zizvalley errachidia
ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ: ÇáÚãÇá ÇáãØÑæÏæä íäÝÐæä æÞÝÉ ÇáÛÖÈ
Publi� Le 08 / 04 / 2010 à 21:45 | Dans Société | 4352 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article
Ýí Ùá ÇáÊåãíÔ ÇáÐí íãÇÑÓ ÖÏ ÚãÇá ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÇáãÚÇÖíÏ ãäÐ ÒãÇä æÍÊì íæãäÇ åÐÇ ãÚ ÅÏÇÑÉ ÇáÝäÏÞ ÇáÊí ÊÏÚí ÇáÏíãÞÑÇØíÉ¡ æÊÌÇæÒ ãÇ åæ ÞÇäæäí Åáì ãÇ åæ ÅäÓÇäí¡ ßãÇ æÑÏ Ýí ÈíÇäåÇ ÇáãäÔæÑ ÈÌÑíÏÉ "ÇáæØä ÇáÂä" ÇáÚÏÏ 377 ÇáÕÝÍÉ 26 ÑÏÇ Úáì ÈíÇä äÞÇÈÉ ãÓÊÎÏãí ÇáÝäÏÞ. äÑì Çáíæã ÕæÑÉ ãä ÃÓæà ÕæÑ ÇáÇäÊåÇß áÍÞæÞ åÐå ÇáØÈÞÉ ÇáÊí ÃÕÈÍÊ ÍÞæÞåÇ ãÍßæãÉ ÈÃåæÇÁ ÔÎÕíÉ¡ æÇÌÊåÇÏÇÊ ÝÑÏíÉ áÈÚÖ ÇáãÊÓáØíä ÇáÅÏÇÑííä Ýí ÊÝÓíÑ ÇáÞæÇäíä¡ æÎÕæÕÇð ãÇ íÑÊÈØ ÈÇáÚãÇá.
äÐßÑ ãä Èíä åÐå ÇáÇäÊåÇßÇÊ: ÇáØÑÏ ÇáÊÚÓÝí ááÚãÇá¡ æÇäÊåÇß ÇáÍÑíÇÊ ÇáäÞÇÈíÉ æÝí ãÞÏãÊåÇ ÇáÍÞ Ýí ÇáÅÖÑÇÈ¡ ÇáÊÖííÞ Úáì ããÇÑÓÉ ÇáÍÞ ÇáäÞÇÈí¡ ÇÓÊãÑÇÑ ãÓáÓá ÇáãäÚ æÇáÍÙÑ ãä ããÇÑÓÉ ÇáÚãá ÇáäÞÇÈí æÇáÍÞ Ýí ÊÔßíá ãßÊÈ äÞÇÈí¡ ØÑÏ ÚãÇá æÌáÈ ÂÎÑíä áÊßÓíÑ ÇáÅÖÑÇÈ æÇÎÊáÇÞ ÇáäÒÇÚ ÞÕÏ ÊáÝíÞ Êåã ßíÏíÉ (ÚÑÞáÉ ÍÑíÉ ÇáÚãá..) ááäÞÇÈííä æÇáÚãÇá ãä ÎáÇá ÊØÈíÞ ÇáÝÕá 288 ãä ÇáÞÇäæä ÇáÌäÇÆí æÇáÒÌ Èåã ÏÇÎá ÇáãÚÊÞáÇÊ áãÌÑÏ ÊäÙíã æÞÝÉ ÇÍÊÌÇÌíÉ Ãæ ÅÖÑÇÈ Úä ÇáÚãá.
æÝí åÐÇ ÇáÅØÇÑ¡ ÊÊã ãÊÇÈÚÇÊ ÌÇÆÑÉ Ýí ÍÞ ÃÑÈÚÉ ÚãÇá ãä ÇáãßÊÈ ÇáäÞÇÈí áãÓÊÎÏãí ÇáÝäÏÞ ÃÚáÇå.
æ ÃãÇã ÊÌãíÏ ÇáÚãÇá ÇáãØÑæÏíä áÈÑäÇãÌåã ÇáäÖÇáí¡ ßÈÇÏÑÉ ÍÓä äíÉ ãä ØÑÝåã ÊÌÇå (ÓÚí ÑÈ ÇáÝäÏÞ Åáì ÇáÕáÍ )ÇáãáÛæã()¡ æÈÚÏ ÇßÊÔÇÝ ÒíÝ ÑÛÈÉ ÅÏÇÑÉ ÇáÝäÏÞ Ýí ÇáÓÚí Åáì ÇáÕáÍ ÇáÐí ßÇä ãÌÑÏ ÑãÇÏ áÐÑå Ýí Úíæä ÇáÚãÇá áÊÚØíá ÇáæÞÝÇÊ¡ ßæäåÇ ÊÊÒÇãä ãÚ ÚØáÉ semana santa ÇáÊí íÚÑÝ ÝíåÇ ÇáÝäÏÞ ÅÞÈÇáÇ ÔÏíÏÇ ãä ØÑÝ ÇáÓíÇÍ ÇáÃÌÇäÈ¡ æÎæÝÇ ãä Ãä ÊÔæå ÓãÚÉ ÇáÝäÏÞ æÇáÊí ÍÞÇ ÈÏÃÊ ÊõãóÑøóÛõ Ýí ÇáÊÑÇÈ¡ æÈÚÏ Ãä ÚõÑíóÊú ÍÞíÞÉ ÅÏÇÑÉ ÇáÝäÏÞ ÇáÊí ÊóÏøóÚöí æõÞæÝåÇ Åáì ÌÇäÈ ÇáÚãÇá¡ æßÐÇ ßÐÈ Êáß ÇáÔÚÇÑÇÊ ÇáãÒÚæãÉ ÇáÊí ßÇäÊ ÈãËÇÈÉ ãÓÇÍíÞ ÓÎíÝÉ¡ ÓÑÚÇä ãÇ ÇäãÍÊ æÙåÑ ÇáæÌå ÇáÍÞíÞí ááÅÏÇÑÉ æÞÈÍå ÇáÔÏíÏ¡ ÝóÚøóáó ÇáÚãÇá ÇáãØÑæÏæä ÈÑäÇãÌåã¡ ææÇÕáæÇ ãÚÑßÊåã ãä ÃÌá ÇáßÑÇãÉ¡ ÝäÝÐæÇ æÞÝÇÊ ÇÍÊÌÇÌíÉ äÇÌÍÉ ÃíÇã: ÇáÎãíÓ æÇáÌãÚÉ æÇáÓÈÊ: 01-02-03/04/2010

æÞÝÇÊ ÓãÇåÇ ÇáÚãÇá È "æÞÝÇÊ ÇáÛÖÈ" æÇáÊí ßÇäÊ Ýí ÇáÌåÉ ÇáãÞÇÈáÉ ááãÏÎá ÇáÑÆíÓí ááÝäÏÞ. æÞÏ ÚÒÇ ÇáÚãÇá ÇÎÊíÇÑåã åÐÇ(ÇáæÞæÝ ÃãÇã ÇáÝäÏÞ) Åáì ÑÛÈÊåã Ýí ÇáÇÍÊÌÇÌ Úáì ÇáÓíÇÓÉ ÇáãÊÈÚÉ ãä ØÑÝ ÇáÅÏÇÑÉ¡ æÇáÊí æÕÝÊ ÈÇááÇÅäÓÇäíÉ ÈÓÈÈ ÊÛííÈåÇ ááÌæÇäÈ ÇáÞÇäæäíÉ ÇáãÊãËáÉ Ýí:
ÇáÚãÇá áÇ íÊÞÇÖæä ÇáÍÏ ÇáÃÏäì ááÃÌæÑ¡ æáÇ íÊæÝÑæä Úáì ÈØÇÞÊí ÇáÚãá æÇáÃÏÇÁ ¡æáÇ íÊã ÇáÊÕÑíÍ ÈÈÚÖåã ãØáÞÇ áÏì ãÕÇáÍ ÇáÕäÏæÞ ÇáæØäí ááÖãÇä ÇáÇÌÊãÇÚí ¡æáÇ íÊã ÇáÊÕÑíÍ ÈÇáÚÏÏ ÇáÍÞíÞí áÃíÇã ÇáÚãá ÈÇáäÓÈÉ ááÚãÇá¡ æáÇ íÊã ÇÍÊÑÇã ÃæÞÇÊ ÇáÚãá ÇáÊí ÊÎÖÚ áãÒÇÌíÉ ÅÏÇÑÉ ÇáÝäÏÞ æãÓíÑíå.... ÎÕæÕÇ æÃä ãä ÇáãØÑæÏíä ãä ÃÝäì ÃÌãá ÓäæÇÊ ÔÈÇÈå Ýí ÇáÚãá æÇáßÏ ááÑÝÚ ãä ÓãÚÉ ÇáÝäÏÞ¡ ãäÐ Ãä ÝÊÍ ÃÈæÇÈå Ýí æÌå ÇáÒÈäÇÁ.
