zizvalley errachidia
ÝÑíÞ ÇáäÌã ÇáÑíÇÖí ÊÇÝíáÇáÊ ÇáÑíÕÇäí íÊÚÇÏá ãÚ ÝÑíÞ ÇÊÍÇÏ ÔÈÇÈ ÇáÑíÔ
Publi� Le 21 / 12 / 2009 à 23:00 | Dans Sport | 6270 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article
ÊÚÇÏá ÝÑíÞÇ "ÇÊÍÇÏ ÔÈÇÈ ÇáÑíÔ" æ"ÇáäÌã ÇáÑíÇÖí ÊÇÝíáÇáÊ ÇáÑíÕÇäí" ÈåÏÝ áßá ãäåãÇ Ýí ÇáãÈÇÑÉ ÇáÊí ÌãÚÊ ÇáÝÑíÞíä ãÓÇÁ ÇãÓ Úáì ÇÑÖíÉ ÇáãáÚÈ ÇáÔÑÝí ÈÇáÑíÔ Ýí ÇáÏæÑÉ ÇáËÇäíÉ ãä ãäÇÝÓÇÊ ÇáÞÓã ÇáÔÑÝí áßÑÉ ÇáÞÏã.
ÝÈÚÏ ãÑæÑ ÔæØ Çæá ÊãíÒÉ ÈÇáäÏíÉ Èíä ÇáÝÑÞíä æÇáÝÑÕ ÇáÖÇÆÚÉ áßä Ýí ÇáÔæØ ÇáÊÇäí ÊÞÏã ÝÑíÞ" ãÏíäÉ ÇáÊÝÇÍ ÇáÑíÔ Úáì "ãÏíäÉ ÇáÊãæÑ" ÇáÑíÕÇäí ÈåÏÝ äØíÝ Ýí ÇáÏÞíÞÉ 17 ÈÚÏ ÞÏíÝÉ ãÍßãÉ æãÑßÒÉ ÌÇÆÊ ÚÈÑ åÌãÉ ãäØãÉ áßä ÝÑÍÉ ÇáãÍáííä áã ÊÏã ÇáÇ ÓÈÚÉ ÏÞÇÆÞ áíäÊÝÖ ÇáÝÑíÞ ÇáÒÇÆÑÝí ÇáÏÞíÞÉ ÇáËÇäíÉ æÇáÚÔÑíä ãä ÚãÑ ÇáãÈÇÑÇÉ Ýí åÌãÉ ÎØíÑÉ ÇäÊåÊ ÈÎØÆ ÞÇÊá áÍÇÑÓ ÇáãÍáííä ¡ æÚáì ÅËÑ ÑÃÓíÉ ãÑßÒÉ ãä ÑÇÓ ÚÈÏÇáÑÍãÇä ÇáÓÈÇÚí áã ÊÊÑß Ãí ÍØ ááÍÇÑÓ ÇáÏí ßÇä ãÊÝæÞÇ Ýí ßá ÊÏÎáÇÊå áßä ÇáÎÙ ÇáÏí ÇÑÊßÈå ßáÝå åÏÝ ÇáÊÚÇÏá.
æÞÏ ÔåÏÊ ÇáãÞÇÈáÉ ÊæÒíÚ ÚÏÉ ÈØÇÞÇÊ ÕÝÑÇÁ Úáì ßáÇ ÇáÝÑÞíä ßãÇ ØÑÏ ÇÍÏ ãÑÇÝÞì ÝÑíÞ " äÌã ÇáÑíÇÖí ÊÇÝíáÇáÊ ÇáÑíÕÇäí" ÈÚÏ ÌÏÇá ßáÇãí Èíäå æÈíä ÇáÍßã¡ åÏÇ ÇáÇÎíÑ ÇÏÇÑ ÇáãÈÇÑÉ ÈØÑíÞÉ ÈæáíÓíÉ ÊÙåÑ ááãÔÇåÏ ÈÇáÚíÇä Çä åÏÇ ÇáÍßã åæ Ýí ÍÇÌÉ ãÇÓÉ Çáì ÇÚÇÏÉ ÊÑÊíÈ ÇæÑÇÞå ÇáãåäíÉ æÇáäÝÓíÉ ÞÈá ãÒÇæáÉ ãåäÉ ÇáÊÍßíã !
