çááåã ÇäÕÑ Çåá ÛÒÉ .....Çááåã ãßä áåã ãä ÌäæÏ ÇáÕåÇíäÉ ....Çááåã ãßä áåã æ ÇäÕÑåã ............ .
Commentaire N�23 Post� par : assaad Le 10 / 01 / 2009 à 16:37 Adresse IP: 196.217.110.113
tjr mes amis a errachidia rejal
hakak nebghikom wakha tkhelit 3likom
merci hafsa monadila 100/100 tu es comme ton frere hamza vive ghaza ana lyoma tbare3t frabat bdem diali pour les enfants a fghaza mnt rahoum hnaya f rabat dans l'hopital suisi
je vx te demande les eleves hia itdamno madia m3a ghaza makafiach ma3nawian
Commentaire N�24 Post� par : Commentaire N°12 Posté par Le 10 / 01 / 2009 à 19:07 Adresse IP: 41.249.55.211
bismilah rahaman rahime ata9adamo bi ahari ta3azi li cha3be lfilistini wa n9oulo lahm bi ism jami3a tanawiyate errachidia(ben tahire sejilmassa moulay rchid lmassirra ebn malak l9odsse) wa bikawno bent rachidia wa moateratan fi hadiha atadohorate nwado an n3abira 3la tadamonina m3ay filistine
Commentaire N�25 Post� par : kamal tazi Le 10 / 01 / 2009 à 20:44 Adresse IP: 41.249.5.24
chofo sara7a hadchi 3ajbni bzaf ana bghitkom tb9aw haka lahla i9ri chi masslam. wach chi kay9ra chi kaymout hadchi machi machi m39ol . walakin mzian khasskom dowzo w9tkom .
Commentaire N�26 Post� par : chalabi Le 10 / 01 / 2009 à 23:10 Adresse IP: 196.217.97.243
hadchi mzyan mtaf9 m3akm 3la had tadahera walakin tkon mndma machi tbdaw tdrbo b lgndal o trawno lmakhzan ou zaydon ntoma la 3icha mzyana fi had lblad daw & lma ghalyine ou galsin saktine diro tadahora 3la ma3ichtkom wla radyine b la mezere
Commentaire N�27 Post� par : tala3 lih dam Le 11 / 01 / 2009 à 07:27 Adresse IP: 83.243.112.187
salam,

7na la3rab fina ghir bla bla. ta9afa dyalna kolha mabniya 3la l hadra o safi. nas tay moto f ghazza o 7na ghir kan hadro o makan diro walo. lihoud walfo had chi. 3arfina maghandiro walo men ghir l modaharat o na7yiw kol 3am dikra l ma9tal chohada2. o wlidat sghar b7al hado f rachidiya tay kharjo l chari3 la 7awla wala 9owata lahom, ghir tay ghaniw o dawzo nhar. o 3andhom forsa maya9rawch, l jihad rah machi darori kon b sla7, yamkan tamchiw ta9raw 7san likom o kono rjal l most9abal li 9adro daghto 3la lihoud machi b7al had l 7otalat li tay 7akmo f dowal l 3arabiya, had chi mo2siiiiiifffffffffffff mo2siifffffffff bazzaffffffffffffffffffff.

ka3i mazyannnnnnnn :-(
Commentaire N�28 Post� par : tahiri alaoui kibir Le 11 / 01 / 2009 à 08:26 Adresse IP: 196.217.209.18
