zizvalley errachidia
ÑÌÇÁ ÃÑÝæÏ íÒíá áÛã æÓáÇä Èßá ÇÍÊÑÇÝ æãÞÚÏ ÇáåæÇÉ íÊÔæÞ áãÚÇäÞÉ ÃãÑÇÁ ÇáÞÓã ÇáÔÑÝí ÈÌåÉ ãßäÇÓ ÊÇÝíáÇáÊ
Publi� Le 03 / 06 / 2010 à 11:30 | Dans Sport | 5502 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article
ÚÇÏ ãÞÇÊáæÇ ÇáÑÌÇÁ ÇáÃÑÝæÏí Åáì ÇáÏÇÑ ÍÇãáíä ËáÇË äÞØ ßÇãáÉ æÈÏæä äÞÕÇä ÈÚÏ ÃÏÇÁ ÇáãåãÉ ÇáÕÚÈÉ æÇáÍÓÇÓÉ ÇáÊí ÓÇÝÑæÇ ãä ÃÌáåÇ æåí ÅÒÇáÉ áÛã æÓáÇä íæã ÇáÃÍÏ 2010/ 05/ 30 ÈãÏíäÉ ãßäÇÓ ãä ÃÌá ÇáÕÚæÏ áÞÓã ÇáåæÇÉ. æÞÏ ÍÖÑ ÇáãÞÇÈáÉ ÌãåæÑ ÛÝíÑ ÊÇÈÚ æÔÌÚ ÇáÝÑíÞ ÇáÃÓãÑ ãä ãßäÇÓ æãä ÃÑÝæÏ, ÑÛã ÇáÈÚÏ ÇáÌÛÑÇÝí ÇáÑÌÇæíæä ßÇäæÇ ÇáÃÞÑÈ Ýí ÇáÞáÈ...

äÒáÊ ßÊíÈÉ ÃÑÝæÏ Úáì ÃÑÖ ÇáãáÚÈ ÇáÓßßí ÈãßäÇÓ ãÏÌÌÉ Èßá ÇáÃÓáÍÉ ÇáÑíÇÖíÉ: ÇáËÞÉ¡ ÇáÞÊÇáíÉ¡ ÇáÑæÚÉ¡ ÇáÑÛÈÉ¡ ÇáÅÓÊãÇÊÉ¡ ÇáÞæÉ... æÇáÃÎáÇÞ. æßáåÇ ÃÓáÍÉ ãä ÇáÚíÇÑ ÇáËÞíá íÚÑÝåÇ ÎÈÑÇÁ ßÑÉ ÇáÞÏã ÇáÚÇáãííä æÇáæØäííä æÇáãÍáííä¡ ÃÓáÍÉ ÏÝÇÚíÉ æÃÎÑì åÌæãíÉ ÊÖãä -ÈÏæä Ôß - ÃÎÐ ÊÃÔíÑÉ ÇáåæÇÉ...

ãÞÇÈáÉ ÊäÓíß Ýí ÃÎÑì ÃÈÇä ÝíåÇ ÇáÃÑÝæÏíæä Úáì ÇááíÇÞÉ æÇáÞÏÑÉ æÇáÊÍßã Ýí ÇáßÑÉ... ÝÈÚÏ ãÚÑÝÉ ÇáÎÕã Ýí ÇáËãÇä ÏÞÇÆÞ ÇáÃæáì ÊÍÑßÊ ÇáÂáÉ ÇáÃÑÝæÏíÉ ãØÈÞÉ ÎØÉ ÊßÊíßíÉ ãÏÑæÓÉ ÊÍãá ÊÛííÑÇÊ ããßäÉ¡ áÃä ÇáãÞÇÈáÉ ÕÚÈÉ æ ÍÇÓãÉ ãä åÐÇ ÇáÍÌã ÝÑÖÊ äÝÓåÇ Úáì ÃäåÇ ãÞÇÈáÉ ÓÏ Ýí ÈØæáÉ ÇáÞÓã ÇáÔÑÝí ÇáããÊÇÒ ÍíË Ãäå áÇãÌÇá ÝíåÇ ááÎØÃ.