æÈåÏå ÇáäÊíÌÉ ÇÓÊÚÇÏÉ ÇáÝÑíÞ ÇáÝíáÇáí ÇáËíÞÉ Ýí äÝæÓ ÇáãÍÈíä æÇáÛíæÑíä Úáì ãÓíÑÉ åÏÇ ÇáÝÑíÞ ÇáÝÊí .ÚÈÏÇááå æÔÇØí
äÇÆÈ Çãíä ÌãÚíÉ"ÇáäÌã ÇáÑíÇÖí ÊÇÝíáÇáÊ ÇáÑíÕÇäí"

Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : saghir Le 23 / 12 / 2009 à 09:17 Adresse IP: 41.140.251.94
merci tio le jexr et bon chons
Commentaire N�2 Post� par : filalii Le 24 / 12 / 2009 à 13:21 Adresse IP: 41.214.132.83
salut
momkin ntaije alfarik kolha akhoya
Commentaire N�3 Post� par : hamid errachidia Le 26 / 12 / 2009 à 20:53 Adresse IP: 196.217.71.230
hadak farik rich si pas equipe des pomms equipe des marathon rich ngoloha osaraha walh khdamine a khoya chof ghir lmarathon likynadmo za3za3 l3alam ocharna bzaf walakin khass fra9thom ddlkora tmachi fdak tjha bhal risani rah chratna b mouly ali chrif rich charna b lmarathon oerrachidia bladi chartna blmachakil bin l'equipes dyalha
Commentaire N�4 Post� par : YouSSeF Filali Le 27 / 12 / 2009 à 13:01 Adresse IP: 196.206.84.161
ßÇäÊ ãÈÇÑÉ ÌãíáÉ ¡
æãÚ ÊÒÇãä ÇáãÈÇÑÉ ãÚ ãÈÇÑÉ ÇáÏíÑÈí ÇáãÛÑÈí Èíä ÇáÑÌÇÁ æÇáæÏÇÏ
ÅáÇ Ãä ÚÏÏ ßÈíÑ ãä ÇáÌãåæÑ ÇáÑíÔÇæí ÍÖÑ ÇáãÈÇÑÉ
ÊÍíÇÊí íæÓÝ æáÏ ÇáÑíÔ
Commentaire N�5 Post� par : aziz alaoui ismail Le 27 / 12 / 2009 à 19:41 Adresse IP: 41.248.151.143
ana wald rissani wald kasar sidi malouk kanhayi kol alfari9 dyal rissani oblkhosos abd latif au sa3id hmami....... messi nta3 rissani wilakan chi wahad kay9l la igolha ana ismail wald molay tayab ali 3ando l9ahwa
Commentaire N�6 Post� par : said Le 27 / 12 / 2009 à 20:36 Adresse IP: 41.249.32.87
wa bravo dyalkom arissani bravo bravo dyalik asi 3abad lahh rajla
Commentaire N�7 Post� par : mohammed Le 28 / 12 / 2009 à 21:49 Adresse IP: 41.249.39.6
ÑíÕÇäæí ÍÊì ÇáãæÊ
äÌãÇæí æÈÎíÑ
Commentaire N�8 Post� par : ana wlad dbob Le 01 / 01 / 2010 à 14:49 Adresse IP: 41.249.3.219
kanhya wlad rissani 3la had chi ohadi rir lbadaya mazal la9dam nchalah moch kila howa difa3 makinach wat3lamo tasalola btawfi9
Commentaire N�9 Post� par : 1111 Le 03 / 01 / 2010 à 00:07 Adresse IP: 196.206.111.228
ÑíÔÇæí æÈÎíÑ
áÚÒ áæáÇÏ ÇáÑíÔ ÊÇÍãíÏÇäÊ |ÇáÓßäì | ÇáÈÇØæÇÑ| ÝæÊíÓ
ANTI SA7RAWA + BLI7Att / tamra
VivE Les Amazighs
L3AZ WLAD RICH
Commentaire N�10 Post� par : aminem Le 05 / 01 / 2010 à 21:53 Adresse IP: 196.206.85.250
