zizvalley errachidia
ÇáÑÌÇÁ ÇáÃÑÝæÏí íÓÍÞ ãÌÏ ÇáÑÔíÏíÉ æíØáÞ ÇáÓÑÚÉ ÇáäåÇÆíÉ äÍæ ÞÓã ÇáåæÇÉ
Publi� Le 18 / 05 / 2010 à 08:43 | Dans Sport | 5988 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article
ÚÑÝÊ ÃÑÖíÉ ÇáãáÚÈ ÇáÈáÏí ÈÇáÑÔíÏíÉ íæã ÇáÃÍÏ 05/2010/ 16ãÞÇÈáÉ ÍÇãíÉ ÇáæØíÓ ÈÑÓã ÇáÏæÑÉ 16 ÈÑåä ÝíåÇ ÇáÒæÇÑ - ÑÌÇÁ ÃÑÝæÏ - ÇáãÍÊá ááÕÝ ÇáÃæá Ãäå ÇáÃÞæì ÈÅãÊíÇÒ ÖÏ ÝÑíÞ ÇáãÌÏ ÇáãÍÊá ááÕÝ ÇáÎÇãÓ.

ÈÚÏ ÅäØáÇÞ ÇáãÞÇÈáÉ ÈÚÔÑÉ ÏÞÇÆÞ ßÊßÊíß ÊÍÑßÊ ÇáÂáÉ ÇáÃÑÝæÏíÉ ÈÞíÇÏÉ ÇáÚãíÏ ÅÈä ÚÞÇ áÊãØÑ ÇáÎÕã ÈæÈíá ãä ÇáÞÐÝÇÊ ÃÚØÊ ËãÇÑåÇ Ýí ÇáÏÞíÞÉ 23 ãä ÊæÞíÚ äÝÓ ÇááÇÚÈ ÃÌÌÊ ãÏÑÌÇÊ ÇáãáÚÈ ÇáÐí ßÇä ÔÈå ããáæÁ ÈÇáÌãåæÑ ÇáÃÑÝæÏí ÇáÐí ÂÒÑ ÇáÝÑíÞ ÈÔÚÇÑÇÊ ÇáäÕÑ æÇáÏÚã ÈÃÓáæÈ ÃÎáÇÞí ÑíÇÖí ãÈÑåäíä Úáì ÍÓä ÇáÊÃØíÑ

æÞÏ ÃÈÇä ÇáÑÌÇæíæä ÇáÃÑÝæÏíæä Úáì ÊãÇÓßåã ÇáãÚåæÏ Èíä ÇáÎØæØ ßÇäÊ Ýíå ÇáÓíØÑÉ ãØáÞÉ Ýí æÓØ ÇáãíÏÇä ããÇ ÃÏì Åáì ÊÍßã ÃÑÝæÏ Ýí ÑÊã ÇáãÞÇÈáÉ æÐáß ÈÝÑÖ ÇÓáæÈå ããÇ ÅÖØÑ ÇáÎÕã ááÑÌæÚ Åáì ÇáæÑÇÁ¡ ÖÛØ ÇáÑÌÇÁ åÐÇ ÃËãÑ åÏÝÇð ËÇäíÇ Ýí ÇáÏÞíÞÉ 31 ÈáãÓÉ ÇáÑíÇÖííä ÇáßÈÇÑ ãä ÚÈÏ ÇáÍãíÏ ÇáíÚÞæÈí ãÍÕäÇ ãÚÓßÑ ÇáÑÌÇÁ... æÃÈì ÚÈÏ Çáãæáì ÇáÛÑÔí ÅáÇ Ãä íÊÑß ÈÕãÊå ÈÅÕÇÈÉ ËÇáËÉ Ýí ÇáÏÞíÞÉ 88 ãä ÚãÑ ÇáãÞÇÈáÉ Ýí áæÍÉ ÊãæÌÇÊ Ýí ÏÝÇÚ ÇáãÌÏ áÊÓÞØ ÇáÍÇÑÓ ÎÇÑÇð ãÚÊÑÝÇð ÈÇáÞÏÑÇÊ ÇáåÇÆáÉ áåÐÇ ÇááÇÚÈ ÇáÃÓØæÑí¡ æááÅÔÇÑÉ Ýåæ åÏÇÝ ÈØæáÉ ÇáÞÓã ÇáÔÑÝí È-16 åÏÝ

æÝí ÍÏæÏ ÇáÓÇÚÉ ÇáËÇãäÉ ãÓÇÁð ÚÇÏ ÇáØÇÞã Çáßáí ááÑÌÇÁ Åáì ÃÑÝæÏ ãÏíäÉ ÇáÚÒ æÇáäÕÑ Ýí ÚÑÓ ÕÝÞ áå ÇáÌãíÚ ÈËáÇË äÞÇØ ãåÏÇÉ áßá ÇáÛíæÑíä æÇáãÍÈíä æÇáãÔÌÚíä ãØáÞÇð ÓÑÚÊå ÇáäåÇÆíÉ ÅÊÌÇå ÞÓã ÇáåæÇÉ