æãä ÇáãÊæÞÚ ÍÓÈ ÇáãßÊÈ ÇáäÞÇÈí áãÓÊÎÏãí ÇáÝäÏÞ – ÔÇáæßÇ - Ãä íÓÊãÑ åÐÇ ÇáÇÍÊÞÇä ÞÑíÈÇ ãÍãáíä ÅÏÇÑÉ ÇáÝäÏÞ¡ æÇáÓáØÇÊ ÊÈÚÇÊ åÐÇ ÇáÇÍÊÞÇä¡ æÇáÊÕÚíÏ ÇáÐí ÞÏ ÊÚÑÝå ÓÇÍÊåã ÇáäÖÇáíÉ¡ ãÔíÑíä Åáì Ãä ÈÑäÇãÌåã ÇáäÖÇáí ÓíÈÞì ãÝÊæÍÇ Úáì ßá ÇáÇÍÊãÇáÇÊ¡ ÈãÇ Ýí Ðáß ÇáÇÚÊÕÇã ÇáãÝÊæÍ ÇáããÑßÒ¡ æÇáÅÖÑÇÈ Úä ÇáØÚÇã¡ ÎÕæÕÇ æÃä åÐå ÇáÇÍÊÌÇÌÇÊ ÃÕÈÍÊ ÊÃÎÐ ÃÓÇáíÈ æÃÔßÇá ÃÎÑì ÌÏ ãÊØæÑÉ æÊÓÊÞØÈ ÃÚÏÇÏÇ ßÈíÑÉ¡ æÊÚÑÝ ÑÏæÏ ÃÝÚÇá ÌÏ ÅíÌÇÈíÉ áÏì Úãæã ÇáãæÇØäíä¡ ãÇ ÏÇã åÄáÇÁ íáÇãÓæä ÈÔßá ãÈÇÔÑ¡ æÃßËÑ æÇÞÚíÉ ÇáÞÖÇíÇ ÇáÃÓÇÓíÉ¡ æÇáãØÇáÈ ÇáãÔÑæÚÉ ááÚãÇá ÇáãØÑæÏíä¡ ÏÇÚíä ÌãíÚ ãäÎÑØíåã Åáì ÇáÇáÊÝÇÝ Íæá ÅØÇÑåã ÇáäÞÇÈí æÇáÇäÎÑÇØ ÇáæÇÚí æÇáãÓÄæá áÅäÌÇÍ ÌãíÚ ÇáãÍØÇÊ ÇáäÖÇáíÉ.

ÃÈæ äÖÇá
08- 04- 2010
æåÐå ÈÚÖ ÕæÑ æÞÝÇÊ íæã ÇáÎãíÓ æÇáÌãÚÉ æÇáÓÈÊ: 01-02-03-2010Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : arfoudi Le 09 / 04 / 2010 à 09:39 Adresse IP: 41.140.252.201
ÊÍíÉ ÚÇáíÉ áÚãÇá æÚÇãáÇÊ ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÇáãØÑæÏæä
ÞáæÈäÇ ãÚßã
æÇáÎÒí æÇáÚÇÑ ááÙÇáãíä
æÇáãæÊ ááãÓÊÈÏíä
æÚÇÔÊ ÇáßæäÝÏÑÇáíÉ ÇáÏíãÞÑÇØíÉ ááÔÛá
æÃÎáÕ ÇáÊÍÇíÇ áÕÇÍÈ ÇáãÞÇá
Commentaire N�2 Post� par : arfoudi Le 09 / 04 / 2010 à 11:07 Adresse IP: 41.140.252.201
æÇÕáæÇ äÖÇáßã æãÚÇÑßßã æßæäæÇ ãØãÆäíä ÝÇáÝÑÌ ÂÊ
ÃãÇ ÕæÑÉ ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÝÞÏ ÔæåÊ æÓãÚÊåã ãÑÛÊ ÈÇáÇÑÖ
ÝãÒíÏÇ ãä ÇáÕÈÑ æÇáÕãæÏ æÇáäÖÇá
æÊÍíÉ ÚÇáíÉ Çáì ßá ÇáäÓÇÁ ÇáãØÑæÏÇÊ ÇáÕÇãÏÇÊ
æÇáì ÇáÚãÇá ÇáãØÑæÏæä ÇáÕÇãÏæä
æÇáãæÊ ááãÊÌÈÑíä æÇáÙÇáãíäåÐÇ ÇáãÞÇá íßÐÈ ãÒÇÚã ÇÏÇÑÉ ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ æíÄßÏ ßáÇã ÇáÚãÇá æÇáßæäÝÏÑÇáíÉ ÇáÏíãÞÑÇØíÉ ááÔÛá æÑÌÇá ÇáÊÚáíã æÇáÔÚÈ ÇáÇÑÝæÏí ÇáÐí áÇ íÕÏÞ ÈåÊÇä æßÐÈ ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ
iwa ghir li mabrach ifhem
Commentaire N�3 Post� par : xaluca Le 09 / 04 / 2010 à 11:09 Adresse IP: 196.206.97.40
hchouma al shab xaluca
Commentaire N�4 Post� par : houda Le 09 / 04 / 2010 à 12:14 Adresse IP: 41.140.252.201
æÇÕáæÇ äÖÇáßã æãÚÇÑßßã æßæäæÇ ãØãÆäíä ÝÇáäÕÑ ÞÑíÈ ÈÅÐä Çááå
Commentaire N�5 Post� par : - Le 09 / 04 / 2010 à 19:44 Adresse IP: 41.140.252.209
lah ynsar l7ak
Commentaire N�6 Post� par : rida Le 09 / 04 / 2010 à 20:36 Adresse IP: 81.192.41.130
ÈÓã Çááå ÇáÑÍãÇä ÇáÑÍíã
ÃÔßÑ ÇáÃÎ ÇáÝÇÖá Úáì åÐÇ ÇáãÞÇá ÇáÑÇÆÚ æÇáãÚÈÑ¡ Åä ÇáÞÇÑÆ ááãÞÇá æáæ ááæåáÉ ÇáÃæáì ¡ íÔÊã Ýíå "ÑÇÆÍÉ" áã ÊÚÏ ÛÑÈíÉ Úä åÐÇ ÇáæØä¡ ÅäåÇ ÑÇÆÍÉ ÇáÊæÇØÆ æÇáÎÑæÞÇÊ ÇáÓÇÝÑÉ æÇáãÊæÇÕáÉ áÍÞæÞ ÇáÅäÓÇä¡ æÇáÊÖííÞ ÇáãäÙã ááÍÑíÇÊ ÇáäÞÇÈíÉ¡ åÐ ãÇ ßÇä íäÞÕ Ãåá åÐå ÇáÈáÇÏ ÇáÓÚíÏÉ¡ ãåÏ ÇáÏæáÉ ÇáÚáæíÉ ÇáÔÑíÝÉ¡ ÈáÇÏ ÇáäÎáÉ æÇáÌÑíÏ....¡ Ãä ÊßÓÑ ÌãÇÌã ÔÈÇÈåÇ æÊÚÝÓ ÈØæä äÓÇÆåÇ¡ æáÇ äÇåí æáÇ ãäÊåí¡ ÃÍÞÇ ßá åÐÇ íÌÑí Ýí ÏæáÉ ÇáÍÞ æÇáÞÇäæä¿ Ãí ÞÇäæä¿¿ ÃÊÞÕÏ ÞÇäæä ÇáÛÇÈ ÍíË íÃßá ÇáÞæí ÇáÖÚíÝ¡ Ãã ÊÞÕÏ ÃáÉ ÇáÞÇäæä æÃÎæÇÊåÇ¡ ÇáÊí ÊÚÒÝ ÃæÊÞÑÚ Ýí ÇáãåÑÌÇäÇÊ¡ ÍíË ÊÕÑÝ ÇáãíÒÇäíÇÊ¡ áíÞæá ÇáÌãíÚ " ÇáÚã Òíä¡ ÍÓÈí Çááå æäÚã Çáæßíá

