zizvalley errachidia
ÚÈÏ Çááå åäÇæí ÑÆíÓ ÈáÏíÉ ÇáÑÔíÏíÉ
Publi� Le 23 / 06 / 2009 à 23:00 | Dans Divers | 8944 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article
ÇäÊÎÈ ÕÈÇÍ Çáíæã ÇáÃÑÈÚÇÁ ÇáÓíÏ ÚÈÏ Çááå åäÇæí Úä ÍÒÈ ÇáÚÏÇáÉ æ ÇáÊäãíÉ ÑÆíÓÇ áÈáÏíÉ ÇáÑÔíÏíÉ áÝÊÑÉ ÓÊ ÓäæÇÊ¡ ÈæÇÞÚ 23 ÕæÊÇ Ýí Ííä ÍÕá ãäÇÝÓå æ ÇáÑÆíÓ ÇáÓÇÈÞ Úä ÍÒÈ ÇáÃÕÇáÉ æ ÇáãÚÇÕÑÉ ÇáÓíÏ ãæáÇí ÇáÒåíÏ ÓíÏí Úãí Úáì 12 ÕæÊÇ.

Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : saraha41 Le 24 / 06 / 2009 à 18:28 Adresse IP: 41.249.18.23
ÈÓã Çááå ÇáÑÍãÇä ÇáÑÍíã Ýí ÇáÍÞíÞÉ áãÇ ÞÑÃÊ åÐÇ ÇáÎÈÑ áã ÃÓÊØÚ Ãä ÃÊãÇÓß ÚíäÇí ÝÈÏÃÊ ÊÏÑÝ ÇáÏãÚÉ ÊáæÇ ÇáÇÎÑì ÍÊì ÝÇÖÊ ÚíäÇí ÏãæÚÇ ÝÈÏÃÊ ÊäÊÇÈäí ÈÚÖ ÇáÃÓÆáÉ ÇáãÍíÑÉ æ åí ßÇáÊÇáí _åá åÇÊå ÇáÏãæÚ ÇáÊí áã ÃÓÊØÚ ÇòãÓÇßåÇ ÐãæÚ ÇáÝÑÍÉ ÈÇäÊÎÇÈ ÇáÓíÏ ÚÈÏ Çááå åäÇæí Úáì ÑÃÓ ÇáãÌáÓ ÇáÈáÏí ááãÏíäÉ æÚãæãÇ áÃæá ãÑÉ Ýí ÊÇÑíÎ ÇáãÏíäÉ ÊÎÑÌ ÇáÑÃÓÉ ãä ÃíÇÏí ÃÕÍÇÈ ÇáãÕÇáÍ ÇáÎÇÕÉ æ ÇáÏíä áÇ íåãåã Óæì ÇáãÇá Ëã ÇáãÇá æ áæ ÈÔÑÇÁ ÇáÖãÇÆÑ ( ÇáÛäì ÇáÓÑíÚ æ ÈÏæä ÈÏá Ãí ãÌåæÏ Óæì ãÌåæÏ ÇáÑÔÇæí...)
ÃãÇ ÇáÓÄÇá ÇáÊÇäí æÇáÏí ÈÝÚáå ÇòäåÇÑÊ ÚíäÇí ßÇáæÇÏí ÍÊì ßÇÏ Ãä íÛãì Úáí ãÇÐÇ áæ áã íÊÛíÑ Ãí ÔÆ æßÇä ÇáÏí æÖÚÊ Ýíå ÇáËÞÉ ßÇáÏí ÓÈÞå æ ÎÕæÕÇ ÇáÏí ÓÈÞÉ áã äßä äÚÞÏ Úáíå ÃãÇá æ áæ ÖÆíáÉ äÙÑÇ ááØÑíÞÉ ÇáÊí æÕá ÈåÇ Çòáì ÑÃÓÉ ÇáãÌáÓ ØÈÚÇ ÓæÝ Êßæä ÕÏãÉ ÚíÝÉ ÃÍÊÇÌ ÈÚÏåÇ Çòáì ØÈíÈ äÝÓÇäí æ ÎáÇÕÉ ÇáÞæá ÃäÇ ãä ÓÇßäÉ æÇÏí ÇáÏåÈ ÈãÏíäÉ ÇáÑÔíÏíÉ ÊÌÑÚÊ ÃáÇã æ ÃáÇã ÇáÈØÇáÉ æÃäÇ ÍÇÕá Úáì ÏÈáæã ÊÞäí ØÑÞÊ ßá ÇáÃÈæÇÈ ÇáÓÇÈÞÉ ãä ãä ÇáãÏßæÑí ÚÇãá ÇáÇòÞáíã ÇáÓÇÈÞ Çòáì ÇáÚÇãá ÇáÍÇáí Ïæä ÌÏæì ÇáæÚæÏ ÇáßÇÏÈÉ ßÇäÊ åí ÇáÓÈíá ÇáæÍíÏ ááÎáÇÕ ãäí æ åäÇ ÃÊæÌå ÚÈÑ åÏÇ ÇáãäÈÑ ÇáÇòÚáÇãí Çòáì ÝÑíÞ ÇáÚÏÇáÉ æÇáÊäãíÉ áíÚáãæÇ Ãä ÃãÊÇáí ßËíÑ Ãä áÇ íÝÚáæ ßãÇ ÝÚá ÓáÝåã ( ÎíÑäÇ ãÇ íÏíå ÛÑäÇ) æ ÊÈÞí ßá ÇáÝÑÕ ãÍÕæÑÉ Úáì ÃÈäÇÁ æ ÃÈäÇÁ ÃÈäÇÁ ÝÑíÞ ÇáÚÏÇáÉ æ ÇáÊäãíÉ Ãæ ããä åæ ÞÑíÈ Ëã ÇáÞÑíÈ ÝÇòä ÝÚáæ Ç ÐÇáß ÝáíÚáãæÇ Ãääí ÃäæÈ Úáì ßá ãæÇØä ÔÑíÝ ãä ãÏíäÉ ÇáÑÔíÏíÉ ÃÏáì ÈÕæÊå ááÚÏÇáÉ æÇáÊäãíÉ åäÇ ÃÝÊÍ ÞæÓ áÃä ßá ãä ÃÏáì ÈÕæÊå æÎÕæÕÇ ááÚÏÇáÉ æ ÇáÊäãíÉ ßÇä ÔÑíÝÇ æ äÒíåÇ áÃäå ÇòÓÊÎÏã ÖãíÑå æáã íÃÎÏ áÇ ÇáãÇá æ áÇ ÔÆ ÃÎÑ Óæì ãÕáÍÉ ÇáãÏíäÉ æ ÓßÇä ÇáãÏíäÉ æ ÃÎíÑÇ æ ßãÇ ÓáÝ ÐßÑå ÝÇòäí ÃäæÈ Úáì ßá ÇáÃØåÇÑ æ ÇáÃÔÑÇÝ ãä ÓßÇä åÏå ÇáãÏíäÉ áÃÞæá áåã Çòä ÃÕæÇÊäÇ ÃãÇäÉ Ýí ÃÚäÇÞßã Çòì íæã ÇáÞíÇãÉ ÇòÏÇ áã ÊæÝæ ÈæÚæÏßã æ ÊÓæÏ ÇáäÒÇåÉ æ ÇáÔÝÇÝíÉ æÇáæÖæÍ ßá ÃÚãÇáßã ......
Commentaire N�2 Post� par : balouta Le 24 / 06 / 2009 à 19:00 Adresse IP: 81.192.122.38
åäíÆÇ ááÇÓÊÇÏ åäÇæí Úáì ÇáÑÆÇÓÉ Ýí ÇáÍÞíÞÉ äÍä äÍÊÇÌ Çáì ÊÛííÑ æ äÊãäì Çä íßæä ÇáÑÆíÓ ÇáÌÏíÏ ãÓÄæáÇ æÇä íÓÊØíÚ Çä íÍÞÞ ßá ãÊãäíÇÊå
Commentaire N�3 Post� par : ibn errachidia Le 24 / 06 / 2009 à 20:05 Adresse IP: 41.249.21.93
äÊãäì ááÚÏáÉ æÇáÊäãíÉ ßá ÇáÊæÝíÞ Ýí ÊÓíÑ ÇáãÌáíÓ ÇáÈáÏí åá åÐ ÚÕÑ ÌÏíÏ ÈÇáÑÔíÏíÉ áßí ÊÝÑÖ äÝÓåÇ Ýí ÇáãÌÊãÚ ÇáæØäí
Commentaire N�4 Post� par : moulay Le 24 / 06 / 2009 à 20:40 Adresse IP: 196.12.244.150
j felicite m hanaoui et je souhaite a la ville d errehidia une bonne gouvernane et gestion
Commentaire N�5 Post� par : errachidien Le 24 / 06 / 2009 à 22:45 Adresse IP: 41.249.23.6
åäíÆÇ ÇæáÇ áßã , æäÊãäì Çä ÊßæäæÇÎíÑ ÓÇÝ áÇåÄáÇß ÇáÏíä áÇ íåãåã ÇáÇ ÇáãÕáÍÉ ÇáÎÇÕÉ æÊÑßæÇ ÇáÑÔíÏíÉ ÚÑÖÉ ááÖíÇÚ áãÏÉ 30ÓäÉ.Ýßä íÇÎí åäÇæí ÍßíãÇ æäÒíåÇæÚÏáÇ ÍÊì ÊÎÑÌ ÇáÑÔíÏíÉ ãä æØÆÉ ÇáãÝÓÏíäbon courrage et filicitaion rendez-vous 20015 (cptd)

Commentaire N�6 Post� par : FOUZIA HANAOUI Le 24 / 06 / 2009 à 23:31 Adresse IP: 196.217.59.160
mabrouk
Commentaire N�7 Post� par : abou aya Le 25 / 06 / 2009 à 00:29 Adresse IP: 41.140.12.8
åäíÆÇ ááÃÎ ÚÈÏÇááå åäÇæí Úáì ÝæÒå ÈÑÆÇÓÉ ÇáãÌáÓ ÇáÈáÏí ÈÇáÑÔíÏíÉ æäÊãì áå ßá ÇáÊæÝíÞ æáÒãáÇÆå ÇáãÓÊÔÇÑíä ÈÇáãÌáÓ æÇááå ÇáãÚíä.
Commentaire N�8 Post� par : lahcen Le 25 / 06 / 2009 à 07:40 Adresse IP: 41.251.11.255
felicitation pour mr hannaoui on souhaite voir la ville d errachidia dans une autre vue
Commentaire N�9 Post� par : bouhamidi Le 25 / 06 / 2009 à 08:54 Adresse IP: 196.206.244.72
tres.content.pour.le.changement
bon.courage
Commentaire N�10 Post� par : Hilali Assma Le 25 / 06 / 2009 à 09:50 Adresse IP: 41.250.228.130
MebrooooooK Khoya Abdellah.
Dimaaaaaaaa PJD Olah Ynssarna 3la Dalimin Olah Yja3lKom FlmoSstawa LmatloB
Commentaire N�11 Post� par : abdou Le 25 / 06 / 2009 à 10:26 Adresse IP: 81.192.46.144
wallah je le jure devant allah que j'ai voté pour la pjd en souhaitant d'avoir une nouvelle gouvernence pour notre chère ville.
ALLEZ montrer nous ce que vous etes capable de faire ?
et nous sommes tous derière vous.
