zizvalley errachidia
ÝÊíÇä ÇáÑÔíÏíÉ ÃÈØÇá ÇáãÛÑÈ Ýí ÇáßÑÉ ÇáØÇÆÑÉ
Publi� Le 22 / 07 / 2010 à 00:21 | Dans Sport | 4839 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article


ááãÑÉ ÇáËÇäíÉ Úáì ÇáÊæÇáí æ ÇáãÑÉ ÇáËÇáËÉ Ýí ÊÇÑíÎåã Êßãä ÝÊíÇä äÇÏí ÇáÑíÇÖÇÊ ÇáÑÔíÏíÉ ÝÑÚ ßÑÉ ÇáÓáÉ ãä ÇäÊÒÇÚ ÇáÇÒÏæÇÌíÉ æ ÇáÙÝÑ ÈÇáÈØæáÉ ÇáæØäíÉ æ ßÃÓ ÇáÚÑÔ Ýí ÇáßÑÉ ÇáØÇÆÑÉ. ÝÈÚÏ ãÔæÇÑ ÔÇÞ Úáì ãÓÊæì ÚÕÈÊí ãßäÇÓ ÊÇÝíáÇáÊ æ ÝÇÓ ÈæáãÇä ÊÈæà ÝíåÇ ÃÔÈÇá æ ÇáÔÇÏí ãÍãÏ ÇáãÑßÒ ÇáÃæá Êãßä ÝÊíÇä ÇáÑÔíÏíÉ ãä ÇáÇäÊÕÇÑ Úáì ÃæáãÈíß ÎÑíÈßÉ Ýí äåÇíÉ ÇáÈØæáÉ ÇáæØäíÉ ÈËáÇËÉ ÌæáÇÊ áÕÝÑ æ ÇáÊí ÃÞíãÊ ÈÞÇÚÉ äÇÏí ÇáÝÊÍ ÇáÑíÇÖí.

æ Úáì ãÓÊæì ßÃÓ ÇáÚÑÔ ÊæÌ ÝÊíÇä äÇÏí ÇáÑíÇÖÇÊ ÇáÑÔíÏíÉ ãÔæÇÑåã ÇáãÊãíÒ ÈÝæÒ ãÓÊÍÞ Úáì äÇÏí ÇáÊÈÛ ÇáÑíÇÖí ááãÍãÏíÉ Ýí ÇááÞÇÁ ÇáÐí ÌãÚåã ÈÇáÈíÖÇÁ.

ÃÈäÇÁ ÇáÑÔíÏíÉ ÇáÏíä ÍÞÞæÇ åÐÇ ÇáÇäÌÇÒ Ýí ÕãÊ ãØÈÞ íØãÍæä Ãä ÊÊã ÇáÇáÊÝÇÝÉ Åáíåã æ Úáì ÇáØÇÞÇÊ ÇáÔÇÈÉ ÈÇáãÏíäÉ æ ÑÚÇíÊåÇ ÍÊì ÊÊãßä ãä ÇáÑÞí ÈãÓÊæì åÐå ÇáÑíÇÖÉ ÈÇáãäØÞÉ.

