zizvalley errachidia
ÇáäÌã ÇáÑíÇÖí ÇáÑíÕÇäí "íËÃÑ áäÝÓå ÃãÇã ÌãåæÑ ãÏíäÉ ÇÑÝæÏ"
Publi� Le 18 / 04 / 2010 à 14:49 | Dans Sport | 5798 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article
E.S.Rissani


ÈÑÓã ÇáÏæÑÉ ÇáËÇäíÉ ÚÔÑÉ ãä ÇáÈØæáÉ ÇáæØäíÉ ááÞÓã ÇáÔÑÝí ÇáËÇäí æ Ýí ãÈÇÑÇÉ ÔÈå ãÍáíÉ ÇÓÊÖÇÝ ÇáãáÚÈ ÇáÈáÏí ÈÃÑÝæÏ íæã ÇáÓÈÊ 17 ÇÈÑíá 2010 ãÞÇÈáÉ ßÑæíÉ Èíä ÝÑíÞ ÚÑÈ ÕÈÇÍ ÒíÒ ÈÇÑÝæÏ ( A.S.Z. Erfoud) æÝÑíÞ ÇáäÌã ÇáÑíÇÖí ááÑíÕÇäí (E.S.Rissani) ÍíË ÏÎáÇ ÇáÝÑíÞíä Åáì ÃÑÖíÉ ÇáãáÚÈ æßáåã Âãá Ýí ÊÍÞíÞ ÇáÇäÊÕÇÑ áßä ÇáÝÑíÞ ÇáÝíáÇáí ÚÑÝ ßíÝ íäÊÔÑ Ýí ÇáãáÚÈ ãÓíØÑÇ Úáì ßá ÇáããÑÇÊ ÝßÇäÊ ÇáäÏíÉ æÇáÇäÏÝÇÚ ÇáãÊÈÇÏá ãä ÇÌá ÊÍÞíÞ ÇáÝæÒ ÝÚÑÝ ÇáÔæØ ÇáÃæá ãä åÐå ÇáãÞÇÈáÉ ÚÏÉ ÝÑÕ ÍÞíÞíÉ ÖÇÆÚÉ ãä ßáÇ ÇáØÑÝíä áßä ÅÕÑÇÑ ÇáÒæÇÑ Úáì ÇáÚæÏÉ ÈÇáÇäÊÕÇÑ ÌÚáåã íÔãÑæä Úáì ÇáÃßÊÇÝ æíÚÖæä Úáì ÇáäæÇÌÐ ØæÇá ÃØæÇÑ ÇáãÞÇÈáÉ.
ÃãÇ ÇáÔæØ ÇáËÇäí ÝÞÏ ÊãíÒ ÈÇáåÌæãÇÊ ÇáãÊÈÇÏáÉ Åáì ÍÏæÏ ÇáÏÞíÞÉ ÇáÓÇÏÓÉ ÇáÓÈÚíä ÇáÊí ÇÓÊØÇÚ ÝíåÇ ÇááÇÚÈ ÇáãÊãíÒ ÇáÓßíßÒí ÊÓÌíá åÏÝ ÝæÒ ááäÌã ÇáÑíÇÖí ÊáÊ Ïáß ÚÏÉ åÌæãÇÊ ãä ØÑÝ ÇáÝÑíÞ ÇáÒÇÆíÑ ÇáÐí ÚÑÝ ßíÝ íÓíÑ ãÊÈÞí ãä ÇáãÞÇÈáÉ .æÊÌÏÑ ÇáÇÔÇÑÉ Çáì Çä ÇáãÞÇÈáÉ ÚÑÝÉ ÚÏÉ ÊæÞÝÇÊ Èá æÇÍÊÌÇÌÇÊ Úáì Íßã ÇáãÞÇÈáÉ ÇáÏí áã íßä Ýí ÇáãÓÊæì ÇáÍÏË ãíãÇ ÇÝÞÏ ÇáãÞÇÈáÉ ÈÑíÞåÇ æÌÚáåÇ ÑÊíÈÉ Ýí ÈÚÖ ÃØæÇÑåÇ æåäÇ äÊæÞÝ ãä ÌÏíÏ Úáì ÇáÍÇáÇÊ ÇáãÑÖíÉ ÇáÊí ÊÚÑÝåÇ ÇááÚÈÉ Ýí åÐå ÇáãäØÞÉ ãä ÇáãÛÑÈ
Úáì ÇáÚãæã ÎÑÌ ÇáÌãíÚ ÈÇÞÊäÇÚ Úáì Ãä ßÑÉ ÇáÞÏã ÈÇáãäØÞÉ Ýí ÍÇáÊ áÃÈÃÓ.