awadi achngolikom rissani ando la3aba mais makayninch rjal bach itmacha lfari9 kima bra ohadchi lach nayad tnofi9 okhososan hadak abdallah oucvhati li akbar monafi9 wallah ila 7choma 3lik vive lakrik and hmami 3amari labyas baraha lkawya omansawch majid mosaoui najam dyal rissani dima krokas o wlado kon mahoma maykol rissani
Commentaire N�11 Post� par : ÇáÚÑÈí ÇíÊ Úáí Le 05 / 01 / 2010 à 23:49 Adresse IP: 196.12.245.182
ÓáÇã ÊÍíÉ ÎÇÕÉ ááßá ÇááÚÈíä ÇáÞÏãÇÁ æßÏÇ ÇáÌÏÏ æäÍíÉ ÎÇÕÉ ááãÎÏÑã íæÓÝ ÇáÔÑÞí æÇÍãÇÏ ÇæÊáÍÇíäÊ æÌãíÚ ÇáÇÕÏÞÇÁ æßá ÇáÓÇåÑíä Úáì ÇáäåæÖ ÈÇáßÑÉ Ýí ÇáÑíÕÇäí åÏå ÊÍíÉ ÇÎæßã ÇáÛÑÈí
Commentaire N�12 Post� par : hafid_todan Le 24 / 02 / 2010 à 22:01 Adresse IP: 41.140.11.2
ana min abna madinat rich ehib farik itihad sabab rich ok atmana tawhik lahom
Commentaire N�13 Post� par : amrani Le 07 / 05 / 2010 à 20:18 Adresse IP: 196.206.92.129
ana tanbri rissani l3az ou n9faz dima ralbin ana ayoub amrani
vive rissani
Commentaire N�14 Post� par : amrani Le 09 / 05 / 2010 à 17:52 Adresse IP: 196.206.71.241
ana ohibo risani vive nejma ana ayoub amrani
Commentaire N�15 Post� par : amrani Le 11 / 05 / 2010 à 13:30 Adresse IP: 196.206.106.253
hamdolla rlbat ressani madinat altofah 4/3 ou ntmna toufi9
Commentaire N�16 Post� par : rachid aziz alaoui Le 12 / 12 / 2010 à 14:06 Adresse IP: 196.206.94.253
ÏíãÇ ÞÕÈÉ ÓíÏí ãáæß
Commentaire N�17 Post� par : Morad Le 28 / 12 / 2010 à 10:27 Adresse IP: 15.195.201.86
ÊÍíÉ ÑíÇÖíÉ ááÌãåæÑ ÇáÑíÕÇäí¡æáÇÈäÇÁ ÞÕÈÉ ÓíÏí ãáæß.ãä ÝÖáß ÑÔíÏ ÃÑíÏ Çä ÇÚÑÝ ÇßËÑ Úä åÐå ÇáÞÕÈÉ
mon mail est: [email protected]
Commentaire N�18 Post� par : khalid bayoussef Le 28 / 12 / 2010 à 18:48 Adresse IP: 41.140.60.30
salam ajmal tahya l youssef lfilali dima rich . richawi ou bikhir kna ghanghlbou b 2:1 walakin l7akam makanch f lmoustawa dial lmatch walakin lmouhim 7na tl3na merci tout
Commentaire N�19 Post� par : mohamed Le 29 / 01 / 2011 à 18:34 Adresse IP: 196.206.89.164
hklokom ra3 wa kolokom masaolon 3an ra3iyatih
Commentaire N�20 Post� par : ÓÈÇØÉ ãåÏí Le 06 / 06 / 2012 à 19:07 Adresse IP: 196.217.159.144
ÇÊãäì áÝÑíÞ ÇáäÌã ÇáÑíÇÖí áÊÇÝíáÇáÊ Çä íÑÊÞí Çáì ÇáÈØæáÉ ÇáÇÍÊíÑÇÝíÉ
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=