ÃåÏÇÝ ÇáãÞÇÈáÉÈÑäÇãÌ ÇáÏæÑÉ 17

ÑÌÇÁ ÃÑÝæÏ # ÊæäÝíÊ

æÆÇã ÇáÑÔíÏíÉ # ÅÊÍÇÏ ãÌÏ ÇáÑÔíÏíÉ

Ããá ÓÈÚ Úíæä # ÝÊÍ æÓáÇä

ÔÈÇÈ ÇáãåÇíÉ # Ì. ÔÈÇÈ ÇáÍÇÌÈÃÈæ åÔÇã ÇáãÑÇäí

Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : Yousset AMTCA Le 18 / 05 / 2010 à 10:25 Adresse IP: 41.140.166.9
ÇáÓáÇã Úáíßã ÊÍíÉ ÑíÇÖíÉ áßá ÚÔÇÞ ÇáßÑÉ ÇáãÓÊÏíÑÉ Ýí ãÏíäÉ ÇáäÎíá ÃÑÝæÏ ÇáÕÇãÏÉ ÊÍíÉ æÏ æ ÇÍÊÑÇã æ ÊÞÏíÑ áßá ÇáÇÚÈíä ÈÏæä ÇÓÊËäÇÁ æ ááØÇÞã ÇáÊÞäí æ ááãßÊÈ ÇáãÓíÑ ØÈÚÇ . ÇáÚÒ áíßã ÇæáÇÏ ÈáÇÏí æÇÕáæÇ ÊÝæÞßã æ Çááå ÇáãÓÊÚÇä
Commentaire N�2 Post� par : said errachidia Le 18 / 05 / 2010 à 11:00 Adresse IP: 41.140.167.50
ÃáÝ ÃáÝ ãÈÑææß áÑÌÇÁ ÃÑÝæÏ ÊÓÊÍÞæä ÇáÞÓã ÇáæØäí ÇáËÇäí ááåæÇÉ áßä áÐí ßáãÉ ÝíãÇ íÎÕ ÝÑíÞ ÇáãÌÏ æ ÇáæÆÇã
ÇáÝÑíÞíä ãä ÃÖÚÝ ÝÑÞ ÇáÞÓã ÇáÔÑÝí ããÇ íØÑÍ ÃßÊÑ ãä ÚáÇãÉ ÇòÓÊÝåÇã Ýãä ÇáãÓÄæáæä
Ãíäßã ÃíåÇ ÇáÛíæÑæä Úáì åÐå ÇáãäØÞÉ ÝÇáãæÇåÈ ÇáÔÇÈÉ ãæÌæÏÉ áßä íÌÈ ÇáÈÍË ÚäåÇ
ÃãÇ ãÇ ÑÃíÊå Ýí åÐÇ ÇáÝíÏíæ ÝáíÓ ÈÝÑíÞ æ áßä ãÇ íÔÈå ÝÑíÞ ÇáÇåÏÇÝ ÌÇÁÊ ÇòËÑ ÇòäÓáÇáÇÊ
ááÎÕã Ãíä ÇáãÏÑÈ Ãáã íÊÝØä áåÐÇ Èá Ãä ÇáãÏÇÝÚ ÇáÕáÈ ÇáÏí íÓÊØíÚ ÇòíÞÇÝå
Çòä ßÑÉ ÇáÞÏã ÈÇáÑÔíÏíÉ ÇòÍÊÖÑÊ æãÇÊÊ æ ÇòäÇ ááå æ Çòä Çòáíå ÑÇÌÚæä ÝíÌÈ ÈÇáÍË Úä ÇáÛíæÑííä áÇòÍíÇÆåÇ
Ýí Ãæá ÇáãæÓã ßÇä ÇáÈÚÖ íÊÍÏË Úä ÇáÌãåæÑ ÝßíÝ ÈÇááå Úáíß Ãä íÍÖÑ ÇáÌãåæÑ æ íÎÑÌ ãÝÞæÓ ÇáäÊÇÆÌ åí ãä ÊÌáÈ ÇáÌãåæÑ Ýáæ ßÇä áÐíäÇ ÝÑÞ ßæÝÇÞ ÊäÌÏÇÏ Ãæ ÑÌÇÁ ÃÑÝæÏ ÍËãÇ ÓíÍÖÑ ÇáÌãåæÑ
ÇòÐåÈæÇ áãÔÇåÏÊ ãÈÇÑíÇÊ åÐíä ÇáÝÑíÞíä æ ÓÊæÑä ßíÝ ÇáãÏÑÌÇÊ ããáæÆÉ áßä åäÇß äÊÇÆÌ
ÊËáÌ ÇáÕÏÑ æ ÎáÇÕÉ ÇáÞæá ÃÞæá ÇòÐÇ ÃÓäÏÊ ÇáãåÇã áÛíÑ ÃåáåÇ ÝÃäÊÖÑ ÇáÓÇÚÉ .
Ãíä ÇáãÏÑÈ ÇáÏí ãÑ ÈÝÑíÞ ãÐÛÑÉ ÓÇÈÞÇ æ ÇáÏí íáÞÈ ÈÑãÇÑíæ Ýåæ ÈÇÓÊØÇÚÊå ÇòÍíÇÁ ÇáßÑÉ
ÈÇáãäØÞÉ æ ãÏÑÈ ÇáßæÒã ÓÇÈÞÇ Ðæä Ãä ääÓì ÇáßÝÇÁÊ ÇáßÑæíÉ ÇáÊí ãÑÊ ÈÇáãäØÞÉ ãä ÝÑíÞ ÇáíæÓßÇ æ ãÇ ÃÏÑÇß ãÇ ÇáíæÓßÇ ÇáßáÇã ßËíÑ áßä ÃßÊÝí ÈåÐÇ
Commentaire N�3 Post� par : ousgheir said Le 18 / 05 / 2010 à 11:59 Adresse IP: 81.192.107.97
BRAVO TOUS LES JOUEURS RAJA ARFOUD !DIMA DIMA RAJA
Commentaire N�4 Post� par : mohib Le 18 / 05 / 2010 à 16:49 Adresse IP: 212.217.77.7
bravo rajaaaaaaaaa...merci mrani........merci ismail..........bisooooooouuuuuuuu a tous
Commentaire N�5 Post� par : said Le 18 / 05 / 2010 à 19:29 Adresse IP: 41.140.66.182
mabrok l rja d'erfoud et bon chans l majd dim raja erfoud saraha istahlo l3ab dial la39al okwyria ana mn erfoud omachi golt hadchi hit fr9a diali hadik mais saraha hia hadi viva kuba hh
Commentaire N�6 Post� par : helala Le 19 / 05 / 2010 à 10:20 Adresse IP: 41.140.64.151
slt mabroc le raja arfoud 3ala entissar awad mochahadat tifo raja arfoud wa jadwal tarteb wachokran ou massera jaida le raja arfoud
Commentaire N�7 Post� par : amin raja erfoud dima Le 19 / 05 / 2010 à 17:20 Adresse IP: 81.192.124.66
hna dima wa3rin


