zizvalley errachidia
ÇáÑÌÇÁ ÇáÃÑÝæÏí íÕÚÏ áÞÓã ÇáåæÇÉ
Publi� Le 19 / 06 / 2010 à 02:36 | Dans Sport | 7413 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article
áã ÊãäÚ ãÈÇÑíÇÊ ßÃÓ ÇáÚÇáã ÈÌäæÈ ÅÝÑíÞíÇ ÇáÍÏË ÇáÑíÇÖí ÇáÊÇÑíÎí íæã ÇáÃÍÏ 13/ 06/ 2010 ÈãÏíäÉ ÃÑÝæÏ æåæ ÊÊæíÌ ÈØá ÇáÞÓã ÇáÔÑÝí ÇáããÊÇÒ ÇáÑÌÇÁ ÇáÃÑÝæÏí ÈÕÚæÏå Åáì ÞÓã ÇáåæÇÉ

ÇáÊÝÇÕíá:
ÚÑÝÊ ÃÑÖíÉ ÇáãáÚÈ ÇáÈáÏí ÈÃÑÝæÏ ÅäØáÇÞ ÇáÚÑÓ ÇáÑíÇÖí ÈãÞÇÈáÉ ÇáÊÊæíÌ ÇáÊí ÏÇÑÊ Èíä æÆÇã ÇáÑÔíÏíÉ æÑÌÇÁ ÃÑÝæÏ ÈÍÖæÑ ããËá Úä ÚÕÈÉ ãßäÇÓ ÊÇÝíáÇáÊ æãÌãæÚÉ ãä ÇáÝÚÇáíÇÊ ÇáÑíÇÖíÉ Ýí ÅÞáíã ÇáÑÔíÏíÉ æÚÏÏ ÚÈíÑ ãä ÑÌÇáÇÊ ÇáãÌÊãÚ ÇáÃÑÝæÏí ÅÏÇÑíÇð æÇÌÊãÇÚíÇð æÌãåæÑ ÛÝíÑ ãä ÇáãÏíäÉ æÇáäæÇÍí æÑÄÓÇÁ æãÓíÑí ÇáÝÑÞ ÇáãÌÇæÑÉ ÈæÝæÏ ÌãÇåíÑíÉ ãåäÆÉ ÅÚÊÑÇÝÇð ÈÇáÅäÌÇÒÇÊ ÇáãÍÞÞÉ æãÈÑÒÉ ãßÇäÉ ÇáÝÑíÞ Ýí ßá ÇáÌãÇåíÑ ÇáÑíÇÖíÉ
ÇáãÞÇÈáÉ ßÇäÊ ÊßÊíßíÉ áßäåÇ ÅÍÊÝÇáíÉ æ ßÇä ãÝÑæÖ ÝíåÇ ÇáÅäÊÕÇÑ ááÑÌÇæííä ÍíË ÃäåÇ ãÞÇÈáÉ ÇáÊÊæíÌ...æÝí ÍÏíË ãÞÊÖÈ áäÇ ÞÈá ÈÏÇíÉ ÇáãÞÇÈáÉ ÕÑÍ ÇáãÑÔÏ ÇáÑíÇÖí ááÑÌÇÁ ÇáÃÑÝæÏí ÑÔíÏ ÇáãíáæÏí Ãä ÇáãÞÇÈáÉ æÖÚ áåÇ ÅÓÊÚÏÇÏ Èßá ÇáãÞæãÇÊ ÇáäÝÓíÉ

ÇáÊßÊíßíÉ áÃäåÇ ãÞÇÈáÉ ÃãÇã ÇáÌãåæÑ ÇáÐí áÇ íÑÖì ÈÇáÐá æíÑÞì ááÚÒ
