zizvalley errachidia
ÈíÇä ááßäÝÏÑÇáíÉ ÇáÏãÞÑÇØíÉ ááÔÛá ÈÇáÑÔíÏíÉ Íæá ÇÍÏÇË ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ
Publi� Le 12 / 01 / 2010 à 23:00 | Dans Société | 5187 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article
ÃÞÏãÊ ÅÏÇÑÉ ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÈÇÑÝæÏ ãäÐ 6 íäÇíÑ 2010 Åáì ØÑÏ ãÌãæÚÉ ãä ÇáÚÇãáÇÊ æÇáÚãÇá ÈÇáÝäÏÞ ÈáÛ ÚÏÏåã Åáì 16 ãØÑæÏÇ æåæ ãÑÔÍ ááÇÑÊÝÇÚ æÝí ãÞÏãÊåã ÃÚÖÇÁ ãä ÇáãßÊÈ ÇáäÞÇÈí ÇáÐí ÃÓÓ ãÄÎÑÇ¡ æÐáß ÈãÈÑÑÇÊ ÛíÑ ãæÖæÚíÉ æÎÇÑÌÉ Úä ÇáãÓÇØÑ ÇáÞÇäæäíÉ¡ ããÇ íÔßá ÎÑÞÇ áÞæÇäíä ÇáÔÛá æíåÏÏ ÈÊÔÑíÏ ÃÓÑ ÈßÇãáåÇ.
æÇáÇÊÍÇÏ ÇáãÍáí ÇáßæäÝÏÑÇáí ÈÇáÑÔíÏíÉ æåæ íÊÇÈÚ åÐÇ ÇáæÖÚ ÇáÐí ÊÊÍãá ÅÏÇÑÉ ÇáÝäÏÞ ãÓÄæáíÊå ÝÅäå íÓÌá ãÇ íáí :
íÚáä ÊÖÇãäå ÇáãØáÞ ãÚ ÚÇãáÇÊ æÚãÇá ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÈÇÑÝæÏ.
íÄßÏ ÑÝÖå áåÐÇ ÇáØÑÏ ÇáÊÚÓÝí æÇáÐí áä íÒíÏ ÇáæÖÚ ÅáÇ ÊæÊÑÇ.
íØÇáÈ ÇáÓáØÇÊ ÇáÅÞáíãíÉ æãäÏæÈíÉ ÇáÊÔÛíá Åáì ÇáÊÏÎá ãä ÃÌá ÝÑÖ ÇÍÊÑÇã ÞæÇäíä ÇáÔÛá æÍãÇíÉ ÍÞ ÇáÇäÊãÇÁ ÇáäÞÇÈí.
íÞÑÑ ÊäÙíã ÞÇÝáÉ ÊÖÇãäíÉ ãÚ ÚÇãáÇÊ æÚãÇá ÇáÝäÏÞ.
æÚáíå ÝÅäå íÏÚæ ßÇÝÉ ÇáÃÌåÒÉ ÇáÞØÇÚíÉ æÇáãßÇÊÈ ÇáäÞÇÈíÉ Åáì ÇáÊÚÈÆÉ æÇáÇÓÊÚÏÇÏ áÎæÖ ßÇÝÉ ÇáÃÔßÇá ÇáäÖÇáíÉ ÏÝÇÚÇ Úä ÇáÍÞ Ýí ÇáÔÛá æÍãÇíÉ áÍÞ ÇáÇäÊãÇÁ ÇáäÞÇÈí.