Commentaire N�8 Post� par : amin Le 19 / 05 / 2010 à 17:21 Adresse IP: 81.192.124.66
arfoud habibato lmalayin w dima stylissssssssssssss
Commentaire N�9 Post� par : mohamed Le 19 / 05 / 2010 à 23:37 Adresse IP: 81.192.211.5
ana bghite na3rafe 3lach hade elhssade mabine les equipes diyale errachidia exp
Commentaire N�10 Post� par : wald lghrib Le 20 / 05 / 2010 à 11:47 Adresse IP: 81.192.111.83
sala la3ba dyal raja farhan bikom bazaf matsawrouch kifarahtona bal3abkom awlad lablad
Commentaire N�11 Post� par : wald lablad Le 20 / 05 / 2010 à 23:32 Adresse IP: 81.192.22.94
kanhayi ra9m 2 kayal3ab mazyan oana mina almo3jabi dyalo osalmo 3lih
Commentaire N�12 Post� par : wald lablad Le 20 / 05 / 2010 à 23:41 Adresse IP: 81.192.22.94
chkran amine
Commentaire N�13 Post� par : youssef Le 22 / 05 / 2010 à 01:40 Adresse IP: 81.192.211.165
ntmana trja3 arfoud lyamt 3omar lgol l3az
Commentaire N�14 Post� par : hafid ismaili Le 23 / 05 / 2010 à 23:55 Adresse IP: 196.206.122.12
braaaavo derari jaybin l3az lblad ncha3llah tlo3 had l3am
Commentaire N�15 Post� par : zakaria Le 25 / 05 / 2010 à 17:00 Adresse IP: 81.192.211.182
dima raja erfouddd
ncha alah dima intissarat larfoudia
Commentaire N�16 Post� par : wald lghrib Le 28 / 05 / 2010 à 13:34 Adresse IP: 81.192.86.47
wafin araja ghayabto 3lina iwa fo9ach ghadi lla3bo rado 3lina rah hna bghina natfarjo fikom
Commentaire N�17 Post� par : wald lghrib Le 28 / 05 / 2010 à 13:59 Adresse IP: 81.192.86.47
salam ghrich asidi bravo 3lik 3la lhadaf 3 lisajalto
Commentaire N�18 Post� par : 9idi Le 30 / 05 / 2010 à 09:29 Adresse IP: 81.192.41.205
salam rahna la3bin oghanrabho nchalah vive raja erfoud
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=