zizvalley errachidia
ÊÝÇÕíá ÇÛÊÕÇÈ ÌãÇÚí áÝÊÇÉ æÊÕæíÑåÇ ÈÈæÐäíÈ
Publi� Le 08 / 03 / 2010 à 21:47 | Dans Divers | 10820 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article
ÃÌáÊ ÛÑÝÉ ÇáÌäÇíÇÊ ÇáÇÈÊÏÇÆíÉ áÏì ÇÓÊÆäÇÝíÉ ÇáÑÔíÏíÉ¡ ÇáäÙÑ Ýí ãáÝ ÇáÇÛÊÕÇÈ ÇáÌãÇÚí ÇáÐí ÊÚÑÖÊ áå¡ ÃÎíÑÇ¡ ÝÊÇÉ ãä ÈáÏÉ ÈæÐäíÈ¡ Åáì ÇáÃÑÈÚÇÁ 17 ãÇÑÓ ÇáÍÇáí¡ æÐáß¡ áÇÓÊÏÚÇÁ ÇáÖÍíÉ.

æíÊÇÈÚ Ýí ÇáãáÝ ÎãÓÉ ãÊåãíä¡ ÃÍÇáÊåã ÇáäíÇÈÉ ÇáÚÇãÉ Úáì ÇáÛÑÝÉ Ýí ÍÇáÉ ÇÚÊÞÇá¡ ãä ÃÌá "ÇáÇÎÊØÇÝ æÇáÇÍÊÌÇÒ æÇáÇÛÊÕÇÈ æåÊß ÇáÚÑÖ ÈæÇÓØÉ ÇáÚäÝ¡ æÅäÊÇÌ æÊæÒíÚ æäÔÑ ãæÇÏ ÅÈÇÍíÉ" ÈÇáäÓÈÉ Åáì ÅÓãÇÚíá Ã. (1988 ÈÈæÐäíÈ¡ ØÇáÈ ÌÇãÚí¡ ÚÇÒÈ) æãä ÃÌá ÇáãÔÇÑßÉ Ýí ÇáÇÎÊØÇÝ æÇáÇÍÊÌÇÒ æÇáãÔÇÑßÉ Ýí ÇáÇÛÊÕÇÈ æåÊß ÇáÚÑÖ ÈæÇÓØÉ ÇáÚäÝ¡ æÅäÊÇÌ æÊæÒíÚ æäÔÑ ãæÇÏ ÅÈÇÍíÉ ÈÇáäÓÈÉ Åáì ÚÈÏ ÇáÝÊÇÍ Ø. (1987 ÈÈæÐäíÈ¡ ÚÇãá¡ ÚÇÒÈ) æíæäÓ È. (1990 ÈÈæÐäíÈ¡ ÊáãíС ÚÇÒÈ)¡ æãä ÃÌá ÚÏã ÇáÊÈáíÛ Úä æÞæÚ ÌäÇíÉ Ãæ ÇáÔÑæÚ ÝíåÇ ãÚ ÚáãåãÇ ÈÐáß¡ æäÔÑ æÊæÒíÚ ãæÇÏ ÅÈÇÍíÉ ÈÇáäÓÈÉ Åáì ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ å. (1991) æãÍãÏ Ú. (1989).

æááÅÔÇÑÉ¡ ÝÞÏ ÌÇÁ ÇÚÊÞÇá åÄáÇÁ ÅËÑ äÔÑ ÔÑíØ íÙåÑ ÇÛÊÕÇÈ ÝÊÇÉ ãä ØÑÝ ãÌãæÚÉ ãä ÇáÔÈÇÈ ÈãäØÞÉ ÛÇÈæíÉ ÎÇÑÌ ÈáÏÉ ÈæÐäíÈ¡ Úáì ãæÞÚ íæÊæÈ æÔíæÚå Èíä ÔÈÇÈ ÇáãÏíäÉ¡ æÃíÖÇ ÈÚÏ ÇäÊÔÇÑ ÅÔÇÚÇÊ ÊÊåã ÈÚÖ ÝÊíÇÊ ÇáãÏíäÉ ÈÃäåä ÇááæÇÊí ßä ÖÍíÉ åÐÇ ÇáÇÛÊÕÇÈ¡ ãÇ ÌÚá ãÍãÏ ã. (1976 ÈÈæÐäíÈ¡ ÊÇÌÑ¡ ãÊÒæÌ æáå ÇÈä æÇÍÏ)¡ ÃÍÏ ÔÈÇÈ ÇáÈáÏÉ¡ íÊÞÏã ÈÔßÇíÉ ãÝÇÏåÇ Ãä ÅÔÇÚÇÊ ÊÑæÌ Íæá ÈäÊ Úãå¡ äÚíãÉ ã¡ æÊÞæá ÅäåÇ ÊÚÑÖÊ ááÇÛÊÕÇÈ ãä ØÑÝ ÌãÇÚÉ íÞæÏåÇ ãÕØÝì Ã.¡ ÈÚÏ ÔíæÚ ÔÑíØ ÅÈÇÍí íÕæÑ ÇáÚãáíÉ Ïæä Ãä íÙåÑ Ýíå æÌå ÇáãÚÊÏì ÚáíåÇ.