ÇáÑÔíÏíÉ Ýí : 11/01/2010
ÇáÇÊÍÇÏ ÇáãÍáí ÇáßæäÝÏÑÇáí
ÇáÑÔíÏíÉ

Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : jalal Le 14 / 01 / 2010 à 01:22 Adresse IP: 41.250.231.204
Çä ÊÖÇãä ÇáÓÇßäÉ ÇáãÍáíÉ ãÚ ãÞÇæáÉ Öä ÇáÌãíÚ æÇáì æÞÊ ÞÑíÈ ÇäåÇ ÇÈäÊ ÇáãäØÞÉ ÈÇÊ ãåÏÏÇ ÈÇáØáÇÞ,áÇ áÔÆ Óæì Çä ÇáÚãÇá ÊãÓßæÇ ÈÍßåã ÇáãÔÑæÚ æÇáÊÇÑíÎí Þí ÍãÇíÉ ÍÞæÞåã ,ÞËÇÑÊ ÝÑÇÆÓ ÇÑÈÇÈ ÇáÚãá æÇÞÇãæ ÇáÏäíÇ æáã íÞÚæÏåÇ æÈÏáÇ ãä ÇáÌáæÓ Çáì ØÇæáÉ ÇáÍæÇÑ ÈÇÏÑÊ Çáì ÇáÓÈ æÇáÞÏÝ Ëã Çáì ÇáÊÑÛíÈ æÇáÊÑåíÈ Ëã Çáì ÇáØÑÏ ÖÇÑÈÊÇ ÈÚÑÖ ÇáÍÇÆØ ßá ãÞÊÖíÇÊ æÇáÞæÇäíä ÇááÊí íÍÇæá ÕÇÍÈ ÇáÌáÇáÉ ÊÑÓíÎåÇ áÈäÇÁ ÇáÇãÉ ÇáãÛÑÈíÉ ÇáÍÏíËÉ,ÞáÇ íÓÚäÇ åäÇ ãÚ Þá ÍíáÊäÇ ÇáÇ Çä äÓÑÎ Èßá ÞæÊäÇ æÇÇÇÇÇÇãÍãÏÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇå
Commentaire N�2 Post� par : arfodi Le 15 / 01 / 2010 à 10:10 Adresse IP: 196.217.241.47
galak tarde ta3asofi kaygolo 3andho azma siro ba3date ta9rawe achkone howa tarde ta3asofi howa ali tardak o maya3tikche alho9o9e adyalak ama anta dahike o 3atik al9anone adyalak achno bari galona 3adi aysiftoko almaka raho lakhrine siftoho alhaje hhhhhhhh
Commentaire N�3 Post� par : tarik Le 15 / 01 / 2010 à 10:17 Adresse IP: 196.217.241.47
galona radi aysiftoko alhaje sa3datko achkoni abhalko rada ancha3ale anji nakhdam af xaloca antoma ali a3tatko layame
Commentaire N�4 Post� par : youssef Le 15 / 01 / 2010 à 19:55 Adresse IP: 81.192.45.214
ÓáÇã æÚáíßã .Çáãåã ÃÑíÏ Ãä ÃÞæá "áåÇÏæß áíÊíÍáæÇ ÝÇãå æåãÇ ãÚÑÝíä æÇáæ "áÇ íÝÞåæä ÔíÆÇ ÇáÖØÑÈÉ äÝÓíÇ ÈÚÖ ÇáÈäæÏ ÇáÞäæäíÉ ÇáãÊÎÏÉ Úáì ãÚÇííÑ ÏæáíÉ .ÍÊì íÝÞåæÇ ÈÚÖ ÇáÔÆ /ÍÑíÉ ÇáÊäÙíã ÇáäÞÇÈí:

áÞÏ ßÝáÊ ÇáÇÊÝÇÞíÇÊ ÇáÏæáíÉ ááÚãÇá æÃÕÍÇÈ ÇáÚãá æÇáãåäííä æÇáãæÙÝíä ÇáÚÇãíä ÍÑíÉ ÇáÊäÙíã ÇáäÞÇÈí æÃæÌÈÊ Úáì ÇáÏæá ÇÊÎÇÐ ÌãíÚ ÇáÊÏÇÈíÑ ÇááÇÒãÉ æÇáãäÇÓÈÉ áÖãÇä Êãßíä ÇáÚãÇá æÃÕÍÇÈ ÇáÚãá ãä ããÇÑÓÉ ÍÞ ÇáÊäÙíã ÇáäÞÇÈí ÈÍÑíÉ, æáßä íÊÚíä Úáì ÇáÚãÇá æÃÕÍÇÈ ÇáÚãá æãäÙãÇÊåã ÚäÏ ããÇÑÓÉ åÐÇ ÇáÍÞ æãÎÊáÝ ÇáÍÞæÞ ÇáÃÎÑì ÇáãÊÚáÞÉ ÈÇáÚãá ÇáäÞÇÈí Ãä íÍÊÑãæÇ ÇáÞÇäæä ÇáãÍáí ÔÃäåã Ýí Ðáß ÔÃä ÛíÑåã ãä ÇáÃÔÎÇÕ æÇáÌãÇÚÇÊ ÇáãäÙãÉ.
ÖãÇä ÇÓÊÞáÇáíÉ ÇáÚãá ÇáäÞÇÈí:

Ã- ÊßÝá ÇáÇÊÝÇÞíÇÊ ÇáÏæáíÉ ááäÞÇÈÇÊ æÇáÇÊÍÇÏÇÊ ÇáÍÞ Ýí æÖÚ ÏÓÇÊíÑåÇ æÃäÙãÊåÇ æÇäÊÎÇÈ ããËáíåÇ Ýí ÍÑíÉ ÊÇãÉ, æßÐáß ÊäÙíã ÅÏÇÑÊåÇ ææÌæå äÔÇØåÇ æÕíÇÛÉ ÈÑÇãÌåÇ æíÍÙÑ Úáì ÇáÓáØÇÊ ÇáÚÇãÉ Ãí ÊÏÎá ãä ÔÃäå Ãä íÍÏ ãä åÐå ÇáÍÞæÞ Ãæ íÍæá Ïæä ããÇÑÓÊåÇ ÇáãÔÑæÚÉ

È- ÊæÝÑ ÇáÇÊÝÇÞíÇÊ ÇáÏæáíÉ áãäÙãÇÊ ÇáãæÙÝíä ÇáÚãæãííä ÇáÇÓÊÞáÇá Çáßáí Úä ÇáÓáØÇÊ ÇáÚÇãÉ, ßãÇ ÊæÝÑ áåÇ ÍãÇíÉ ßÇÝíÉ ãä Ãí ÊÏÎá ãä Ãí ÓáØÉ ÚÇãÉ

Ê- ÊæÝÑ ÇáÇÊÝÇÞíÇÊ ÇáÏæáíÉ áãäÙãÇÊ ÇáÚãÇá æÃÕÍÇÈ ÇáÚãá ÍãÇíÉ ßÇÝíÉ ãä ÃíÉ ÊÕÑÝÇÊ ÊãËá ÊÏÎáÇ ãä ÈÚÖåÇ Ýí ÔÄæä ÈÚÖåÇ ÇáÂÎÑ, ÓæÇÁ ÈÕæÑÉ ãÈÇÔÑÉ Ãæ ãä ÎáÇá æßáÇÆåÇ Ãæ ÃÚÖÇÆåÇ,

Ë- áÇ ÊÎÖÚ ãäÙãÇÊ ÇáÚãÇá æÃÕÍÇÈ ÇáÚãá áÞÑÇÑÇÊ ÇáÍá Ãæ æÞÝ ÇáÚãá ÇáÊí ÊÊÎÐåÇ ÓáØÉ ÅÏÇÑíÉ

ÖãÇäÇÊ ÇáÍãÇíÉ æÇáÊÓåíáÇÊ ÇááÇÒãÉ áããÇÑÓÉ ÇáÃäÔØÉ ÇáäÞÇÈíÉ:

Ã- ÊæÝÑ ÇáÇÊÝÇÞíÇÊ ÇáÏæáíÉ ááÚãÇá ÍãÇíÉ ßÇÝíÉ ãä ÃíÉ ÃÚãÇá ÊãííÒíÉ Úáì ÕÚíÏ ÅÓÊÎÏÇãåã ÊÓÊåÏÝ ÇáãÓÇÓ ÈÍÑíÊåã ÇáäÞÇÈíÉ , æÞÏ äÕÊ ÇÊÝÇÞíÉ ãäÙãÉ ÇáÚãá ÇáÏæáíÉ ÑÞã 87 Úáì Ãä íÊã ÅäÔÇÁ ÃÌåÒÉ, ÅÐÇ ÏÚÊ ÇáÖÑæÑÉ, ÊßÝá ÇÍÊÑÇã ÍÞ ÇáÊäÙíã ÇáäÞÇÈí ãä ÇáÃÚãÇá ÇáÞÇÆãÉ Úáì Ãí Ôßá ãä ÃÔßÇá ÇáÊãííÒ æãä ÇáÊÕÑÝÇÊ ÇáÊí ÊãËá ÊÏÎáÇ ãä ÈÚÖ ÇáäÞÇÈÇÊ Ýí ÔÄæä ÇáÂÎÑ.

