zizvalley errachidia
ÍæÇÑ ãÚ ÇáÍßã ÇáÏæáí áÍÓä ÏÇÏì
Publi� Le 25 / 08 / 2011 à 14:59 | Dans Sport | 3956 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article
ÅÐÇ ßÇä Ûäì ÇáãäØÞÉ íÞÇÓ ÈÊãíÒ ÈÛäì ãæÇÑÏåÇ ÇáÈÔÑíÉ ÇáÊí ÈÑÒÊ Ýí ÚÏÉ ÞØÇÚÇÊ ÝÅääÇ Ýí ÅØÇÑ ÇáÊÚÑíÝ ÈãæÇåÈ ÇáãäØÞÉ äÓÊÖíÝ Çáíæã ÇáÌßã ÇáÏæáí áÍÓä ÏÇÏì ãÔßæÑÇ

ãä åæ áÍÓä ÏÇÏì
ÃæáÇ ÃÔßÑßã Úáì åÐå ÇáÍæÇÑ ÝíãÇ íÊÚáÞ ÈÓÄÇáß ÃäÇ áÍÓä ÏÇÏì ãÒÏÇÏ ÓäÉ 1973 ÈÇáÑÔíÏíÉ ÃÈ áØÝáíä ÃÔÑÝ Ããíä æ ÍÓÇã ÇáÏíä ¡ ÃÓÊÇÐ ÇáÊÚáíã ÇáËÇäæí ÇáÊÃåíáí ááÊÑÈíÉ ÇáÈÏäíÉ æÇáÑíÇÖÉ ¡ Íßã Ïæáí áßÑÉ ÇáÓáÉ ãäÐ 2006 ¡ ÑÆíÓ äÇÏí æÝÇÞ ÊäÌÏÇÏ ÝÑÚ ßÑÉ ÇáÓáÉ ãäÐ 2004 ¡äÇÆÈ ÑÆíÓ ÇáãßÊÈ ÇáãÏíÑí áæÝÇÞ ÊäÌÏÇÏ æÇáÃãíä ÇáÚÇã áÚÕÈÉ ÊÇÝíáÇáÊ áßÑÉ ÇáÓáÉ ãäÐ 2005¡æ ÑÆíÓ áÌäÉ ÇáÊÍßíã æ ÍßÇã ÇáØÇæáÉ ÈÚÕÈÉ ÊÇÝíáÇáÊ æÑÆíÓ áÌäÉ ÇáÈÑãÌÉ ÈÇáÚÕÈÉ ÃíÖÇ.
ßíÝ ÃÎÊÑÊ áÚÈÉ ßÑÉ ÇáÓáÉ Ýí æÞÊ ßÇäÊ æáÇÒÇáÊ ßÑÉ ÇáÞÏã ÇááÚÈÉ ÇáÔÚÈíÉ
ÔÎÕíÊí ÑíÇÖíÉ ÈÍÊÉ ãäÐ ÇáÓäæÇÊ ÇáÃæáì æÃäÇ ÃãÇÑÓ ÌãíÚ ÇáÃáÚÇÈ ÇáÑíÇÖíÉ ÃãÇ ÈÇáäÓÈÉ áÅÎÊíÇÑ ßÑÉ ÇáÓáÉ ÝáÇ ÃÓÊØíÚ ÊÝÓíÑ Ðáß Óæì Ãääí ÃÍÈåÇ ãäÐ ÇáÕÛÑ æáæ Ãääí ßäÊ áÇÚÈ ßÑÉ ØÇÆÑÉ ÈÇãÊíÇÒ ¡ ßÑÉ ÇáÓáÉ ÊÒÏÇÏ ÔÚÈíÉ ßßÑÉ ÇáÞÏã ÕÍíÍ Ãä ßÑÉ ÇáÞÏã ÃßËÑ ÔÚÈíÉ ãä ßÑÉ ÇáÓáÉ ¡ áßä ÎÇÕíÉ áÚÈÉ ßÑÉ ÇáÓáÉ ÇáäÈíáÉ ãäÐ ÅßÊÔÇÝåÇ ÈÇÚÊÈÇÑåÇ áÚÈÉ ÝßÑíÉ ÈÏæä áãÓ ßãÇ íÞÇá æ ããÇÑÓÊí áßÑÊí ÇáÓáÉ æÇáØÇÆÑÉ íÑÌÚ Åáì ÃäåÇ ÑíÇÖÇÊ ÓáãíÉ ÈÏæä ãæÇÌåÉ ÇáÔÆ ÇáÐí íÚßÓ ÅÍÏí ÓãÇÊ ÔÎÕíÊí ÛíÑ ÇáÊÕÇÏãíÉ
áãÇÐÇ ÇáÊÍßíã