ÈÏÇíÉ ÇáãÈÇÑÇÉ ÚÑÝÊ ÖÑÈÉ ãÞÕ äÕÝ åæÇÆíÉ ãä ÇáÝäÇä ÚÈÏ ÇáÍãíÏ ÇáíÚÞæÈí äÇÈÊ ÝíåÇ ÇáÚÇÑÖÉ Úä ÇáÍÇÑÓ¡ ÈÚÏ Ðáß ÑÛã ÇåÏÇÑ ÖÑÈÊ ÌÒÇÁ ÈÚÏ ÅÓÞÇØ ÚÈÏ Çáãæáì ÇáÛÑÔí ÚäÏ ÊæÛáå Ýí ãÑÈÚ ÇáÚãáíÇÊ Ýí ÇáÏÞíÞÉ 26 áã ÊÖÚÝ ÚÒíãÉ ÇáÖíæÝ Èá ÒÇÏÊåã ÊãÓßÇð ááæÕæá áÔÈÇß ÇáæÓáÇäííä ãÑÇÊ ÚÏíÏÉ... æÈÚãáíÇÊ ãÈäíÉ ÊæÌÊ Ýí ÇáÏÞíÞÉ 32 ãä ÊæÞíÚ ãÍÓä ãÍãÏí áÇÚÈ æÓØ ÇáãíÏÇä. æÈÚÏåÇ ÈÃÞá ãä 7 ÏÞÇÆÞ Òßì ÑÕíÏå ÈÅÕÇÈÉ ËÇäíÉ ÈÚÏ ÃßËÑ ãä ÎãÓ áãÓÇÊ ÝäíÉ ÕÝÞ áåÇ ÇáÌãíÚ æÚÈÑÊ Ýí ÇáÍáÈÉ Úáì ÇáÊÞäíÇÊ ÇáÚÇáíÉ æÇáæÇÚÏÉ áÃÈäÇÁ ÃÑÝæÏ¡ ÈÚÏåÇ ÃÚáä ÇáÍßã äåÇíÉ ÇáÔæØ ÇáÃæá æÝí ÍÕíáÉ ÇáÃÑÝæÏííä ÇÕÇÈÊíä äÙíÝÊíä æíæÏæä ÇáãÒíÏ.

æÝí ÇáæÞÊ ÇáãíÊ Èíä ÇáÔæØíä ßÇä åäÇß ÍæÇÑ Èíä ÇáÚÞíÏ (ÒÇÛÇáæ) æÞÇÏÊå ÇáãíÏÇäííä¡ Ýí æÞÊò ßÇä Ýíå ÇáæÓáÇäíæä íÌãÚæä ÒãÇã ÃãÑåã áÅÕáÇÍ ãÚ ÃÝÓÏæå Ýí ÇáÌæáÉ ÇáÃæáì¡ áßä ÇáÌæáÉ ÇáËÇäíÉ ÕÇÑÊ ÈãÇ áÇ íÔÊåíå ÇáæÓáÇäíæä ÍíË ÏÎá ÇáÒæÇÑ ÏÎæáÇð åÇÏÆÇð ÚÑÝ ÏæÑÇä ÇáßÑÉ ÈáãÓÇÊ ãÊÞäÉ ÊÐßÑäÇ ÈäåÇÆíÇÊ ÇáßÈÇÑ áÅãÊÕÇÕ ÕÑÚ ÇáÎÕã æÊãÊíÚ ÇáÍÇÖÑíä ÈÚÑæÖ ßÑæíÉ ÐÇÊ ÝÑÌÉ ãä ÇáÚíÇÑ ÇáããÊÇÒ ÇÚØÊ ÃßáåÇ Ýí ÇáÊÍßã Ýí æÓØ ÇáãíÏÇä æÃÕÈÍ ÑÊã ÇáãÈÇÑÇÉ Ýí íÏ ÇáÒæÇÑ ÇáÐíä áã íÊÑßæÇ ÈÏÇð Ýí ÖÑÈ ÅÕÇÈÉ ËÇáËÉ äÙíÝÉ ÞÇÖíÉ Ýí ÇáÏÞíÞÉ 66 ãä ÚãÑ ÇáãÞÇÈáÉ ßÇäÊ ãä ÊæÞíÚ ÇáÚãíÏ Èä ÚÞÇ. æÈÝÖá ãÌåæÏÇÊ ÇáÌãíÚ æÞÏÑÇÊ æ ßÝÇÁÇÊ ÇáÍÇÑÓ ÇáÚáæí ÙáÊ ÔÈÇßå äÙíÝÉ ÍÊì äåÇíÉ ÇáãÞÇÈáÉ æÅÍÊÓÇÈ ÇáæÞÊ ÇáÖÇÆÚ æßÇä ÇáÍÓã áÑÌÇÁ ÃÑÝæÏ ÇáÐí ÞÇá ßáãÊå.