ÊÍíÉ ÇáäÖÇá æÇáÕãæÏ ááÚãÇá æÇáÚÇãáÇÊ ÇáãØÑæÏíä ÙáãÇ æÚÏæÇäÇ æËÞæÇ ÈÃäßã ÓÊäÊÕÑæä ÈÅÐä Çááå áÇä ÇáÍÞ íÚáæ æáÇ íÚáì Úáíå ææÇÕáæÇ ãÚÑßÊßã ãä ÇÌá ÇáßÑÇãÉ áÇä ãä íäÕÑ Çááå íäÕÑå æãä äÕÑå Çááå ÝáÇ ÛÇáÈ áå

áãÑÌæ ãä ÇáãÌáÓ ÇáÅÏÇÑí ááÝäÏÞ ÇáÇÈÊÚÇÏ Úä ÇáãÛÇáØÇÊ æÇáÈÍË ÈÔßá ÌÏí Úä Íá íÑÖí ÇáØÑÝíä æÊÛáíÈ ÕæÊ ÇáÚÞá ÝÊÔÑíÏ ÇáÚãÇá ÈåÐÇ ÇáÔßá ÓÊÈÞì æÕãÉ ÚÇÑ Ýí ÌÈíä ÃÚÖÇÁ ÇáãÌáÓ ¡ ÃãÇ ÇáÚãÇá Ýáåã Çááå ÇáÐí íÑÒÞ Çáßá æáÇ íÓÚäÇ ÅáÇ ÇáÞæá Çááåã Åä åÐÇ ãäßÑ


ßá ÚÒíãÉ æËÈÇÊ íæÇÕá ÇáÚãÇá ÇáÐíä Êã ØÑÏåã ÊÚÓÝíÇ ãä ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÇáãÚÇÖíÏ ÈãÏíäÉ ÃÑÝæÏ ãÚÑßÊåã ãä ÃÌá ÇáßÑÇãÉ.

ÃãÇ ÕæÑÉ ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÝÞÏ ÔæåÊ æÓãÚÊåã ãÑÛÊ ÈÇáÇÑÖ
ÝãÒíÏÇ ãä ÇáÕÈÑ æÇáÕãæÏ æÇáäÖÇá
æÊÍíÉ ÚÇáíÉ Çáì ßá ÇáäÓÇÁ ÇáãØÑæÏÇÊ ÇáÕÇãÏÇÊ
æÇáì ÇáÚãÇá ÇáãØÑæÏæä ÇáÕÇãÏæä
æÇáãæÊ ááãÊÌÈÑíä æÇáÙÇáãíä

åÐÇ ÇáÈíÇä íßÐÈ ãÒÇÚã ÇÏÇÑÉ ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ æíÄßÏ ßáÇã ÇáÚãÇá æÇáßæäÝÏÑÇáíÉ ÇáÏíãÞÑÇØíÉ ááÔÛá æÑÌÇá ÇáÊÚáíã æÇáÔÚÈ ÇáÇÑÝæÏí ÇáÐí íÕÏÞ ÈåÊÇä æßÐÈ ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ

ãÄÓÝ ãÇ æÕá Åáíå ÇáæÖÚ ÈåÐÇ ÇáÝäÏÞ ÝÇáãÔßá Ýí ÌæåÑå ÈÓíØ æáßä ÊÚäË ÕÇÍÈ ÇáÝäÏÞ æãä æÑÇÁå ÇáÐíä ÕæÑæÇ áå ÇáäÞÇÈÉ ßÇáÛæá ÇáÐí ÓíáÊåã ÝäÏÞå æßÇäÊ ÇáäÊíÌÉ ßÇÑËíÉ

Commentaire N�7 Post� par : rida Le 10 / 04 / 2010 à 21:56 Adresse IP: 81.192.15.55
ÊÍíÉ äÖÇáíÉ Åáì ßá ÇáÚÇãáÇÊ æÇáÚãÇá ÇáÔÑÝÇÁ ÇáÃÍÑÇÑ Ïæí ÇáÖãÇÆÑ ÇáÍíÉ .
Çááå ÇáæØä Çáãáß
Commentaire N�8 Post� par : farid Le 10 / 04 / 2010 à 22:47 Adresse IP: 41.140.252.201
bravo
bravo
bravo les emploieures
Commentaire N�9 Post� par : ahmade Le 11 / 04 / 2010 à 21:03 Adresse IP: 41.140.60.77
ãßíä ÛíÑ æÕá æÕá ÇáäÖÇá ÇÔãä äÖÇá ÈßáÇãßã ÇäÊãÇ ÇÕÍÇÈ ÇáØÈÔíÑ ÇáÇØÝÇá ÌíÇÚ æ ßã ãä ÈíÊ ÎÑÈ ÇÓÏí íÇß ÏÍåã íÏÚæå æ ÇäÊãÇ ÇÕÇÈ ÇáäÞÈÉ ÌíÈ áåã ÇáãÍãíä ÏíÇáßã ãä ÇáÑÈÇØ ÇæÇ ÓíÑæÇ ÊäÚÓ ÇÔãä äÞÇÈÉ ßáÔí ÈíÚ ÇáãØÔ ÔÍÇá ãä æÇÍÏ ãÚßã Ýí ÇáäÞÈÉ ßÇä ßíäæÖ ÇáÍíÍÉ Ýí ÇáÈÑáãÇä æ Ýí ßá ãßÇä ãáí ÏÎá ÇáÍßæãÉ ÖÑÈ ÇáØã ßáÔí ßíÏíÑ æÓíáÉ ÈÇÔ íæÕá æÎÇ íßæä ÇáÚÇãá ÇáÈÓíØ ØÑíÞ áßã ÈÇÔ ÊæÕá ÑÇßã ÚãÑß ÏíÑæì ÇáØíáÉ
Commentaire N�10 Post� par : yasmina Le 12 / 04 / 2010 à 10:24 Adresse IP: 41.140.63.23
Dommage pour ce qui s'est passé dans ce beau complexe touristique ( le ville d'Erfoud en est fière).