ÈÇáäÓÈÉ ááÊÍßíã áã ÃÎÊÑ ÇáÊÍßíã Ýí ßÑÉ ÇáØÇÆÑÉ Ãæ Ãí áÚÈÉ ÇÎÑì Èá ÃÎÊÑÊ æÃÍÓäÊ ÈÅÎÊíÇÑí ÇáÊÍßíã Ýí ßÑÉ ÇáÓáÉ æÐáß áÍÈí áåÇ æÅÚÌÇÈí ÈÇáäÔÇØ ÇáÍÑßí ááÍßã ÈÇáãáÚÈ æãÊÇÈÚÊå æÏíäÇãíÊå Ýí ÇáãíÏÇä ¡ ÇáÊÍßíã ÃíÕÇ ãÓÄæáíÉ ÞÇäæäíÉ ÝÇáÍßã ÞÈá ßá ÔÆ ÞÇÖí
ãÇ åí Çåã ÇáãÚíÞÇÊ ÇáÊí ÊæÇÌå ÇáÍßã æÇíÌÇÈíÇÊ ÇáãåäÉ
ãä Èíä ÇáãÚíÞÇÊ ÇáÊí ÊæÇÌå ããÇÑÓ ÇáÊÍßíã ÚãæãÇ ËÃÊíÑ ÇáÓÝÑ ÎÕæÕÇ Ííä Êßæä ÇáãÓÇÝÇÊ ØæíáÉ ÈÇáÅÖÇÝÉ ááÖÛØ ¡ ÛÖÈ ÇáÃØÑÇÝ( ÌãåæÑ¡ ãÏÑÈíä ¡ áÇÚÈíä¡ ãÓíÑíä) ÈÓÈÈ ÇáäÊÇÆÌ ÇáÓíÆÉ áãÞÇÈáÇÊ ÇáÊÑÊíÈ æåäÇ íÌÈ Ãä íÚíä ÇáÍßã ÇáÌíÏ ÇáÐí íÚÑÝ ßíÝ íÏÈÑ ÕÑÇÚÇÊ ÇáÃØÑÇÝ¡ ÈÇáäÓÈÉ áÅíÌÇÈíÇÊ ÇáÊÌßíã ÈÇáäÓÈÉ áí åí ãÊÚÉ ãáÇãÓÉ ßÑÉ ÇáÓáÉ æããÇÑÓÉ ÇáÊÍßíã ÈÇáÖÈØ
ãÇ åí ÃÍÓä ãÞÇÈáÉ ÞÏÊåÇ
ÈÇáäÓÈÉ Åáì ÃÍÓä ãÞÇÈáÉ ÞÏÊåÇ åí Êáß ÇáãÈÇÑÇÉ ÇáÊÇÑíÎíÉ ÈÇáäÓÈÉ áí Ýí ÃÎÑ ÏæÑÉ ÐåÇÈ ãä ÈØæáÉ ÇáÞÓã ÇáÃæá ÐßæÑ Èíä ÇáãÛÑÈ ÇáÝÇÓí æ‘ÊÍÇÏ ØäÌÉ ÈÝÇÓ ãæÓã 2008/2009 ÍíË ÃÌæÇÁ ÇáãÊÚÉ æÇáÊÔæíÞ æÇáäÏíÉ ÍíË ÊÌÇæÒÊ ãÏÉ ÇááÚÈ ÇáãÏÉ ÇáÞÇäæäíÉ È3 ÝÊÑÇÊ ÅÖÇÝíÉ
åá åäÇß ØÑÇÆÝ æÞÚÊ áß ÃÊäÇÁ ÞíÇÏÊß ááãÞÇÈáÇÊ
ÚãæãÇ áã ÊÞÚ áí ØÑÇÆÝ áßä ÈÇáÚßÓ ãÇ ÕÏãäí ÈÇáãíÏÇä åæ æÇÞÚÊíä áÇ íãßä Çä ÃäÓÇåãÇ ÇáÃæáì ÇáßÓÑ ÇáÐí ÊÚÑÖ áåÇ ÇááÇÚÈ ÇáÇíÝæÇÑíFabrice áÇÚÈ ÓÈæÑ ÈáÇÒÇ Úáì ãÓÊæì ÇáÊÑÞæÉ ÃËÊÇÁ ãÞÇÈáÉ ÇáãÛÑÈ ÇáÝÇÓí æ ÓÈæÑ ÈáÇÒÇ ¡ ÇáËÇäíÉ åí ÊÝßß Úáì ãÓÊæì ÇáÓÇÞ ááÇÚÈ ÇáÑÌÇÁ Ýí ãÞÇÈáÉ ÇáÑÌÇÁ æÇáÝÊÍ
ãÇ åæ ãÓÊÞÈá ßÑÉ ÇáÓáÉ æÇáÊÍßíã ÇáãÛÑÈí