ãä ÍíË ÇáÊÍßíã ßÇä Ýí ãÓÊæì ÇáÍÏË æÚÈÑ ÈÞíÇÏÊå Ãä ÇáÓÇÍÉ ÇáæØäíÉ áÇ ÊÎáæ ãä Ãåá ÇáÚÏá. æÇáÊäÙíã ßÇäÊ ÇÌæÇÄå ÌíÏÉ.

ÕÝÞ ÇáÍÇÖÑæä ÈÅíÞÇÚÇÊ ÊÔÌíÚíÉ áÃÕÏÞÇÁ ÇáÑÍíæí ÇáÐíä ÇÍÊÝáæÇ ÍÖÇÑíÇ ÈåÐÇ ÇáÅäÌÇÒ ÇáÚÙíã æÚÇÏæÇ ÚæÏÉ ÇáÃÈØÇá æÇáÅÞáíã íÍÊÝá ÈÃÌæÇÁ ÝäíÉ ãáÍæäíÉ Ýí ãáÊÞì ÓÌáãÇÓÉ ÇáÓÇÏÓ ÚÔÑ áÝä ÇáãáÍæä æÞÏ ÊÑß ÇáÊæáÇáí ÑÍãå Çááå ÇäÔæÏÊå:

íÇ ÇáãæáæÚ ÈÇáÑíÇÖÉ **** **** ãÍáì áÚÈ ÇáßÑÉ

æÑÛã ÇáÏÇÁ æÇáÃÚÏÇÁ ÝÇÞÏÇã ÃÔÈÇá ÇáãíáæÏí ÚÈÑÊ ÈáÛÉ ÑíÇÖíÉ Úáì ÃäåÇ ÇáÃÞæì¡ åÐÇ ÇáãÏÑÈ ÇáÚÕÇãí íÍÕÏ ÇáÅäÊÕÇÑ ÇáÊÇÓÚ(9) Úáì ÇáÊæáí áÇ áÔíÁ ÇäãÇ áÃäå ÎÈíÑ æÃÈ ÑæÍí áßá ÇááÇÚÈíä ÇáÐíä ÌÇÄæÇ ÈÑÞã ÇáÓÚÏ ËáÇËÉ (3) æÈÊÚÈíÑ ÇááÛæííä ÇáÅäÊÕÇÑ. ÚÏÏ ÍÏÏå ÇáÑíÇÖíæä æÚáãÇÁ ÇáÅÌÊãÇÚ Ýí: ÇáãÓÄæáíÉ+ ÇáÚãá+ ÇáäÊíÌÉ.