æÈÚÏ ÇáÊÍÑí¡ ÊæÕáÊ ÇáÖÇÈØÉ ÇáÞÖÇÆíÉ Åáì ÇáÖÍíÉ æÇáÝÇÚáíä¡ ÝÇÓÊãÚÊ Åáíåã¡ æÃÝÇÏæåÇ ÈÇáæÞÇÆÚ ßãÇ ÌÑÊ Ýí ÇáæÇÞÚ.

æåßÐÇ¡ ÕÑÍÊ ÇáÖÍíÉ ãÑíã Ê. (1981 ÈÈæÐäíÈ¡ ÈÏæä ãåäÉ¡ ÚÇÒÈÉ) ÃäåÇ¡ ÎáÇá ÃÍÏ ÃíÇã ÔåÑ äæäÈÑ ÇáãÇÖí¡ ÞÈíá ÚíÏ ÇáÃÖÍì¡ ÍæÇáí ÇáËÇáËÉ ÈÚÏ ÇáÒæÇá¡ ÐåÈÊ áÒíÇÑÉ ÅÍÏì ÕÏíÞÇÊåÇ ÇáãÊÒæÌÇÊ¡ áßäåÇ áã ÊÌÏåÇ ÈãäÒáåÇ¡ ÝÐåÈÊ ááÊäÒå ÈãÍÇÐÇÉ æÇÏí ßíÑ¡ ÛíÑ ÃäåÇ ÝæÌÆÊ ÈãÌãæÚÉ ãä ÇáÔÈÇÈ¡ ÚÏÏåã ÓÊÉ Ãæ ÓÈÚÉ¡ íÎÊØÝæäåÇ æíÐåÈæä ÈåÇ äÍæ ÖÝÇÝ ÇáæÇÏí¡ ÛíÑ ÈÚíÏ Úä ÇáËÇäæíÉ¡ ÍíË íæÌÏ äÈÇÊ ÇáÚÑíÔ¡ æÃä åÄáÇÁ ÔÑÚæÇ Ýí ÖÑÈåÇ ÑßáÇ æáßãÇ¡ ÑÛã ÇÓÊÚØÇÝåÇ áåã¡ æÃäåÇ ÊãßäÊ ãä ÇáåÑÈ ãä Èíä ÃíÏíåã¡ Èíä ÇáÃÔÌÇÑ¡ áßä ÇáãÓãì ãÕØÝì Ãæ. Êãßä ãäåÇ áæÍÏå¡ æÔÑÚ Ýí ÖÑÈåÇ¡ æäÒÚ ËíÇÈåÇ¡ ßãÇ åÏÏåÇ ÈÓßíä¡ æáãÇ Êãßä ãä ÅÑÛÇãåÇ Úáì ÇáÓßæÊ¡ ÔÑÚ íãÇÑÓ ÚáíåÇ ÇáÌäÓ ãä ÏÈÑåÇ¡ æÈØÑÞ ÔÇÐÉ ÃÎÑì¡ ãÖíÝÉ Ãä ãÕØÝì Ãæ. ßÇä¡ ÎáÇá Ðáß¡ ÈãÝÑÏå¡ ÈÚíÏÇ Úä ÃÕÏÞÇÆå¡ æÃäå áãÇ ÃÔÈÚ ÑÛÈÊå¡ äÇÏì Úáíåã¡ æáãÇ ÍÖÑæÇ¡ ØáÈ ãäåã Ãä íÊäÇæÈæÇ ÚáíåÇ¡ ÝÊÞÏã ÕÏíÞå ÇÓãÇÚíá Ç. æãÇÑÓ ÚáíåÇ ÇáÌäÓ åæ ÇáÂÎÑ ãä ÏÈÑåÇ¡ æÊÈÚå ÚáÇá Ú. ÇáÐí ÇÚÊÏì ÚáíåÇ ÈÇááßã æÇáÖÑÈ ÞÈá Ãä íÛÊÕÈåÇ. æáãÇ ÇäÊåì¡ ÚÇÏ ãÕØÝì Ãæ. ÝÃãÓßåÇ ÈÞæÉ ãä ÔÚÑåÇ æÚÇæÏ ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ ÚáíåÇ ãä ÇáÏÈÑ ÃíÖÇ¡ ãåÏÏÇ ÅíÇåÇ ÈÇáÞÊá Åä åí ÊÞÏãÊ Åáì ÇáÞÖÇÁ¡ æåÐå ÇáãÑÉ¡ ÞÇã ÈÝÚáÊå ÃãÇã ÃÕÏÞÇÆå¡ ÇáÐíä ÞÇãæÇ ÈÊÕæíÑ ãÔåÏ ÇáÇÛÊÕÇÈ ÈæÇÓØÉ åÇÊÝ äÞÇá¡ æåÐÇ ÇáãÔåÏ¡ Êã ÊÏÇæáå Ýí ãÇ Èíäåã¡ ÚÈÑ ÊÞäíÉ ÇáÈáæÊæÊ¡ ÞÈá Ãä íäÊÔÑ Úáì ãæÞÚ "íæÊæÈ" æÈíä ÔÈÇÈ ÇáãÏíäÉ.