Le problème était simple au départ , mais certains gars qui savent semer la zizanie ont réussi à mettre dehors des pauvres gars en leur promettant une vie meilleure au chômage.
Messieus les syndicalistes , instruisez vos adhérents avant de les lancer dans des guerres perdues d'avance.
Commentaire N�11 Post� par : maroin Le 12 / 04 / 2010 à 10:46 Adresse IP: 196.217.211.134
li kaydhab 3la raso ma3amro ifi9, antoma ghi katwanso raskom bhadok alkadaba. rah shab na9aba kaybi3o aswathom b alamalayin wellah chahad. rahom kolhom les cadres dial na9aba kay3tiw alflos bach taywaslo dok almanasib bach iha99o masalih chaghsia. al3omal m3ahom allah ama na9aba ghir ghorafat.
Commentaire N�12 Post� par : el boubekri mohamed Le 12 / 04 / 2010 à 11:46 Adresse IP: 81.192.22.88
æÇÕáæÇ ÇáäÖÇá
ÅíäãÇ æÌÏ ãæÓì æÌÏ ÝÑÚæä
Commentaire N�13 Post� par : - Le 12 / 04 / 2010 à 12:14 Adresse IP: 41.140.70.128
li f jahdo chi haja idirha . farjona
Commentaire N�14 Post� par : man shab tabachir Le 12 / 04 / 2010 à 18:05 Adresse IP: 41.140.252.210
ana likan3raf ana nakabiyin madahko 3ala hata had makalo lhata had dir nakaba l3omal daro nakaba dyalhom wnhar dlamhom lpatron wlmodir wakfo m3ahom shab tabachir binama chmayt bkaw kaytfarjo wmara mara kaybkaw 3lina hna bakwal wlhikam bhal ila lkhadama kaymaso sba3hom hadak kan ikhtiyar dyalhom wkaythamlo masoliya dyalhom fih wshab tabachir wakfin m3ahom kima kaywakfo m3a ay kadiya 3adila wakfo m3a lkhadama bli kadarhom lah 3lih kima wakfo m3a taybo wli bhalo mli kano giyada wmbarzathom lmakhzan
wkima ghawto 3ala nas did lghalae wkima kayghawto dima fkol haja katham nas wli3ando chi dalil anahom kaychado laflos maystar hata had yfadho liana shab tabachir aham haja 3andhom hiya damir wkaywkfo m3a lmadloum wakha bkti3 ras iwa ila 3andkom ntoma bach tfido had lkhadama bsmalah ama lhadra lkhawya zidoha fraskom daba mli lkhadama makaysarahch bihom mol hotel wnado kaytalbo bach ysarah bihom l3ib flpatron wxala flkhadama? whad lpatron wach kal lihom chi haja wmakablohach ? howa nad jra 3ala lkhadama hit makaysarahch bihom iwa had lkhadam mli ykbar wla ymrad wytih frokna chkon ykhdam 3lih ? awla ytlab fzanka?khas lwahd ykon mantiki daba lpatron jato 2 frank tkila walakin majatoch mlayn likaykhsar daba walo lmohim khas bnadam ybka dima kgalb wma3amro ykon bnadam iwa takaw lah wlitabghiha lrask bghiha lkhouk kon kano rjal farfoud matkonch blad dal wmaykonch wald lablad makaynchat hata kaychof wald blado maragh ftrab 3lach lwahd mli kaymasak 3lih lah makayhas ano labas hata kawta 3ala wald blado wydalo bhal lkalb???mayzidch lkhadam 100 dh katjih tkila yfarah wald blado walakin ykhsar 3lih 10000 dh bach ykhli dar boh ana kankol lah y3fo 3ala chorafae had lablad sa3ida wkantmana man lah yfiko chi nhar rah wsal dal lhado w wsal toughyan lhado wlkhadama rah malkawch patron liyfhamhom wyhawal ythawar m3ahom malkawch rjal liywakfo m3ahom ila ba3d chorafae man rijal ta3lim wlad lablad lahrar wlilasaf homa klal hiya kolchi kay3raf ghir ytfaraj wkolchi baghi lmatch yzid bach ytfaraj mazyan wkolha mnin kaysot 3ala jmar bach ych3al mazyan ha libaghiha ftaybi ha libaghiha fnakaba ha libaghiha flkhadama wach mkayn fhad lablad nas lhkir?wach hada howa dkhoul bghit byad fbladkom??? iwa hadchi maghribch 3ala blad dal hacha jwadha
Commentaire N�15 Post� par : fatima Le 12 / 04 / 2010 à 19:47 Adresse IP: 41.140.252.201
Åä ÃÕÍÇÈ ÇáÑÏæÏ 09-11-13 áÇíÝÞåæä ÔíÆÇ æíßÝíäÇ Çä äÞæá áåã ÇáÞÇÝáÉ ÊÓíÑ æÇáßáÇÈ ÊäÈÍ ÝÒíÏæÇ äÈÇÍÇ
Commentaire N�16 Post� par : houda Le 13 / 04 / 2010 à 11:57 Adresse IP: 41.140.252.202
sarhatan a sahab taalikat rakm 09-11-13 olah ila rakom jahilin omkelekhin achmen chahada ala men tathdro ofin krito wakila mazal machdito chahada l ibtidaiya wach ri rakom tatsmoo lhedra d lkahwa otathdro siro iwa lah iaafo alikom .rijal taalim bezzaf alikom. o loomal rahom machi kasirin bhalkom bach l asatida iwerriwhom ach idiro