Commentaire N�12 Post� par : halima Le 25 / 06 / 2009 à 11:16 Adresse IP: 81.192.92.29
Ýí ÇáÍÞíÞÉ ãÈÑæß ááÇÓÊÇÏ åäÇæí Úáì ÇáÑÆÇÓÉ æ ááÚÏÇáÉ æ ÇáÊäãíÉ ÈÕÝÉ ÚÇãÉ ÍäÇ ãÍÊÇÌíä åÏÇ ÇáÊÛííÑ ÇæÈÛíäÇ ÇáÇÓÊÇÏ åäÇæí ÇÈíä áíäÇ ÇáÞÏÑÇÊ ÏíÇáæ æÈÏá áíäÇ ÇáÑÔíÏíÉ æÞáÈåÇ ÓÝåÇ Úáì ÚáåÇ
Commentaire N�13 Post� par : salah Le 25 / 06 / 2009 à 11:47 Adresse IP: 41.214.206.206
la dustrictrion du statut est deja une réussite, bonne suite et n'oubliez jammais les jeunes, se sont eux qui porteront la lanterne, arts et cultures aussi. rappelez vous qu'ils peuvent changer le cour des choses, merci zizvalley.
Commentaire N�14 Post� par : abdelilah Le 25 / 06 / 2009 à 12:30 Adresse IP: 41.250.227.22
Viiive Mr.Hanaoui!
Commentaire N�15 Post� par : wazoune Le 25 / 06 / 2009 à 13:05 Adresse IP: 41.249.50.253
enfin ghatachra9 chamch ma ville enfin waslatna d3awtte lkhire ordatte lwaldine enfin enfin enfin enfin thanina man sara9ine
Commentaire N�16 Post� par : YoUsSoUF Le 25 / 06 / 2009 à 14:01 Adresse IP: 41.250.230.252
ÈÇÓã Çááå ÇáÑÍãÇä ÇáÑÍíã ÇæáÇ ÇÊÞÏã ÈÇáÊåäÆÉ áÍÒÈ ÇáÚÏÇáÉ æÇáÊäãíÉ Úáì åÏÇ ÇáÇÓÊÍÞÇÞ æ ÇÊãäì Çä ÊÊÍÞÞ ÇãÇá æ ÇÍáÇã ÓÇßäÉ åÏå ÇáãÏíäÉ ÇáãæÌæÏÉ Ýí Øí ÇáäÓíÇä æ ÇÑÌæ ãä Çááå ÇáÚáí ÇáÞÏíÑ Çä íæÝÞ åÏÇ ÇáÍÒÈ áÊÍÞíÞ ãÇ íÕÈæ Çáíå ÇáÇ æ åæ ÇáäåæÖ ÈåÏÇ ÇáÈáÏ æ ÇáÎÑæÌ Èå ãä ÇíÇÏí ÇáÇäÊåÇÒíÉ æ ÇáÒÈæäíÉ æ ÇáÓÑÞÉ
Commentaire N�17 Post� par : lhdeb Le 25 / 06 / 2009 à 15:07 Adresse IP: 41.248.134.213
ÃÊãäì ãä ÇáÇòÎæÉ Ýí ÍÒÈ ÇáÚÏÇáÉ æÇáÊäãíÉ Ãæ ããä íÚÑÝ Ãí ÔÆ ãä ÕÍÇÝÉ æÛíÑåÇ ÇáÊæÖíÍ ááÑÃí ÇáÚÇã ÈÇáãÏíäÉ ÚãÇ ÏÇÑ Ýí ÇáßæÇáíÓ Ãæ ããÇ åæ ãÎÝí Úä ÇáØÑíÞÉ ÇáÊí Êã ÈåÇ ÇáÊÍÇáÝ Èíä ÍÒÈ ÇáÚÏÇáÉ æ ÇáÊäãíÉ æ ÍÒÈ ÇáÊÞÏã æÇáÇòÔÊÑÇßíÉ ãä ÌåÉ æ ãä ÌåÉ ÃÎÑì Èíä ÍÒÈ ÇáÚÏÇáÉ æÇáÊäãíÉ æ ÍÒÈ ÇáÊÌãÚ ÇáæØäí ááÃÍÑÇÑ ÎÕæÕÇ æ äÍä äÚáã ÈÃä ÇáÍÒÈíä ÇáãÊÍÇáÝÇä ãÚ ÇáÚÏÇáÉ æÇáÊäãíÉ ÍáÝÇÁ ÓÇÈÞíä ááÃÕÇáÉ æ ÇáãÚÇÕÑÉ .äÑíÏ Ãä äÚÑÝ ãÇÐÇ ÌÑì æ åá åäÇß ãä ÕÝÞÇÊ ãÎÝíÉ áÇ äÑíÏ ãä ÍÒÈ ÇáÚÏÇáÉ æÇáÊäãíÉ Ãä íÈÏà ãÔæÇÑå ÈÇáÛãæÖ æ ÇáÕÝÞÇÊ ÇáÓÑíÉ ÇáãÑÌæ ÇáÊæÖíÍ æ Ýí ÃÞÑÈ æÞÊ ÃÎæßã ÇáÛíæÑ Úáì ÌÒÈ ÇáÚÏÇáÉ æÇáÊäãíÉ
Commentaire N�18 Post� par : kabir zayyiri Le 25 / 06 / 2009 à 17:43 Adresse IP: 41.248.131.56
felicitation a abdellah hannawi
Commentaire N�19 Post� par : ismail Le 25 / 06 / 2009 à 19:41 Adresse IP: 196.217.108.249
Åä ÊÈÇÔíÑ ÇáÎíÑ ÞÏ åáÊ Úáì åÐå ÇáãÏíäÉ ÈÚÏ ÇäÊÎÇÈ ÇáÓíÏ ÚÈÏ Çááå åäÇæí ÑÆíÓÇ ááãÌáÓ ÇáÈáÏí áãÏíäÉ ÇáÑÔíÏíÉ ÍíË íÚÊÈÑ ËÇáË ÑÆíÓ ãäÐ ÇäØáÇÞ ÇáÊÌÑÈÉ ÇáÌãÇÚíÉ ÈÇáãÛÑÈ Ýí ÇáÓÈÚíäíÇÊ Ãí ÈÚÏ 33 ÓäÉ .ÖÇÞ ÝíåÇ ÇáãæÇØä ÇáÈÓíØ ßá ÃäæÇÚ ÇáÅÞÕÇÁ æ ÇáÊåãíÔ. ÃãáäÇ Ýí Çááå ßÈíÑ Ãä íæÝÞ åÐå ÇáËáÉ ãä ÇáãäÊÎÈíä ÇáÛíæÑíä æ ÇáÕÇÏÞíä Åáì ÊÍÞíÞ ÇáäãÇÁ æ ÇáÑÎÇÁ áåÐå ÇáãÏíäÉ ÇáÛÇáíÉ
Commentaire N�20 Post� par : zahidi Le 26 / 06 / 2009 à 00:26 Adresse IP: 196.12.236.130
saraha baraka man molay zahid ou shabo 3yina nchofo l3adala achno barya dir ntmanaw lkhir m3ahom
Commentaire N�21 Post� par : sahraoui54 Le 26 / 06 / 2009 à 06:35 Adresse IP: 83.203.181.78
c'est un air nouveau pour la municipalite de errachidia j'espere que ce jeune sera dynamique et motive a construire un plan d'hurbanisation et de proprete pour que cet ville de sud est du maroc soit un model en la matiere de gerer une ville avec peu de moyen sans ressource (pa d'usine )taxe ya juste l'argent des contribuyable hanoute
ya aussi une chose qui me tient ce maire esseyue de develepoer le tourisme et agrandir l'aeroport regional qui peu dynamiser cet provence d'errachidia sans aeroport pa de tourisme de masssse et ca il faut que nos elu au parlement marocain fasse le necesssaire quand je les voit sur l'ecran de tv2 ca me fait de la peine il font rien pour avance on a une region riche vaste il faut la developer l'etat ce reveil pour la dynamiser merci
Commentaire N�22 Post� par : Wald Targa- casablanca Le 26 / 06 / 2009 à 10:47 Adresse IP: 212.217.30.8
Enfin sidi 3ami est partis, espérant voir notre chere ville dans un cadre bien meilleur. et aux habitants d'Errachidia une vie meilleures. parcequ'ils meritent bien plus que ça.
Commentaire N�23 Post� par : mohamed Le 26 / 06 / 2009 à 12:53 Adresse IP: 196.217.100.67
áÇ ÇåäÆß Èá ÇÊãäì Çä Êßæä Ýí ãÓÊæì ãÇ ÑÝÚÊ ãä æÚæÏ æ ÇääÇ Úáì ãæÚÏ Çä ÈÞíäÇ ÇÍíÇÁ æÐáß ÈÚÏ 6ÓäæÇÊ
Commentaire N�24 Post� par : abdelkader Le 26 / 06 / 2009 à 19:59 Adresse IP: 41.249.17.109
ãÈÑæß æåÏÇ ÔÑÇÝ ááÌãíÚ ÇÊãäì ÇáÊæÝíÞ ÇäÔÇÁ Çááå
Commentaire N�25 Post� par : waha Le 26 / 06 / 2009 à 21:45 Adresse IP: 81.192.30.121
felicitation pour nos amis :hanaoui ,ber3ich et autres membres du pjd
et maintenant place au travail pour enterrer une fois pour toute les medires!!
errachidia merite vraiment une telle equipe et bonne chance et rendez vous 2015 !!!

Commentaire N�26 Post� par : aslam_nizar Le 26 / 06 / 2009 à 23:01 Adresse IP: 85.208.84.75
Ýí Öá ÇáÇÒãÉ ÇáÊí ÚÇÔÊåÇ ãÏíäÉ ÇáÑÔíÏíÉ ÎáÇá ÇáÓäæÇÊ ÇáãÇÖíÉ æãÇ ÈÚÏ ÇáÔÏÉ ÇáÝÑÌ æÝÑÌ åÐÇ ÇáÈáÏ ÍÏË Ýí ÊßáíÝ ÇáÇÎ ÇáãäÇÖá ÚÈÏ Çááå åäÇæí ÈÑÆÇÓÉ ÇáãÌáÓ ÇáÈáÏí æÓÊßÊãá ÇáÝÑÍÉ Ýí ÊÚÇæä ßá ãä íÍÈ ÇáÎíÑ æáíÓ áå ÑÛÈÉ Ýí ãÕáÍÉ ÎÇÕÉ Ýí ÇáÓíÑ ÞÏãÇ ÃÊÌÇå ÊÍÞíÞ ÇáæÍÏÉ Ýí ÇáåÏÝ æåí ÅäÞÇÏ ÇáÈáÏ ãä ÇáÏãÇÑ ÇáÏí ÇÍÏÊå ÇáÇäÊåÇÒíæä æÇáãÝÓÏæä æÓÇÑÞæÇ ÇáãÇá ÇáÚÇã æÃÞæá áß ÇáÇÎ ÚÈÏ Çááå Ýí ÔÎÕß æÇáÝÑíÞ ÇáÐí ãÚß æÝÞßã Çááå ÝíãÇ íÑÖíå Úáì Ãä Êßæä Ýí ÍÓä Öä ãä ÅäÊÎÈßã æÅÚÇÏÉ ÇáÝÑÍÉ áÓÇßäÉ ÇáÑÇÔÏíÉ æÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå
Commentaire N�27 Post� par : rachdawi Le 27 / 06 / 2009 à 03:13 Adresse IP: 65.94.28.15
félicitations au pjd espérant que les choses s améliorent.
Qu en est il a propos de la passation de consignes ,comment ça va ce passer
Mr Hannaoui pourra t il entamer le sujet des fonctionnaires fontomes ,ceux qui travaillent au profit de l avant ex-président comme ( planteau )par exp.