ßÑÉ ÇáÓáÉ ÇáãÛÑÈíÉ Ýí ÇáÓäæÇÊ ÇáËáÇË ÇáÃÎíÑÉ ÊÔåÏ ÊÞÏãÇ ãáÍæÙÇ¡ áÏíäÇ ÏæÑí ÃßËÑ ÊÞÏãÇ ÞÏ íÓãÍ áäÇ ÈæáæÌ ÇáãÌÇá ÇáÃÍÊÑÇÝí ßßÑÉ ÇáÞÏã¡ ÈÇáäÓÈÉ ááÊÍßíã ÇáÌÇãÚÉ ÇáãáßíÉ ÇáãÛÑÈíÉ áßÑÉ ÇáÓáÉ ÊÊæÝÑ Úáì äÎÈÉ ãä ÇáÍßÇã ÇáÏæáííä Úáì ÇáÕÚíÏ ÇáÅÝÑíÞí¡ ÇáÃãÑ ÇáÐí íÚßÓ ãÓÊæì ÇáÊÍßíã ÇáãÛÑÈí
ãÇ ãßÊäÉ ßÑÉ ÇáÓáÉ ÇáÝíáÇáíÉ Ýí ÎÑíØÉ áÚÈÉ ÇáßÑÉ ÇáÈÑÊÞÇáíÉ ÈÈáÇÏäÇ
ÊÔåÏ ããÇÑÓÉ ßÑÉ ÇáÓáÉ ÈÚÕÈÉ ÊÇÝíáÇáÊ ÊÞÏãÇ åÇÆáÇ ÍíË Ãä ÚÏÏ ÇáããÇÑÓíä ááÚÈÉ íÊÖÇÚÝ ãä ÓäÉ Åáì ÃÎÑì æÚÏÏ ÇáÝÑÞ íÊÒÇíÏ ßá ÓäÉ ÈÇáÅÖÇÝÉ Åáì ÇáãÓÊæì ÇáÊÞäí æÇáÊßÊíßí¡ ãÔÇÑßÉ ÔÈÇÈ ÇáÚÕÈÉ íÝÓÑ åÐÇ ÇáÊÞÏã¡ ããÇÑÓÉ ßÑÉ ÇáÓáÉ ÊÊæÓÚ ÈÌåÉ ÇáÌäæÈ ÇáÔÑÞí ááããáßÉ ÍíË Ãä ÇáÚÕÈÉ ÅäÎÑØ ÝíåÇ åÐå ÇáÓäÉ 12 ÌãÚíÉ ãä ãíÓæÑ Çáì æÑÒÇÒÇÊ Ýí Ííä ÞÈá ÓäÊíä ßÇäÊ ÝÞØ 7 ÝÑÞ æÐáß ÈÝÖá ãÌåæÏÇÊ ãßÊÈ ÇáÚÕÈÉ ÇáÍÇáí ÇáãÊßæä ãä ÃæáÍÇÌ ¡ ÏÇÏì¡ ÝÑíÍ¡ ÒÇåÑ¡ ¡ ÝÑæÏ¡ ÈäÇæí¡ ÈáÛÇáí¡ ÈÔíÑ æÌãíÚ ÃÚÖÇÁ áÌä ÇáÚÕÈÉ Ýí ÓÈíá ÇáÑÝÚ ãä ãÓÊæì ßÑÉ ÇáÓáÉ ÈÇáãäØÞÉ ááÑÞí ÈÇáßÑÉ ÇáÈÑÊÞÇáíÉ ÇáÝíáÇáíÉ Çáì ãÓÊæì ÈÇÞí ÇáÌåÇÊ¡ ÈÇáäÓÈÉ ááÊÍßíã áÌäÉ ÇáÊÍßíã ÈÇáÚÕÈÉ ÇÓÊØÇÚÊ Êßæíä ÍßÇã áåã ÕíÊ æãßÇäÉ Úáì ÇáãÓÊæì ÇáæØäí íÚßÓ ÈæÖæÍ ÇÑÊÝÇÚ ãÓÊæì ÇáÍßÇã áÏíäÇ
ãÇ åí ÇáäÕÇÆÍ ÇáÊí íãßäß ÊÞÏíãåÇ áßá ãÞÈá Úáì ãåãÉ ÇáÊÍßíã Ýí ßÑÉ ÇáÓáÉ
ßãÄØÑ ÃÞæá ááãÈÊÏÆíä Ãä ÃÓÇÓ ÅÎÊíÇÑ Ãí ãåäÉ íÓÊäÏ ÃÓÇÓÇ Úáì ÇáÅÑÇÏÉ æÍÈ ÇááÚÈÉ æãåãÉ ÇáÊÍßíã áÐÇ ÃäÕÍ ßá ãÞÈá Úáì ÇáÊÍßíã ÈÇáÈÞÇÁ Ýí ÇÊÕÇá ÏÇÆã ÈÇááÚÈÉ æããÇÑÓÊåÇ æÃä íÊã ÇáÊÏÑíÈ ÈÌÏíÉ æáíÓ áÊÒÌíÉ ÇáæÞÊ ÝÞØ ãÚ ÇáÌÏíÉ ãäÐ ÇáÈÏÇíÉ æÇáÔÌÇÚÉ ÈÇáÇÚÊÑÇÝ ÈÇáÎØáæÇáÊæÇÖÚ æÊÞÈá ÇáäÞÏ ÇáÈäÇÁ ÈØÈíÚÉ ÇáÍÇá ãÚ ÇáÇÓÊãÊÇÚ ÈããÇÑÓÉ ÇáÊÍßíã¡ æÊÞÈá äÕÇÆÍ ÇáÍßÇã ÇáÓÇÈÞíä ÐææÇ ÇáÊÌÑÈÉ¡ æÞÖÇÁ ÃßËÑ æÞÊ ããßä Ýí ÇáããÇÑÓÉ ÇáÊØÈíÞíÉ ÈÇáãíÇÏíä