Commentaire N�17 Post� par : mostafa Le 13 / 04 / 2010 à 15:34 Adresse IP: 196.217.241.47
achmen nidal achmen zaft iwa ila nidal ma nidal lach katzawgohom traj3o tkhadmo o li darha b yadih ifokha b sanih lmossiba hiya makan 3andkom machakil o dartohom lrasskom si taybi kan3erfo mezyan o luis tahowa alah i3amerha dar iwa nadlo ta daba rakom mazalin f nidal khaliwh iwakelkom lkhobz alah isster o nsahkom ma3amerkom thakmo 3la ta wahd 9bal mat3erfo lha9i9a
Commentaire N�18 Post� par : mustapha Le 13 / 04 / 2010 à 15:37 Adresse IP: 196.217.241.47
khaskom t3arfo li w9a3 3aaaaaaaaaad thakmo haka nidal galik hhhhhhhhhhhhhhhhhh iwa tssnaw na9aba twakelkom lkhobz ta daba
Commentaire N�19 Post� par : hbiba Le 13 / 04 / 2010 à 17:00 Adresse IP: 41.140.252.211
ÇÞæá áÃÕÍÇÈ ÇáÑÏæÏ ÃÑÞÇã 9 -11-13 ÇäÊã ÓØÍíæÇ ÇáÊÝßíÑ æáÇ Êãáßæä ãä ÇáÔÌÇÚÉ ãÇ íööööÄåáßã áÞæá ÇáÍÞ, ÇãÇ ÑÌÇá ÇáÊÚáíã ÃÓíÇÏßã ÝäÍííåã Úáì ÊäæíÑ ÇáÑÃí ÇáÚÇã ÈÍÞíÞÉ ãÇ ÌÑì æ íÌÑí ãÚ ÚãÇá ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÇáãØÑæÏíä ÊÚÓÝíÇ, ÝÞØ áÇäåã ØÇáÈæÇ ÈÍÞåã. ÃäÊã áÇÔíÁ ÈÇáäÓÈÉ áÃãËÇá åÄáÇÁ ÇáãäÇÖáíä æÕÏÞ ÇáÔÇÚÑ ÇáãÑÍæã ãÍãæÏ ÏÑæíÔ: Þá åá íÓÊæí ÇáÔÇÚÑ æÇáãÊÓæá

Commentaire N�20 Post� par : hamza ikkrou Le 13 / 04 / 2010 à 20:34 Adresse IP: 81.192.25.133
3adkome alha9e khashome ya3tiwehome 7o9o9ohome
Commentaire N�21 Post� par : - Le 13 / 04 / 2010 à 21:41 Adresse IP: 41.140.252.215
nkol lmol rad 17 w 18 lkhadama mazalin kayaklo lkhoubz lhamdo lilah yakma yshab lik nta likatarzak fhad lablad ? wila makhadmoch 3andak maghadich yaklo lkhoubz wymoto bjou3 ? iwa fik man galba wtaka lah chwiya wnta makatanchat hata katkta3 rzak nas kon konti katajri flhkir ghir chwiya man had jra dyalk fchar kon walat lablad labas matansach nhar kondi giyad wnhar konti katakol likaychit 3ala lkliyan rah kima tla3ti ghadi tahbat ila bkiti kata3ta3 lnas rzak dyalha
Commentaire N�22 Post� par : s-h Le 13 / 04 / 2010 à 22:08 Adresse IP: 41.140.252.201
æÇÕáæÇ äÖÇáßã æãÚÇÑßßã æßæäæÇ ãØãÆäíä ÝÇáÝÑÌ ÂÊ
ÃãÇ ÕæÑÉ ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÝÞÏ ÔæåÊ æÓãÚÊåã ãÑÛÊ ÈÇáÇÑÖ
ÝãÒíÏÇ ãä ÇáÕÈÑ æÇáÕãæÏ æÇáäÖÇá
æÊÍíÉ ÚÇáíÉ Çáì ßá ÇáäÓÇÁ ÇáãØÑæÏÇÊ ÇáÕÇãÏÇÊ
æÇáì ÇáÚãÇá ÇáãØÑæÏæä ÇáÕÇãÏæä
æÇáì ÑÌÇá ÇáÊÚáíã ÇáÇÍÑÇÑ ÇáÐíä íÞÝæä Çáì ÌÇäÈ ÇáÍÞ æíÏÇÝÚæä Úäå
æÇáãæÊ ááãÊÌÈÑíä æÇáÙÇáãíä
æÇáÎÒí æÇáÚÇÑ ááÎæäÉ æÇáÐíä íÚáæ ÇáÐá æÌæååã
Commentaire N�23 Post� par : taher Le 13 / 04 / 2010 à 22:15 Adresse IP: 41.140.252.201
ÊÍíÉ ÚÇáíÉ áÚãÇá æÚÇãáÇÊ ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÇáãØÑæÏæä
ÞáæÈäÇ ãÚßã
æÇáÎÒí æÇáÚÇÑ ááÙÇáãíä
æÇáãæÊ ááãÓÊÈÏíä
æÚÇÔÊ ÇáßæäÝÏÑÇáíÉ ÇáÏíãÞÑÇØíÉ ááÔÛá
æÃÎáÕ ÇáÊÍÇíÇ áÕÇÍÈ ÇáãÞÇá
áÑÌÇá ÇáÊÚáíã
æÃÞæá áÕÇÍÈ ÇáÊÚáíÞ ÑÞã 17-18 ãÊ ÈÛíÖß æÈÓãß
Commentaire N�24 Post� par : mostafa Le 14 / 04 / 2010 à 08:33 Adresse IP: 196.217.241.47
amol rad 21 rza9 rah byad lah ahbibi wana magoltch hakak lwahd mli kayl9a lkhadma o mtwaferlih kolchi ach hazo o chi sda3 wach 3amerhom galo chi haja o matwafratch lihom l'hotel lmkhayer f erfoud ma3ayech bhal shab XALUCA o sawlhom o tchof b9at f bnadem tama3 ohsablih bli ila hadchi li fih bhal ila rah kayzawgoh wla ma3reft rir goliya daba 3lach kaytlbo iraj3o ikhadmo o ch7al mn wahd rah rje3 yalah ??jawbni rir 3la had so2al o 3lach homa talbo mosamaha ? hit 33erfo ach daro khalaw l'hotel ta kant fih 200 ou wa9fo ze3ma bach idarto 3la idara ?????? tafkir baliiiiiddddd o sadej iwa hahoma jaboha f roshom o gol l hadok li nawdohom idiro na9aba ijiw idaf3o 3lihom
Commentaire N�25 Post� par : khalid aissi Le 14 / 04 / 2010 à 13:49 Adresse IP: 81.192.24.164
3adkome alha9e khashoume i3tiwkome h9ou9kom ou barakana mn tarde ata3ssoufiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Commentaire N�26 Post� par : khalid aissi Le 14 / 04 / 2010 à 13:55 Adresse IP: 81.192.24.164
æÇÕáæÇ ÇáäØÇá ÝÓæÝ ÊÓÊÓáãæä ÍÞæÞßã ßÇãáÉ ãßÊãáÉ æÝí ÇáÇÎíÑ ÓíäÊÕÑ ÇáÎíÑ Úä .....
