zizvalley errachidia
äßÊ ÞÕíÑÉ ÌÏÇ
Publi� Le 03 / 04 / 2010 à 11:37 | Dans Divers | 21519 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article
ÇáäßÊÉ ÇáÃæáì

ßÇäÇ ÔÎÕíä íÑíÏÇä ÇáÓÝÑ æáÃæá ãÑÉ¡ ÇáÃæá  ãÍãÏ æÇáÊÇäí ÃÍãÏ ÝÑßÈÇ ÍÇÝáÉ ÐÇÊ ØÇÈÞíä ÃÍãÏ Ýí ÇáÚáæí æ ãÍãÏ Ýí ÇáÓÝáí  æÚáì ÇáÚáã ÝÇáÓÇÆÞ íæÌÏ ÈÇáØÇÈÞ ÇáÓÝáí  ÝÓÃá ÃÍãÏ ãÍãÏ åá ÇäØáÞÊã ÝÃÌÇÈ ãÍãÏ äÚã ÇäØáÞäÇ  æ ÃäÊã ÝÃÌÇÈ ÃÍãÏ áÇ áíÓ ÈÚÏ áÃä ÇáÓÇÆÞ áã íÃÊí ÈÚÏ.ÇáäßÊÉ ÇáËÇäíÉ

ÏÎáÊ ÇòãÑÃÉ ÍÇÝáÉ ááãÓÇÝÑíä æÌáÓÊ ãßÇä ÇáÓÇÆÞ ÝáãÇ ÌÇÁ ÇáÓÇÆÞ ÍÇæá ÅÎÑÇÌåÇ ãä ãßÇäå áãßÇä ÃÎÑ ÝÑÝÖÊ ÍÇæá ÈÃä íÔÑÍ áåÇ ÈÃä ÇáãßÇä ãÎÕÕ ááÓÇÆÞ  æ ÐÇáß ÈÇáãÞæÏ æ  ßá ãÇ íÓÊÚãáå ÇáÓÇÆÞ ÈåÐÇ ÇáãßÇä ÝÃÌÇÈÊå ÎÏ áæÇÒãß æÇòÑÌÚ ááÎáÝÇáäßÊÉ ÇáËÇáËÉ

ßÇäÇ ÔÎÕíä  Ýí ãÑÓì íÊÑÞÈÇä æÕæá  ÈÇÎÑÉ æ ßÇäÇ ÃÍÏåãÇ íÖÑÈ ÈÇáÚíä ÝÑÃì ÇáÃæá ÇáÈÇÎÑÉ æ åí ÈÚíÏÉ áßä ÇáÐí íÖÑÈ ÈÇáÚíä áã íÑÇåÇ Åáì Ãä ÇÞÊÑÈÊ ÔíÆÇ ãÇ æ áãÇ ÑÂåÇ ÞÇá áå æÇæ æææææ Úáì Úäíä ÝÚãí ÕÏíÞÉÇáäßÊÉ ÇáÑÇÈÚÉ

ßÇä Úáí ÊáãíÐ ßÓæá ÌÏÇ ÈÃÍÏ ÇáãÄÓÓÇÊ ÇáÊÚáíãíÉ ÍÇæá ãÚå ÇáãÚáã ÚÏÉ ãÑÇÊ áßä Ïæä ÌÏæì ÝÞÑÑÊ ÇáÅÏÇÑÉ ØÑÏå.  ÝáãÇ ÈáÛæå ÈÞÑÇÑ ÇáØÑÏ  ÃÌÇÈåã  áãÇ ÊãÑÖæä ÝÇÈÍËæÇ Úáì ãä íÚÇáÌßã  æáÇ ÊØÑÞæÇ  ÈÇÈí  áÃä  ÃãäíÊå Ãä íÕÈÍ ØÈíÈÇÇáäßÊÉ ÇáÎÇãÓÉ

ßÇä ÃÍÏ ÇáÊáÇãíÐ íáÌ ÇáãÄÓÓÉ ÇáÊÚáíãÉ ÏÇÆãÇ æãÚå ÍãÇÑå ÈÏÚæì Ãäå æÓíáÊå ÇáÊí íÊäÞá ÈåÇ áßä Ýí íæã ÇáÇãÊÍÇä ãäÚæå ãä ÅÏÎÇá ÇáÍãÇÑ
ÝÃÌÇÈ ÅÐÇ ãäÚÊãæå Ýáä ÃÌÊÇÒ ÇáÇãÊÍÇä áÃäå ÃÐßì ãäí æåæ ãä íÓÇÚÏäí Ýí ÇáÅÌÇÈÉ