æÝí ÇáÎíÑ äÞæá ãÈÑæß áÝÑÓÇä ÇáæÇÍÉ ÈÞíÇÏÉ ÇáãíÓØÑæ æÞíÏæã ÇáÝÑíÞ ÏÑíÓ ÇåãÇãÉ æäÞæá áÌãíÚ ÇáãÍÈíä æÇáÛíæÑíä ÔßÑÇ Úáì ÇáÊÔÌíÚ æÇáåÊÇÝÇÊ ÇáÊí ÃÏåÔÊ ÇáÍÇÖÑíä Ýí ÇÑÝæÏ. æÈÏæÑäÇ äÚÏßã ÈÇáÌÏíÏ Ýí ãÇÊÈÞ ãä åÏå ÇáÈØæáÉ.

ÚÈÏÇááå æÔÇØí

Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : ÇÈ ÚËãÇä Le 18 / 04 / 2010 à 19:15 Adresse IP: 41.140.65.132
ÈÓã ÇáÓÇãÚ ÇáÚáíã ÇáÐí Úáã ÇáÇäÓÇä ãÇ áã íÚáã .... Åä ÊÚáã ÇáÑíÇÖÉ ÇãÊËÇá ááÔÑÚ ÇáÍäíÝ ÇáÐí íÏÚæ ÈÕÑÇÍÉ Çáì ÊÚáíã ÇÈäÇÆäÇ ÇáÑãÇíÉ æ ÇáÓÈÇÍÉ æÑßæÈ ÇáÎíá..äÚã ßÇäÊ ÇáÑíÇÖÉ æßÇäÊ ßÑÉ ÇáÞÏã æßÇä ÇáäÌã ÇáÑíÇÖí áãÏíäÉ ÇÑíÕÇäí ... æãä ÎáÇá ÇáäÌã ßÇä ÇáÇÔÈÇá æãåã ßÇä ÊæÇÌÏ ÇáÇÈØÇá äÐßÑ Úáì ÑÃÓåã ÇáÞíÏæã åãÇãÉ ÇÏÑíÓ . æáíÓãÍ áí ÃÓãíå ÇáåãÇã ÇÏÑíÓ ÇÏÑíÓ æãÇ ÇÏÑÇß ãÇ ÇÏÑíÓ áÞä ÚÑÈ ÇáÕÈÇÍ ÇáÏÑÓ ÇáÐí íæÔã Úáì ÐÇßÑÉ ÇáÇÑÝæÏííä ÇáÐíä ÊÍæáæ ÈÞÏÑÉ ÞÇÏÑ Çáì ãäÇÕÑÉ ÇáäÌã ÈÚÏ Çä ÎÇÈ Ùäåã ÈÝÑíÞåã ÇáãÍáí ...äÚã ÎÇÖÊ ÇáÝÑÓÇä ÇáÝíáÇáíÉ ãÞÇÈáÉ ÇáÔÑÝ æÇáÇÕÑÇÑ Úáì ÇáÚæÏÉ ÈÇáÝæÒ æßÐáß ßÇä ... Çááå ÇßÈÑ Úáì ÇáäÌã ÓáãÊ ÃÑÌáßã íÇ ÇÈØÇá.... áÞÏ ßäÊã Ýí ÇáãæÚÏ æßÇä ÇáÌãåæÑ ÈÌÇäÈßã ÞÈá æ Ýí æÈÚÏ ÇááÞÇÁ Çáì ÇáÑãÞ ÇáÇÎíÑ ãä ÇáãÞÇÈáÉ ÍíË ßÇä ÇáÙÝÑ ÈËáÇË äÞØ .åßÐÇ íÇÃÝÐÇÐ ÓÑÞÊã ÇáÝÑÍÉ ááÇÑÝæÏííä Èá æÓÑÞÊã ÌãåæÑåã ÇáÐí ÊÍæá Çáì ãäÇÕÑÊßã .áÇ ÛÑÇÈÉÅäå ÇáÊßÊíß ÇáÝäí æ ÎÇÕÉ ÎáÇá ÇáäÕÝ ÇáÓÇÚÉ ÇáãÊÈÞíÉ ãä ÚãÑ ÇáÔæØ ÇáËÇäí áÞÏ ÃÈåÑÊã ÇáÎÕã ÞÈá ÇáÕÏíÞ ÓáãÊ ÇÑÌáßã .æ ÃÍííß ÇáÓßßÑí ÈáÇ ÍÏæÏ ...