Commentaire N�27 Post� par : khalid aissi Le 14 / 04 / 2010 à 14:00 Adresse IP: 81.192.24.164
æÇÕáæÇ ÇáäÖÇá ÇíåÇ ÇáÔÌÚÇä
Commentaire N�28 Post� par : sliman Le 14 / 04 / 2010 à 17:37 Adresse IP: 41.140.252.212
ÇÑÏ Úáì ÕÇÍÈ ÇáÑÏ ÑÞã 24 ÇÞÓã áß ÈÇááå Çäß áÇ ÊÝÞå ÔíÆÇ Ãæ Çäß ãäÇÝÞ ÍÞÇ æßáÇãß åÐÇ íËíÑ ÇáÛËíÇä .ÊÞæá åÐÇ ÇáßáÇã æßÃäß ÇäÊ ãä ÊÏÝÚ ááÚãÇá ÃÌæÑåã æÇäÊ ãä ÊÕÑÍ Èåã áÏì ÕäÏæÞ ÇáÖãÇä ÇáÇÌÊãÇÚí ÃíåÇ ÇáÇäÓÇä ÇÊÞ Çááå. ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÇáÐí ÊÏÇÝÚ Úäå ÇäÊ ÃßÈÑ ãä íåÖã ÍÞæÞ ÇáÇäÓÇä Ýí ãÏíäÉ ÃÑÝæÏ æåÐÇ ãÚÑæÝ æÓÊÈÏí áß ÇáÇíÇã ãÇßäÊ ÌÇåáÇ æíÇÊíß ÈÇáÇÎÈÇÑ ãÇ áã ÊÒæÏ ÕÏÞ ÇáÔÇÚÑ
Commentaire N�29 Post� par : - Le 14 / 04 / 2010 à 19:13 Adresse IP: 41.140.252.206
si mostafa mol rad 24 kon kan kolchi mwafar lkhadama kon maydiroch nakaba w3la makayban li lidara li3ayana hiya lima3arfatch tdabar lazma bdal maytkalab 3ala lhal kabrat lmochkil wdart man lhaba koba idari najih howa likayhal lmachakil machi likaykhlak fiha wykabarha kon kant idara flmostawa maykon la idrab wala i3tisam wlkhadama matalbo sol7 wakha solh machi 3ib hada kan mochkil sghir walakin idara wslato lhad lhajm yak fhamtini ahbibi wala nzid nwadah???
mli katlaka laflos wljahl wkilat lkhibra wdafoniya flidara maymkan ila ta3ti hadchi wktar mano iwa lah ya3fo 3lik wntaman chi nhar tfik rak li9albo k7al haka ma3amro ydirha zwina yak matafk m3aya asi mastafa????
Commentaire N�30 Post� par : rida739 Le 14 / 04 / 2010 à 19:30 Adresse IP: 81.192.14.136
ÊÍíÉ äÖÇáíÉ áÚÇãáÇÊ æÚãÇá äÞÇÈíä ÈÝäÏÞ ÔÇáæßÇ
Çááå ÇáæØä Çáãáß
íÄÓÝäÇ Çä äÎÈÑßã Ãä ÈÚÏ ÊÃÓíÓäÇ ááãßÊÈ ÇáäÞÇÈí ÇáßæäÝÏÑÇáí ÇáÏíãÞÑÇØí ááÔÛá áÚÇãáÇÊ æÚãÇá ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÇáãÚÇÖíÏ .Ãä ÅÏÇÑÉ ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÇáãÚÇÖíÏ ÅÊÎÏÊ ÚÏÉ ÅÌÑÇÁÇÊ ÖÏ ÇáÚãÇá ãä ÈíäåÇ :
_ ÊåÏíÏÇÊ æÇÓÊÝÒÇÒÇÊ æÇáÊÝÑÞÉ ãÇ Èíä ÇáÚãÇá .
_ ãÖÇíÞÊåã Ýí ÇáÚãá æÊÞÏíã ÇáÅäÐÇÑÇÊ ÇáÛíÑ ÞÇäæäíÉ áåã .
_ æØÑÏåã á ß :12 ÚÇãáÇ äÞÇÈíÇ ãä Èíäåã ÃÚÖÇÁ ÇáãßÊÈ ÇáäÞÇÈí .
_ ÊÍÏíÇÊåã ááÞÇäæä ÇáãäÕæÕ ÚáíåÇ Ýí ÇáÏÓÊæÑ .
_ ÊÚÇãíåã áÊØÈíÞ ÇáÞÇäæä áÕÇáÍ ÇáÚãÇá .
ßá åÏå ÇáÅÌÑÇÁÇÊ ÏÝÚÊ ÇáÚãÇá ááÞíÇã ÈÚÏÉ ãÍØÇÊ äÖÇáíÉ ãä ÈíäåÇ :
_ æÖÚ ÔÇÑÇÊ áãÏÉ ÔåÑ Ãæ ÃßËÑ .
ãØÇáÈÉ ÇáÚãÇá ÈÇáÍæÇÑ ÇáÈäÇÁ Ïæä ÍíÒ æáÇ ãíÒ æÏÇáß áãÏÉ 4 ÃÔåÑ æÏÇáß Ïæä ÌÏæì .
_ åÏå ÇáãÍØÇÊ ÃÏÊ ÈÇáÚãÇá Åáì æÞÝÇÊ æÇÍÊÌÇÌÇÊ ÃãÇã Ãæ ÏÇÎá ÇáÝäÏÞ æÃãÇã ÇáÈÇÔæíÉ .
_ æßÏÇáß ãÑÇÓáÇÊ ÇáÚãÇá Åáì ÌãíÚ ÇáÌåÇÊ ÇáãÚäíÉ æÇáÓáØÇÊ ÇáãÍáíÉ æÇáÅÞáíãíÉ æÇáÌåæíÉ .
ÚÌÒ ÇááÌäÉ ÇáÅÞáíãíÉ Ýí ÅíÌÇÏ Íá ãäÇÓÈ æåÏÇ íÈíä ÊæÇØà ÇááÌäÉ .
ããÇ ÃÏì ÈÇáÚãÇá Åáì ÇáÏÎæá Ýí ÇÚÊÕÇã Óáãí ãÝÊæÍ ÏÇÎá ÇáÝäÏÞ íæãå 15 ÝÈÑÇíÑ æÅÏ ÝæÌÆ ÇáÚãÇá ÈÊÏÎá ÞæÇÊ ÇáÏÑß Çáãáßí ÈÔßá ÚäíÝ ãä ÃÌá Ýß ÇáÇÚÊÕÇã ÇáÓáãí ¡ããÇ ÃÏì Åáì ÇáÖÑÈ æÇÚÊÞÇá 4 ãäåã æÅÑÓÇá ÂÎÑæä Åáì ÇáãÓÊÔÝì ÇáãÑßÒí ÈÃÑÝæÏ . æÊÚÑÖÊ ÃÍÏ ÇáÚÇãáÇÊ ßÇäÊ ÍÇãáÉ ááÅåÇäÉ æÇáÖÑÈ ãä ØÑÝ ÕÇÍÈ ÇáÝäÏÞ .
æÃÑÓáÊ Åáì ÇáãÓÊÔÝì ÇáÅÞáíãí ÈãÏíäÉ ÇáÑÇÔíÏíÉ .
æÞÏ äÙãÊ ÚÏÉ ÇÍÊÌÇÌÇÊ ææÞÝÇÊ ÃãÇã ÇáÝäÏÞ æÃãÇã ÇáÈÇÔæíÉ ÖÏ åÏÇ ÇáØÑÏ ÇáÊÚÓÝí ÇáÌãÇÚí áÚãÇá äÞÇÈííä ÇáÏíä ÃÑÇÏæÇ ÝÞØ ßÑÇãÊåã æÊÍÓíä ÃÌæÑåã ææÖÚíÊåã ÇáÇÌÊãÇÚíÉ ßÏÇáß ÇáÊÛØíÉ ÇáÕÍíÉ .
_ äÏíä ÈÇáÊÏÎá ÇáåãÌí ãä ØÑÝ ÇáÏÑß Çáãáßí Ýí ÍÞäÇ ßÚãÇá .
_ äÓÌá Úáì ÅÏÇÑÉ ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÊÚäÊåÇ áÊØÈíÞ ÞÇäæä ãÏæäÉ ÇáÔÛá ÇáãäÕæÕ ÚáíåÇ Ýí ÇáÞÇäæä ÇáÏÓÊæÑí .
