zizvalley errachidia
äÊÇÆÌ ÇáÏæÑÉ 14 ãä ÈØæáÉ ÇáÞÓã ÇáæØäí ÇáÃæá åæÇÉ
Publi� Le 10 / 01 / 2010 à 23:00 | Dans Sport | 4948 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article

Ýí äåÇíÉ ÇáÃÓÈæÚ ÇáãäÕÑã ÌÑÊ ÇáÏæÑÉ 14 ãä ÈØæáÉ ÇáÞÓã ÇáæØäí ÇáÃæá åæÇÉ(ÔØÑ ÇáÔÑÞ) æÌÇÁÊ ÇáäÊÇÆÌ Úáì ÇáÔßá ÇáÊÇáí

äÊÇÆÌ ÇáÏæÑÉ 14

ÇáÝÑíÞ ÇáãÖíÝ

ÇáÝÑíÞ ÇáÒÇÆÑ

ÇáÊÇÑíÎ

ÇáãáÚÈ

ÇáÇòÊÍÇÏ ÇáÑíÇÖí ÇáÇòÓáÇãí ÇáæÌÏí

1

0

Úãá ÈáÞÕíÑí

ÇáÃÍÏ 10-1-10

ÇáãáÚÈ ÇáÈáÏí ÈæÌÏÉ

ÇáäÇÏí ÇáÑíÇÖí ÇáÞÕÑí

1

0

ÃæáãÈíß æÒÇä

ÇáÃÍÏ 10-1-10

ÇáãáÚÈ ÇáÈáÏí ÈÇáÞÕÑ ÇáßÈíÑ

ÔÈÇÈ ÇáÏÑíæÔ

1

0

ÞÏÓ ÊÇÒÉ

ÇáÃÍÏ 10-1-10

ÇáãáÚÈ ÇáÈáÏí ÈÇáÏÑíæÔ

òÊÍÇÏ ãæáæÏíÉ ÇáÚíæä

2

0

ÇòÊÍÇÏ Úíä ÊæÌØÇÊ

ÇáÃÍÏ 10-1-10

ÇáãáÚÈ ÇáÈáÏí ÈÇáÚíæä

ãæáæÏíÉ ÈÑÌ ãßäÇÓ

0

1

åáÇá ÇáäÇÙæÑ

ÇáÃÍÏ 10-1-10

ÇáãáÚÈ ÇáÈáÏí ÈãßäÇÓ

äåÖÉ ÈÑßÇä

4

1

äÇÏí ÈáÏíÉ ÇáÎãíÓÇÊ

ÇáÃÍÏ 10-1-10

ÇáãáÚÈ ÇáÈáÏí ÈÈÑßÇä

ÔÈÇÈ ÇáÚÑÇÆÔ

-

-

æÝÇÞ ÊäÌÏÇÏ

áã ÊÌÑ

ÇáãáÚÈ ÇáÈáÏí ÈÇáÚÑÇÆÔ

ÝÊÍ ÇáäÇÙæÑ

4

2

äÌÇÍ ãßäÇÓ

ÇáÃÍÏ 10-1-10

ÇáãáÚÈ ÇáÈáÏí ÈÇáäÇÙæÑ


ÊÑÊíÈ ÇáÝÑÞ ÈÚÏ ÇáÏæÑÉ 14

ÇáÝÑíÞ

ÇáäÞÇØ

ÇáÑÊÈÉ

ÇáÇòÊÍÇÏ ÇáÑíÇÖí ÇáÇòÓáÇãí ÇáæÌÏí

30

1

åáÇá ÇáäÇÙæÑ

29

2

äåÖÉ ÈÑßÇä

25

3

ÔÈÇÈ ÇáÏÑíæÔ

23

4

äÇÏí ÈáÏíÉ ÇáÎãíÓÇÊ

ÔÈÇÈ ÇáÚÑÇÆÔ

ÊÍÇÏ ãæáæÏíÉ ÇáÚíæä

20

5

ÝÊÍ ÇáäÇÙæÑ

19

8

ÇáäÇÏí ÇáÑíÇÖí ÇáÞÕÑí

18

9

æÝÇÞ ÊäÌÏÇÏ

17

10

ÃæáãÈíß æÒÇä

Úãá ÈáÞÕíÑí

16

11

äÌÇÍ ãßäÇÓ

13

13

ÞÏÓ ÊÇÒÉ

14

10

ãæáæÏíÉ ÈÑÌ ãßäÇÓ

15

9

ÇòÊÍÇÏ Úíä ÊæÌØÇÊ

16

8
ÈÑäÇãÌ ÇáÏæÑÉ 15

ÇáÝÑíÞ ÇáãÖíÝ

ÇáÝÑíÞ ÇáÒÇÆÑ

ÞÏÓ ÊÇÒÉÇáäÇÏí ÇáÑíÇÖí ÇáÞÕÑí

Úãá ÈáÞÕíÑíÔÈÇÈ ÇáÏÑíæÔ

åáÇá ÇáäÇÙæÑÇòÊÍÇÏ ãæáæÏíÉ ÇáÚíæä

ÃæáãÈíß æÒÇäãæáæÏíÉ ÈÑÌ ãßäÇÓ

äÌÇÍ ãßäÇÓäåÖÉ ÈÑßÇä

ÇòÊÍÇÏ Úíä ÊæÌØÇÊÝÊÍ ÇáäÇÙæÑ

æÝÇÞ ÊäÌÏÇÏÇáÇòÊÍÇÏ ÇáÑíÇÖí ÇáÇòÓáÇãí ÇáæÌÏí

äÇÏí ÈáÏíÉ ÇáÎãíÓÇÊÔÈÇÈ ÇáÚÑÇÆÔ

ÌÏ åÇã áãÍÈí ÇáæÝÇÞ

Ýí ÇáÏæÑÉ ÇáÞÇÏãÉ ÓæÝ íÓÊÖíÝ ÝÑíÞ æÝÇÞ ÊäÌÏÇÏ ÈÇáãáÚÈ ÇáÈáÏí ÈÊäÌÏÇÏ ÕÇÍÈ ÇáãÑßÒ ÇáÃæá

ÇáÇòÊÍÇÏ ÇáÑíÇÖí ÇáÇòÓáÇãí ÇáæÌÏí æÈÏæä Ôß ÓÊßæä ÇáãÈÇÑÉ ÕÚÈÉ Úáì ÇáæÝÇÞ ÝåáãæÇ ÌãíÚÇ áÊÔÌíÚ ÝÑíÞßã ÝÍÖæÑßã ÏÚã ãÚäæí ááæÝÇÞ ãä ÃÌá ÊÍÞíÞ äÊíÌÉ ÇòÌÇÈíÉ.

ÇáÝÑäÏí ÑÔíÏ

Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : jamal Le 11 / 01 / 2010 à 18:28 Adresse IP: 41.140.44.161