hadchi zouin ou ntmnna ljihat lm3nia tdir chi khoutoi khra hadou tlamd mais fin lassatida fin nnass ou fin nnass koulna m3a ghazza brrouh hada jhdna 3lihoum
Commentaire N�29 Post� par : abdo fadil Le 11 / 01 / 2009 à 11:01 Adresse IP: 41.249.21.73
tahiyati ila jami3 talamidat lblad .fa 9adiyat filistin 9adiya wataniya wa na9oul daima la li sahyounya la li rij3iya la li taklikh chou3oub
Commentaire N�30 Post� par : simo de jadida Le 11 / 01 / 2009 à 15:28 Adresse IP: 196.217.153.158
mali fikom had ljihad kamlo haro sabta wamlilya
Commentaire N�31 Post� par : amazigh Le 11 / 01 / 2009 à 17:52 Adresse IP: 41.249.52.9
ach dakom l chi filistin rah 3ndna hna f lmghrib kter men filistin ah nas f anfgou f tinghir f rachidia f rif f sous f kolchi kay3aniw men jo3 o thmich ou lfa9r ountoma katgolo filistin lah ihdikaom ghi ghwto 3la bladkom oukhliw filistin tdber rasha rakom mazalin ma3arfin walo f siyasa o siro t9raw rakom ghir dahaya dyal l3oroba ou dahaya dyal siyasyin lkbar
Commentaire N�32 Post� par : nadia Le 11 / 01 / 2009 à 19:30 Adresse IP: 41.248.27.168
awa ssiro t9raw ach hazkom wa rir ila 3titohom chi mossahama maliya ama lghwat mafiha walo li infa3 wa diwha rir f l9raya dialkom
Commentaire N�33 Post� par : hache guevara Le 11 / 01 / 2009 à 21:52 Adresse IP: 196.12.225.120
ÊÖÍíÉ äÖÇáíÉ ãä ÏÇÎá ÅØÇÑäÇ ÇáÚÊíÏ æÇáÇæÍÏ .ÇáÇÊÍÇÏ ÇááæØäí áØÈÉ ÇáãÛÑÈ.ÊÍíÉ ãÇÑßÓíÉ äíäíÉ ÅÇáì ÃÎÑ ÔåÏÇÁ ÇáäåÌ ÇáÏíãÞÑÇØí ÇáÞÇÚÏí ÇááÐÇä ÅÛÊÇáÊåãÇ ÇáÞæì ÇáÑÌÚíÉ ÇáÔæÝíäíÉ ÚÈÏ ÇáÑÍãÇä ÇáÍÓäÇæí ÈãæÞÚ ÇáÑÇÔíÏíÉ æãÍãÏ ØÇåÑ ÓÇÓíæí ÈãæÞÚ ãßäÇÓ.ÃäÇ ÑÝíÞ ãä ÇáÍÑßÉ ÇáÊáÇãíÏíÉ ÈãæÞÚ ÇáÞáÚÉ ÇáÍãÑÇÁ æãäÈÚ ÇáËæÇÑ ãä ËÇäæíÉ ãæáÇí Úáí ÇáÔÑíÝ ÈÇáÑíÔ.ÃÍí ÇáÍÑßÉ ÇáÊáÇãíÐíÉ ÊÍíÉ äÖÇáíÉ ÚÇáíÉ ÈÊäÏíÏåÇ ÖÏ ÇáÚÏæÇä ÇáÕåíæäí Úáì ÛÒÉ æÇáÐíä ÚÈÑæ ÈÑÝÖå ááÚÏæÇä ÇáÇÓÑÇÆíáí.æÈÇáãäÇÓÈÉ ÃÍí ÇáÔåíÏÉ ÇáÊí ÞÏãÊ ÑæÍåÇ ááÔÚÈ ÇáÝáÓØíäí ÇáÑÝíÞÉ ÇáÔåíÏÉ ÒÈíÏÉ ÎáíÝÉ ÇáÊí ÇÓÊÔåÏÊ Ýí 20 íäÇíÑ 1988 Ýí ÊÙÇåÑÉ ØáÇÈíÉ ÈÝÇÓ ÊÖÇãäÇ ãÚ ÇáÔÚÈ ÇáÝáÓØíäí.
Commentaire N�34 Post� par : fadwa Le 12 / 01 / 2009 à 13:03 Adresse IP: 41.249.53.31
tbrklah 3like as7abe rrachidia haka nkouno dima ok
Commentaire N�35 Post� par : abdellatif elazzaoui Le 12 / 01 / 2009 à 18:33 Adresse IP: 196.217.47.186
rejla a wzazena 3endkom 9elb kat7asso bekhotkom fe palestine me khaskom t7aydo chi mochaghibin o tkon modahara mo3abera wa l3ezato lghaza wa lmawto l sahayena
Commentaire N�36 Post� par : fatima Le 13 / 01 / 2009 à 14:29 Adresse IP: 196.206.72.189