Festival d errachida .....
des questions que le citoyen Rachidi a soif de connaitre la réponse.
bon courage
Commentaire N�28 Post� par : nadia Le 27 / 06 / 2009 à 10:45 Adresse IP: 41.140.85.90
ÃÎíííííííííííííííííííííííííÑǺÃÎíÑÇ ÊÍÑÑÊ ÇáÑÔíÏíÉ ãä ÃíÏí ÇáãÝÓÏíä
ÃáÝ ãÈÑæß áßá ÓßÇä ÇáÑÔíÏíÉ ÍÊì ÇáÏíä áã íÕæÊæÇ ááÚÏÇáÉ æ ÇáÊäãíɺáÃäí ÃßíÏÉ Åä ÔÇÁ Çááå Ãäåã ÓíÑæä Ýí ÇáÃÓÊÇÏ ÚÈÏ Çááå åäÇæí æ ÇáãÌÇÓ ÇáÌÏíÏ ãÇ íÓÚÏåã æ íÌÚáåã íÊãäæä áæ Ãäåã ÓÇåãæÇ ÈÃÕæÇÊåã Ýí ÅÍíÇÁ ÇáÃãá Ýí äÝæÓ ÇáÑÔíÏííä ÇáÏíä ÞåÑæÇ æ ÃÍÓæÇ ãÚäì ÇáÊåãíÔ æÇáÝÓÇÏ Ýí ÊÓííÑ ÔÄæäåã ÇáãÍáíÉ.æááÃÓÝ ßÇä ÈÃíÏí ãä íÍÓÈæä ÃäÝÓåã "ÓßÇä ÇáÑÔíÏíÉ ÇáÃÕáííä"ºæßÃä ÇáÃÓÊÇÏ åäÇæí æÑÝÇÞå ÃÊæÇ ãä ÇáÞãÑ¿¿¿¿
äÊãäì ßá ÇáÊæÝíÞ ááÑÆíÓ ÇáÌÏíÏ Ýí ãåãÊå ÇáËÞíáÉ æÇáÕÚÈɺæäÑÌæÇ ãä ßá ÇáÑÔíÏííä ÇáÛíæÑíä Ãä íÊÇÈÚæÇ ãÌÑíÇÊ ÏæÑÇÊ ÇáãÌáÓ ÇáÈáÏí æíÓÇåãæÇ ÈãÞÊÑÍÇÊåã æÊæÌíåÇÊåã Ýí ÅäÌÇÍ åÏå ÇáÊÌÑÈÉ æÅÕáÇÍ ãÏíäÊäÇ ÇáÛÇáíÉ ÇáÑÔíÏíÉ...
Commentaire N�29 Post� par : mowatin Le 27 / 06 / 2009 à 11:49 Adresse IP: 81.192.121.246
hahna nchefe achne gha ydire 3andak gha yabdaw b lmewatin kima bdaw bih hnaya 3andana mali bday cha9awah lamrar
Commentaire N�30 Post� par : youssef Le 27 / 06 / 2009 à 13:12 Adresse IP: 41.249.1.88
natamna an ya kouna hounaka kalam oi 3amal on a qu'attendre les jours qui viennent
Commentaire N�31 Post� par : hammou lefsser Le 27 / 06 / 2009 à 18:04 Adresse IP: 196.217.46.75
koulchi cheffar,ghir hwa l3adala mahadich isser9o bezzaf bhal lli dazou
Commentaire N�32 Post� par : AHMED Le 27 / 06 / 2009 à 20:13 Adresse IP: 196.217.27.99
bon courage pour notre frere hanaoui tous les autres elues qui forment le nouveau bureau de la municipalitee d' errachidia. que dieu vous aide a realiser votre programme ambicieu .
n'oubliez pas d' ouvrir une boite pour reçevoir les suggestions et les critiques des citoyens
bonne chance
Commentaire N�33 Post� par : safia Le 27 / 06 / 2009 à 21:52 Adresse IP: 196.12.245.142
åäíÆÇ ááÓíÏ åäÇæí Úáì ÝæÒå ÈÑÆÇÓÉ ÇáãÌáÓ ÇáÈáÏí ááãÏíäÉ ÇáÊí ÚÈË ÈåÇ ÇáÚÇÈËæä æäÊãäì áß ÇáÊæÝíÞ æÇáäÌÇÍ ááäåæÖ ÈåÏå ÇáãÏíäÉ ÇáÊí äÚÔÞåÇ ÑÛã ÈÚÏäÇ ÚäåÇ
Commentaire N�34 Post� par : ãÎáÕ ãÍÈ ááÑÇÔíÏíÉ Le 28 / 06 / 2009 à 03:13 Adresse IP: 81.192.12.46
ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã -åäíÆÇ áãÏíäÉ ÇáÑÇÔíÏíÉ ÈÇÈäåÇ ÇáÈÇÑ ÚÈÏ Çááå åäÇæí ÇáÐí ÖÍì ÈæÞÊå ææÞÊ ÇÓÑÊå æ ÇáÐí ÚÑÖ äÝÓå ááÓÌä ÈßíÏ ãä ÇáßÇÆÏíä ÇáãÝÓÏíä æ ÔåÇÏ ÇáÒæÑ Ýí ÔåÑ ÑãÖÇä ÇáÝÇÑØ æßá ÐäÈå Çäå ÔæßÉ ÍÞíÞíÉ Ýí ÍáÞ ÎÝÇÝíÔ ÇáÝÓÇÏ æ ÇááåØ æÇáÌÔÚ ÇáÏíä íÓØæä Úáì ãÞÏÑÇÊ ÇáãÏíäÉ ÇáÓáíÈÉ áÇÒíÏ ãä ËáÇËÉ ÚÞæÏ æíÓÊæáæä Úáì ÇáÞØÚ ÇáÇÑÖíÉ æíÍíØæäåÇ ÈÇáÌÏÑ áÇÛÊÕÇÈåÇ ßãÇ íÝÚá ÇáÕåÇíäÉ ÈÝáÓØíä ÇáÍÈíÈÉ æáÇ Íæá æáÇ ÞæÉ ÇáÇ ÈÇááå ÇáÚáí ÇáÚÙíã
ÚÈÏ Çááå åäÇæí ãäÉ ãä Çááå áåÏå ÇáãÏíäÉ ÇáÇÕíáÉ æáÓßÇäåÇ ÇáØíÈíä ÇáãÚÑæÝíä ÈÇáßÑã æÚÒÉ ÇáäÝÓ æåã ÝÚáÇ íÓÊÍÞæä ãÓÄæáÇ äÙíÝ ÇáíÏ æÇáÞáÈ æÇááÓÇä æÎÈíÑÇ ãä ÍÌã åÏÇ ÇáÑÌá ÇáÚÇáí ÇáßÝÇÆÉ æ ÇáåãÉ ÈÕÍíÍ æáíÓ ãä íÍãáæä ÇáÇÓã ÇáÏí íäÇÞÖ ÇáÝÚá "ÇáÝÇåã íÝåã" Ýåæ íÌãÚ Èíä ÍÝÙ ÇáÇãÇäÉ æÇáÚåÏ æÇáÎÈÑÉ ÇáãÇáíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ÇáÊí íÊÎÕÕ ÝíåÇ æáå ÏÈáæã ÇáÓáß ÇáÚÇáí ÈÇáãÏÑÓÉ ÇáæØäíÉ áÊßæíä ÇáÇØÑ Ýåæ íÓÊÍÞ æÕÝ (ÍÝíÙ Úáíã)ßãÇ æÕÝ ÓíÏäÇ íæÓÝ äÝÓå æåÐÇ íÌÈ Çä íßæä ãÊæÝÑÇ Ýí ÇáãÓÄæáíä æáßä ááÇÓÝ äÇÏÑÉ ÌÏÇ åÐå ÇáÚãáÉ Ýí åÐÇ ÇáÒãÇä
ÚÈÏ Çááå åäÇæí ßÐáß åÇæí ÎÈíÑ Ýí Úáã ÇáÝáß æåæ áÇíÈÎá ÈÚáãå Úáì ÇÈäÇÁ ÇÞáíãå ÇáÑÇÔíÏíÉ ÎÇÕÉ æ ÇÈäÇÁ æØäå ÇáãÛÑÈ ÚÇãÉ ÝÏÇÆãÇ íÍÇÖÑ ãíÏÇäíÇ æÝí ÇáÞÇÚÇÊ æÇáãÄÓÓÇÊ ÇáÊÚáíãíÉ æÛíÑåÇ ÚäÏ ßá ÙÇåÑÉ ÝáßíÉ æÝí ßá ãäÇÓÈÉ ÊÊÇÍ áå ÇáÝÑÕÉ áÐáß æåæ ãÄÓÓ äÇÏí ÇáäÌã ÇáÞØÈí.