È- ÊæÝÑ áããËáí ÇáÚãÇá Ýí ÇáãÄÓÓÉ Ãæ ÇáãäÔÃÉ ÍãÇíÉ ÝÚÇáÉ ãä ÃíÉ ÊÏÇÈíÑ íãßä Ãä ÊáÍÞ Èåã ÇáÖÑÑ, ÈãÇ Ýí Ðáß ÇáÝÕá æíßæä ÓÈÈåÇ ÕÝÊåã Ãæ ÃäÔØÊåã ßããËáíä ááÚãÇá Ãæ ÚÖæíÊåã ÇáäÞÇÈíÉ Ãæ ãÔÇÑßÊåã Ýí ÃäÔØÉ äÞÇÈíÉ ØÇáãÇ ÙáæÇ Ýí ÊÕÑÝÇÊåã íáÊÒãæä ÈÇáÞæÇäíä Ãæ ÇáÇÊÝÇÞÇÊ ÇáÌãÇÚíÉ ÇáÞÇÆãÉ

Ê- íãäÍ ããËáæ ÇáÚãÇá Ýí ÇáãÄÓÓÉ ãä ÇáÊÓåíáÇÊ ãÇ íÓãÍ áåã ÈÃÏÇÁ ãåÇãåã ÈÕæÑÉ ÓÑíÚÉ æÝÚÇáÉ æÊÄÎÐ Ýí ÇáÇÚÊÈÇÑ Ýí åÐÇ ÇáÎÕæÕ ÎÕÇÆÕ äÙÇã ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÕäÇÚíÉ Ýí ÇáÈáÏ æÇÍÊíÇÌÇÊ ÇáãÄÓÓÉ ÇáãÚäíÉ æÍÌãåÇ æÞÏÑÇÊåÇ .

Ë- íãäÍ ããËáæ ãäÙãÇÊ ÇáãæÙÝíä ÇáÚãæãííä ÇáãÚÊÑÝ ÈåÇ ãä ÇáÊÓåíáÇÊ ãÇ íßæä ãäÓÈÇ áÊãßíäåã ãä ÃÏÇÁ ãåÇãåã ÈÕæÑÉ ÓÑíÚÉ æÝÚÇáÉ, ÎáÇá ÓÇÚÇÊ ÇáÚãá æÎÇÑÌåÇ Úáì ÇáÓæÇÁ .

Ì- ÊæÝÑ ááÚãÇá æÇáãæÙÝíä ÇáÚãæãííä ÇáÍÞæÞ ÇáãÏäíÉ æÇáÓíÇÓíÉ ÇáÊí áÇ Ûäì ÚäåÇ áããÇÑÓÊåã ÇáÍÑíÉ ÇáäÞÇÈíÉ ããÇÑÓÉ ÇÚÊíÇÏíÉ Ïæä ÌÚá Ðáß ãÑåæäÇ ÅáÇ ÈÇáÇáÊÒÇãÇÊ ÇáäÇÔÆÉ Úä ãÑßÒåã æØÈíÚÉ æÙÇÆÝåã .

æÓÇÆá ÇáÚãá ÇáäÞÇÈí:

ÊáÌà ÇáäÞÇÈÇÊ áæÓÇÆá ÚÏíÏÉ Ýí ÓÈíá ÊÍÞíÞ ÃåÏÇÝåÇ ãËá ÇáÊÝÇæÖ ÇáÌãÇÚí æÇáÅÖÑÇÈ æíÚÊÈÑ ÇáÊÝÇæÖ ÇáÌãÇÚí æÇáÅÖÑÇÈ ÇáæÓíáÊíä ÇáÈÇÑÒÊíä æÇáåÇãÊíä.