_äÓÌá Úáì ÇááÌäÉ ÇáÅÞáíãíÉ ÚÌÒåÇ Úä Íá ÇáãÔßá áÚãÇá ÇáãØÑæÏíä æÇäÍíÇÒåÇ ááÈÇØÑæä .
_ äØÇáÈ ßá ãä íãÓ ÈÍÑíÉ ÇáäÞÇÈíÉ ¡æÇáãÞÏÓÇÊ ÇáæØäíÉ ÈÊÞÏíãåã ááÚÏÇáÉ .
ÊÍíÉ äÖÇáíÉ Åáì ßá ÇáÚÇãáÇÊ æÇáÚãÇá ÇáÔÑÝÇÁ ÇáÃÍÑÇÑ Ïæí ÇáÖãÇÆÑ ÇáÍíÉ .
Çááå ÇáæØä Çáãáß
Commentaire N�31 Post� par : houda Le 14 / 04 / 2010 à 20:16 Adresse IP: 41.140.252.219
æÇÕáæÇ äÖÇáßã æãÚÇÑßßã æßæäæÇ ãØãÆäíä ÝÇáÝÑÌ ÂÊ
ÇãÇ ÃÕÍÇÈ ÇáÑÏæÏ 17-18-24 ÝäÞæá áå
ÊÈÞì ÇáÇÓæÏ ÃÓæÏ æÊÈÞì ÇáßáÇÈ ßáÇÈ
Commentaire N�32 Post� par : rachid Le 14 / 04 / 2010 à 20:25 Adresse IP: 41.140.252.201
sir assi mustapha sahib rad rakm 17-18-24 lah ikhalik hakkak dima mesmoum o gelbek khel
Commentaire N�33 Post� par : hassan Le 15 / 04 / 2010 à 11:40 Adresse IP: 41.140.252.204
áÇ áÊÔÑíÏ ÇáÇÓÑ
ÇáãæÊ ááÙÇáãíä ÇÚÏÇÁ ÇáÍÑíÉ æÇáßÑÇãÉ
Commentaire N�34 Post� par : abou lara Le 15 / 04 / 2010 à 14:22 Adresse IP: 41.140.252.204
ááÃÓÝ Ýí ãÏíäÉ ÇÑÝæÏ ãÇ Ãä íÊÌÑà ÔÎÕ ãÇ áíÞæá ÇáÍÞ Ýí æÌå ÇáÙÇáãíä ÇáãÚÊÏíä ÃãËÇá ÈÇØÑæä ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ¡ ÅáÇ æíÌÏ ÂÎÑíä ÚÑÝæÇ ÈÇÎÊíÇÑÇÊåã ÇáÔÇÐÉ íØÈáæä æíÒãÑæä ÝÑÍÇ ááÙáã¡ ÃãËÇá ÇáãÓãì ãÕØÝì ÕÇÍÈ ÇáÑÏæÏ ÃÑÞÇã: 17-18-24 äÇÓíÇ Ãæ ãÊäÇÓíÇ Ãä ÏÝÇÚå Úä ÇáÙÇáãíä Ýí ãæÇÞÚ ÇáíßÊÑæäíÉ åæ äæÚ ãä ÇáÊØÈíÚ ãÚ ÇáÝæÇÍÔ¡ æáÐáß äÌÏå íÓÊäßÑ äÖÇá ÇáÚãÇá Ðæí ÇáßÑÇãÉ¡ æíÑãí ÈÇáÍÞÏ æÇáßÑÇåíÉ ÇáäÞÇÈííä¡ æÑÌÇá ÇáÊÚáíã ÏÚÇÉ ÇáÝÖíáÉ¡ æíäÚÊåã ÈÇáÑÄíÉ ÇáÓæÏÇæíÉ¡ áÇ áÔíÁ Óæì áÃäåã ÇÓÊäßÑæÇ ÇáØÑÏ ÇáÊÚÓÝí ááÚãÇá ÇáÃÍÑÇÑ.
ÕÑÇÍÉ ãËá ßáÇã åÄáÇÁ íÌÚá ÇáãÑÁ íÍÓ ÈÇáÛËíÇä ãä ÓãÇÌÊåã æÞáÉ ÍíÇÆåã. åÐÇ ÈÇáÅÖÇÝÉ Åáì ÇáÊÌÒíÁ æÇáÊÝßíß Ýí ÊäÇæáåã áÞÖíÉ ÚãÇá ÔÇáæßÇ.
æÇáãÕíÈÉ åí Ãä ÇáãÓãì "ãÕØÝì" íÓÊÕÛÑ ÚÞæá Ãåá ÇÑÝæÏ ÚäÏãÇ íÃÊí ÈÃÎÈÇÑ áÇ ÃÓÇÓ áåÇ ãä ÇáÕÍÉ¡ ãÚ ÇáÚáã Ãä ÔÚÈ ÇÑÝæÏ ÇáÍÑ áÇ íÄãä ÅáÇ ÈÇáæÞÇÆÚ ÇáÙÇåÑÉ ááÚíÇä ( Ýåá áß íÇ ãÕØÝì Ãä ÊäßÑ Ãä ÅÏÇÑÉ ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ØÑÏÊ ÇáÚãÇá æÔÑÏÊ ÃÓÑåã¿) åÐÇ ÃãÑ ãÚÑæÝ áÏì Çáßá ÕÛíÑÇ æßÈíÑÇ.
íÇ ãÕØÝì Êåáíáß æÝÑÍß ÈÇáÌÑíãÉ ÇáÊí ÃÞÏãÊ ÚáíåÇ ÅÏÇÑÉ ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ áíÓ ÅáÇ ÏáíáÇ Úáì ÓÐÇÌÊß æÖÚÝ äÙÑß.
ÝÇÓÃá äÝÓß æáæ áãÑÉ æÇÍÏÉ¡ Ãí ÞíãÉ íãßä Ãä íÖíÝåÇ ßáÇãß ãÇÏãÊ áÇ ÊÚÑÝ ãÚäì ÇáÞíã æÇáÃÎáÇÞ¿
æÎÊÇãÇ ÅÐÇ áã ÊÓÊÍ ÝÇÕäÚ ãÇ ÔÆÊ.