ÚÈÏ Çááå åäÇæí ÇäÓÇä ãÑÍ æ ÇÌÊãÇÚí ÈØÈÚå ãÈÊÓã ÏÇÆãÇ íÍÈ ÇáäßÊÉ ÇááØíÝÉ ÇáãÚÈÑÉ æ Ííí ãÊæÇÖÚ ÈÇÑ ÈæÇáÏíå æ åæ ÌÇÏ æÍÇÒã ÚäÏ ÇáÖÑæÑÉ áÇ íÞÈá Çí ÊäÇÒá Çæ ãÓÇæãÉ Úáì ãÈÇÏÆå ÇáäÈíáÉ íÍÈ ÇáäÙÇÝÉ æ ÇáÇãÇßä ÇáÎÖÑÇÁ ÈÔßá ßÈíÑ æÇäÇ ãÊÇßÏ Çä åÐÇ ÓíäÚßÓ æÇÞÚÇ Úáì ÈíÆÉ ÇáÑÇÔíÏíÉ æ ÇÑÇåäßã Úáì Ðáß
åÐÇ ÇáÑÌá ÇíÖÇ äÔåÏ áå ÈÇáÇíãÇä Ýåæ ãä ÚãÇÑ ÇáãÓÇÌÏ ãäÐ ÇáÕÈì Çáì ÇáÇä æåæ íÚÊÇÏ ÇáãÓÇÌÏ æåæ ãæÇÙÈ íÍÑÓ Úáì ÇæÞÇÊ ÇáÕáÇÉ ÈßÊÇÈ ãæÞæÊ ÞÇá ÑÓæá Çááå Õ "ÇÐÇ ÑÇíÊã ÇáÑÌá íÚÊÇÏ ÇáãÓÌÏ ÝÇÔåÏæÇ áå ÈÇáÇíãÇä"ÕÏÞ ÑÓæá Çááå ÕáÚã
ÚÈÏ Çááå åäÇæí ÏÇÑÓ ááÞÇäæä ÈÌÇãÚÉ ãßäÇÓ æÝÇÚá ÌãÚæí ãåã æ ÑíÇÖí æÓáíá áÚÇÆáÉ ãÍÇÝÙÉ ææÇáÏå ÍÇãá áßÊÇÈ Çááå æÌÏå ÚÈÏ ÇáÞÇÏÑ åäÇæí ÑÍãå Çááå ãÚÑæÝ Ýí ãäØÞÉ ÇæáÇÏ ÔÇßÑ Çäå ßÇä ÔÎÕíÉ ÝÐÉ æãÞÇæãÉ ááãÓÊÚãÑ æáå ÇáÔÑÝ Çäå ßÇä ÇáÓÈÈ Ýí äÒÚ ÝÊíá ÇáÞÈáíÉ ÇáäÊäÉ Ýí ÞÕÑ ÇÞÑÈæÓ Úáì ÇáÎÕæÕ Èíä ÇíÊ ÚØÇ æ ÇÞÈáíä ÍíË ÐÇÈÊ Êáß ÇáÚÕÈíÉ ÇáãÏãÑÉ Çáì ÇáÇä ÈÝÖá ÍßãÊå ÑÍãå Çááå Úáì ÛÑÇÑ ãäÇØÞ ÇÎÑì ÇáÊí áÇ ÒÇáÊ ÊÚÔÔ ÝíåÇ åÐå ÇáÇÝÉ æ ÇáÚíÇÐ ÈÇááå
ßãÇ Çä ááÓíÏ ÚÈÏ Çááå åäÇæí ÇÎæÉ ãÊãíÒíä ÈÇÎáÇÞåã æ ãÚÇãáÇÊåã ãÚ ÇáÌíÑÇä æÇáÇÕÏÞÇÁ æÝí ÇáãÌÊãÚ æÚáì ÑÇÓåã ÇáÇÎ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ ãäÓÞ ÇáãÈÇÏÑÉ ÇáØáÇÈíÉ ÖÏ ÇáÊØÈíÚ ÇáÕåíæäí æ ÚÖæ ÇáãÌáÓ ÇáÇÓÊÔÇÑí áÍÞæÞ ÇáÇÓÇä æåæ ÇáãäÇÖá ÇáÚÊíÏ ÇáÐí ÊÚÑÖ ááÒÑæÇØÉ ÚÏÉ ãÑÇÊ Ïæä Çä ÊÝá ãä ÚÒíãÊå æ ËÈÇÊå Úáì ÇáãæÇÞÝ æ íßÝí Çä ÊÏÎá Úáì ÇáÛæÛá áÊÊÚÑÝ ÇßËÑ Úä åÐÇ ÇáÚÙíã
æÝí ÇáÇÎíÑ ÇÚÊÑÝ áßã ÇÎæÊí ÞÑÇÁ ãæÞÚ ÒíÒÝÇáí Çä Þáãí ÚÇÌÒ áíÚÈÑ Úä ÝÑÍÊí ÈÊæáí ÚÈÏ Çááå åäÇæí ÊÓííÑ ÇáÔÇä ÇáãÍáí áÓßÇä ÇáÑÇÔíÏíÉ æ åã ÇáÑÇÔÏæä ÍÞÇ ÍíË Çäåã ÇÍÓäæÇ ÇáÇÎÊíÇÑ
áßä ØáÈí ãäåã Çä áÇ äÊÎáì Úäå ÈÇáÏÚÇÁ Çä íæÝÞå Çááå æíÌÚáå ÚäÏ ÍÓä ÇáÙä æ Çä íÌÚá ßíÏ ÇáãÝÓÏíä áå Ýí ÊÖáíá åÄáÇÁ ÇáÐíä ÓíÕÚÈ ÝØÇãåã ãä ÇáÈÒæáÉ ÇáÊí ÑÖÚæÇ ÝíåÇ áÚÏÉ ÓäæÇÊ æÇáÐíä íÌÈ Çä íÚáãæÇ ÇääÇ áä äÓÇãÍåã ÇãÇã Çááå æÇáÊÇÑíÎ ÇáÇ ÇÐÇ ÊÇÈæÇ Úä Çßá æ äåÈ ãÇá ÍÑÇã Úáíåã ÝãÇ ãä áÍã äÈÊ ãä ÍÑÇã ÝÇáäÇÑ Çæáì Èå ÕÏÞ ÑÓæá Çááå Õ
ÝÇááåã ÇåÏäÇ ÇåÏåã æÇåÏ ÌãíÚ ÇáãÓáãíä
ßãÇ ÇÑíÏ Çä áÇ ÊÝæÊäí ÇáÝÑÕÉ áÊÍíÉ ÌãíÚ ÇÚÖÇÁ ÇáãÌáÓ æ Úáì ÑÇÓåã ÇáÇÎ ÚÈíÏ ÇáßÑÏí æ ÇáÒÚíã æÇáæÏÛíÑí ÇáÐíä äÊÝÇÆá ÈæÌæÏåã Ýí ÇáãßÊÈ ÇáãÓíÑ ßäæÇÈ ááÑÆíÓ æÓíÍÞÞ Çááå ÊÚÇáì ÇáÝÊÍ Úáì ÇíÏíåã Ýåã äãæÐÌ áÑÌÇá ÇáÇÚãÇá ÇáäÈíáíä æÇáãÎáÕíä áÓßÇä ãÏíäÊäÇ ÇáÍÈíÈÉ æßËÑ Çááå ãä ÇãËÇáåã æÇáÔßÑ áÈÇÞí ÇáÇÎæÉ ÇáÇÚÖÇÁ ßá ÈÇÓãå Ýí ÇáÚÏÇáÉ æÇáÊäãíÉ æÇáÊÌãÚ ÇáæØäí ááÇÍÑÇÑ
æ áÇäå áÇ íÔßÑ Çááå ãä áÇ íÔßÑ ÇáäÇÓ ÇÔßÑ ÇáÓíÏ ÇáÑÆíÓ ÇáãäÊåíÉ æáÇíÊå æ ÈÇÞí ÇáÇÚÖÇÁ ãÚå Ýí ÇáÇÕÇáÉ æ ÇáãÚÇÕÑÉ Úä ÇáÑæÍ ÇáØíÈÉ ÇáÊí ÝÇÌÄæäí ÈåÇ ÈÊÕÇÝÍåã ãÚ ÇáÇÎ åäÇæí æÈÇÞí ÇáÇÚÖÇÁ ÇáÝÇÆÒíä ÇáÇÎÑíä ÍíË ÛÑÛÑÊ Úíäí ÈÇáÏãÚ æÊãäíÊ Çä Êßæä ÇáãÑÍáÉ ÇáãÞÈáÉ ãÑÍáÉ ãÕÇáÍÉ æ ÊÖãíÏ ááÌÑÇÍ æÊÚÇæä ÇÎæí ÕÇÏÞ Ýí ÊäãíÉ ÇáãÏíäÉ ÇáãÊÎáÝÉ ÌÏÇ ÌÏÇ Ýí ÈäíÊåÇ ÇáÊÍÊíÉ æÇáÚãÑÇäíÉ æÇáãáíÆÉ ÈÇáÇÒÈÇá ÚäÏ Çæá ÍÏíÞÉ íÑÇåÇ ÇáÒÇÆÑ ááãÏíäÉ ÈÚÏ äÒæáå ãä ÇáÍÇÝáÉ ÞÈÇáÉ ÇáãÍØÉ ÇáØÑÞíÉ ÝãÇ ÈÇáß ÈÇáÇÍíÇÁ ÇáÇÎÑì
æÇáÓáÇã


Commentaire N�35 Post� par : mustapha Le 28 / 06 / 2009 à 10:49 Adresse IP: 41.250.228.7
filisitation hnaoui 3la had najah bghina tghyer jdri li errachidiaa
Commentaire N�36 Post� par : majid Le 28 / 06 / 2009 à 13:46 Adresse IP: 41.251.24.185
ÑÏÇ Úáì ÊÚáíÞ ÑÞã 31ºÇáÏí ÞÇá Ýíå ßÇÊÈå"ßæáÔí ÔÝÇѺÛíÑ ÇáÚÏÇáÉ ãÇ íÓÑÞæÔ ÈÍÇá Çááí ÏÇÒæÇ" ÃÞæá ãÇ íáí:
íÇ ÃÎí áæ ßÇä ÝÑíÞ ÇáÚÏÇáÉ ÈÇÛí íÓÑÞ ßãÇ ÌÇÁ Ýí ÊÚáíÞß áÓÑÞ ãä ÇáæáÇíÉ ÇáÓÇÈÞɺÎÕæÕÇ ÇáãäÇÖá ÚÈÏ Çááå åäÇæí ÇáÏí ßÇä ãÞÑÑ ÇáãíÒÇäíÉ áßä ÃÕÇáÉ ÊÑÈíÊå æÛÝÉ äÝÓå æ ÎæÝå ãä Çááå æÊÞÏíÑå áãÓÄæáíÊå Úä ÃãæÇá ÇáãæÇØäíä ÌÛáÊå åæ æÝÑíÞå íÓÈÍæä ÖÏ ÊíÇÑ ÇáÝÓÇÏ æ íÑÝÖæä ÇááÇÓÊÝÇÏÉ ãä Ãí ÞØÚÉ ÃÑÖ Ãæ Ãí ÏÑåã ãä ÇáãÇá ÇáÚÇãºæ Çáßá íÚÑÝ Ãä ÇáÑÆíÓ ÇáÓÇÈÞ ÇáÒåíÏ Úãá ßá ÌåÏå Åáì Ãä ÃÞÇáå ãä ãäÕÈ ãÞÑÑ ÇáãíÒÇäíÉ æ Úíä Ýíå ãä íÌÑí Úáì åæÇå...ÝáÇ ÊÊåã ÇáäÇÓ ÈÇáÈÇØáºæ ÊÍÑì ÇáÍÞíÞÉ ÞÈá ÇáÍßã ÇáãÓÈÞ. æ ÔßÑÇ
Commentaire N�37 Post� par : Rechdaoui Le 28 / 06 / 2009 à 16:36 Adresse IP: 41.249.17.224
ÇòÊÞí Çááå íÇ ÕÇÍÈ ÇáÊÏÎá ÑÞã 34 áÞÏ ÈÇáÛÊ Ýí ÇáãÏíÍ ßÃäß ÊÕÝ áäÇ ãáßÇ Ãæ ÑÓæáÇ äÈííÇ æ ÇáÚíÇÏ ÈÇááå ãÇ ÇáÇÓÊÇÏ åäÇæí ÇòáÇ ÈÔÑ ÇòÖÇÝÊ ÃääÇ áÇ íÌÈ Ãä áÇ äÓÈÞ ÇáãÏíÍ ÇáÝÚá ÝäÍä Ýí ÇáÈÏÇíÉ æ áã äÑì Ãí ÔÆ ÈÚÏ 6 ÓäæÇÊ íãßäß ÇáãÏíÍ Ãæ áÇ ÞÏÑ Çááå ÚßÓå æ åÏÇ áÇ íÚäí Ãääí ãÊÔÇÆã ÈáÇ ãÊÝÇÆá áßä áÇ ÇòÝÑÇØ æ áÇ ÊÝÑíØ ÌÒÇß Çááå ÎíÑÇ ßãÇ Ãä ÇáÑÆíÓ ÓíÏí Úãí Ýí æ ÌåÉ äÖÑí ÇáÔÎÕíÉ ÃÍÓä ÑÆíÓ ÚÑÝÊå ÇáãÏíäÉ ÈÇáãÞÇÑäÉ Èãä ÓÈÞæå ÓÊÈÏí áß ÇáÃíÇã ãÇ ßäÊ ÌÇåáÇ.........................................................