Commentaire N�2 Post� par : allali abdelali Le 18 / 04 / 2010 à 23:11 Adresse IP: 41.140.56.120
gongratulation
Commentaire N�3 Post� par : ghayour mn erfoud Le 19 / 04 / 2010 à 09:25 Adresse IP: 41.140.252.204
a samoo awlad rissani taawno maa wlad erfoud rahom machi aadaa dialkom
laadaa homa forok rachidia aatiwhom nar nar nar
Commentaire N�4 Post� par : driss Le 19 / 04 / 2010 à 11:32 Adresse IP: 41.92.10.181
d'abord felicitation a E.S.Rissani; s'il est possible d'affichier le classement autre fois inchhaalah et merci.
Commentaire N�5 Post� par : - Le 20 / 04 / 2010 à 09:49 Adresse IP: 41.140.59.214
salam ana man almochaji3in dyal arfoud
hadi tahia mani aljamhour dyal arissani li sando alfari9 dyalhom aunatmanaw lihoum masira jayida . aukantalbo man aljamhir dyal fari9 rissani isamho linaa a3la adajij aljamahiri
hna gha khot ki arfoud ki rissani almouhim anhazou had alminta9 man had alwarta aulhamdoulah raha ghadia flkhat almousta9im ancha3alah .kantmanaw lfari9 rissani massira jayida wakadalika li fari9 (a.s.z arfoud) wa choukran
Commentaire N�6 Post� par : - Le 20 / 04 / 2010 à 20:53 Adresse IP: 41.140.66.138
brafouuuuuuuuuuuuuuuuu li ljoumhour rissani awlan tani li labin li nadlou bravouuuuuuuuuuuu
Commentaire N�7 Post� par : kacimi Le 20 / 04 / 2010 à 23:19 Adresse IP: 41.140.251.4
awdi l3az o nssar a wlad rissani hazito lina rass l fou9 tmana t3awdoha o ktra khay drisse hmama
Commentaire N�8 Post� par : arfoudi Le 23 / 04 / 2010 à 11:00 Adresse IP: 41.140.70.136
rissani rbhat ghir tizimi la 2eme équipe d'arfoud,c pa raja arfoud
Commentaire N�9 Post� par : said Le 27 / 04 / 2010 à 15:29 Adresse IP: 41.140.61.197
ÊÔíÑ ÈÚÖ ÇáÇÔÇÚÇÊ ãä ãÏíäÉ ÇáÑíÕÇäí Úä ÇÞÇáÉ ÇáÇãíä áÌãÚíÉ ÇáäÌã ÇáÑíÇÖí ãÍãÏ æáÏ ÚÈæ ãä ÇáÇãÇäÉ

ghayore man risssani
Commentaire N�10 Post� par : hakim Le 03 / 05 / 2010 à 14:30 Adresse IP: 41.140.66.58
lah i3tihlkom yawdi ghir gholo liya wach hadak l9ard charf diyal lharis 3bd rahim i3tina ti9ar ila bghito diro chi haja wa chokran
Commentaire N�11 Post� par : karim Le 17 / 05 / 2010 à 00:09 Adresse IP: 41.140.63.209
merci je veux le resultat du match entre Rich et arb sabbah ziz Erfoud
Commentaire N�12 Post� par : karim Le 17 / 05 / 2010 à 00:12 Adresse IP: 41.140.63.209
je veux le resultat du match de Rich contre arb sbbah ziz d'Erfoud du 17/05/2010 et merci pour tout le monde
Commentaire N�13 Post� par : 3mari Le 13 / 06 / 2010 à 10:13 Adresse IP: 41.140.166.186
finha natija nta3 hadchi a lkhot wach tla3na wala mazal dima rissani howa howa
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=