æÇÚáã Ãä ÇáäÖÇá áÇ íÚÑÝ ÇáÊÞÇÚÏ
Commentaire N�35 Post� par : rida739 Le 15 / 04 / 2010 à 20:58 Adresse IP: 196.206.15.240
24 18 17Úáì ÊäæíÑ ÇáÑÃí ÇáÚÇã ÈÍÞíÞÉ ãÇ ÌÑì æ íÌÑí ãÚ ÚãÇá ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÇáãØÑæÏíä ÊÚÓÝíÇ ÝÞØ áÇäåã ØÇáÈæÇ ÈÍÞåã. ÃäÊ áÇÔíÁ ÈÇáäÓÈÉ áÃãËÇá åÄáÇÁ ÇáãäÇÖáíä
Commentaire N�36 Post� par : rida739 Le 15 / 04 / 2010 à 21:17 Adresse IP: 196.206.15.240
æÝÞßã Çááå áãÇ Ýíå ÕÇáÍ áåÐÇ ÇáæØä ãÊäíÇÊì ÈÇáÇÓÊãÑÇÑ æÇáÚØÇÁ ÇæÇÕáæÇ ÇáäÖÇá ÇíåÇ ÇáÔÌÚÇä
Commentaire N�37 Post� par : mona Le 16 / 04 / 2010 à 13:44 Adresse IP: 41.140.70.119
ÇÍÊÑã ßá ÇáÊÏÎáÇÊ ÑÛã Çä ÈÛÖåÇ ÛíÑ ÌÇÏÉ æ ÊÝåÉ Úáì ßá ãä ÇÑÏ Çä íÍßã Úáì ÔíÁ Çä íßæä ÕÇÏÞÇ Ýí Þæáå æ Çä íßÊÈ Úä ÇÔíÇÁ ÔÇåÏåÇ æÚíäåÇ áíÓ ÓãÚåÇ ÍÊì áÇ íäÍÒ áØÑÝ Çæ Çäå ÝÞØ ááÔåÑÉ íÚÑÝ ÇáÃäÓÇä Çä ÇÑÏ Çä íÍßã Èíä ÔÎÕíä Úáíå ãÚÑÝÊå ÇáÍÞíÞÉ ãä ßá ØÑÝ ßã íÞæá ÇáãËá ÚíÈ ÇáÈÍíÑÉ ÝÊÔåÇ Çã ÇáÈÚÖ íÊßáã Úä ÇáÍÞæÞ æåæ åÇÖãåÇ ßã ÈÚÖ ÇáÃÔÎÇÕ íÊßáãæä ßËíÑÇ ááÔåÑÉ ÝÞØ ÇáÍÞíÞÉ æÖÍÉ
Commentaire N�38 Post� par : man lkhadama Le 17 / 04 / 2010 à 14:17 Adresse IP: 41.140.56.192
nkol likom l7ak makhraj 3lina had la asatida wala ghirhom likhraj 3lina homa chi wahdin mana linado daro nakaba wma3arfinhach achno hiya kharjo 3lina wbarzto m3ana asatida wnas whoma daba raj3o ykhadmo wkhalawna hna bla khadma wkhalaw asatida fsda3 d3inahom l lah howa lijabo lina hadchi kolo kaykolo lik kono rajal w3andkom traj3o wndiro wnfa3lo whowa daba khadamin fblasthom wkhalawna hna flmahna bghit chi da3wa takhraj fihom aslan likhadam flbar ach tsana mano ????
Commentaire N�39 Post� par : hta ana man alghadama Le 17 / 04 / 2010 à 17:06 Adresse IP: 196.217.226.237
chof aghoya mol rad n° 38? MTAF9 M3AK KHARJO 3LINA HADOL ALMONAFI9IN. WALAKIN MATANSACH RAH DAK ALOSTAD X LI ANA ONTA 3ARFINO HOWA LI KAN KAYSIRHOM O BELMAWAFA9A DIALO BACH DAR HAD SDA3 ALLAH YAGHOD FIH ALHA9? MABGHIT NADKOR ISMO D3ITO ALLAH? ANA DABA MA3RAFT MANDIR WACH NAB9A NSAYN OLA NAMCHI N9ALAB 3LA GHADMA
Commentaire N�40 Post� par : - Le 18 / 04 / 2010 à 20:24 Adresse IP: 41.140.252.217
ana kayban li kon makanch mochkil f xaluca maynodoch lkhadama ydiro nakaba wbtali manbdawch nkalbo fman nchado wala nrado lih louma libda chi trik bktina3 khaso ykamalha hata lakhir
Commentaire N�41 Post� par : rida739 Le 18 / 04 / 2010 à 22:22 Adresse IP: 81.192.122.122
äÔßÑ ßá ãä áå ÛíÑÉ Úáì ÇáãÍÑæãíä æÇáãÞåæÑíä ãä ÃÈäÇÁ ãÏíäÉ ÃÑÝæÏ íÇáÕÇÍÈ ÇáÑÏ 39ÃæáÏ ÔÇáæßÇ
Commentaire N�42 Post� par : rida Le 18 / 04 / 2010 à 22:34 Adresse IP: 81.192.122.122
ÇÍÊÑã ßá ÇáÊÏÎáÇÊ ÑÛã Çä ÈÛÖåÇ ÛíÑ ÌÇÏÉ ãËÇáæ 39 ÊÝåÉ Úáì ßá ãä ÇÑÏ Çä íÍßã Úáì ÔíÁ Çä íßæä ÕÇÏÞÇ Ýí Þæáå
Commentaire N�43 Post� par : houda Le 19 / 04 / 2010 à 20:01 Adresse IP: 41.140.252.210
ãÑÉ ÃÎÑì ÇáäÖÇá áÇíÚÑÝ ÇáÊÞÇÚÏ
æÇáäÎá íãæÊ æÇÞÝÇ
ÊÍíÇÊí ááÚãÇá
æáßá ãä íÏÇÝÚ Úä ÇáßÑÇãÉ æíÞÝ Ýí æÌå ÇáÐá Ýí Òãä ÇÕÈÍ Ýíå ÇáÇÐáÇÁ ßËÑ
æÇáãæÊ ááÌÈäÇÁ æÇáÇäÊåÇÒííä
æÚÇÔÊ ÇáßæäÝÏÑÇáíÉ ÇáÏíãÞÑÇØíÉ ááÔÛá
æÊÍíÉ ÚÇáíÉ áÑÌÇá ÇáÊÚáíã ÇáÛíæÑíä Úáì ÇáØÈÞÉ ÇáÚÇãáÉ
Commentaire N�44 Post� par : rida Le 23 / 04 / 2010 à 23:10 Adresse IP: 81.192.21.239

ßá ÚÒíãÉ æËÈÇÊ íæÇÕá ÇáÚãÇá ÇáÐíä Êã ØÑÏåã ÊÚÓÝíÇ ãä ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÇáãÚÇÖíÏ ÈãÏíäÉ ÃÑÝæÏ ãÚÑßÊåã ãä ÃÌá ÇáßÑÇãÉ
Commentaire N�45 Post� par : rida Le 23 / 04 / 2010 à 23:11 Adresse IP: 81.192.21.239
æÇÕáæÇ äÖÇáßã æãÚÇÑßßã æßæäæÇ ãØãÆäíä ÝÇáäÕÑ ÞÑíÈ ÈÅÐä Çááå
Commentaire N�46 Post� par : rida Le 23 / 04 / 2010 à 23:13 Adresse IP: 81.192.21.239
ÃãÇ ÇáÚãÇá Ýáåã Çááå ÇáÐí íÑÒÞ Çáßá æáÇ íÓÚäÇ ÅáÇ ÇáÞæá Çááåã Åä åÐÇ ãäßÑ
Commentaire N�47 Post� par : rida Le 23 / 04 / 2010 à 23:13 Adresse IP: 81.192.21.239
ÊÍíÉ äÖÇáíÉ Åáì ßá ÇáÚÇãáÇÊ æÇáÚãÇá ÇáÔÑÝÇÁ ÇáÃÍÑÇÑ Ïæí ÇáÖãÇÆÑ ÇáÍíÉ
Commentaire N�48 Post� par : rida Le 23 / 04 / 2010 à 23:13 Adresse IP: 81.192.21.239
ÃãÇ ÇáÚãÇá Ýáåã Çááå ÇáÐí íÑÒÞ Çáßá æáÇ íÓÚäÇ ÅáÇ ÇáÞæá Çááåã Åä åÐÇ ãäßÑ
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=