BAHOU Zakaria

Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : mohamed Le 22 / 07 / 2010 à 15:22 Adresse IP: 81.192.13.63
åÐÇ Úãá ãÔÑÝ ÌÏÇ
åäíÆÇ áäÇ ÌãíÚÇ ÈåÐÇ ÇáÊÊæíÌ
æ åäíÆÇ áåÄáÇÁ ÇáÔÈÇä
æ åäíÆÇ ááÇÓÊÇÐ ãÍãÏ ÃæÔÇÏí
Commentaire N�2 Post� par : rachdawi Le 22 / 07 / 2010 à 16:17 Adresse IP: 196.217.54.148
ÝÑÚ"ßÑÉ ÇáÓáÉ" ãä ÇäÊÒÇÚ ÇáÇÒÏæÇÌíÉ æ ÇáÙÝÑ ÈÇáÈØæáÉ ÇáæØäíÉ æ ßÃÓ ÇáÚÑÔ Ýí " ÇáßÑÉ ÇáØÇÆÑÉ".
Commentaire N�3 Post� par : abdella Le 22 / 07 / 2010 à 21:10 Adresse IP: 81.192.215.30
ÊåÇäíäÇ ááãÏÑÈ (ÇáãÇíÓÊÑæ) ÇæÔÇÏí ãÍãÏ æáßÇÝÉ áÇÚÈí ÇáÝÊíÇä ááßÑÉ ÇáØÇÆÑÉ ÈãÏíäÉ ÇáÑÔíÏíÉ.æäÔßÑ ßá ãä ÓÇåã æÏÚã åÐÇ ÇáÝÑíÞ ááæÕæá Çáì åÐÇ ÇáÊÊæíÌ.ãä ÇÚÖÇÁ ááäÇÏí æãÌáÓ ÈáÏí æÇáÓíÏ ÇáäÇÆÈ ÇáÇÞáíãí áæÒÇÑÉ ÇáÊÑÈíÉ ÇáæØäíÉ ÇÖÇÝÉ Çáì ßá ÇáÛíæÑíä Úáì åÐÇ ÇáÝÑíÞ.æßá ãÇ íãßä Çä äÞæáå Ýí ÍÞ åÐÇ ÇáÝÑíÞ Çäå íÓÊÍÞ ÇáÊÝÇÊÉ ÎÇÕÉ ÈÇáÇÈØÇá.ÎÕæÕÇ ÇÐÇ ÚáãäÇ Çäå áËÇäí ãÑÉ íÍÞÞ ÇáÇÒÏæÇÌíÉ.
Commentaire N�4 Post� par : bourki mouhssin Le 23 / 07 / 2010 à 18:42 Adresse IP: 41.248.88.31
bravo pour vous...azoul roufoun ...barak allah fikoum
intisar mostaha9 lwlad errachidia .homa far7ouna be3da .walakid hado khasshoum da3m madi ou m3naoui falida kand3o mn s7ab al9arar ithlaw fihoum omayfartouchi fihoum bach ikoun 3andna 7ta 7na fa3i9 9aoui
bourki à oujda le 23/07/2010
bravoooooooooooooooooooooooooous
Commentaire N�5 Post� par : muesta Le 29 / 07 / 2010 à 11:12 Adresse IP: 41.140.185.70
bravo bravo les gas
Commentaire N�6 Post� par : majid Le 05 / 08 / 2010 à 23:21 Adresse IP: 196.12.236.226
åÐÇ Úãá ãÔÑÝ ÌÏÇ
åäíÆÇ áäÇ ÌãíÚÇ ÈåÐÇ ÇáÊÊæíÌ
æ åäíÆÇ áåÄáÇÁ ÇáÔÈÇä
æ åäíÆÇ ááÇÓÊÇÐ ãÍãÏ ÃæÔÇÏí
Commentaire N�7 Post� par : ( - ) Le 12 / 08 / 2010 à 15:53 Adresse IP: 41.140.62.227
b1 jouer drari
Commentaire N�8 Post� par : issam Le 20 / 08 / 2010 à 20:54 Adresse IP: 41.140.191.123
bravo. walakin wach kayn chi wahd li 3raf had drari bchi haja .ana inssan 3adi b7al jami3 les sportif had lmdina .wlakin ila b9at had lmdina kima raha bla mo9abil lhad drari li taydiro wtay3tiw kolch bach ifar7o had lblad ghadi yji nhar maghadi tl9a 7ta wahd taybghi ykhdam had lblad . merci mr ouchadi 3lala kol matadir bidon mo9abil
Commentaire N�9 Post� par : issam Le 20 / 08 / 2010 à 21:01 Adresse IP: 41.140.191.123
bravo . les joueurs bravo Mr ouchadi .mais wach kayn li3raf had drari wla ghir lklam lkhawi . ila gher lklam klchi kay3raf ihdar wblkhossos tanhdar 3la ljihat l massoula.whadchi kafi li bgha yafham w salam
Commentaire N�10 Post� par : yassin Le 18 / 09 / 2010 à 21:12 Adresse IP: 41.140.165.88
bravo ms ouchadi and bian jouer lequipe de ouchad felicetation
Commentaire N�11 Post� par : jamal Le 19 / 09 / 2010 à 22:11 Adresse IP: 81.192.215.119
åÐÇ Úãá ãÔÑÝ ÌÏÇ
åäíÆÇ áäÇ ÌãíÚÇ ÈåÐÇ ÇáÊÊæíÌ
æ åäíÆÇ áåÄáÇÁ ÇáÔÈÇä
Commentaire N�12 Post� par : ÓãÓãÉ Le 28 / 10 / 2010 à 14:35 Adresse IP: 41.140.163.94
ÅíæÇ ÇáÍãÏ ááå áí ßÇíäÉ Ôí ÍÇÌÉ ßÊÝÑÍ Ýí åÇÏ ÇáÈáÇÏ
ÊÈÇÑß Çááå Úáíßã æåäíÆÇáßã íÇ ÔÈÇÈ æÍÝÙßã Çááå æÒÇÏßã äÕÑÇ ÈÅÐäå ÊÚÇáì
Commentaire N�13 Post� par : simo Le 13 / 11 / 2010 à 14:28 Adresse IP: 41.140.57.74
åäíÇ áäÇ ÌãíÚÇ æ ÇÊãäì ãä ãä íåãå ÇáÇãÑ ãÓÇÚÏÉ åÄáÇÁ ÇáÔÈÇä
Commentaire N�14 Post� par : fahim Le 20 / 12 / 2010 à 10:17 Adresse IP: 81.192.238.196
merci pour ganie
Commentaire N�15 Post� par : badr Le 22 / 12 / 2010 à 19:16 Adresse IP: 41.250.103.214
bravo MR ouchadi bravo drari,wa7d l7aja hia lli 3andna fbladna hia lghira 3liha,lmkhayer taygol fiha khayba ofach taykhrej menha taytw7cha,mahi lblad lli khayba,nass lli mas2olin 3liha homa lli khaybin,nasha a7sen nass flmaghrib kaml omaradinch lihom lblal , llah ijib lina nser men 3ando ,obnadm rah ma3ndo may3tina,l3ati llah o7na kantam3o f llah,ol7amdolilah lli glna lih men errachidia kay3tina 9ima okaydir fina ti9a kbira,chno bghina mazal??kayna chi 7aja kter men ti9a lli taydir fik bnadm,l7amdolilah 3la bladna,kanftakher b bladi dima otan7med llah onchakro lli 7ta ana men errachidia,l3azz bikom awldat lblad.dima fort nchaalah
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=