ßáãÉ ÎÊÇãíÉ
ÃÎíÑÇ ÃÔßÑßã ãÑÉ ÃÎÑì æÃÊãäì áßã ãÒíÏÇ ãä ÇáÊæÝíÞ ÍÙ ãæÝÞ æÇÓÊãÑÇÑíÉ ÏÇÆãÉ æÃÑÍÚ áÃØáÈ ãä Ãåá ãäØÞÊäÇ ãÓÇÚÏÉ ÔÈÇÈ ßÑÉ ÇáÓáÉ áÃä ÇáãäØÞÉ ÊÍÊÖä ãæÇåÈ Ðæí ÊÞäíÇÊ ÚÇáíÉ ÊÓãÍ áäÇ ÈãæÇÌåÉ ÇáßÈÇÑ æÃßÈÑ Ïáíá Ãä ÇáÚÏíÏ ãä ÇááÇÚÈíä ÈÇáãäØÞÉ ÈÑÒæÇ Ýí äæÇÏí ÇáÞÓã ÇáæØäí ÇáÃæá ÐßæÑ æÅäÇÊ¡ ÈÇáäÓÈÉ ááÊÍßíã ÌåæíÇ ææØäíÇ ÃäÇ Ñåä ÅÔÇÑÉ ßá ÔÇÈ íÑíÏ ÇáÊÞÏã Ýí åÐÇ ÇáãíÏÇä ææááÅÎÈÇÑ æÇáÅÚáÇã Íæá ÊÍßíã ßÑÉ ÇáÓáÉ ÒæÑÒÇ ãæÞÚí ÇáãÎÕÕ ááÚÈÉ .
daddal.e-monsite.com

Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : ouba77a aoufous Le 24 / 01 / 2012 à 13:36 Adresse IP: 41.137.23.136
assalamo 3alaykom.ta7iyyati l kol wlad aoufous kbir osghir mn wlad chaker 7tta l dwira mororan b tighramt o ait lakhlaf o a7adaf.bima fihim had chakhsiya nnabila lmo7tarama lli 3tat oba9i kat3ti timarha f lmaydan rriyadi.7na nnas dyal lvolley errachidia kan3tarfo bjamilk 7na t3allamna lvoley bfadlkom ntoma la génération d'or: s.ouchadi llah ira7mo,s.ouchkouk,b.outmouh,b.goubi.dayfi moh,......otab3ohom la génération :s.ouchadi.m.rtibi. k.dayfi.y.touhami ......omn morahom: h.ouchadi.omar ouchkouk.b.oula7saen.r.ttouhami.b.ttouhami .... kantmnna mn ljihat l masoula tchof hadouk nnas 3lach 9addin .wllaho waliy ttawfi9.ohadi fi khatr nas aoufous mafihom tali
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=