ÝåäíÆÇð áÓßÇä ÃÑÝæÏ ÈÃæáÇÏåã æåäíÆÇð ááÃæáÇÏ ÈãÔÌÚíåã æÏÇÚãåã .

ÝãÇÐÇ ÓÊÞæá "ÇáæÆÇã" Ýí ãÞÇÈáÉ ÇáÊÊæíÌ¿ Óæì ãÚÇäÞÉ ÇáÅÎæÉ æ ÇáÅÚÊÑÇÝ ÈÃÍÞíÉ ÇáÝÑíÞ ÇáÃÑÝæÏí Ýí ÃÎÐ ÊÃÔíÑÉ ÇáåæÇÉ. Íáã ÃÒíÏ ãä 85000 äÓãÉ (ÊÇÝíáÇÊ)¡ Íáã ÃÒíÏ ãä ÚÞÏ ãä ÇáÒãä. åÐÇ ãÚ ÓäÑÇå Ýí ãÞÇÈáÉ 2010/ 06/ 13 ÈÃÑÖíÉ ÇáãáÚÈ ÇáÈáÏí ÈÃÑÝæÏ.

ÖÑÈÉ ÌÒÇÁ ÖÇÆÚÉ áÑÌÇÁ ÃÑÝæÏ ÖÏ æÓáÇä:ÃåÏÇÝ ÇáãÞÇÈáÉ:ÌÇäÈ ãä ãÓÇäÏí ÑÌÇÁ ÃÑÝæÏ ÈãßäÇÓ:

æÇáíßã ÈÑäÇãÌ ÇáÏæÑÊíä ÇáãÞÈáÊíä 18 æ-19

---->ÇáÏæÑÉ 18 ÈÊÇÑíÎ 2010/ 06/06
Ããá ÓÈÚ Úíæä # æÆÇã ÇáÑÔíÏíÉ
ÃÔÈÇá ÇáÍÇÌÈ # ÊæäÝíÊ
ãÌÏ ÇáÑÔíÏíÉ # ÇáãåÇíÉ
* ÑÌÇÁ ÃÑÝæÏ æÝÊÍ æÓáÇä Ýí ÑÇÍÉ

---->ÇáÏæÑÉ 19 (æÇáÃÎíÑÉ) ÈÊÇÑíÎ 2010/ 13/06
ÑÌÇÁ ÃÑÝæÏ # æÆÇã ÇáÑÔíÏíÉ
ÃÔÈÇá ÇáÍÇÌÈ # Ããá ÓÈÚ Úíæä
ÊæäÝíÊ # ãÌÏ ÇáÑÔíÏíÉ
ÝÊÍ æÓáÇä # ÇáãåÇíÉ

ÇáÊÑÊíÈ:
áÚÈ ÇáäÞÇØ ÇáÝÑíÞ
18 31 ÑÌÇÁ ÃÑÝæÏ
17 26 Ããá ÓÈÚ Úíæä
17 20 ÃÔÈÇá ÇáÍÇÌÈ
17 19 ãÌÏ ÇáÑÔíÏíÉ
18 16 ÝÊÍ æÓáÇä
17 13 ÊæäÝíÊ
17 12 ÝÊÍ æÓáÇä
17 11 æÆÇã ÇáÑÔíÏíÉ
17 07 ÇáãåÇíÉ
ãÚ ÊÍíÇÊ ÃÈæ åÔÇã

Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : ÃÕÍÇÈ áÇÝÊÉ ÌãÇåíÑ ãÏíäÉ Le 03 / 06 / 2010 à 13:44 Adresse IP: 41.140.166.13
äÞæá æÈßá ÅÚÊÒÇÒ ÊÚíÔ ÊÚíÔ ÑÌÇÁ ÃÑÝæÏ áÃäåÇ áíÓÊ ááÃÑÝæÏííä ÝÞØ Èá áßá ÓÇßäÉ ÊÇÝíáÇáÊ ÞÇØÈÉ æáÃÈäÇÁ ÅÞáíã ÇáÑÇÔíÏíÉ ÎÇÕÉ. æÇáÃä ÊÚÒÒÊ ÊãËíáíÉ åÐÇ ÇáÅÞáíã Ýí ÇáÞÓã ÇáÃæá åæÇÉ Ýí ÅäÊÙÇÑ ÊÍÞíÞ ÇáÃÝÖá Åä ÔÇÁ Çááå.....................ÊÍíÉ ÎÇÕÉ ááäÌã ÇáÑíÇÖí ÇáÑíÕÇäí æáÕÏíÞ ÇáÃÌíÇá áÎáÇÝÉ ÅÓãÇÚíáí.
Commentaire N�2 Post� par : arfoudi Le 03 / 06 / 2010 à 15:03 Adresse IP: 41.140.165.138
íÞæá ÕÇÍÈ ÇáäÕ :æÑÛã ÇáÏÇÁ æÇáÃÚÏÇÁ .ÃÓÊÛÑÈ áãËá åÏå ÇáÚÈÇÑÇÊ ÇáÊí ßËÑ ãÇ äÌÏåÇ Ýí ãËá åÏå ÇáãæÇÖíÚ .åßÏÇ ÊÕäÚ ÇÚÏÇÁß ÈíÏß Çä ßäÊ ÈØáÇ ÍÞíÞíÇ ÊÃßÏ Çä ÇáÌãíÚ íÕÝÞ áß æ Çä ÚÏæß ÇáæÍíÏåæ ÛíÇÈ ÇáÈäíÇÊ ÇáÊÍÊíÉ æ ÖÚÝ ÇáãæÇÑÏ ÇáãÇÏíÉ æ ÇáÈÔÑíÉ.ßä Ïæ ÍßãÉ æ áÇ Êßä Ïæ äÞãÉ
Commentaire N�3 Post� par : soufian Le 03 / 06 / 2010 à 15:21 Adresse IP: 81.192.102.207
bravo mon bleeeeed,2eme serie inchalah
Commentaire N�4 Post� par : slimani Le 03 / 06 / 2010 à 18:23 Adresse IP: 81.192.19.169
bravo bravo raja erfoud
Commentaire N�5 Post� par : ulras sahara arfoudi Le 03 / 06 / 2010 à 19:10 Adresse IP: 81.192.122.90
raja erfoud ahsan fari9 f dania
Commentaire N�6 Post� par : amin ulras sahara arfoudi Le 03 / 06 / 2010 à 19:20 Adresse IP: 81.192.122.90
kantmana ihdar jamhour errachidia w errisani w jorf w batabi3t lhal erfoud w balkhosos koba li sandat l fari9 mn depart w bghit nass kamla ichoufo ahsan ihtifal f l3alam w fkhatar piwiw amin w karim w rmok w smina w khbiz tajin w rachid folaniw abd lhadi ibtisssama
Commentaire N�7 Post� par : amin Le 04 / 06 / 2010 à 14:36 Adresse IP: 81.192.67.205
dima raja erfoud
Commentaire N�8 Post� par : YASSINE USMER Le 04 / 06 / 2010 à 15:05 Adresse IP: 41.140.184.140
ASI ABOU HICHAM WACH MAZAL MABGUITICH TAHCHAM MAN HACHYAN LHADRA ? C GRACE A MOI QUE ERFOUD ET EN AMATEUR OUFAWJAH TAFILALET OU LES SPORTIFS DU BLED IWA JMA3 RASSEK OUKOUNE HADARI OUGUAYAR HADOUK LES PENSEES LES 3ANDAK CAR NOUS SOMMES TOUS POUR LE BIEN ET LE DEVELOPPEMENT DU SPORT FHAD LMANTAKA . DONC BARAKA MATABKA TGOUL A3daa wala qlq chose bhal haka ok assi abou hicham? KOUNE NADJ BHAL LIKHWANE LI JAW OUGALSSOU M3ANA FALGORFA OU3ARFOUNA CHNOU BAGUYINE OUCHNOU KANASWAW WACHE TAMHINE NDIROU LHAD LMANTAKA LI KLAWHA MKANSSA OUHARMOUHA MAN CHHAL MAN HAJA .................
Commentaire N�9 Post� par : youssef sahra Le 04 / 06 / 2010 à 20:56 Adresse IP: 196.206.69.177