Commentaire N�38 Post� par : hamiouja Le 28 / 06 / 2009 à 17:30 Adresse IP: 88.19.136.61
bismillah irrahman irrahim .je suis tres content pour vous abdellah et pour toute la region d errachidia qui a vraiment besoin des gents comme vous .le changement inchae llah viendra par et pour vous car vous etes la personne la plus convenable pour se poste .wafa9akom llah
Commentaire N�39 Post� par : ghayor ala blado Le 28 / 06 / 2009 à 18:02 Adresse IP: 196.12.233.20
alf mabrouk kooooool maaa rask walakin alhadi ALLAH
Commentaire N�40 Post� par : mouwatin ghrayour.....min abnae errachidia. Le 28 / 06 / 2009 à 22:07 Adresse IP: 41.140.12.138
ãÈÑæß ááÚÏÇáÉ æ ÇáÊäãíå.áÞÏ ÊÇÈÚÊ Úä ßÊÈ ÇáÍãáÉ ÇáÅäÊÎÇÈíÉ ÇáÊí ÞÇã ÈåÇ ÍÒÈ ÇáÚÏÇáÉ æÇáÊäãíÉ¡æÃÊãäì Ãä Êßæä ÇáÃÞæÇá ÞÏ ÇáÃÝÚÇá.ÝÇáÃÑÞÇã ÇáÊí ÞÏãÊ ßÇäÊ ÈÇåÙÉ¡æÃÎÔì Ãä íÚÌÒ ÇáÍÒÈ ÚãÇ ÞÏãå ãä æÚæÏ¡æÊáßã åí ÇáØÇãå ÇáßÈÑì¡æäÕÈÍ äÛäí ÜÇááåã ãæáÇí ÇáÒåíÏ æáÇ ÇáåäÇæí Çæ ÑÈÇÚÊæÜ
Commentaire N�41 Post� par : EL RAHMANI lAHCEN Le 28 / 06 / 2009 à 22:44 Adresse IP: 84.100.9.178
Mes filicitations et bon courrage cher collègue
Commentaire N�42 Post� par : amar Le 29 / 06 / 2009 à 03:21 Adresse IP: 81.192.23.105
áãÏíäÊäÇ ÇáÑÇÔíÏíÉ ÇÞæá ãÈÑæß ÈåÐÇ ÇáÇäÌÇÒ ÚäÏ ÇäÊÎÇÈåÇ ááÇÆÍÉ ÇáãÕÈÇÍ ÑãÒ ÇáÔÝÇÝíÉ æ ÇáÇãÇäÉ æ ÇáÚãá ÇáÕÇÏÞ æÇáÌÇÏ ÇáÓÇÚí áÊÍÞíÞ ÇáÊäãíÉ æ ÇáÇÒÏåÇÑ æ ÞÏ ÇËÈÊæÇ Ðáß Ýí ßá ÇáãÏä ÇáÊí ßÇäæÇ ãÓÄæáíä ÝíåÇ
æ ááÇÎ åäÇæí ÚÈÏ Çááå ÇÞæá ÇÚÇäß Çááå Úáì åÐÇ ÇáÊßáíÝ æ Úáì åÐÇ ÇáÍãá ÇáËÞíá ÇáÐí åæ ÇãÇäÉ ÚäÏß ãä ÓßÇä ÇáãÏíäÉ ÇáãäßæÈÉ áÚÏÉ ÓäæÇÊ ãä ØÑÝ ÒãÑÉ ãä ÇáãäÊÝÚíä Úãí ÇáÈÕíÑÉ ÇáÐíä áÇ íÑÇÚæä ÍÑãÉ ááÇãÇäÉ æáÇ ááãÇá ÇáÚÇã æÇáÐíä Ýí ÓÈíá ÊÍÞíÞ ãÕÇáÍåã ÇáÛíÑ ãÔÑæÚÉ áÇ íÊæÑÚæä Ýí ÇÚØÇÁ ÇáÑÔæÉ Èá ææÖÚåÇ æÓØ ßÊÇÈ Çááå ááÍáÝ Úáì ÔåÇÏÉ ÇáÒæÑ Ïæä ÎæÝ ãä ÎÇáÞåã ÇáÐí Çä Çãåáåã Ýáä íåãáåã Ýæíá áåã ããÇ ßÓÈÊ ÇíÏíåã ææíá áåã ããÇ íßÓÈæä-Ýáæ ßÇäæÇ íÈÕÑæä áÇÊÚÙæÇ ãä ÇáÐíä ÞÈáåã ãä ÇáãÓÄæáíä ÇáãÚÑæÝíä áÇ ÏÇÚí áÐßÑ ÇÓãÇÆåã ÇÍÊÑÇãÇ áåÐÇ ÇáãäÈÑ ÇáÇÚáÇãí ÇáãÊãíÒ.æáßä áãä íåãå ÇáÇãÑ ÝáíÊÞÕì ÇÎÈÇÑåã ßíÝÇÔ ÊáÇÊ Èíåã Çááå ÇáØÝ -ÞÇá ÑÓæá ÇÇááå Õ "ãä ÇÎÐ ÇãæÇá ÇáäÇÓ íÑíÏ ÇÏÇÆåÇ ÇÏì Çááå Úäå æãä ÇÎÐ ÇãæÇá ÇáäÇÓ íÑíÏ ÇÊáÇÝåÇ ÇÊáÝå Çááå"
ÝÓÑ Úáì ÈÑßÉ Çááå íÇåäÇæí íÇ ãä ÚåÏäÇß ãäÇÖáÇ ãÖÍíÇ ÝÕæÊäÇ Úáíß æÍãÇß Çááå ãä ÇáãÝÓÏíä æÇáãÕØÇÏíä Ýí ÇáãÇÁ ÇáÚßÑ æ ÍÞÞ Úáì íÏß áãÏíäÊäÇ ÇáÑÇÔÏÉ ÇáÊäãíÉ ÇáÈÔÑíÉ ÇáÊí ÇãÑ ÈåÇ ÌáÇáÉ Çáãáß ÍÝÙå Çááå ãä ÈØÇäÉ ÇáÓæÁ
Commentaire N�43 Post� par : asila 1991 Le 29 / 06 / 2009 à 10:07 Adresse IP: 196.217.107.218
mabrouk 3la rachidia bhad 7adat lighadi ighyre massir errchdia ichalh........oukantmnaw mousanada dyal soukan ouda3m dyalhoum lkatjla f da3awt ma3a alikhwan...
Commentaire N�44 Post� par : Mou2ayid al 3adala Le 29 / 06 / 2009 à 17:23 Adresse IP: 81.192.95.184

ÝæÒ ãÓÊÍÞ áÇä ÇáÓÇÍÉ ÔÈå ÝÇÑÛÉ ÅÐÇ ÇÓÊËäíäÇ ãäÇÝÓ æÇÍÏ ÛíÑ ãÑÛæÈ Ýíå ãä ØÑÝ ÌåÉ ãÊäÝÐÉ ÇáãÝÊÑÖ ÝíåÇ Ãä ÊÍãí ÇáÞÇäæä ÈÇáÍíÇÏ.æ áÇ ÃÚäí åäÇ ÇáÍíÇÏ ÇáÓáÈí Èá ÇáÅíÌÇÈí áÊãÑ ÇáÇäÊÎÇÈÇÊ Ýí ÃÌæÇÁ ÕÇÝíÉ ÔÝÇÝÉ.æ åÐÇ ÚßÓ ãÇ æÞÚ æ ÇáÃãÑ áÇ íÍÊÇÌ Åáì Ïáíá ãÇÏÇã æÌæÏ ÃÚÖÇÁ (3) Ýí ÇáãÌáÓ æ åã ãÚÑæÝæä ÈäÝæÐåã ÇáãÇáí ÈÇáãÏíäÉ æ ÈÇáÎÕæÕ ÇáäÇÆÈ ÑÞã1 ÇáÐí ßÇä íÕæá æ íÌæá Ýí ÇáãÏíäÉ Ãæ ÒÈÇäíÊå Úáì ÇáÃÞá Ýí ßá ÃÍíÇÁ ÇáÑÔíÏíÉ íæÒÚæä ÇáãÇá ÇáÍÑÇã ÇáÐí íÔÊÑæä Èå ÇáÐãã æ Ðáß ÈãÈÇÑßÉ ãä ÇáÓáØÉ ÇáæÕíÉ ÇáÊí ßãã ÝÇååÇ ÈÈÚÖ áóãúáöíúäÇÊ...åÐÇ ÇáÇäÍíÇÒ ÇáÙÇáã åæ ÇáÐí ÓÏ ÇáØÑíÞ ÃãÇã ÃäÇÓ ãÔåæÏ áåã ÈÇáäÒÇåÉ æ Êã ÅÞÕÇÁåã ÈØÑÞ ÊÏáíÓíÉ ãáÊæíÉ ÊäæÚíÑ...Çáãåã ßíÝ íãßä ÇáÊÚÇãá ãÚ ãËá åÄáÇÁ Ýí äØÑ ÇáÚÏÇáÉ æ ÇáÊäãíÉ" Çááå íÍÓä ÇáÚæä ãÇ ßÇä ãÇ íÏÑ åÏÔí áí ãæÌæÏ Ýí ÇáÓæÞ...ÃÞá ãÇ íãßä Þæáå Úä ÝÑíÞ ÇáÚÏÇáÉ æ ÇáÊäãíÉ Ãä ÃÚÖÇÁå ¡Èá ßá ÇáÃÚÖÇÁ áä íãÏæÇ ÃíÏíåã ááãÇá ÇáÚÇã æ ßÝì... æ ÃÓÈÇÈ ÇáÈáæì åí ÇáäåÈ æ ÇáÓÑÞÉ...ÃãÇ ÇáÊÓííÑ Çááå ÃÚáã ÓíÌÏ ÝÑíÞ ÇáÚÏÇáÉ ÕÚæÈÇÊ ßËíÑÉ ÃæáÇ áÓÏ ÇáËÞÈ æ ÇáÍÝÑ ãÔÇßá áÇ ÍÓÑ áåÇ ÑÈãÇ ÊØáÈ ÇáÃãÑ æáÇíÊíä Ãæ ËáÇË áÓÏ ÇáËÛÑÇÊ æ ÊÕÍíÍ ÇáÃæÖÇÚ ÇáãÒÑíÉ ÇáÊí ÊÑÒÍ ÝíåÇ ÇáãÏíäÉ ãäÐ ÚÞæÏ...ÇáÃãÑ ÌÏ ãÚÞÏ ÝÚáì ÇáÚÏÇáÉ Ãä ÊÔãÑ Úä ÓÇÚÏí ÇáÌÏ áãæÇÌåÉ ãÔÇßá ÇáÈØÇáÉ æ ÇáØÑÞ ÇáãÍÝÑÉ æ ÇáÊÌåíÒÇÊ ÇáåÔÉ æ ÇáÈäíÉ ÇáÊÍÊíÉ ÇáãåÊÑÆÉ æ ÇáÈäÇÁ ÇáÚÔæÇÆí (ÈæÊÇáãíä íÇ ÍÓÑÉ) ÊÇÑßóÉ ...æ Çááå Ýí Úæä ãä íÑæã ÇáÕáÇÍ æ ÇáÅÕáÇÍ...æ Çááå ãä æÑÇÁ ÇáÞÕÏ æ åæ íåÏí ÇáÓÈíá
Commentaire N�45 Post� par : ablaghmi Le 29 / 06 / 2009 à 22:59 Adresse IP: 196.12.236.120
lah i3az sahrawa wi3az bladshoum wi3az man 3azhoum wizisd f iam li bghahom widsl mn dlhoum wakha ikon mnhoum. hahna nchofo l3dliin 3lach 9adin wach bssah nazaha ola kolchi baghi mslahto chakhssia wi3mr jibou wjib wlidato
Commentaire N�46 Post� par : tahar Le 30 / 06 / 2009 à 03:25 Adresse IP: 74.15.234.226
la 3adala wa la tanmiya, ayam gha twarina
Commentaire N�47 Post� par : aziz hanaoui Le 30 / 06 / 2009 à 11:02 Adresse IP: 194.204.211.53
åäíÆÇ áÇÎí ÚÈÏ Çááå ÈÇäÊÕÇÑå Úáì ÔÈßÉ ÇáÝÓÇÏ áÇÇÏÇÑí æ ÇáãÇáí ÈÇáÑÔíÏíÉ æ ÏÚÇÆí áå ÈÇáÊæÝíÞ æ ÇáäÌÇÍ ãä ÇÌá ÒÑÚ ÇáÇãá ÈÞáæÈ ÓÇßäÉ ÇáÑÔíÏíÉ æ ßá ÇáÇÞáíã Çä ÔÇÁ Çááå. æ áÓßÇä ÇáÑÔíÏíÉ Çä íÈÇÏÑæÇ áäÕÑÉ ÇáÇÎ ÚÈÏ Çááå åäÇæí íæã ÇáÇËäíä6 íæáíæÒ ÇáãÞÈá ÍíË ÓíãËá ÇãÇã ãÍßÉ ÇáÇÓÊÆäÇÝ Ýí ÞÖíÉ ãÝÈÑßÉ ãÍßæã Úáíå ÝíåÇ ÈÔåÑíä ÓÌäÇ ÈÏÚæì ÝÇÑÛÉ æ ÓÎíÝÉ ááÛÇíÉ ãä ÞÈá ÇáÑÆíÓ ÇáÓÇÈÞ ÓíÏí Úãí æ ÈØÇäÊå ÇáãÊÚÝäÉ . æ ãä ÇÑÇÏ ãÚÑÝÉ ÇáÞÕÉ ÇáßÇãáÉ áÇÓÎÝ æ ÇÞÐÑ ãÍÇßãÉ ãÑÊ ÈÇáÑÔíÏíÉ ãÇ Úáíå Óæì Çä íÊÕá ÈÇáÇÎ ÚÈÏ Çááå åäÇæí áíÑæí áå ÊÝÇÕíá ÇáÞÖíÉ ÍÊì íÔÚÑ ÍÞíÞÉ ÈÍÌã ÇáãÑÇÑÉ ÇáÊí ÔÚÑ ÈåÇ ßá ãä ÍÖÑ ÇØæÇÑ ÇáãÍßãÉ ÇáÇÈÊÏÇÆíÉ. ßíÝ ááÑÔíÏíÉ Çä íÓíÑåÇ ÇáÝÑíÞ ÇáÐí ßÇä ÝíåÇ æ åíÇáãÏíäÉ ÇáÚÇãÑÉ ÈÍÇãáí ÇáÔåÇÏÇÊ æ ÈÇáäÎÈ ÇáãÊÚáãÉ æ ÇáãäÇÖáÉ ÈÇáÌÇãÚÇÊ ÇáãÛÑÈíÉ æ ÇáÇÍÒÇÈ ÇáÏíãæÞÑÇØíÉ. áäßä ãÚ ÇáãäÇÖá ÚÈÏ Çááå íæã ÇáÇËäíä
Commentaire N�48 Post� par : Amed.A.A Le 30 / 06 / 2009 à 11:45 Adresse IP: 212.217.77.1
ÃæáÇåäíÆÇ áÝæÒ ÍÒÈ ÇáÚÏÇáÉ æÇáÊäãíÉ ËÇäíÇ áÇÃÓÊØíÚ Ãä ÃÍßã ÍÊì ÃÑì ÇáæÚæÏ ÇáÊí ÈÇÍæÇ ÈåÇ ÇáäÇÌÍíä Ýí ÍÒÈ ÇáÚÏÇáÉ æÇáÊäãíÉ ÍÞÞÊ æØÈÞÊ Ýí ÃÑÖ ÇáæÇÞÚ áÃä ÇáããÇÑÓÉ ÊÚßÓ ãÛÇáØÉ ÇáÚÞá ÇáäÙÑí æÇáÅäÓÇä íÊÛíÑ ÈÊÛíÑ ÇáÝÕæá æÏÇÆãÇ ãÚÑÖ ááÎØà .