ÇáÍÞ Ýí ÇáÊÝÇæÖ ÇáÌãÇÚí

Ã- ãÝåæã ÇáÊÝÇæÖ ÇáÌãÇÚí

íÚäí ÇáÊÝÇæÖ ÇáÌãÇÚí Ýí ÇáÚãá ÇáäÞÇÈí Ãä íÞæã ããËáæ ÇáÚãÇá Ãæ ÇáäÞÇÈÉ Ãæ ÇáÇÊÍÇÏ ÈÊãËíá ÇáÚãÇá Ãæ Çáãåäííä Ãæ ÇáãæÙÝíä ÇáÚÇãíä Ýí ÇáÊÝÇæÖ ãÚ ÕÇÍÈ Ãæ ÃÕÍÇÈ ÇáÚãá Ãæ ÇáÍßæãÉ ÈÍíË Ãä Ãí ÇÊÝÇÞ íÊã ÇáÊæÕá Åáíå íßæä ãáÒãÇ áåã íäØÈÞ ÇáÔíÁ äÝÓå Úáì ÇáäÞÇÈÉ Ãæ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÐí íãËá ÃÕÍÇÈ ÇáÚãá

È- ÖãÇäÇÊ ÇáÍÞ Ýí ÇáÊÝÇæÖ ÇáÌãÇÚí

.1. ÍÙÑÊ ÇÊÝÇÞíÉ ãäÙãÉ ÇáÚãá ÇáÏæáíÉ ÑÞã 87 Úáì ÇáÓáØÇÊ ÇáÚÇãÉ Ãí ÊÏÎá ãä ÔÃäå Ãä íÍÏ ãä ÇáÍÞ Ýí ÇáÊäÙíã ÇáäÞÇÈí- ÈãÇ Ýí Ðáß ÇáÍÞ Ýí ÇáÊÝÇæÖ ÇáÌãÇÚí- Ãæ íÍæá Ïæä ÇáããÇÑÓÉ ÇáãÔÑæÚÉ áåÐÇ ÇáÍÞ.

.2. íÊæÌÈ Úáì ÇáÏæáÉ ÍíËãÇ ÏÚÊ ÇáÖÑæÑÉ Åáì Ðáß, ÇÊÎÇÐ ÊÏÇÈíÑ ÈåÏÝ ÊÔÌíÚ æÊíÓíÑ ÇáÊÝÇæÖ ÇáØæÚí Èíä ÃÕÍÇÈ ÇáÚãá Ãæ ãäÙãÇÊ ÃÕÍÇÈ ÇáÚãá æãäÙãÇÊ ÇáÚãÇá, ÈÞÕÏ ÊäÙíã ÃÍßÇã æÔÑæØ ÇáÇÓÊÎÏÇã ãä ÎáÇá ÅÊÝÇÞÇÊ ÌãÇÚíÉ .

.3. íÊÚíä ÊÓæíÉ ÇáãäÇÒÚÇÊ Èíä ÇáãæÙÝíä ÇáÚÇãíä æÇáÅÏÇÑÉ ÇáÚÇãÉ ÈÎÕæÕ ÃÍßÇã æÔÑæØ ÇáÇÓÊÎÏÇã æÝÞÇ áãÇ íäÇÓÈ ÇáÙÑæÝ ÇáãÍáíÉ, ãä ÎáÇá ÇáÊÝÇæÖ Èíä ÇáÃØÑÇÝ Ãæ ãä ÎáÇá ÂáíÉ ãÓÊÞáÉ æãÍÇíÏÉ, ãËá ÇáæÓÇØÉ æÇáÊæÝíÞ æÇáÊÍßíã, íÊã ÅäÔÇÄåÇ Úáì äÍæ íßÝá ËÞÉ ÇáØÑÝíä ÇáãÚäííä.