ÈÚÏ Ðáß¡ ÊÖíÝ ÇáÖÍíÉ¡ ÊÞÏã ãäåÇ ãÕØÝì ÃÑ. æÍÇæá ÇÛÊÕÇÈåÇ¡ áßäå ÊÑÇÌÚ Ýí ÇáÃÎíÑ¡ æÃÎáì ÓÈíáåÇ¡ Ýí Ííä ÇßÊÝì íæäÓ È. æãÍãÏ æ. æÚÈÏ ÇáÝÊÇÍ Ø. ÈãÚÇíäÉ ÇáÇÛÊÕÇÈ æÊÕæíÑå¡ Ïæä Ãä íãÇÑÓæÇ ÚáíåÇ ÇáÌäÓ¡ Ãæ íÞÏãæÇ ÅáíåÇ ÃíÉ ãÓÇÚÏÉ¡ Ãæ ÇáÊÈáíÛ Úä åÐå ÇáÌÑíãÉ¡ Èá ÇßÊÝì ÈÚÖåã ÈÖÑÈåÇ.

æãä ÌåÊåã¡ ÃßÏ ÇáãÊåãæä¡ ÍÓÈ ãÕÇÏÑ ÇáÕÈÇÍ¡ ÊÕÑíÍÇÊ ÇáÖÍíÉ¡ ãæÖÍíä Ãäåã ßÇäæÇ íáÚÈæä ÇáßÑÉ ÈãáÚÈ ÈËÇäæíÉ ÈæÐäíÈ¡ Ííä ÃËÇÑÊ ÇäÊÈÇååã ÝÊÇÉ áæÍÏåÇ ãÊæÌåÉ äÍæ æÇÏí ßíÑ ÇáãÍÇÐí ááËÇäæíÉ¡ ÝÊÑÈÕæÇ ÈåÇ¡ Åáì Ãä ÇÞÊÑÈÊ ãä ÖÝÇÝ ÇáæÇÏí¡ ÝÇáÊÍÞæÇ ÈåÇ¡ ãÞÑÑíä ããÇÑÓÉ ÇáÌäÓ ÚáíåÇ¡ ÝÇÎÊáì ÈåÇ ãÕØÝì ÃæáÇ¡ ÈÚÏãÇ ÝÑÖ ÚáíåÇ Ãä ÊäÇã Úáì ÈØäåÇ¡ Ëã ÞÏãåÇ áÃÕÏÞÇÆå¡ áßä ÇËäíä ãäåã ÝÞØ åãÇ ãä ÊäÇæÈÇ ÚáíåÇ ÈÚÏå. æÃä ÇáÊÕæíÑ Êã ÈæÇÓØÉ åÇÊÝ ÚÈÏ ÇáÝÊÇÍ Ø. ãä ØÑÝ ÚáÇá Ú. ÃæáÇ¡ Ëã ãä ØÑÝ ãÍãÏ Ú. ÈÚÏå. æÃä ÇáãæÓíÞì ÇáãÕÇÍÈÉ áÚãáíÉ ÇáÇÛÊÕÇÈ åí ãä ÇáåÇÊÝ ÇáäÞÇá áíæäÓ È.¡ æÃä ÅÖÇÝÊåÇ ÊãÊ ÍÊì íÖÝí Úáì ÇáÔÑíØ ÔßáÇ ÈæÑäæÛÑÇÝíÇ ßÇáÐí íÈË Úáì ÇáÞäæÇÊ ÇáÈæÑäæÛÑÇÝíÉ ÇáãÎÊÕÉ.