Commentaire N�49 Post� par : ( Guest ) Le 30 / 06 / 2009 à 12:20 Adresse IP: 88.134.231.213
felicitation pour mr lhannaoui,je suis d origine d Errachadia mais j habite pour le momment en allemagne en but de suivre mes etudes ,je souhaite que la prochainne fois lorsque je partirai au bled ,je aurrai regarder ma ville natalle ERRACHIDIA dans une autre vue...
Commentaire N�50 Post� par : hh Le 30 / 06 / 2009 à 13:08 Adresse IP: 41.248.128.232
3adala chafara ou kofar ou irhabiyiin wakhlift errachidia 3la lahh
Commentaire N�51 Post� par : abdeu Le 01 / 07 / 2009 à 19:36 Adresse IP: 196.206.123.204
ãÈÑæß Úáíß íÇÓíÏ ÇáåäÇæí ÃÊãäì ßá ÇáÊæÝíÞ æÇáäÌÇÍ
Commentaire N�52 Post� par : ÓÚÇÏ Le 02 / 07 / 2009 à 08:54 Adresse IP: 41.248.135.48
æ ÈÇÑÇßÇ ãä ÊÈäÊíÑ æÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ ÈÒÇÝ åÏÇ ãáß æ áÇ äÈí åååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå

åååå
Commentaire N�53 Post� par : Moujahid Le 03 / 07 / 2009 à 20:46 Adresse IP: 81.192.44.60
ÃÕÈÍ ãä ÇáãÚÑæÝ Ãä íÊÈÇåì ÇáÅÓÇä ÈÝæÒå æ ÃÕÈÎ Çáßá íåÑæá Úáì ÇáãÓÄæáíÉ Èßá ãÇ ÃæÊí ãä ÞæÉ...æ ÃÕÈÍ ãä ÇáÚÑÝ Ãä äÈÇÑß ááÝÇÆÒ ÈÝæÒå ÇáÓÇÍÞ...æ ÇáÃãÑ åÐÇ áã äÚÑÝ áå Ãí ÓäÏ ÔÑÚí Ãæ ÃÎáÇÞí ÚäÏ ÇáÓáÝ ÇáÕÇáÍ.ÇáÐí ßÇä íßÑå ÝíåÇ Úáì ãä áÏíå ÇáßÝÇÁÉ æ ÇáÚáã Ãä íÞÈá ÇáÊßáíÝ ÈÃãÑ ÓíÍÇÓÈ Úáíå ÍÓÇÈÇ ÚÓíÑÇ íÍÇÓÈ Úáì ÇáÔÇÐÉ æÇáÝÇÐÉ Ïæä ÔÝÞÉ æ áÇ ÑÍãÉ...ÇáÃãÑ ÅÐä íÊØáÈ ÊÕÍíÍ ÈÚÖ ÇáãÝÇåíã : äÞæá ãËáÇ Çááå ÅÚíäß Úáì ÇáãÓÄæáíÉ Ýåí ÊßáíÝ æ áíÓÊ ÈÊÔÑíÝ æ áíÓ "ãÈÑæß ÇáäÌÇÍ íÇ ÃÎí åäÇæí" áÞÏ ÏÝÚÊ ÇáÃÎ ÚÈÏÇááå Åáì ÃãÑ ÎØíÑ ÌÏÇ áÞÏ Êã ÊæÑíØÉ Ýí ãåãÉ ÕÚÈÉ ÅäåÇ ÇáÃãÇäÉ ÇáÊí ÚÌÒÊ ÇáÌÈÇá ááÊßáíÝ ÈåÇ æ ÍãáåÇ áÚÙã ËÞáåÇ...ÝãÇ ÈÇáß ÈÚÈÏ ÖÚíÝ áÇ íÕãÏ ÃãÇã áÏÛÉ ÚÞÑÈ Ãæ Ãáã ÔæßÉ...áæ ßÇäÊ ÇáãÏíäÉ Úáì ÃÍÓä Çá áÞáäÇ ÎÝÊ ÇáãÓÄæáíÉ...ÃãÇ æÇáÍÇáÉ åÐÉ ãáíÆÉ ÈÇáÍÝÑ ãäåßÉ ãäßæÈÉ ÝÇáÃãÑ ÚÓíÑ ÅáÇ ãä íÓÑå Çááå áå...ÊÐßÑ Þæá ÇáÝÇÑæÞ ÚãÑ ÑÖí Çááå Úäå: " áæ ÚËÑÊ ÈÛáÉ Ýí ÇáÚÑÇÞ áÍÓäí Çááå áãÐÇ áã ÃåíÁ áåÇ ÇáØÑíÞ"åÐÇ ãÇ ÊÞÑÄæäå Ýí ÇáÌáÓÇÊ...áÓí ÇáÈÛÇá æ áÇ ÇáÍãíÑ ÇáÊí ÊÓÞØ Úáì ÇáØÑÞÇÊ Èá ÇáÈÔÑ åæ ÇáÐí íÓÞØ Ýí ÇáÑæßÖÑÇÊ:ÝæÇåÉ ÇáæÇÏ ÇáÍÇÑ...äåíß Úä ÇáÇÑãá æ ÇáãÓÊÖÚÝíä ÇáÐíä áÇ íãáßæä ãÇ íÓÏ Èå ÑãÞåã ...æ ÓíÚÒÌæä ÇáÓíÏ ÇáÑÆíÓ ÇáÌÏíÏ ÈãÔÇßáåã: íÑíÏæä ÊæÙíÝ ÃÈäÇÆåã...æ íÑíÏæä ÈæäÇÊ ÇáÏÞíÞ ÇáãÏÚã æ ÊÐÇßÑ ÇáÓÝÑ ÇáãÌÇäíÉ ÇáÑíßíÒíÓíæä æ æ æ æ...åá ÊÑæä ÇáÃãÑ ÓåáÇ íÇ ÚÈÇÏ Çááå ÇáÐíä íåäÆæä ÇáåäÇæí...áæ ßäÊ ãßÇäå áØáÈÊ Çááå Ãä íÚÝíäí ãä ÇáÊßáíÝ áãËá åÐå ÇáãåãÇÊ ÇáÕÚÈÉ...ÇáÈÚÖ ÚäÏãÇ íÈÑÑ ÞÈæá ÃÍÏ ÇáãÓÄæáíÉ íÞæáæä...åæ ÇáÞæí ÇáÃãíä...æ ÇáÚßÓ ÚäÏãÇ ÊÓäÏ ÇáãÓÄæáíÉ ááÛíÑ íÞæáæä: áíÓÊ ááÐí íÞæá åí áí Èá ááÐí äÞæá áå :åí áß...Úáì ßá ÍÇá ÇáãÓÄæáíÉ áíÓ ÊÔÑíÝ Èá åí ÊßáíÝ áãä íÞÏÑåÇ ÍÞ ÞÏÑåÇ æáÇ äÞæá áå ãÈÑæß Èá ÃÚäß Çááå Úáíå íÇ ãÓßíä Ëã äÓÇÚÏå ÚáíåÇ æ äÍä ãÌÈÑíä ÔÑÚÇ áÐáß...Çááå íÚíäß ÃÎí ÇáåäÇæí Úáì åÐÇ ÇáÃãÑ ÇáÚÙíã æÇÓÊÚä ÈÇáÕÈÑ æ ÇáÕáÇå ææÓÚ ÎÇØÑß æ ÙåÑß æ ÌíÈß æÈíÊß æ áÇ ÊäÓì Ãåáß Ýí ÍÞåã...æÇÐßÑ ÑÈß ßËíÑÇ æ ÃßËÑ ãä Þæá :áÇ Íæá æáÇ ÞæÉ ÅáÇ ÈÇááå
Commentaire N�54 Post� par : achbaro Le 03 / 07 / 2009 à 22:18 Adresse IP: 41.248.200.237
tt d'abord mes felicitaions chaleureuse de la reussite aux election conseil d'errachidia é on suihait de voir un grand changement ki va etre l" interet des habitants wzazne .0..e voila
Commentaire N�55 Post� par : hajjaji tahiri -malaga-esp Le 04 / 07 / 2009 à 01:09 Adresse IP: 77.208.34.209
mabrok mojdadan wa lakina al ayam wahdaha alkafil bi iaata hokm aala pjd wa aala hnaoui aldi natmanwo laho kol atofik wa najah fi tarkik amani wa tataloaate sakinat iklim errachidia wa almotamatila fi al kiam bi majmoaa mina almachariaa min kabil
-motalabatte aljihate alwssia bi iraje atakanate al aaskaria rarije al majale al hadari wa alti tarnok wa tohasir al madina min kol al jihate waka anana fi kandahare
-ikamate marfik aamomi ras bi anakle alhadari yarbite al madina bi jamiaae al alahiae
-ikamate twazon aala mostwa arwaje atijari wa dalik bi iaadat taxiat anakl alhari ila makaniha sabik wa aladi asbaha chibh machlole iktisadian wa tijarian
-taabid torok wa azikat al madina wa jamiaae al ahiae almojawira rastan ouled elhadj
-ikamate sok ossboaae fi ataraf al arrare lilmadina fi ouled elhadj li tweziaae wa tanwiaae anchate atijari wa al iktisadi wa ralk foras lichrle fi ouled elhadj,sahb.alkaria,zawia
-rade al iaatibare li farik itihad errachidia bi jamiaae foroaahi wa ikamatte morakab riadi yalik bi almadina alti tabka la tartaki ila mostwa karia owe aarobia fi europa
Commentaire N�56 Post� par : bladi blad b3ida Le 04 / 07 / 2009 à 05:04 Adresse IP: 76.68.152.183
un très bon commentaire de MR Moujahid,je te partage ton point de vue a tord et a travers,j ai voulu développer plus mais tu as tout dit.merci beaucoup.