kairja3 lfadl kaml l professor salama chokran bzzzzzzzzzzzzaf
Commentaire N�10 Post� par : youssef sahra Le 04 / 06 / 2010 à 20:57 Adresse IP: 196.206.69.177
chokran l professor salama lkairja3 lih lfadl
Commentaire N�11 Post� par : amin ulras sahara arfoudi Le 05 / 06 / 2010 à 10:12 Adresse IP: 81.192.18.161
vive bladi w dad f li mabghawnach nwaslo hchouma 3likom (usmer)
Commentaire N�12 Post� par : rissani Le 05 / 06 / 2010 à 13:24 Adresse IP: 41.140.69.127
fine katanssawe jamhore rissani asahbi howa likaychaja3kom
Commentaire N�13 Post� par : soufian-arfoud Le 05 / 06 / 2010 à 19:23 Adresse IP: 81.192.102.207
vive jomhor risani+arfoud+jorf, haka khasna nkounou ila bghina lmenta9a dialna tmchi b3id
Commentaire N�14 Post� par : Ismail Le 06 / 06 / 2010 à 08:59 Adresse IP: 41.140.66.1
Makhasnach nchakro jomhor Rissani wla Jorf wla ... Rah had lfariq Macho dyal Arfoud bouhdo rah dyalkom kollom kayl3ab l arfoudi w Jarfi Rissani w chof jamahir Rissani 50 dar f lafita. L3az l filala. Ila attahdo ama ydiro rah machi ghir lhowat rah kaynin rjal dyal 1er Serie maw3idona yawm Al ahad maa 15:30 fi almal3ab albaladi bi Arfoud wa lfawzo wa so3od in chaa alah lifarikikom Raja Arfoud
Commentaire N�15 Post� par : dsqnhjgdvtgnvth Le 06 / 06 / 2010 à 16:07 Adresse IP: 81.192.47.117
kantmana tahdar 20000 motafarij f erfoud bach tsanad lfari9 w tafrah m3ah
Commentaire N�16 Post� par : soufian-arfoud Le 06 / 06 / 2010 à 16:45 Adresse IP: 81.192.102.207
merci khoya ismail,ana 3arf bli nefs fina hna sahrawa,hta sahrawi maydouz khouh,inchalah nkmlo lintisar dialna nhar le dimanche bwahed lmassira f madinat arfoud ila bgha lah,odima sahrawa,oli mabgha sahrawa......machi bhal wlad rachidia li kaygoulo lina "asahrawa" hhhhhhh z3ma homa casawa wla chamalyine.....iwa baz 3la wzazen li mahamlinche arfoud itle3
Commentaire N�17 Post� par : sOUfian Le 16 / 06 / 2010 à 17:32 Adresse IP: 196.206.2.184
ÏíãÇ ÑÌÇÁ ÃÑÝæææææææææææÏ
Commentaire N�18 Post� par : youssef erfoud koba Le 23 / 08 / 2010 à 06:46 Adresse IP: 81.192.45.167
bravo les joueurs bravo zagalo bravo le publiques.39oba l 2 emme serie.vive raja de erfoud et bonne chance.
Commentaire N�19 Post� par : youssef erfoud Le 23 / 08 / 2010 à 06:53 Adresse IP: 81.192.45.167
vive raja erfoud
w dima raja et bonne chance pour l'équipes d erfoud.vive wlad koba.
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=