zizvalley errachidia
بيان للمجلس البلدي بالرشيدية حول أحداث العنف الأخيرة التي عرفتها دورة فبراير
Publi� Le 05 / 03 / 2008 à 23:00 | Dans Société | 10509 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article

بيان للمجلس البلدي بالرشيدية حول أحداث العنف الأخيرة التي عرفتها دورة فبراير:

Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : ÛíæÑ ÇáÑÔíÏíÉ Le 06 / 03 / 2008 à 16:04 Adresse IP: 196.217.39.147
ÇíåÇ ÇáãÓÊÔÇÑæä ÇÊÞæÇ Çááå Ýí ÇáãÇá ÇáÚÇã ßíÝ ÊÓãÍæä áÇäÝÓßã ÈÇáÊÕæíÊ Úáì åÏå ÇáÇÑÞÇã ÇáÊí áã íäÝÞ æáæ ÚÔÑåÇ Úáì ãÇ ÏßÑ Ýí ÇáÊÞÑíÑ ÇãÇ Ýí ãÇíÎÕ ãÇÌÑì Èíäßã æãÓÊÔÇÑí ÇáÚÏÇáÉ æÇáÊäãíÉ Çäå ãÖÍß æÇÎÑÇÌå ÑÏíÆ ááÛÇíÉ ÇäÊã ßÇÛáÈíÉ ÊÈÏæä ßÇáÌÑÏÇä Ííä íÓãÚæä ÕæÊ ÞØ ßá íÍÇæá ÇáäÌÇÉ ÈäÝÓå æíÓÑÚ Çáì ÇáãÓÊÔÝì ØÇáÈÇ ÇáÇÓÚÇÝÇÊ ÇáÇæáì ãÊæåãÇ Çäå ãÕÇÈ æÚáå íÌÏ ØÈíÈÇ íÑÔíå áíÍÕá Úáì ÚÌÒ íÏÎá ÇáÝÑÚæä Çáì ÇáÓÌä æáßä åíåÇÊ áÞÏ ÊÈÎÑÊ ÇÍáÇãßã áÝØäÉ ÇáØÇÞã ÇáØäí
Commentaire N�2 Post� par : ÔÇåÏ ÚíÇä Le 06 / 03 / 2008 à 17:40 Adresse IP: 196.206.6.119
ãÇ ÌÑì Ýí ÏæÑÉ ÇáÍÓÇÈ ÇáÅÏÇÑí áãÌáÓ ÈáÏíÉ ÇáÑÔíÏíÉ ÈÞÇÚÉ ÝáÓØíä áÇ íÎÏã ãÕáÍÉ ÃÍÏ.ÎÑÌÊ ÇáÏæÑÉ Úáì ÇáãÃáæÝ ÍíË ÃÕÈÍÊ ÇáÞÇÚÉ ÇáÎÇÕÉ ÈÇÌÊãÇÚÇÊ ÇáãÌáÓ áÏÑÇÓÉ ãÔÇßá ÇáÓÇßäÉ Åáì ÍáÈÉ " áãÈÇÑÇÉ ááãáÇßãÉ" Çæ ÔÈå Ðáß ÍíË ÚãÊ ÇáÝæÖì : ÊÔÇÈß ááÃíÏí æ ãÔÇÏÇÊ ßáÇãíÉ áÇ ÊãÊ ááÃÎáÇÞ æ ÇáÃÚÑÇÝ ÈÕáÉ.áßä ÅÐÇ ÚÑÝ ÇáÓÈÈ ÈØá ÇáÚÌÈ.