Commentaire N�57 Post� par : nidal Le 04 / 07 / 2009 à 07:05 Adresse IP: 196.217.35.154
ÊÍíÉ áÌãíÚ ÇáÞÑÇÁ
íÌÈ Ãä äåäÆ ÓßÇä ãÏíäÉ ÇáÑÔíÏíÉ ÈÍÈåã ááÊÛííÑ æÊæÞåã áå æäÊãäì Ãä Êßæä ÇÎÊíÇÑÇÊåã äÇÌÍÉ ÎÕæÕÇ ÈÚÏ ÇáÕæÇÚÞ ÇáÊí ÍáÊ Èåã æÇáãÔÇßá ÇáÊí ÊÚíÔåÇ ÈÝÚá ÇáÊÏÈíÑ ÇáÚÔæÇÆí (ÞäæÇÊ ÇáæÇÏ ÇáÍÇÑ - ÇáÈØÇáÉ - ÌãíÚ ÇáÈäíÇÊ ÇáÊÍÊíÉ - ÇáÊÏÈíÑ ÇáãåÊÑÁ ááÈíÆÉ - ÇáÚãÑÇä ... æÇáÐí ÎáÝ ãÏíäÉ ãÊÎáÝÉ Èßá ÇáãÞÇííÓ æÚáì ÇáÐíä íÍÇæáæä ÈÔßá Ãæ ÈÂÎÑ ÇáÏÝÇÚ Úä ÇáÌÇáÓ ÇáÞÏíãÉ Óæì ÇáÊÌæá ÈÒäÇÞí ÇáãÏíäÉ æÓÄÇá ÇáäÇÓ Úä ÃÍæÇáåã æÓÊÌÏ ÚäÏ ßá æÇÍÏ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáãÔÇßá ÇáãÑÊÈØÉ ÈÊÏÈíÑ ÇáãÌÇá ÇáÌãÇÚí æÇáÐí áã íßä ÍÇÖÑÇ áÏì ÇáãÌÇáÓ ÇáÓÇÈÞÉ Èá Íá ÑÄÓÇÁ åÐå ÇáãÌÇáÓ ÚÏæÇ ÌÈÇÑÇ ááÓÇßäÉ Ãæ ãä åã Ýí ÍãÇíÊåã (ãÇáíä ÇáÏÌÇÌ æ ÇáãØÍäÉ ÈÍí áÇÈíØÇ - ãÕÝÇÉ ÇáæÇÏ ÇáÍÇÑ- ....) æÍÊì áÇ ÊÈäí ÓÇßäÉ ÇáãÏíäÉ ÂãÇáÇ Úáì ÇáãÌáÓ ÇáÈáÏí æÇáÐí ÃÊãäì ÕÇÏÞÇ Ãä íäÌÍ Ýí ãåÇãå áÃä ÇáÑÔíÏíÉ Ýí ÍÇÌÉ Åáì ÊÛííÑÇÊ ßÈíÑÉ ÃÞæá áßã áíÓÊ ÇáÚÕÇ ÇáÓÍÑíÉ ÈíÏ ÇáÚÏÇáÉ æÇáÊäãíÉ Ãæ ÈíÏ ÇáÓíÏ ÚÈÏ Çááå ÇáåäÇæí ÅäãÇ åæ ÚãáäÇ ÇáÌãÇÚí íÏÇ Ýí íÏ áÅÚÇÏÉ ÈäÇÁ ãÏíäÊäÇ æÐáß ÈÇáãÓÇåãÉ ÇáÅíÌÇÈíÉ Ýí ÇáÊÛííÑ æÐáß ÈÇáãÓÇåãÉ Ýí ÇáÍÝÇÙ Úáì ÈíÆÉ ÓáíãÉ ãÍÇÑÈÉ ßá ãÇ ãä ÔÃäíå ÊáæíË ãäÇÎ ãÏíäÊäÇ ÈäÇÁ ÚÔæÇÆí - ãÎÏÑÇÊ - ÏÚÇÑÉ - ÇáÇäÎÑÇØ Ýí ÌãÚíÇÊ ãÈÇÏÑÉ ÊåÊã ÈÇáÔÃä ÇáãÍáí æÊÞæã ÈÏæÑ ÇáÊÍÓíÓ æÇÞÊÑÇÍ ÇáãÔÇÑíÚ ÇÊäãæíÉ ÇáÍÞíÞíÉ ÇáÊí ãä ÔÃäåÇ ÇáÍÝÇÙ Úáì ÇáÈíÆÉ ÊæÚíÉ ÇáãæÇØäíä æÊÔÛíá ÇáãÚØáíä æÛíÑå æÈÐáß äßæä ãÓÇåãíä ÍÞíÞííä Ýí ÈäÇÁ ãÌÊãÚ ãÊÞÏã ØãæÍ ÞæáÇ æÝÚáÇ æáíÓ ãÊÝÑÌíä íäÊÙÑæä Ãä ÊãØÑ áåã ÇáÓãÇÁ ÃÔÎÇÕÇ ãäÞÐíä æÔßÑÇ áÞÑÇÁÊßã æÊÝåãßã æÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå
Commentaire N�58 Post� par : abd daiif Le 04 / 07 / 2009 à 09:37 Adresse IP: 41.249.9.151
áÞÏ ÞÈáÊ ÊÍãá ÇáãÓÄæáíÉ æ áã íÌÈÑß ÚáíåÇ ÃÍÏ æ äÍä æÖÚäÇ Ýíß ÇáËÞÉ ÈÊÕæíÊäÇ áß ÝæÇááå Ëã æÇááå Çòä áã ÊÊÍÓä ÇáãÏíäÉ ÝÇòääÇ áä äÓÇãÍß ÃãÇã Çááå ÝÇááå ÈíääÇ æ Èíä ÍÞäÇ ÚäÏß Çòä ÃÖÚÊå Ãæ ÃÚØíÊå áÛÑäÇ æ áä ÃÞæá áß ÃßáÊå áÃäí ÃÚáã
Ãäß áä ÊÃßáå æ áßä ÞÏ æ ÃÞæá ÞÏ ÊÚØí ÛíÑ Ïí ÍÞ ÍÞå
æ ÇáãÞÕæÏ åäÇ ÇáÃæáæíÉ áÃÈäÇÁ ÇáÚÏÇáÉ æÇáÊäãíÉ ÝäÍä ßáäÇ ÓÇåãäÇ Ýí æÕæáß Çòáì ÇáÑÃÓÉ æ áíÓ ÃÈäÇÁ ÇáÚÏÇáÉ æÇáÊäãíÉ ÈãÝÑÏåã ÝÃÚÇäß Çááå Úáì åÏÇ ÇáÍãá ÇáËÞíá
Commentaire N�59 Post� par : rechdawi Le 04 / 07 / 2009 à 10:09 Adresse IP: 196.217.25.117
mbrouk hnaoui mn hizb l3adala itmkn mn sd kol motatalabat sakina et merci
Commentaire N�60 Post� par : ( Guest ) Le 04 / 07 / 2009 à 12:25 Adresse IP: 41.249.37.165
Çíå ÑÇíÓ ÇáäÇÓ ãÍÊÌÊä Çáì ÇáÍÌÊí ÇáãáãæÓ æáÇ ÊÍÊÌ Çáì ßáã Úáì æÑÞ Çááå ÝæÞ ÇáÌãíÚ
Commentaire N�61 Post� par : A B D E L T I F .. H A N A O U I Le 04 / 07 / 2009 à 13:42 Adresse IP: 41.251.9.74
ÈÓã Çááå ÇáÑÍãÇä ÇáÑÍíã..ãÈÇÑß ááÑÔíÏíÉ æ ÇÚÇä Çááå ÇáÃÎ ÚÈÏ Çááå Úáì ãÇ ÃæáÇå ãä ÃãæÑ ÇáãÓáãíä ÈÇááÑÇÔíÏíÉ æ ßá ÇáãßáÝíä ãÚå ãä ÇáãäÊÎÈíä..Çááå íÍÏíßæã ...æ ÊÍíÇ ÇáÑÔíÏíÉ
Commentaire N�62 Post� par : fatima Le 04 / 07 / 2009 à 22:30 Adresse IP: 81.192.95.126
notre chere ville Errachidia attend le vent de changement positif depuis longtemps...a vous nos chers amis les PJD de rendre ce reve REALITE....wa ALLAHO almoustaaan.