ÇáÍÞ Ýí ÇáÅÖÑÇÈ:

Ý) ãÝåæã ÇáÅÖÑÇÈ:

íÚäí ÇáÅÖÑÇÈ ÞíÇã ÇáÚãÇá Ãæ ÇáãæÙÝíä ÇáÚÇãíä Ãæ ÃÕÍÇÈ Çáãåä ÈÇáÊæÞÝ ÇáãÄÞÊ Úä ÇáÚãá ÈÔßá ÌãÇÚí ßæÓíáÉ ÖÛØ ÊåÏÝ Åáì ÊÍÞíÞ ÃåÏÇÝåã

æÊÎÊáÝ ÇáÃÓÈÇÈ æÇáÙÑæÝ ÇáÊí ÊÄÏí ááÌæÁ Åáì ÇáÅÖÑÇÈ, áßä ÇáÅÖÑÇÈÇÊ ÚÇÏÉ ãÇ íÊã ÇááÌæÁ áåÇ ÅËÑ ÝÔá Ãæ ÊÚËÑ ÇáÊÝÇæÖ ÇáÌãÇÚí ßæÓíáÉ ÖÛØ Úáì ÃÕÍÇÈ ÇáÚãá Ãæ ÇáÏæáÉ.

È) ÇáÞíæÏ Úáì ÇáÍÞ Ýí ÇáÅÖÑÇÈ:

ÇáÍÞ Ýí ÇáÅÖÑÇÈ áíÓ ãØáÞÇ, áÐÇ íÔÊÑØ ÇáÚåÏ ÇáÏæáí ÇáÎÇÕ ÈÇáÍÞæÞ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÇÌÊãÇÚíÉ æÇáËÞÇÝíÉ ããÇÑÓÉ ÇáÅÖÑÇÈ æÝÞÇ ááÞæÇäíä ÇáãÍáíÉ Ýí ÇáÏæáÉ

Ýí ÇáæÇÞÚ Åä ÕíÛÉ ÇáäÕæÕ ÇáæÇÑÏÉ Ýí ÇáÚåÏ ÇáãÐßæÑ ÕíÛÉ ÚÇãÉ, æáÇ íÓÚÝ Ýí ÊÍÏíÏ ÇáÍÇáÇÊ ÇáÊí íÌæÒ ÝíåÇ ÊÞííÏ ÇáÍÞ Ýí ÇáÅÖÑÇÈ, æÞÏ ÚãáÊ áÌäÉ ÇáÍÑíÇÊ ÇáäÞÇÈíÉ Ýí ãäÙãÉ ÇáÚãá ÇáÏæáíÉ Úáì ÈäÇÁ ãÌãæÚÉ ãä ÇáÓæÇÈÞ Íæá ãÓÇÆá ãåãÉ Ýí ãÌÇá ÇáÍÞæÞ ÇáäÞÇÈíÉ, ãä ÈíäåÇ ÇáÍÇáÇÊ ÇáÊí íÌæÒ ÝíåÇ ÍÙÑ ÇáÅÖÑÇÈÇÊ, æÞÏ ÃÞÑÊ ÇááÌäÉ ÈÅãßÇäíÉ ÊÞííÏ Ãæ ÍÙÑ ÇáÍÞ Ýí ÇáÅÖÑÇÈ Ýí ÍÇáÊíä åãÇ:

ÇáÍÇáÉ ÇáÇæáì: ÅÖÑÇÈ ÇáãæÙÝíä ÇáÍßæãííä ÇáÐíä íãÇÑÓæä ÇáÓáØÉ ÈÅÓã ÇáÏæáÉ( ÑÌÇá ÇáÞæÇÊ ÇáãÓáÍÉ æÇáÔÑØÉ , ÅÐ Ãä ããÇÑÓÉ ÇáÇÖÑÇÈ ãä ÞÈá åÐå ÇáÝÆÇÊ íÄÏí Çáì ÅáÍÇÞ ÖÑÑ ÈÇáÃãä ÇáÚÇã ááãÌÊãÚ.