ÇáäßÊÉ ÇáÓÇÏÓÉ

ßÇä ÊáãíÐ ÈÅÍÏì ÇáãÄÓÓÇÊ ÇáÊÚáíãíÉ ßÓæá ÌÏÇ ÈÍíË áÇ íãÑ Åáì ÇáÞÓã ÇáãæÇáì ÅáÇ æ ßÑÑ ÇáÞÓã ÇáÐí ÞÈáÉ
ÝÞÑÑÊ ÇáÅÏÇÑÉ ÇÓÊÏÚÇÁ æÇáÏå áßí ÊÈíä áå ÈÃä ÇÈäå ÖÚíÝ ÌÏÇ æ íÍÊÇÌ Åáì ÈÏá ãÌåæÏ ßÈíÑ .ÝáãÇ ÍÖÑ ÇáÃÈ æ
ÃÈáÛå ÇáãÏíÑ ÈÇáÃãÑ Ýáã íÞÊäÚ æ ØáÈ ãä ÇáãÏíÑ ÇáÏáíá Úáì ÐÇáß .ÝØáÈ ÇáãÏíÑ ãä ÇáÊáãíÐ ÇáßÓæá Âä íÐåÈ Åáì ÇáÞÓã
ÑÞã 9 æ íÑì åá åæ (Ãí ÇáãÏíÑ äÝÓå íæÌÏ ÈÏÇÎá ÐÇáß ÇáÞÓã) æÐåÈ ÇáÊáãíÐ ãÓÑÚÇ æ ÑÌÚ ãÓÑÚÇ ÝÞÇá áÇ áÊæÌÏ
ÃíåÇ ÇáãÏíÑ ÈÏÇÎá ÐÇáß ÇáÞÓã ÝÑÏ ÇáÃÈ íÇ ÍãÇÑ áãÇ áã ÊäÙÑ ÈÇáÞÓã ÇáãÌÇæÑ ÑÈãÇ æÌÏ åäÇß.

ÇáÝÑäÏí ÑÔíÏ

Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : hamid Le 03 / 04 / 2010 à 14:24 Adresse IP: 41.140.167.107
åååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå

åååååååååååååå
ÑÇÆÚ ÔßÑÇ ÃÎí ÑÔíÏ æÃäÊÙÑ ÌÏíÏß ÈÝÇÑÛ ÇáÕÈÑ
Commentaire N�2 Post� par : ( Guest ) Le 03 / 04 / 2010 à 14:28 Adresse IP: 196.206.66.43
hadchi gdiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim.ila kayn chi jadid ara nsam3ouk
Commentaire N�3 Post� par : mohsine Le 03 / 04 / 2010 à 14:50 Adresse IP: 81.192.121.196
zin hadchi a si rachid kayn chi jadid wala walo tbarkalah 3lik
Commentaire N�4 Post� par : med amin Le 03 / 04 / 2010 à 17:18 Adresse IP: 41.140.67.245
æÇááå äßÊ ÑÇÆÚÉ ÔßÑÇ ÃÎí ÑÔíÏ ÓÃÞÕåÇ áßá ÇáÃÕÏÞÇÁ
Commentaire N�5 Post� par : hamid Le 03 / 04 / 2010 à 18:19 Adresse IP: 196.206.94.246
wach hfatliiikom a zizvalley,jiibo liiina chi akhbar zwiiina o mofiiida o ntoma jaybiin liina nokat,rah nass errachidia nokta be3da,siro derbo lefgd f ryosskom,et en plus had les blagues rahom 9dam
Commentaire N�6 Post� par : samir de rabat Le 03 / 04 / 2010 à 18:42 Adresse IP: 41.140.56.63
äßÊ ÑÇÆÚÉ ÃäÊÖÑ ÇáÌÏíÏ æ ÔßÑÇ áß
Commentaire N�7 Post� par : rachid Rami Le 03 / 04 / 2010 à 18:46 Adresse IP: 41.140.69.218
ÔßÑ Úáì ÇáäßÊ ÇáãÖÍßÉ
Commentaire N�8 Post� par : Ahmed Le 03 / 04 / 2010 à 18:58 Adresse IP: 81.192.15.48
merçi....continue
Commentaire N�9 Post� par : ouchn Le 03 / 04 / 2010 à 19:55 Adresse IP: 41.140.165.105
lil asaf chadid lam todahkni
Commentaire N�10 Post� par : abdelilah Le 03 / 04 / 2010 à 20:25 Adresse IP: 41.140.186.158
ÇÚÌÈÊäí åÐå ÇáäßÊ
Commentaire N�11 Post� par : mekkaoui alaoui my abderrahman Le 03 / 04 / 2010 à 21:06 Adresse IP: 41.140.162.129
bien
Commentaire N�12 Post� par : hassan Le 04 / 04 / 2010 à 08:01 Adresse IP: 41.140.57.101
c'est très très ancien il y a du nouveau
il faut inventer
Commentaire N�13 Post� par : samir Le 04 / 04 / 2010 à 10:24 Adresse IP: 41.140.160.23
bravooooo rachid wakh taniya sba9li sma3tha
Commentaire N�14 Post� par : mohamed Le 04 / 04 / 2010 à 12:18 Adresse IP: 41.140.69.61
baaaaaaaaaaaaaaaslin bhal dwaz laft
Commentaire N�15 Post� par : ali Le 04 / 04 / 2010 à 15:47 Adresse IP: 41.140.163.135
åååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå
å
åååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå
å
Ôß _____________ ________________ÑÇ
Commentaire N�16 Post� par : hicham Le 04 / 04 / 2010 à 18:01 Adresse IP: 41.251.61.4
nokat 9dima bzaf chof ljadid o hdar bdarija awazon
Commentaire N�17 Post� par : said Le 04 / 04 / 2010 à 20:00 Adresse IP: 41.140.163.135
nokat la baas biha .wanchkor lakh rachid 3ala majhodath . walilifada aktar arjou min lakh rachid an iahtam bilmajal ariady l3alaho yaaty biljadid .wachokran lah .wa lilmaw9i3 almahbob .
Commentaire N�18 Post� par : ssahraouiya Le 04 / 04 / 2010 à 21:59 Adresse IP: 196.206.195.12
al haja chokran 3la lmjhoud li bdlto lmohim anakoum drtolina site web khas b errachidia mais nokat ml ahsan ikono bdarija o rah kany ljadid chokran mrra okhra zizvalley
Commentaire N�19 Post� par : karim Le 05 / 04 / 2010 à 10:20 Adresse IP: 41.140.66.91
merci rachid
Commentaire N�20 Post� par : tarik Le 05 / 04 / 2010 à 18:15 Adresse IP: 41.140.56.131
hadchi zin wakha 9dim
Commentaire N�21 Post� par : Moulay Hicham Le 06 / 04 / 2010 à 16:21 Adresse IP: unknown
Tes blagues manquent énormément de spontanéité en plus d'être vieilles. Tu fais passer notre région pour préhistorique.
Toutefois merci pour l'effort!!!
Moulay Hicham originaire de BOUDENIB
Commentaire N�22 Post� par : sahar Le 06 / 04 / 2010 à 18:57 Adresse IP: 196.217.96.31
khlat darna wach wlaw wlad rachidya kayhdro b lfos7a iwa takhir zaman di
Commentaire N�23 Post� par : ahmed Le 06 / 04 / 2010 à 20:35 Adresse IP: 41.140.68.245
hhhhhhhhhhh merci a si rachid hadchi zwin tbark lah 3lik hhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Commentaire N�24 Post� par : naima Le 08 / 04 / 2010 à 14:41 Adresse IP: 41.140.64.68
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
bravoooooooooooooooooooooooooooooooooooo
r____________a_______c______h_____i_____d
Commentaire N�25 Post� par : amin Le 10 / 04 / 2010 à 21:50 Adresse IP: 41.140.188.219
chokran rachid antadiro lmazid wa ljadid
Commentaire N�26 Post� par : tarik Le 15 / 04 / 2010 à 17:47 Adresse IP: 41.140.57.60
merisi mon amis rachid
Commentaire N�27 Post� par : lolla Le 27 / 09 / 2010 à 14:23 Adresse IP: 81.192.238.145
äßÊ ÌãíáÉ äÊãäì ãäß ÇáãÒíÏ æÎÕæÕÇ äßÊ ÇáÈÎáÇÁ
Commentaire N�28 Post� par : azzedine Le 12 / 03 / 2011 à 14:40 Adresse IP: 81.192.211.237
merci rah nokat wa3rin
Commentaire N�29 Post� par : bellrahzal Le 20 / 05 / 2012 à 15:14 Adresse IP: 41.137.25.100
nokate zwinin
Commentaire N�30 Post� par : nourdine el-khadiri Le 24 / 05 / 2012 à 17:11 Adresse IP: 41.140.147.4
rai3 bazzzzzzzzzzaf kantadro ljadid
Commentaire N�31 Post� par : sami Le 01 / 06 / 2012 à 19:16 Adresse IP: 41.248.93.40
berite chi noketa
Commentaire N�32 Post� par : hiba Le 01 / 11 / 2012 à 13:32 Adresse IP: 105.135.0.75
tbarklah 3lik asi rachid obravo 3la had nokat omakrhnach lmazid
Commentaire N�33 Post� par : NAIMA Le 12 / 12 / 2012 à 12:43 Adresse IP: 78.120.3.161
J'AIME BCP
Commentaire N�34 Post� par : chaimae belhajja Le 10 / 03 / 2013 à 11:58 Adresse IP: 105.141.10.249
choukran akhi rachid "ala noukat merciiiiiiii

Commentaire N�35 Post� par : sara Le 05 / 04 / 2013 à 10:31 Adresse IP: 41.214.205.87
salam icharafni ndam likom wnt3araf 3likom
Commentaire N�36 Post� par : simo Le 09 / 05 / 2013 à 14:33 Adresse IP: 41.142.220.89
hhhhhhhhh nokta zwina
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=