ÞÈá ÇáÈÏÁ Ýí ÌÏæá ÇáÃÚãÇá ØáÈ ÇáÑÆíÓ ãä ÈáÝÞíå Ãä íÝÕÍ Úä ãæÞÝå Ýí ãÇ íÎÕ ÅÓÊÞÇáÊå æ ÚæÖ Ãä íÃÎÐ ÇáßáãÉ ááÅÌÇÈÉ Úáì ÇáÓÄÇá ÇáãØÑæÍ äÇÈ Úäå ÃÚÖÇÁ ÍÒÈ ÇáÚÏÇáÉ æ ÇáÊäãíÉ ááÏÝÇÚ Úäå æ ÇáÅÍÊÌÇÌ Úáì ÇáÑÆíÓ ãØÇáÈíä ÈÓÍÈ åÐÇ ÇáÅÓÊÝÓÇÑ æ ÈÏÃæÇ ÈÇáÖÑÈ Úáì ÇáØÇæáÇÊ áßí áÇ íÓãÚ ßáÇã ÇáÑÆíÓ ÇáÐí ßÇä íØÇáÈ ÇáÃÛáÈíÉ ÈÇáÊÕæíÊ Úáì äÞØ ÌÏæá ÇáÃÚãÇá.áã íÞÝ ÃÚÖÇÁ ÇáÍÒÈ ÇáãÐßæÑ ÈÇáÖÑÈ Úáì ÇáØÇæáÇÊ áßä ÇäÏÝÚæÇ æÇÍÏÇ Êáæ ÇáÃÎÑ ÕæÈ ÇáÈÇÔÇ ÇáÐí ÃÊåãæå ÈÇáÅäÍíÇÒæ ÇáÊæÇØÆ ãÚ ÇááÑÆíÓ æ ÇáÃÛáÈíÉ æ ÇáãËíÑ ááÏåÔÉ æ ÇáÅÓÊÛÑÇÈ¡ æ Ýí Ìæ ãä ÇáÝæÖì ÅäÏÝÚ åäÇæí ÕæÈ ÇáÑÆíÓ áíäÊÒÚ ãäå ÈÇáÞæÉ ãßÈÑ ÇáÕæÊ...æ ÈÊÌÇÏÈå ãßÈÑ ÇáÕæÊ ãÚ ÇáÑÆíÓ ÓÞØÊ ÇáÃáÉ Úáì ÇáÃÑÖ æ ÊßÓÑÊ ÇáßÄæÓ ÇáÊí ÝæÞ ÇáØÇæáÉ æ ÊäÇËÑ ÇáÒÌÇÌ ããÇ ÃÏì Åáì ÅÕÇÈÉ ÇáÑÆíÓ ÈÌÑÍ ÈíÏå æ ãÓÊÔÇÑ Ýí Úíäå.æ Úáì ÅËÑ Ðáß ÅäÏÝÚ Èä ÏíÏí áíäÒÚ ÃáÉ ÇáÊÕæíÑ ãä "ãÕæÑ" ÇáÚÏÇáÉ ;æåÐÇ ãÇ ÏÝÚ ÇáãÓÊÔÇÑíä ÈÑÚíÔ æ ÇáæÇÝí Åáì ãÓÇÚÏÉ ãÕæÑåãÇ : ÇáÃãÑ ÇáÐí ÃÏì Åáì ÇáÅÔÈßÇß ÈÇáÃíÏí æ ÇáãÔÇÏÇÊ ÇáßáÇãíÉ ÇáÛíÑ ÇáÃÎáÇÞíÉ ÃãÇã ÃäÙÇÑ ããËá ÇáÓáØÉ æ ÇáãÓÊÔÇÑíä æ ÇáÌãåæÑ ÇáÐí áã íÇÊí ÅáÇ ááÝÑÌÉ...æ ÞÈá ÊÏÎá ÑÌÇá ÇáÃãä áæÖÚ ÍÏ áåÐÉ ÇáãåÒáÉ ÇäÞÖ åäÇæí Úáì ãßÈÑ ÕæÊ ÃÎÑ æ ÇäÏÝÚ ÕæÈ ÇáÌãåæÑ¡ ÇáÐí ÍÖÑ áÃÌá äÔÌíÚå ¡ááÊäÏíÏ ÈãæÞÝ ÇáÓáØÉ ÇáÊí áÒãÊ ÇáÍíÇÏ ...ÑÝÚÊ ÇáÌáÓÉ áÊÓÊÃäÝ ÚÔíÉ ÇáÌãÚÉ ÍæÇáí ÇáÓÇÚÉ ÇáÑÇÈÚÉ.æ ÈÚÏ ßáãÉ ÇáãÓÊÔÇÑ ãæáÇí ÇÏÑíÓ ÇáÚáæí ÑÝÚ ÇáÑÆíÓ ÇáÌáÓÉ ÍÊì ÊåÏà ÇáÎæÇØÑ ÇáãÌÑæÍÉ .æ ÇÓÊÃäÝÊ ÇáÌáÓÉ íæã ÇáËáÇËÇÁ 04 ãÇÑÓ2008ÍíË Êã ãÏÇÑÓÉ äÞØÉ ÇáÍÓÇÈ ÇáÅÏÇÑí ÝÞØ... æ ááÚÏÇáÉ Ãä ÊÃÎÐ ãÌÑÇåÇ ãÚ ßÇãá ÇáÊÞÏíÑ æ ÇáÅÍÊÑÇ áÅÏÇÑÉ ÒíÒ ÝÇáí æ ááÍÏíË ÈÞíÉ
.....