Commentaire N�63 Post� par : OMAR RACHIDI Le 05 / 07 / 2009 à 05:54 Adresse IP: 81.192.39.102
Çáì ÇáÇÎæÉ Ýí ÇáãÌáÓ ÇáÈáÏí ÇáÌÏíÏ æ Úáì ÑÇÓåã ÇáÇÎ ÇáãäÇÖá åäÇæí ÇÞæá ÇÚÇäßã Çááå æ ÍãÇßã Çááå æ ÇíÏßã Çááå Úáì ÇÚÏÇÁ ÇáÏíãæÞÑÇØíÉ Ýí ÇáÈáÇÏ ÇáÐíä ÓíÚÑÞáæä ÇÕáÇÍÇÊßã æ ÓíÖÇíÞæäßã Ýí ÇáÕÛíÑÉ æÇáßÈíÑÉ ãäÊÞãíä ãä ÇáÔÚÈ ÇáÐí ÇÎÊÇÑßã ÝãÇ ÔåÏäÇå Ýí æÌÏÉ æÓáÇ æÇáÑÈÇØ æ ÇáÏÇÑ ÇáÈíÖÇÁ ææææ áÏáíá Úáì Çä Óßíä ÇáåãÉ æÔÈÇØ æ ÍÓä ÇæÑíÏ æ ÇáÝÇÓí æ ÇáãÎÇÈÑÇÊ æ ÇáãÝÓÏíä ÞÏ ÔÑÚ Ýí ÐÈÍ ÇáÏíãæÞÑÇØíÉ Ýí ÇáããáßÉ ÇáÊí ÈÌÑíãÊåã åÇÊå ÓíÖÚÝæäåÇ æíßÔÝæäåÇ ááÇÚÏÇÁ ãä ÇáÈæáíÓÇÑíæ æÌäÑÇáÇÊ ÇáÌÒÇÆÑ ÇáãÊÑÈÕíä ÈÇáÕÍÑÇÁ æÇÓÈÇäíÇ ÇáãÓÊÚãÑÉ æ ÇáãæÓÇÏ ÚÏæ Çááå æÇáÇäÓÇäíÉ æÛíÑåã ãä ÇáÇÚÏÇÁ ßãÇ Çäåã ÓíÏãÑæä ÏæáÉ ÇáÍÞ æÇáÞÇäæä ãä ÌÏíÏ æ æÇÏ æ ÞÊá ÈÑäÇãÌ ÇáÊäãíÉ ÇáÈÔÑíÉ ÇáÐí ÌÇÁ Èå ãÍãÏ ÇáÓÇÏÓ ááÔÚÈ ÇáÐí åæ ÕÏíÞ Çáãáß ÈÕÍíÍ æ íÕÏÞå .ÇãÇ åÄáÇÁ ÇáÌÒÇÑíä ÝÇäåã íÓíÄæä ááãáß æááããáßÉ ãÏÚíä ÇáÕÏÇÞÉ áå äÝÇÞÇ æ áÇÍæá æáÇ ÞæÉ ÇáÇ ÈÇááå ÇáÚáí ÇáÚÙíã
Çáãåã Úáíßã Ýí ÇáãÌáÓ ÏíÑæÇ áí Úáíßã æÞá ÇÚãáæÇ ÝÓíÑì Çááå Úãáßã æÑÓæáå æ ÇáãÄãäæä ÇãÇ ÇáÇÎÑíä ÝÇáÏÚæì Èåã á Çááå åÄáÇÁ ÇáÎÇÆÈíä Ýí ÇáÏäíÇ æÇáÇÎÑÉ Çä ÔÇÁ Çááå ÞÇá ÊÚÇáì (æÞÏ ÎÇÈ ãä Íãá ÙáãÇ)æáíÚáãæÇ ÇääÇ ßÔÚÈ ÈÆíÓ ÝÞíÑ ãÙáæã ÏÚÇÄäÇ Úáíåã áíÓ Èíäå æÈíä Çááå ÍÌÇÈ æ ÓíÚáã ÇáÐíä ÙáãæÇ Çí ãäÞáÈ íäÞáÈæä åÄáÇÁ ÇáÐíä ßÓÑæÇ ÌãÌãÉ ãÍÇãíß íÇ åäÇæí äæÑ ÇáÏíä ÈæÈßÑ Ýí æÌÏÉ ßÓÑåã Çááå ÇáÐí äÓÇáå Çä íÔÝíå ÚÇÌáÇ ÛíÑ ÇÌá
Commentaire N�64 Post� par : ãÕØÝì Úáí ÇáÍÓíäí Le 05 / 07 / 2009 à 07:30 Adresse IP: 196.217.43.246
ÇáÑÔíÏíÉ ÊÎÕåÇ ÇáÚÏÇáÉ Ýí ßá ÔÆ
åäíÆÇ áäÇ æ áÓíÏ åäÇæí æ ááÑÔíÏíÉ
Commentaire N�65 Post� par : zakaria masba Le 05 / 07 / 2009 à 18:47 Adresse IP: 196.217.96.121
ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã Ýí ÇáÍÞíÞÉ ÇæÏ Çä ÇÞæá Çä ãÏíäÉ ÇáÑÔíÏíÉ ÊäæÑÊ ÈÇáÇÓÊÇÏ ÇáåäÇæí æÇÕÍÇÈå æÓÊÕÈÍ Çä ÔÇÁ Çááå æÑÏ É æäÊãäì áåã ÇáÊæÝíÞ
Commentaire N�66 Post� par : wald l3adala o tanmiya Le 06 / 07 / 2009 à 09:34 Adresse IP: 41.249.46.22
Ýí ÇáÍÞíÞÉ Ãä ÚÈÏ Çáááå åäÇæí íÓÊÍÞ ÃßÊÑ ãä ÇáÑÃÓÉ áä ÇáãÔßá Ýí ÇáæÌæå ÇáÊí åí ÎáÝå Ýí ÇááÇÆÍÉ ÝÇòä ÃÛáÈåÇ ÛíÑ ãÑÛæÈ ÝíåÇ æ ÃäÇ ÌÏ ãÊÃßÏ ÃäåÇ áæ ÑÔÍÊ äÝÓåÇ ãäÚÒáÉ æ ÛíÑ ãÊÎÝíÉ ÈæÌå ÚÈÏ Çááå åÊÇæí áãÇäÌÍÊ Èá áãÇ ÍÕáÊ ÇòáÇ Úáì ÚÏÏ Þáíá ãä ÇáÇÕæÇÊ áÇ íÊÚÏì ÇáÚÔÑíä ÕæÊÇ ( ÇáÚÇÆáÉ ÝÞØ)) Èá Çòä åäÇ ÈÚÖåã ÞÏ ÑÔÍ äÝÓå ÞÈá Ãä íßæä ÇáÊÕæíÊ ÈÇááÇÆÍÉ æ áã íäÌÍ æ åäÇß ÈÚÖ ÇáæÌæå ÇáÊí ÊÓÊÍÞ Ãä Êßæä ÈÇááÇÆÍÉ áßä ááÃÓÝ åí äÝÓåÇ ÊÑÝÖ áÃäåÇ ÊÚáã ÚÈÆ æ ËÞá ÇáãÓÄæáíÉ
Commentaire N�67 Post� par : kacimi errachidia Le 06 / 07 / 2009 à 13:00 Adresse IP: 41.140.252.3
felicitation pour votre gain de la présidence je te souhaite une bonne continuation a vous et a toute votre equipe espérant que vous donerez a ERRACHIDIA une autre image nchaelah .
Commentaire N�68 Post� par : zorro moha Le 07 / 07 / 2009 à 22:22 Adresse IP: 41.248.22.215
je félicite le nouveau président, et prie le tout puissant de l'aider pour aller de l'avant.
Commentaire N�69 Post� par : zakarya Le 10 / 07 / 2009 à 19:08 Adresse IP: 81.192.66.213
mbrok 3la si hnawi ri2asa w 3mmi br3ich w li fiha lkhir hya li kayna ncha lah w bikoli 3azmin wa amal fi taghyiir w allah walyo lomor youliha liman yacha2 .lah y3awnkom
Commentaire N�70 Post� par : abdou Le 11 / 07 / 2009 à 15:52 Adresse IP: 196.206.5.88
íÈÏæ Çä ÇáÊÑÇßÊæÑ ÇáãäßæÈ ÓíÏí Úãí áÇ ÒÇá ÍÇÞÏÇ æÛíÑ ÑÇÖí Úáì ãÇ ÇÝÑÒÊå ÇáÏíãæÞÑÇØíÉ Ýí ÇáÈáÇÏ áÏÑÌÉ ÇáÌäæä æÚãì ÇáÈÕÑ æÇáÈÕíÑÉ ÍíË ØÚä ÇáÎãíÓ ÇáãÇÖí Ýí ÊÑÔÍ ÚÈÏ Çááå åäÇæí áÑÆÇÓÉ ÇáãÌáÓ ÇãÇã ÇáãÍßãÉ ÇáÇÏÇÑíÉ ÈãßäÇÓ ÈÏÚæì Çä ÇáãíËÇÞ ÇáÌãÇÚí Ýí ãÇÏÊå 29 Ãäå"áÇ íÌæÒ ááÎÇÒä ÇáÌåæí æÇáÎÇÒä ÇáÅÞáíãí æÇáÞÇÈÖ ÇáÌåæí æÇáãÍÕáíä æÇáÞÇÈÖíä ÇáÌãÇÚííä Ãä íäÊÎÈæÇ ÑÄÓÇÁ Ãæ äæÇÈÇ ááÑÆíÓ Ãæ Ãä íÒÇæáæÇ åÐå ÇáãåÇã ÈÕÝÉ ãÄÞÊÉ ÏÇÎá ÇáÌãÇÚÇÊ ÇáÊÇÈÚÉ ááÌåÉ ÇáÊí íãÇÑÓæä ãåÇãåã ÈåÇ áßä åäÇæí ÚÈÏÇááå áíÓ ãä ÇáããäæÚíä ÞÇäæäíÇ áÇäå áíÓ ÈÎÇÒä æáÇ ÞÇÈÖ æáÇ ãÍÇÓÈ æáÇ ÔíÁ ãä åÐÇ ÇáÞÈíá æáßä ßíãÇ ßíÞæáæ ÊÞáíÞÊ ÇáÝÇÑ ãä ÓÚÏ ÇáãÔ ÇáÐí åæ ÇáãÍÇãí Çááí ÛÇÏí íÞÈØ ÝáíÓÇÊ ÈáÇ ãÇ íÍÞÞ ÇáãÑÇÏ áÓí Úãí ÇáãÓíßíä" íÇÈÎÊæ Çáãäíá æÎÇ ÈÎÊÉ ãÚÇå" åå åå åÇ åÇ"
Commentaire N�71 Post� par : abdelkrim dd Le 14 / 07 / 2009 à 17:25 Adresse IP: 41.248.142.62
ÇáæÇÞÚ Ãä ãÇ ÇÝÓÏ Ýí ÏåæÑ ØæíáÉ ÇãÊÏÊ ãäÐ ÇáÇÓÊÞáÇá áÇ íãßä ÇÕáÇÍå Ýí ÓÊ ÓäæÇÊ ..
áÇ íãßä ÇáÊÚæíá Úáì ÇáÊÛííÑ ÇáÓÑíÚ áÇä íÏ ÇáÇÎÑ áÇ ÊÑíÏßã Çä ÊÊÞÏãæÇ ÓÑíÚÇ Çáì ÇáÇãÇã
ÈÇáÊæÝíÞ ááÝÑíÞ ßáå
Commentaire N�72 Post� par : hicham Le 23 / 08 / 2009 à 16:07 Adresse IP: 62.251.188.71
salam mabrouk 3la errachidia ou 3la al3adala ou tanmiya
Commentaire N�73 Post� par : wahd chab dial 18 ans Le 03 / 11 / 2009 à 11:36 Adresse IP: 196.217.52.214
lah insar sidna ou lah ihdi wlad lblad et solotat b mosa3adat al akh hanawi masahalch masouliya ou hadi awal mara tatdakhlo flous mazian l i9lim ou madina f hada tayhamal si hanaoui bach ikon kolchi ala ma yoram exemple mihrajan makaynch mhayad mn programe hahowa daarto solotat ou cha3b machta9 chof ki 3amr blasa fin idiro dak mihrajan 3amr mosanada dial cha3b hada tandir wahd l indar bini rah kaynin chabab li bghaw dakchi machi mabgawhch kbar rah chabab mabghawhch chof chkon ikhals mihrajane i3awnkom ala kolchi rah wlad lhram hado 9aryin doroshom mazian
Commentaire N�74 Post� par : mohamed Le 03 / 11 / 2009 à 19:15 Adresse IP: 41.250.201.133
salam kel ma9arateho hawa mjarad hibr 3ala wara9 dena zayadatin wala ne9asan li ana ni min abnh almanta9a
Commentaire N�75 Post� par : ouraho assou Le 13 / 11 / 2009 à 20:12 Adresse IP: 196.12.236.23
bon courage si abdella.
errachidia à busoin de vous.

Commentaire N�76 Post� par : zakaria Le 28 / 08 / 2010 à 17:21 Adresse IP: 41.140.184.45
äÑÌæ Çä íßæä ÇáæÚÏ ÕÍíÍÇ
Commentaire N�77 Post� par : zakaria Le 28 / 08 / 2010 à 17:23 Adresse IP: 41.140.184.45
ãÈÑæß ÇáÑÆÇÓÉ äæÑÊã ÇáãÏíäÉ
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=