hadihi da3wa 3amma lokan makant 3ndi l9raya ghanji ana mn rich kan chja3 lwifa9 ah hard lak l errachidia li ghlbatha rich 4'0
Commentaire N�2 Post� par : saber Le 11 / 01 / 2010 à 21:07 Adresse IP: 41.140.21.18
theya lilwifa9 inchalah tarbah ana ghadi nkon tf tiran dima wifa9
Commentaire N�3 Post� par : Hamid Le 11 / 01 / 2010 à 22:52 Adresse IP: 196.217.23.61
wach mazala chi Kora f rcih ba3da iwa wallah ima kata7cham ana man Ta7midant makayna lakora la wlou en plus hadik rachidiya li ghlabtou rah ghir drari sghra hadok ontoma taya9tou roskom chof 3andak tanssa Rich Rich ta9adom Rich Rich lmostawa
et allah m3a Lwifa9 o rakom charaftou li9lim a Wifa9 Tinjdad
Commentaire N�4 Post� par : wlad lhdeb Le 12 / 01 / 2010 à 09:16 Adresse IP: 41.250.227.156
lwifa9 nahno 9adimoun
Commentaire N�5 Post� par : rachid el ferindi Le 13 / 01 / 2010 à 22:17 Adresse IP: 41.140.10.119
ÝÑíÞ æÝÇÞ ÊäÌÏÇÏ Ýí ÃãÓ ÇáÍÇÌÉ áÌãÇåíÑå ÝåáæÇ ÌãíÚÇ áãÓÊäÏÉ ÝÑÞßã æ áÇ ÊÈÎáæ ÈÊÔÌíÚÇÊßã ØæÇá 90ÏÞíÞÉ ãåãÇ ßÇäÊ ÇáäíÌÉ ØÈÚÇ äÊãäåÇ ÝæÒÇ ááÝæÇÞ Çòä ÔÇÁ Çááå
Commentaire N�6 Post� par : wifaqi Le 14 / 01 / 2010 à 09:01 Adresse IP: 196.206.80.222
ila ayn ya wlad lhdeb
Commentaire N�7 Post� par : ( Guest ) Le 14 / 01 / 2010 à 10:48 Adresse IP: 41.140.252.210
DIMA WIFA9
Commentaire N�8 Post� par : laarif Le 14 / 01 / 2010 à 22:35 Adresse IP: 81.192.10.145
ncha2 lah la victoire l lwifa9 ana mn assoul et je vais assister
Commentaire N�9 Post� par : tizimi Le 14 / 01 / 2010 à 22:40 Adresse IP: 81.192.46.144
lfwifa9 t3iiiich.lwifa9 t3ich. lwifa9 t3ich t3ich t3iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiich.omansawch rajae arfoud
Commentaire N�10 Post� par : younes Le 17 / 01 / 2010 à 17:43 Adresse IP: 196.206.64.245
tinjdad fayza alyom b 2_3
Commentaire N�11 Post� par : ZINeeR Le 19 / 01 / 2010 à 14:10 Adresse IP: 196.206.95.4
l3azzz dima Rich
ou ittihad riche ryadi hgalbat errachidia b 4/0 fbladhoum
+
1/0 hna f rich f Dimanche 17 Janvier
w tahyya 3asskariyya l wifa9 tinjdad chrftouna wllah
GooD ByE YOUSSEF WELD RICH
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=