ËáÇË äÞØ ÅÖÇÝíÉ ßÚÑÈæä ÅÏÇÑí æÑíÇÖí Úáì Ãä ÃÑÝæÏ åí ÇáÃÞæì Ýí ÇáÞÓã ÇáÔÑÝí ÇáããÊÇÒ¡ æÑÛã Ãä ÇáäÊíÌÉ áã Êßä ãåãÉ ááæÆÇã ÅáÇ ÃäåÇ áÚÈÊ ãÞÇÈáÉ ÑíÇÖíÉ ããÇ ÓÇÚÏ ÞÇÏÉ ÇáÑÌÇÁ ÇáÃÑÝæÏí áÑÓã áæÍÇÊ ÑíÇÖíÉ ÝäíÉ ÐÇÊ ÝÑÌÉ æãÊÚÉ ÕÝÞ áåÇ ÇáÍÇÖÑæä...æÞÏ ÃÚØÊ ÃßáåÇ Ýí ÇáÏÞíÞÉ 6 ÈÊæÞíÚ ÅÕÇÈÉ ÇáÓÈÞ ãä ØÑÝ åÏÇÝ ÇáÈØæáÉ ÚÈÏ Çáãæáì ÇáÛÑÔí¡ æÝí ÇáÏÞíÞÉ 22 ãä ÚãÑ ÇáãÞÇÈáÉ ÃÓÏá ÇáÝäÇä ÇáíÚÞæÈí ÇáÓÊÇÑ Úáì ÅÕÇÈÇÊ ÇáÞÓã ÇáÔÑÝí ÇáããÊÇÒ ÈÅÕÇÈÉ ËÇäíÉ ßÇäÊ ãä ÇáÑæÚÉ ÈãÇ ßÇä...æÝí ÍÏíË ãÞÊÖÈ áÚãíÏ ÇáÝÑíÞ ÃÍãÏ Èä ÚÞÇ ÞÇá: " ØÈÞäÇ ÊæÌíåÇÊ ÇáãÏÑÈ Ýí ÇáÊÍßã Ýí æÓØ ÇáãíÏÇä æÓíÑäÇ ÇáãÞÇÈáÉ ÍÓÈ ØÑíÞÊäÇ¡ æáÚÈäÇ ÈÅÞÊÕÇÏ...æÇáÎÕã ßÇä Ýí ÇáãÓÊæì æáã íßä ÇáÃÞæì" æÞÏ ÃÚØì ÑÔíÏ ÇáãíáæÏí ÝÑÕÉ áÈÚÖ ÇáÇÚÈíä ÇáÌÏÏ ááÙåæÑ ããÇ ÒÇÏ ãä ÑæäÞ ÇáãÞÇÈáÉ æåÐå ßÇäÊ ÑÓÇáÉ ááãÊÊÈÚíä æÇáÑíÇÖííä Ãä ÇáÑÌÇÁ ßÇä ÇáÃÑÝæÏí åæ ãÏÑÓÉ ÑíÇÖíÉ ÅÌÊãÇÚíÉ ÏÇÎáÉ Ýí ãÓáÓá ÇáÊäãíÉ ÇáÈÔÑíÉ
æÞÏ ÍÖÑ åÐå ÇáãÞÇÈáÉ ÌÇäÈ ãä ÇáÒãáÇÁ ÇáÅÚáÇãííä
æÚäÏ ÇáÏÞíÞÉ ÇáËÇäíÉ ÈÚÏ ÇáÊÓÚíä ÏæÊ ÓÝÇÑÉ ÇáÍßã ÚÈÇÓí ÅÏÑíÓ ãÚáäÉ ÊÊæíÌ ÓÇßäÉ ÃÑÝæÏ ÈÅäÌÇÒ ÃÈäÇÆåÇ æÊÍÞíÞåã ááãäÔæÏ æåæ ÇáÕÚæÏ áÞÓã ÇáåæÇÉ ÇáÐí ØÇáãÇ ßÇä ÇáåÏÝ ÇáãÑÓæã ãäÐ ÃÒíÏ ãä 15 ÓäÉ ÍíË ÕÚÏÊ ÃÑÝæÏ ááåæÇÉ ãÑÉ æÇÍÏÉ ÓäÉ 1994, æåÐÇ ÅäÌÇÒ áíÓ ÈÚÒíÒ Úáì ØÇÞã ÅÏÇÑí æÑíÇÖí æãÓíÑ ÔÇÈ íÊÎÐ ÇáÞÑÇÑ ãä ÃÌá ÊÍÞíÞ ÇáÅäÊÕÇÑ.