hna kacha3b ma3ndna mandiro hit lkbar dyal llad homa likhashom it3awno m3ahom
ad3af liman nd3iw m3ahom mn 9loubna ofslatna
Commentaire N�37 Post� par : youssef Le 13 / 01 / 2009 à 18:18 Adresse IP: 41.249.18.18
merci pour la marche avic ghaza
Commentaire N�38 Post� par : amrani Le 14 / 01 / 2009 à 11:31 Adresse IP: 196.217.24.190
ÔßÑÇ Úáì åÐÇ ÇáäÏÇÁ seewar
Commentaire N�39 Post� par : moostafaa Le 14 / 01 / 2009 à 12:53 Adresse IP: 196.206.120.85
åÐå ÇáÊÙÇåÑÇÊ áä ÊæÞÝ ÇáÚÏæÇä ÇáÇÓÑÇÆáí æáÇ ÊÚÊÈÑ ÊÖÇãäÇ ßÇãá ãÚå ÇáÊÖÇãä æÇáÊÚÇæä ÇáßÇãá æÇáäÇÝÚ åæ Íãá ÇáÓáÇÍ æÇáÐåÇÈ Çáì ÛÒÉ ááãÌÇåÏÉ Ýí ÓÈíá Çááå
Commentaire N�40 Post� par : alaoui khlafa Le 16 / 01 / 2009 à 18:38 Adresse IP: 41.249.13.25
ÇÈÓã Çááå ÇáÑÍãÇä ÇáÑÍíã ÃÍÈ Ãä ÃæÌå ÊÍíÉ äÖÇá æÊÞÏíÑ áßá ÊáÇãíÐ æÊáãíÐÇÉ ÅÚÏÇÏíÇÊ æËäæíÇÊ ãÏíäÉ ÇáÑÇÔÏíå¡ Úáì æÞÝÇÊåã æãÓíÑÇÊåã Åáì ÌäÈ ÇáÔÚÈ ÇáÝáÕØíäí æØä æØä Ìá ÇáÚÑÈ æÇáãÓáãíä¡áÇßä ÃÑíÏ Ãä ÃæÞÏã äÕíÍÉ áßã¡ÃÑæ Ãä áÇ ÊÙåÑ ÝíåÇ ÈæÇÏÑ ÕÑÇãå æåí áãÐÇ áÇ ÊÞæãæä ÈæÞÝå Ãæ æÞÝÊÇä Ýí ÇáÃÓÈæÚ ãÏÊåÇ ÓÇÚå æÇÍÏå æÈÐÇáß ÊÖÑæä ÚÕÝæÑíä ÍÌÑ æÇÍÏ Ãí ÈÏæä ÅÖÇÚÉ æÞÊ ÇáÏÑÇÓå æÇáÊÖÇãä ãÚ ÇáÔÚÈ ÇáÝáÕØíäí æÔßÑÇ
Commentaire N�41 Post� par : abdellatif elazzaoui Le 17 / 01 / 2009 à 13:57 Adresse IP: 41.248.22.168
l3azz wzazena tjrs m3a GAZA
Commentaire N�42 Post� par : salah Le 18 / 01 / 2009 à 12:53 Adresse IP: 196.12.236.102
wlah ila bravo 3likome ana aslan mabaghioche na9ra makrahtche lokane dero kola nhar l modaharate wana mali ou mal ghaza ana 3er man9rache hada hwa rbah 3andi
Commentaire N�43 Post� par : laachir Le 18 / 01 / 2009 à 17:15 Adresse IP: 196.206.77.201
gaza sameda
Commentaire N�44 Post� par : nasro Le 18 / 01 / 2009 à 20:34 Adresse IP: 41.249.70.211
merci les amis 3la had l3mal li 9amto bih men ajl ikhwana f gaza merci bzaf
Commentaire N�45 Post� par : issoucha Le 04 / 03 / 2009 à 13:53 Adresse IP: 41.248.192.238
ãä ÃÌáí ãä ÃÌáß ãä ÃÌá ÝáÓØíä ÛÒÉ

ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå
ÊÍíÉ ÍÈ æÊÞÏíÑ áßá ÇáÃÚÒÇÁ ÇáÐíä ÓíÊæÕáæä ÈåÐå ÇáÑÓÇáÉ
æÇÓãÍí áí ÃÎí ÓÂÎÐ ãä æÞÊß ÈÚÖ ÇáÏÞÇÆÞ áÞÑÇÁÉ ãÇ íáí
åá ÊÚáã Ãä åäÇß

ÅÚáÇäÇÊ ÕÇÑÎÉ æÑÓãíÉ æÞæíÉ ¡ æãÈÇÔÑÉ ÇáÂä
Ýí ßá ÃäÍÇÁ ÃæÑÈÇ æÃãÑíßÇ æãÝÇÏåÇ
ÓÇåã áÈÞÇÁ ÅÓÑÇÆíá !!
Ýí ÇáÃÓæÇÞ æÝí ÇáãØÇÚã ÇáÃæÑæÈíÉ : YÓÇåã áÅäÞÇÐ ÅÓÑÇÆíáY
ÑÆíÓ ÔÑßÉ ÓÊÇÑ ÈæßÓ ááÞåæÉ ÕøÑÍ Çäå
ÓíÖÇÚÝ ÇáÊÈÑÚÇÊ YáÅÓÑÇÆíáY áÞÊá ÃæÛÇÏ ÇáÚÑÈ !
(( æåæÇáãÚÑæÝ ÈÃäå íÏÝÚ 2 ãáíÇÑ ÏæáÇÑ ÓäæíÇð áÅÓÑÇÆíá ãä ÃÑÈÇÍ ÓÊÇÑ ÈæßÓ ))
ÔÑßÉ ÝíáíÈ ãæÑíÓ ( ÇáãäÊÌÉ áÓÌÇÆÑ ãÇáÈæÑæ )
ÊÏÝÚ ÇáÊÈÑÚÇÊ ÈÕÝÉ íæãíÉ !!!