Commentaire N�3 Post� par : Rachidi Le 06 / 03 / 2008 à 18:34 Adresse IP: 41.248.13.35
ça me fait vraiment rire ce Bayan !!!! hadi hyya mouta hmar !!
Commentaire N�4 Post� par : inv Le 07 / 03 / 2008 à 09:54 Adresse IP: 81.192.66.137
ÃÑÌæßã : ÇáÍíÇÏ ¡ ÇáÍíÇÏ
ÃäÔÑæÇ ÌãíÚ ÇáÊÚáíÞÇÊ: ÇÝÓÍæÇ ÇáãÌÇá ááßá Ïæä ÊãííÒ
æ ÔßÑÇ
Commentaire N�5 Post� par : Mo@med-TSDI Le 07 / 03 / 2008 à 11:09 Adresse IP: 41.249.1.215
lahoma ina hada monkar, lahoma ina hada monkar...
hadachi kamal ma s7i7 ma 7ata la3ba ghir lakdoub galak tharsat l camera li tams ljarima lah in3al lima ya7cham ana wa7d a3odo bilah man 9olt ana man ljamahir li kano 7adrin f dawra ... o 3lach ma zadtouch f bayan bini haizitou l sa7afi f jaridat errachidia 'jamal ouzin'apareil numerique o mna3tou taswir b camera man taraf chakhs man sa7afa fin 7oryat sa7afa chkon daba li bgha itmas ma3alim l jarima wala drabni o bka o sba9ni o chka.
wa fi9ou man lgalba rah jamahir errachidia 3arfa chno tayaw9a3 bla ma bdaw tghatiw chams b gharbal rakom tatnahjou syasat la3sa f rwida....
en plus taf9at aghlabiyatkom bach tirou 3la sayad ' hanawé ' wala ib9a seulment idir dakachi li galou sa3atkom a ra2is ila bgha i7afad 3la blasto bach ma ifrach likom lawra9 o tachafart li rah 7ay7a f lmajlis. iwa ghir li bgha idir chi 7aja idirha o howa rajal hadi hia dyal tayachta7 o tayghati wajho walakin cha3b howa li dar kolchi o sawat 3likom bach tzidou b lablad l 9odam walkin lah ghalab hada ma3ta lah, mali 3raft errachidia o hia lor lor b7al rwida d soukour.
lah idina f star o iba3ad 3lina wlad la7ram
Commentaire N�6 Post� par : najllaa Le 07 / 03 / 2008 à 14:33 Adresse IP: 81.192.7.196
salam tt le monde , je ss une personne qui aime son pays et sa ville natale , ce qui arrive maint né pas juste els autres villes avancent et ns on recule pr la simple raison k un président de consiel municipale et sé amis ne veulent pas laisser les autres ttravailler, ce président la est tres sure ke ds les prochains elections ne sera pas elus pour la simple raison ke les cityons ont compris ke l avancement et le devep de notre ville ne peut etre ke si ce pres est loin de la prise de decision, au moins le dite hannaoui ets instruit er il applique la loi et il sé ce k'il dit lui et les autres membres de partie, alors soyons plus honnete et voyons la vérite en face
et merci