ÇáÍÇáÉ ÇáËÇäíÉ: ÇáÅÖÑÇÈ Ýí ãÌÇá ÇáÎÏãÇÊ ÇáÚÇãÉ ÇáÃÓÇÓíÉ ÝÞØ
Commentaire N�5 Post� par : 3amil a xaluca Le 15 / 01 / 2010 à 20:47 Adresse IP: 81.192.15.195
cona kanatmana dkhal 3lina 2010 b lkhir m3a si tayab lakin fogiana b tard lm3omal lakin nidal hata lmawt
Commentaire N�6 Post� par : ahmade Le 18 / 01 / 2010 à 09:29 Adresse IP: 41.140.18.253
Ííä íÕÈÍ ÇáÚãá ÇáäÞÇÈí áÚÈÉ æÖÛØ æ ÊßÓíÑ ÇáÚãá æ ÇáßáÇã ÇáäÇÈí æ ÞáÉ ÇáÍíÇÁ íÕÈÍ áÚãá ÇáäÞÇÈí ÇåÏÇÝ ÇÎÑ ÛíÑ äÈíáÉ æ åÏÇ ãÇ íÍÏÊ ÇáÇä ãä ÚãÇá ÔáæßÉ ÇäÇ ãä ÓßÇä ÇÑÝæÏ æ ÇÚÑÝ ãÇ íÍÏÊ Ýí ÇáÝäÏÞ
Commentaire N�7 Post� par : ghayour Le 18 / 01 / 2010 à 15:27 Adresse IP: 41.140.252.201
æäÍä ßÐáß ãä ÓßÇä ÃÑÝæÏ æäÏÑí ãÇ íÞÚ ÏÇÎá ÇáÝäÏÞ æÎÇÑÌå ÇáÇãÑ ÈÑãÊå åæ ÑÝÖ ÇáÈÇØÑæä áÊÃÓíÓ äÞÇÈÉ ÏÇÎá ÇáÝäÏÞ áÃäå áÇ íØÈÞ ÇáÞÇäæä æíÓÊÛá ÇáÚãÇá æåæ íÞæÏ ÍãáÉ ãä ÇáÊÑåíÈ æÇáÊÑÛíÈ æÅØáÇÞ ÇáÅÔÇÚÇÊ ãÓÊÚíäÇ ÈÒãÑÉ ãä ÇáãÊãáÞíä æÃÕÍÇÈ ÇáÎÏãÇÊ ÇáãÓÈæÞÉ ÇáÏÝÚ åæÇÉ ÇáÓÈÇÍÉ Ýí ÇáãíÇå ÇáÚßÑÉ áã íßÓÑ ÇáÚãÇá ÇáÚãá ÝÍÊì ÚäÏãÇ ØÑÏÊ ÚÇãáÉ Ýí ÃæÌ Úãá ÇáÝäÏÞ ÚÈÑ ÇáÚãÇá Úä ÇÍÊÌÇÌåã ÈØÑíÞÉ ÍÖÇÑíÉ æåí Íãá ÇáÔÇÑÉ æåÐÇ íÏá Úáì ÊáÇÝíåã áåÐå ÇáÇãæÑ áæ ÇÑÇÏ ÇáÚãÇá ÊßÓíÑ ÇáÚãá áÃÖÑÈæÇ Úä ÇáÚãá æáæÞÚÊ ãæÇÌåÇÊ áÇ íÚáã ÇáÇ Çááå ãÇ ÓÊÄæá Åáíå
Commentaire N�8 Post� par : ghayour Le 18 / 01 / 2010 à 15:50 Adresse IP: 41.140.252.201
ÅÐÇ ÇáÔÚÈ íæãÇ ÃÑÇÏ ÇáÍíÇÉ ÝáÇ ÈÏ Ãä íÓÊÌíÈ ÇáÞÏÑ
æáÇ ÈÏ ááíá Ãä íäÌáí æáÇÈÏ ááÞíÏ Ãä íäßÓÑ
æãä áã íÚÇäÞå ÔæÞ ÇáÍíÇÉ ÊÈÎÑ Ýí ÌæåÇ æÇäÏËÑ
ßÐáß ÞÇáÊ áí ÇáßÇÆäÇÊ æÍÏËäí ÑæÍåÇ ÇáãÓÊÊÑ
æÏãÏãÊ ÇáÑíÍ Èíä ÇáÝÌÇÌ æÝæÞ ÇáÌÈÇá æÊÍÊ ÇáÔÌÑ:
ÅÐÇ ãÇ ØãÍÊ Åáì ÛÇíÉ ÑßÈÊ Çáãäì æäÓíÊ ÇáÍÐÑ
æãä áÇ íÍÈ ÕÚæÏ ÇáÌÈÇá íÚÔ ÇÈÏ ÇáÏåÑ Èíä ÇáÍÝÑ
ÝÚÌÊ ÈÞáÈí ÏãÇÁ ÇáÔÈÇÈ æÖÌÊ ÈÕÏÑí ÑíÇÍ ÃÎÑ
æÃØÑÞÊ ÃÕÛì áÞÕÝ ÇáÑÚæÏ æÚÒÝ ÇáÑíÇÍ ææÞÚ ÇáãØÑ
æÞÇáÊ áí ÇáÃÑÖ áãÇ ÓÇáÊ: íÇ Ãã åá ÊßÑåíä ÇáÈÔÑ ¿:
ÃÈÇÑß Ýí ÇáäÇÓ Ãåá ÇáØãæÍ æãä íÓÊáÐ ÑßæÈ ÇáÎØÑ
æÃáÚä ãä áÇ íãÇÔí ÇáÒãÇä æíÞäÚ ÈÇáÚíÔ ¡ ÚíÔ ÇáÍÌÑ
åæ Çáßæä Íí íÍÈ ÇáÍíÇÉ æíÍÊÞÑ ÇáãíÊ ãåãÇ ßÈÑ
Commentaire N�9 Post� par : . Le 18 / 01 / 2010 à 21:24 Adresse IP: 212.217.77.38