Ýí ßá ÕÈÇÍ ÊÏÝÚ ÔÑßÉ ÝíáíÈ ãæÑíÓ ááÓÌÇÆÑ
ãÇ ãÞÏÇÑå 12% ãä ÃÑÈÇÍåÇ áÜÜÜ YÅÓÑÇÆíá Y
æãÏÎäí ÇáÚÇáã ÇáÅÓáÇãí ßßá ¡ íÓÊåáßæä ÓÌÇÆÑ ãä ÝíáíÈ ãæÑíÓ
ÈÞíãÉ 100 ãáíæä ÏæáÇÑ ¡ æÚáíå ÝÅä ãÏÎäí ÇáÚÇáã
ÇáÅÓáÇãí íÏÝÚæä áÅÓÑÇÆíá ßá ÕÈÇÍ 12 ãáíæä ÏæáÇÑ
ÊßáÝÉ ÇáØÇÆÑÉ ÇÝ 16 F-16
ÃÍÏË ØÑÇÒ ¡ 50 ãáíæä ÏæáÇÑ ¡ íÚäí ÅääÇ
äÏÝÚ ÞíãÉ ØÇÆÑÉ ÍÑÈíÉ ßá 4 ÃíÇã ð
ááÃÓÝ......... åã íÌãÚæä ÇáÊÈÑÚÇÊ áÞÊá ÇáãÓáãíä ÍÓÈäÇ Çááå æ äÚã Çáæßíá .....
æäÍä áÇ äÌãÚ Ãí ÔÆ áÅäÞÇÐ ÃæáÆß ÇáãÓáãíä ÇáãÓÊÖÚÝíä
Commentaire N�46 Post� par : farah Le 26 / 12 / 2009 à 18:22 Adresse IP: 196.12.233.10
alah ibarik fikon ya ikhwana rakon wa9fin wa9fat rjal tbarklah 3la wlad rachidiya
Commentaire N�47 Post� par : ãÍãæÏ Le 31 / 01 / 2010 à 18:53 Adresse IP: 41.251.255.30
ÇäÇ ÑÇí Çä åÏÇ ÝæØÇÁ
Commentaire N�48 Post� par : mstapha Le 16 / 02 / 2010 à 09:18 Adresse IP: 81.192.171.177
salam o3aliykom saraha hmartona lwjoh hit ana old rachidia kantmna iwsal had mesagesl3alam kolo
Commentaire N�49 Post� par : gthizlan Le 16 / 02 / 2010 à 09:23 Adresse IP: 81.192.171.177
tbarklah 3likom shab rachidia rakom m3a ch3ab lfilistini tbarklah 3likom ana man mrakach ok thlaw< fba3diyatkom
Commentaire N�50 Post� par : buich Le 16 / 04 / 2010 à 15:42 Adresse IP: 41.140.64.254
slt ca va hadchi kolo m39ol walakin khotna filistinin rahom homa lawa2il fdirasa braghm mn l7orom diro b7alhom osiro t9raw a7san likom olihom ok
Commentaire N�51 Post� par : soukaina Le 06 / 07 / 2010 à 14:24 Adresse IP: 81.192.211.190
lah ibarak f ljami3 id wahda raya wahda m3a ghaza gha tabda l3az l wlad errachidia kamlin
Commentaire N�52 Post� par : aziz Le 09 / 11 / 2010 à 16:36 Adresse IP: 41.251.89.76
tahia tayiba asdi9aiy atalamid 3ala hadihi atadahora allati 9omtoù biha tamjidan li ikhwanina al achi9aebimadina ghazzat wa atamana lakom had sa3id wa masira mouafa9a (tanmmirt)
Commentaire N�53 Post� par : ahlam Le 27 / 12 / 2011 à 18:40 Adresse IP: 41.137.74.20
tahiya nidaliya likol talamidat rachidiya 3ala hatihi tadahora alati w2in dalat fa inama tadol 3ala rirat l3arab 3ala ba3dihim lba3ad wa onachid kol man laho ghira 3ala cha3b lfilistini an yasrokha bi a3la sawtihi yas9t l2ihtilal l2isra2ili wa yas9ot khawanat l3arab wa3achat filistin dawla 3arabiya mosta9ila.wataghamada lah chohada2 ghaza bi rahmatih wa askanahom lah fasiha jinanih wa ina lilah waina ilayhi raji3on
Commentaire N�54 Post� par : samra Le 20 / 01 / 2012 à 18:25 Adresse IP: 105.146.71.161
salam
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=