Commentaire N�7 Post� par : mohamed Le 07 / 03 / 2008 à 22:34 Adresse IP: 41.249.6.95
haou bghaw ykharjou 3la lmaghribe ou hizbe l3adala wa kifach wahd yedrabe 5 hhhh lah hchoua ou hta ntouma li nchartou hadchi man3aref achnou n9oul
Commentaire N�8 Post� par : oussama Le 07 / 03 / 2008 à 22:53 Adresse IP: 196.217.38.181
hadi hiya lmo3arada wla balak walah ila hadchi li kas had chmayat li tfalaw 3lina ... alah yakoud l7a9
Commentaire N�9 Post� par : abdellah Le 08 / 03 / 2008 à 15:43 Adresse IP: 80.37.31.247
ina mosayiri errachidia wa al maghrib 3amata kolohom chafara .kolo al ahzab jarabaha al maghariba fi tsyer al idari lilbaladiyat wa lam nara il chafara ladina yastaghilona manasibahom lilightinae ghayr al machro3 bisari9ti amwal chaab ,ila hizb al 3adala wa tanmiya aldi yachhado al jami3 3ala nazahati a3daehi wa akhla9ihim alhasana wa al masayirati li mabadie al eslam aladi yoharimo al ghich wa sari9a wa mayotla9o 3alayhi fi al gharb adimo9ratiya wa achafafiya . wa min hona fa ina ma chahidatho errachidia min ahdat kana min son3 arraess wa a3wanihi wa albacha al motawatien 3ala nahbi tarawat achaab .wa lihada lama 3aradaho nowab al 3adal lilhaylolati dona al mosada9a 3ala atzwir itahamahom bima laysa fihim wa al ha9i9a hiya anho howa laysa ahlan litasyer ,fahowa wa jol mosayiri al maghib chafara sayaeti 9ariban awano rahilihimwamohasabat

ihim
Commentaire N�10 Post� par : ÓÚíÏ ÇáÚæäí Le 08 / 03 / 2008 à 16:51 Adresse IP: 41.249.6.137
ÌãíÚ ÇáãÚØíÇÊ ÇáæÇÑÏÉ Ýí ÇáíÇä ÇáÕÇÏÑ Úä ÇáãÌáÓ ÇáÈáÏí ßáåÇ ÇÝÊÑÇÁÇÊ æßÐÈ ÇáÔí ÇáÐí ÓíÌÚáäí áÇÇËíÞ Ýí ÇáãÌáÓ ÇáÈáÏí æÚáì ÑÇÓåã ÑÆíÓåã áÓÈÈ æÇÍÏ åæ Çäí ßäÊ ÍÇÖÑÇ æÚÇíäÊ ãÇ ÌÑì æÍÕá .Ýáã ÊßÓÑ ÇíÉ ßÇãíÑÇ æáã íÖÑÈ ÇÍÏ æÊÕÑÝÇÊ ÇáÑÆíÓ åí ÇáÊí åí ÇáÊí äÔÈÊ ÇáÝæÖì æßÇä Ðáß ãÚÑæÝÇ ÚäÏ ÇáãÊÊÈÚíä ááÔÇä ÇáãÍáí ßí áÇíÊã äÞÇÔ ÇáäÞØ ÇáæÇÑÏÉ Ýí Ìæá ÇÚãÇá ÇáÏæÑÉ áÊÚã ÇáÝæÖì æíáÌÇ ÇáÑÆíÓ Çáì ÇáÊÕæíÊ ßãÇ íÝÚá ßá ãÑÉ æÈãÇ Çä áå ÇáÇÛáÈíÉ ÊÊã ÇáãÕÇÏÞÉ ÈÇáÇÛáÈíÉ æåÐÇ ÓíÑ Úáì ÏÑÈ ãÚáãå æãä åæ ãÏíä áå ÈÇáßËíÑ Çäå ÇÈÑÇåíã ÇáãÎáæÝ ÇáÐí æÑË ÑÆÇÓÉ ÇáãÌáÓ ÇáÈáÏí Çáì ä ÞÑÑ ÚÏã ÇáÊÑÔíÍ.
Commentaire N�11 Post� par : ãÍãÏ ÚÏáí Le 08 / 03 / 2008 à 17:10 Adresse IP: 41.249.6.137
ßáÔí åÏÔí Çááí Ýí åÏ ÇáÈíÇä ßÏæÈ æÇÔ Çááí ßíÓÊÇÚä ÝÇáÍãáÉ ÇáÇäÊÎÇÈíÉ ÈÇáÈÇÛíÇÊ Çæ ÊíÝÑÞ áÈÇä Úáíåã ãä ÏÇÈÇ ÈÇÔ ÇæÌÏ áÇäÊÎÇÈÇÊ ÈÛÇäÇäÊíÞæå áÇ ßÊÈÊ åÏ ÇáÈíÇä ÈÇÔ ÊäÓíäÇ 3 ãáÇíÑ Çí ÓÑÞÊ ÊÇíßæá Çáá ÝÇáÑÔíÏíÉ ãÇãí ÈÛÇ ÇÞæáÈäí æäÇ ÇäÚíÞ Èå.