ÈÚÝæíÉ ÎÑÌ ÝÑíÞ æÌãåæÑ ÇáÑÌÇÁ ÇáÃÑÝæÏí Ýí ÌæáÉ ÚÈÑ Ãåã ÔæÇÑÚ ÇáãÏíäÉ æÊæÌ ÇááÞÇÁ ÈÇáÚäÇÞ æÊÈÇÏá ÇáÊÍÇíÇ æÇáÊåäíÉ æÏÎáÊ ÇáÝÑÍÉ ßá ÇáÈíæÊ ÇáÃÑÝæÏíÉ ÇáÊí ÚÈÑÊ ÈÝÑÍÊåÇ ÇáÊÇãÉ æÇáÔÇãáÉ ÈÍÖæÑ ßËíÝ ÈÓÇÍÉ ÇáÌíÔ Çáãáßí ãä ßá ØíÝ (ÐßæÑÇ æÅäÇËÇ¡ ÔíÈÇ æÔÈÇÈÇð¡ ÃÍÈÉ æÃÕÏÞÇÁ..) ÍíË ÇäØáÞÊ ÓåÑÉ ßÈÑì ÊæÌÊ ÇáÓÇßäÉ ÈÅäÌÇÒÇÊ ÃÈäÇÆåÇ¡ ßá ÚÈÑ Úä ÝÑÍÊå ÈãÇ ÃÊíÍ: ÈÍÑßÉ¡ ÑÞÕÉ¡ ÔØÍÉ¡ æÈÅÈÊÓÇãÇÊ ÚÑíÖÉ ÑÃíäÇåÇ Ýí ÇáÃÚíä ÞÈá ÇáÃÝæÇå
æáã íÈÑÍ ÇáãßÇä ÃÍÏ ÍÊì æÔÍÊ ÕÏæÑ ÇááÇÚÈíä æãÄØÑíåã ÈÃæÓãÉ ÇáÃÈØÇá Úáì äÛãÇÊ ÔÚÈíÉ ãÄÌÌÉ áÚæÇØÝ ÇáÍÈ áÃÑÝæÏ¡ æÞÏ ÊÎááÊ åÐÇ ÇááÞÇÁ ÇáÊÊæíÌí ÇáÑíÇÖí ÇáÝäí ßáãÉ áÑÆíÓ ÇáÝÑíÞ ÇáÓíÏ ÅÓãÇÚíá ÈáÍÓÇä ÚÈÑ ÝíåÇ Úä ÊÙÇÝÑ ÇáÌåæÏ Èíä ÇáãßÊÈ æÇááÇÚÈíä æãÓÇäÏÉ ÇáÌãåæÑ ÈÇáÏÇÑ æÇáÎÇÑÌ åí ÑßÇÆÒ åÐÇ ÇáÅäÌÇÒ ãØÇáÈÇð ÇáãÄÓÓÇÊ ßá ãä ãæÞÚå ÅÞáíãíÇð ãÍáíÇð æÌåæíÇð áÑÝÚ ÓÞÝ ãÓÇåãÇÊåÇ æ ÇáÅáÊÒÇã ÈÊÞÏíã ÇáÏÚã ÇááÇÒã áãæÇßÈÉ ÇáãÓíÑÉ ÇáãÔÑÝÉ áÝÑíÞ ÃÑÝæÏ¡ æÏÚÇ ÌãíÚ ÇáÝÆÇÊ ÇáÚãÑíÉ ááÅäÎÑÇØ Ýí åÐÇ ÇáãÓáÓá. æÑÝÚÊ ÂíÇÊ ÇáæáÇÁ æÇáÅÎáÇÕ áÑÇÚí ÇáÑíÇÖÉ æÇáÑíÇÖííä ÌáÇáÉ Çáãáß ãÍãÏ ÇáÓÇÏÓ äÕÑå Çááå.
æÈÇÊÊ ÃÑÝæÏ ãÚäÞÉ ÃÈäÇÁåÇ¡ ãÇáã íÕÏÞ ÓÇÈÞÇð ÃäÌÒ ÈÃÞÏÇã ÇáÚÒ áÇÍÞÇð.
