zizvalley errachidia
ÓÍÑ ÇáÇãÊÏÇÏ
Publi� Le 30 / 09 / 2010 à 21:38 | Dans Créations Littéraires | 1741 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article
ÓÍÑ ÇáÇãÊÏÇÏ


Ýí ÇáÖÝÉ ÇáíÓÑì ááÔãÓ
ÊÑÈÖ ÇáæÇÍÉ
ÊÑÞÈ ÚãÞ ÇááíÇáí
æËÞÈ ÇáÓãÇÁ
ãä ÏÑæÈ ÇáãÇÖí
ÊäÓÇÈ ãæÇæíá
áÊÎÑÌ ãä ÇáäÝÓ ØÝæáÊåÇ
æíÊÝÊÞ ÇáÕãÊ ÈÈÑÇÁÉ
æÇáäÎá ãíÇá
ÃãÇã ÇáÓíæá íäÍäí
íÓÈÞå ÚÑÌæä
íÚÇäÞ ÃÍáÇã ÇáäÒáÇÁ..
ÈãíáÇÏ Ãæá ÊãÑÉ
ÊäÚã ÇáÚÕÇÝíÑ
æÊäÞáåÇ Èíä ÚÑí ÇáÔÝÇå
ÞÈáÇÊ ÑãÒ ááÚØÇÁ
Úíæä ÊÞØÝ
ÇáÍÏæÏ ÇáÏäíÇ ááÔãÓ
æíãÊÏ ÍÓ ÇáØÈíÚÉ
äÝÍÇÊ ááÑãæÔ Ïæä ÚäÇÁ
ÓæÇÞ æÌÏÇæá
ÊäÊÍÑ Èíä ÖÝÊí
ÎÕÑ ÇáæÇÍÉ...
ÈÓÇÊíä Çáåæì
ãÏÚæÉ ááÓåÑ
ææÖÚ ÇáÔÝÞ
ÍáãÇÊ ÈÑÇÆÍÉ ÇáÍäÇÁ
ÃäæËÉ ÊØÝæ Ýí ØÞæÓ
æáÈÇÓåÇ ãä ÎÒÇÆä ÇáÃÔæÇÞ
ÃÓÇæÑåÇ ÇãÊÏÇÏ
áÞÕíÏÉ ÞÇÝíÊåÇ äÚíã ÇááÞÇÁ .

áÍÓä ÚÇíí

Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : abba hafsa Le 04 / 10 / 2010 à 10:01 Adresse IP: 41.251.93.19
bravo monsieur Lahcen Ayyi
Commentaire N�2 Post� par : lahbib rzik Le 06 / 10 / 2010 à 21:50 Adresse IP: 41.140.139.45
ÓÇÍÑÉ ßãÇ ÚÑÇÌíä ÇáÊãÑ
ÈåíÉ ßÇáÍáÇæÉ ÊÞØÑ ÈÔåÏ ÇáãßÇä
ãÏÊ ÈÎíÑ
ãÚ ÇáãæÏÉ
Commentaire N�3 Post� par : ÒåÑÉ ÇáäåÑ Le 14 / 12 / 2010 à 20:51 Adresse IP: 41.235.92.126
ÑÇÆÚÉ ßáãÇÊß ... ÃÍÓÓÊ ÈØÝæáÊì ÇáÈÑíÆÉ ...ÝÍáãÊ ÈåÇ ßÃäåÇ ÊÛæÕ ÈÚÈÞ ÍÑæÝß ....ßã ÊÑÊÈØ ÇáØÈíÚå ÇáÌãíáå ÈãÎíáÊäÇ ÏÇÆãÇ áÊÓÍÑäÇ ÈÌãÇáåÇ ...ÓÃÙá ÇÞæáåÇ ÏÇÆãÇ ÊÓáã ÇÝßÇÑß æíÏÇß áÍÓä ÚÇíì
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=