Commentaire N�12 Post� par : Almaaqoul Le 08 / 03 / 2008 à 19:47 Adresse IP: 196.206.11.96
homa kahshom inachrou koul ta3liqate.
Oubach hiya moustaqila.Hadchi li dare hanawi 3ajbkom.ihaz al micro witkalam liljamhor . Machi foda hadik.waalach saktine hta al daba 3ade kaytalbou assayed al 3amel al 3amel bach ihder al jalassate...Ach bgha al 3amel idir f al foda wal masrahiyate oudrib twabel oulaghwate .hadou bghaw iqazmou sayed al 3amel...al moumatel dial sidna li massalamch 3lih choubane...machi soulouk islami li dertou a hizb al adala.oumachi b laghwate...katbaynou roskom kadaf3ou 3la al maslaha al 3ama.
goulou lina ach dertou.ckoun ahiya al mounjazate dialkom f lamdina...madertou walou oumaghadich dirou la daba la f almoustaqbel.Rah al badil daroulou chma3
al adala ghadi idouri liha al gabs.Rah almouwatinine wa3yine ourah dawazha 3lihom choubane ma3a al assaf li ota 3lina b sabbate oumcha li Rbate wallah loukane machi ba3d nasse li tanqadrouhoum li galou lina sawtou 3lih ma sawatna wallah al3adim...ach kaya3ref al waf f siyassa li galihom atina 350 millions damana li aoujil...machi howa li gal majlisna namoudaj fi al maghrib koulou...ach had tanaqod
al maslim makaykhaddamch al hila kaukou sarih...Rah dkhel fikom bazzaf dial alghoror ou rakom kadaf3ou hanawi larwass...thamlou mass ouliyatkom tarikh makayansach
Commentaire N�13 Post� par : adil Le 08 / 03 / 2008 à 21:43 Adresse IP: 41.249.109.159
Ce ki arrive à ma aimable ville natale n'est pas juste, tandis ke par exemlpe Ouarzazt, ki a été une petite division d'Errachidia, se developpe, notre pauvre ville recule à cause de kelke CHAFARA. Il nous faut une concience totale au niveau de toute la ville !!!! FI9OU YA CHABAB !!
Commentaire N�14 Post� par : khalil Le 09 / 03 / 2008 à 10:22 Adresse IP: 196.217.204.210
salam allah alikom f alhakika hadchi isstimrar l khaibat alamal b nissba almwatin f had lablad alli kharjo 3liha lmossayirin hram alikom baraka matchafro f floss lablad diro chi haja yachhad likom biha atarikh kono ahrar o chorafaa m3a nfosskom walaw marra wahda o kolo alhakika walakin hayhat mahad mazal kanssam3o bhal had lakdoub alli kaydrab f almo3arada alhorra alli naria achafafia o adimokratiya walakin kima kaykol lmatal 3amar achamss matkhaba b alrorbal aklhakika kolchi ,3arafha khalinalkom l allah yakhd alhak