ÝåäíÆÇð áÃÑÝæÏ ÈÃÈäÇÆåÇ æåäíÆÇð ááÃÈäÇÁ ÈæØäåã

ãáÎÕ ÇáãÞÇÈáÉ


ÝÑÍÉ ÇáÃÑÝæÏííä ÈÕÚæÏ äÇÏí ÇáÑÌÇÁ ÇáÃÑÝæÏí áÞÓã ÇáåæÇÉãÚ ÊÍíÇÊ
ÃÈæ åÔÇã ÇáãÑÇäí

Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : abderahim Le 19 / 06 / 2010 à 11:19 Adresse IP: 41.140.191.22
toute l'équipe de WIfAK TiNJDaD félicite RAJA ARFOUD pour cette victoire et bonne chance pour le reste incha 3lah
Commentaire N�2 Post� par : el kamli abdo Le 19 / 06 / 2010 à 18:19 Adresse IP: 41.140.191.254
congratulation to all members of arrajaa al arfoudi i hope it will be the champion of next year good luck
Commentaire N�3 Post� par : soufian-arfoud Le 19 / 06 / 2010 à 18:20 Adresse IP: 81.192.102.207
bravo les arfoudians,merci les wifak de tinjdad et errissani,et malheuresement pour les équipe d'errachida(la haine)
Commentaire N�4 Post� par : nani Le 20 / 06 / 2010 à 11:09 Adresse IP: 81.192.199.168
Solo Wifaaa9
Commentaire N�5 Post� par : awlad arfoud Le 20 / 06 / 2010 à 12:17 Adresse IP: 41.140.187.63
rabbi yahfadkoum lina raja arfoud et ausii ma3ndi mansal aljamhour adyal arfoud alli sandou alfarik el arfoudi mansawach alhafal alli jawliha soukan madinat arfoud kayakoun alfadal adyalha li "groupe sijilmassa" alli mat3ana b kasaeid el melhoun oughani chaabiya merci lihoum ikhalihoum lina ya rabbi .
Commentaire N�6 Post� par : le grand rajawi d'erfoud simo slimani Le 20 / 06 / 2010 à 17:31 Adresse IP: 41.140.185.182
je suis très fier de recevoir cette très bonne nouvelle . j'aime toujours ma chère ville ARFOUD et toute sa population depuis IRDI jusqu'à SIFA. JE souhaite à cette très jeune et bonne équipe une tès bonne continuation . je remercie tous les membres du comité pour leurs énormes sacrifices .
très bonne chance . dima dima ARFOUUUUUUUUUUUUUUUUUD
Commentaire N�7 Post� par : aboachraf Le 20 / 06 / 2010 à 21:35 Adresse IP: 196.217.58.48
je suis fier de recevoir cette nouvelle et mabrouk pour toute la ville d'arfoud et surtout les membres du commité& pour leurs éfforts et bonne cha
Commentaire N�8 Post� par : abderazak Le 20 / 06 / 2010 à 23:12 Adresse IP: 41.140.165.49
tahyati li raja arfod 3la so3od ila l9sm lhwat motmaniyati blmazid incha allah wa bi masira jayda ( ana la3ib wiam rachidia ) merci
Commentaire N�9 Post� par : shadow Le 22 / 06 / 2010 à 10:34 Adresse IP: 196.206.82.31
lahouma ina hada lamonkar ouki dartou zrabto 3la rich lihiya lawla ftartibe mawdo3 kaymadho fih ryoshoum bidouni dikr lmotasadir lha9
Commentaire N�10 Post� par : jawad rajaoui Le 22 / 06 / 2010 à 11:32 Adresse IP: 212.217.77.47
wa llah i3tikoum saha araja de arfoud ou bonne chance f 2eme serie in cha llah rah 3ndkoum bach tjibouha fel 1 ere alwlad rah maykoun ghir lkhir ok ana l3abt m3a lwiam felmatch tali m3a raja arfoud ou 3jbtouni bzaf banne chance men koul 9albi
Commentaire N�11 Post� par : Amin Le 22 / 06 / 2010 à 15:51 Adresse IP: 41.140.187.62
Alah yahdik a shadow hada rah lkissm charafi lmomtaz machi charafi li katalaab fih rich rah mazal madaro f tartib rich o rissani o golmima walo raja arfoud katalaab maa meknes w khmifra o...... merci
Commentaire N�12 Post� par : arfoudien rajawi Le 24 / 06 / 2010 à 17:45 Adresse IP: 81.192.211.126
lhamdolilah 3la had so3Od onchaelah lmazid mn lkhadma ol injazat oso3Od l9ism l mowali rabi m3Akom awlad arfoud j'aime arfoud bzaf bzaf
Commentaire N�13 Post� par : hakim smouni Le 05 / 07 / 2010 à 20:34 Adresse IP: 81.192.40.114
kanhanae fari9 rajae arfoud biso3id ila 9ism howat
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=