tabko m3aho ghir modawanat choghl wlhaja zidoh frasko ashab xaloka
Commentaire N�10 Post� par : dartn Le 19 / 01 / 2010 à 21:27 Adresse IP: 196.217.233.131
li dar raso f nghala kayn9boh djaj: matal cha3bi motadawal. o nass alghiwane galo li gal al3sida barda idir ido fiha. o alayam al9adima satakchifo li hadok lhasin lagdor oli kaysm3o ldok li ma3andho chghol ghi tachwich 3la nass li ghdamin. wama ghafia a3dam ...................?????
Commentaire N�11 Post� par : tobba Le 20 / 01 / 2010 à 23:50 Adresse IP: 81.192.42.12
xaluca fiha lkhadma o kolchi kayan tamara tnofik +++ mi kolchi bakhyino homa laflos et kolch nhar tlabna hakna dhawna
Commentaire N�12 Post� par : widad Le 22 / 01 / 2010 à 07:53 Adresse IP: 41.250.16.157
3la ma balli f xaluca kolchi ghadi bighir. oli farat ikarat, oli fi jahdo chi idiro. omli kayktaro al3adian kayzid allah f arza9
Commentaire N�13 Post� par : lahyaafou Le 03 / 02 / 2010 à 18:39 Adresse IP: 196.217.235.112
ana oladiy aadin nhargo . nakaba harjat aalina .mabkao rjal 3adrona o daro leltizam oharbo . lokan aarf haka man charkche maakon . kharjto aaliy ana olady
lah akhod lahk fiko ya li klitona dmaana.
daba mabkat aandna kima fin ma mchina
Commentaire N�14 Post� par : amraoui fouad Le 14 / 10 / 2010 à 12:46 Adresse IP: 41.140.190.16
je suis trés rufesé cette à faif et se mal traitans de se hotel
dona je suis avec ses travaieur avec le coure et aussi avec largand dans le
qua que sa et possible
Commentaire N�15 Post� par : ÍãÏæä Le 12 / 03 / 2011 à 16:15 Adresse IP: 81.192.238.197
Çááå íÏÇæí ÍÇá ÇáÌãíÚ
Commentaire N�16 Post� par : laryfabdelkarim Le 21 / 03 / 2011 à 18:39 Adresse IP: 41.141.173.199
assalamo 3alaykom ana daba khddam fwahd charika lilmo9awala bidon ayyat wajibat bidon declaration bidon cnss htta lkhlass tanchddouh bzzez wahd nhar drna idrab w ja moul charika otayssab fina hadchi machi m39ol f lmaghrib lhazine
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=