Commentaire N�15 Post� par : errachidia Le 09 / 03 / 2008 à 19:40 Adresse IP: 41.249.64.7
ÊÈÇ áßã æ áãÌáÓßã ÇáÞÐÑ ÖíÚÊæ áÈáÇÏ Ç ááå íÎÏ Ýßã ÇáÍÞ .áÇ ØÑÞÇä Òäíä áÇ æÇáæ ÇáÔÝÇÑÉ .æáßä áßá ÓíÆ äåÇíÉ ÍÒÈ ÇáÔÈÇÈ ÞÇÏã ÍÒÈ ãÊÞÝ ãÇÔí ÈÍÇáßã íÇ ÑÈÇÚÊ ÇáãÊÎáÝíä áäÊÎÈÇÊ ÞÑíÈÉ
Commentaire N�16 Post� par : fatima Le 09 / 03 / 2008 à 21:08 Adresse IP: 196.217.249.186
ana b3da maknt hadra fddawra walakin ghir bl39al olmanti9 wach wahd bgha idrab 5 dyal nass o3lach fin nass mlli kan kaydrabhoum ofin shabhoum madf3ouch 3lihom olla lboliss khllawh htta sala drib 3ad jaw ifar9ou jawboni alah ikhalikom
Commentaire N�17 Post� par : rachid Le 11 / 03 / 2008 à 13:21 Adresse IP: 41.249.3.166
ÇáÓáÇã Úáíßã æ ÑÍãÉ Çááå æ ÈÑßÇÊå ßá ãÇ ÃæÏ Þæáå åæ Ãäå áÇ ÇáÑÆíÓ æ áÇ ÃÊÈÇÚå íÊÍãáæä ãÓÄæáíÉ ãÇ ÌÑì æ ÇáÏí íÊÍãá ÇáãÓÄæáíÉ åæ ßá ãä ÃÎÏ Çáãá ãä ÃÌá ÇáÊÕæíÊ "..." æáíßä åÐÇ ÏÑÓ áãä áå ÇáÞáíÇ ãä ÇáÛíÑÉ Úáì åÐå ÇáãÏíäÉ Çááåã Çòä åÐÇ áãäßÑ ÍÓÈí Çááå æäÚã Çáæßíá
Commentaire N�18 Post� par : wzzoun Le 12 / 03 / 2008 à 18:17 Adresse IP: 41.249.6.183
ÇáÈíÇä íÞæá Ãä ÇáãÝÊÔíä áã íÌÏæÇ ÔíÆÇ áãÇÐÇ ÅÐä áÇ íãáß ÓíÏí Úãí ÇáÔÌÇÚÉ áäÔÑå Úáì ÇáÑÃí ÇáÚÇã æíËÈË áå ßÐÈ ÇáÚÏÇáÉ æÇáÊäãíÉ Ãã Ãä ÇáÞÖíÉ ÍÇãÖÉ æÇáÊÞÑíÑ ßÔÝ ÇáãÓÊæÑ ãä ÝÖÇÆÍ ÓæÁ ÇáÊÏÈíÑ ÇáãÇáí æåÐÇ ãÇ ÃÑÌÍå áÃääí ÞÑÃÊ Ýí ÌÑíÏÉ ÇáÑÔíÏíÉ ÞÑÇÑ æßíá Çáãáß ÈÅÍÇáÉ ÓíÏí Úãí Úáì ÇáÊÍÞíÞ Ýí ÅØÇÑ ÇáÊÃÏíÈ ÇáãÇáí ããÇ íÚØí ãÕÏÇÞíÉ áÇÊåÇãÇÊ ÇáÚÏÇáÉ æÇáÊäãíÉ ãä ÌåÉ ÃÎÑì ÃÑì Ãä åÐÇ ÇáÈíÇä íÍÞÑ ÐßÇÁäÇ ÍíË íÍßí ÞÕÉ áÇ íãßä ÊÕÏíÞåÇ ÃÈÏÇ ÎÇÕÉ ÚäÏãÇ äÚÑÝ äÚÑÝ Ãä åäÇæí ÔÇÈ ÙÑíÝ æãåÐÈ áÇ íÓãÍ áäÝÓå ÈÇáäÒæá áåÐÇ ÇáãÓÊæì æåæ ãÇ ÃßÏå áí ÑÌá ÕÏíÞ íÚãá Ýí ÇáÈáÏíÉ ÍÖÑ ÇáÏæÑÉ æÃÞÓã Ãä ßá ãÇ ÌÇÁ Ýí ÇáÈíÇä ÃßÇÐíÈ æÈåÊÇä åÏÝå ÇáÊÎáÕ ãä åäÇæí ÈÅÑÓÇáå Åáì ÊæÔßÇ
à ÓíÏí ÈÇÒ Úáì ÌÈåÉ ÚäÏ åÐ ÇáäÇÓ æ Úáì ÊÝÑØíÞ
Commentaire N�19 Post� par : aziza rabat Le 12 / 06 / 2009 à 21:55 Adresse IP: 196.206.2.140
makayen mayetgal 3la l3adala wa tanmiya rir anhou 7izb nadiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif wa wafiy lta3ahoudatih wa lahou injazate moucharifa fi koul tourab lwatani
Commentaire N�20 Post� par : soufiane Le 07 / 04 / 2010 à 20:44 Adresse IP: 41.214.252.57
ana bari chi masrahiya tkoune moufida liya ou li assdi9a'i' ou bari ndiha l mon classe wache ndiro hadike tamtile fi akhire sana ;bon travalle+++ xD '{{svp}}
Commentaire N�21 Post� par : ( - ) Le 05 / 08 / 2011 à 20:42 Adresse IP: 217.200.200.3
Lidar chi yl9ah me3adna lah
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=