æÅÐÇ ßÇä ÈÚÖ ÇáãÊåãíä ÇÚÊÑÝæÇ Ãäå ÓÈÞ áåã Ãä ÞÇãæÇ ÈÚãáíÇÊ ÇÛÊÕÇÈ æÖÑÈ æÌÑÍ ããÇËáÉ Úáì ãÌãæÚÉ ãä ÇáÚÔÇÞ¡ ÝÅä ÈÚÖÇ ÂÎÑ äÝì Ãä íßæä ÓÈÞ áå Ãä ãÇÑÓ Ðáß.

åÐÇ¡ æÈÚÏ ÚÑÖ ÇáãÊåãíä Úáì ÇáÖÍíÉ¡ ÊÚÑÝÊ Úáì ãÍãÏ Ú. æÚÈÏ ÇáÝÊÇÍ Ø. æÇÓãÇÚíá æ.¡ ÃãÇ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ å. ÝÕÑÍÊ ÃäåÇ áã ÊÚÇíäå ÈÚíä ÇáãßÇä. ÃãÇ ãÕØÝì Ãæ. æÚáÇá Ú. æãÕØÝì ÃÑ. ÝÍÑÑÊ Ýí ÍÞåã ãÐßÑÇÊ ÈÍË æØäíÉ¡ æÐáß¡ ÈÚÏãÇ ÕÑÍ ÃÝÑÇÏ ãä ÚÇÆáÇÊåã Ãäåã ÓÇÝÑæÇ ÎÇÑÌ ÇáÅÞáíã ááÈÍË Úä Úãá.

Úáí ÈäÓÇÚæÏ (Úä ÌÑíÏÉ ÇáÕÈÇÍ)

Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : hanane Le 09 / 03 / 2010 à 10:51 Adresse IP: 41.140.163.64
ana f nadari 3lach tamchi lhada lwad bouhdha wa taygoulou kan m3a chi 3askri wa kan dan anhou man lahssan koun hawlat thrab ola taghwat hassan lokan mat 3la anhou iw9a3 liha hadchi lmout hasan man lfadiha ana chafat lvidio 3la portabl lahwla wala 9owata ila bilah
Commentaire N�2 Post� par : azrour Le 09 / 03 / 2010 à 11:03 Adresse IP: 196.12.233.23
áÇÍæá æ áÇ ÞæÉ ÇáÇ ÈÇááå ÇáÚáí ÇáÚÙíã
Commentaire N�3 Post� par : khalid Le 09 / 03 / 2010 à 11:19 Adresse IP: 41.140.64.207
istahlo aktar man 20 sana wa ma faw9 bach tkon 3ibra lnas libhalhom yakhdo lhadar fnfoshom
Commentaire N�4 Post� par : titi Le 09 / 03 / 2010 à 12:04 Adresse IP: 41.140.252.201
åÄáÇÁ ÇáæÍæÔ áã íÊÑßæÇ áäÇ ÔíÆÇ äÚáÞ Èå
íÌÈ Úáì ÇáãÍßãÉ ãÚÇÞÈÊåã ÈÇÔÏ ÇáÚÞæÈÇÊ
áæ ßäÊ ÞÇÖíÇ áÍßãÊ Úáíåã ÈÇáÇÚÏÇã
Commentaire N�5 Post� par : lanaza Le 09 / 03 / 2010 à 14:27 Adresse IP: 196.206.81.59
ana tantmana man solotat tanzal bihom achad l3i9aba liahom 3adimi damir hna whoma 3andhom hawatathom diryat wli ma3andokhto 3ando mamah wla mrato , :! ana min abna lminta9a
Commentaire N�6 Post� par : khalid_blix Le 09 / 03 / 2010 à 17:10 Adresse IP: 41.249.66.12
salam ana khalid mn rich ou khdam f rabat . 7chouma 3la hadouk l7ayawanat ana kantalb ljihat lmoukhtassa bach t3a9bhoum a9ssa l3ou9oubat bach man3aoudouch nchoufou b7al douk lmanadir li2anahoum chouhou lminta9a ou choukran
Commentaire N�7 Post� par : ana Le 09 / 03 / 2010 à 18:31 Adresse IP: 41.251.254.213
hadou rah khass yddiwhoum l l7adi9a dyal 3 Mars f Errachidia,ce sont des animaux sauvages ! w kantalbou l3adala tnzel 3lihoum b a9sa l3o9oubat
Commentaire N�8 Post� par : mahjoubi mouhamed said Le 10 / 03 / 2010 à 10:31 Adresse IP: 41.140.63.167
ÇØÇáÈ ÇáÚÏÇáÉ Çä ÊäÒá ÇÞÕì ÇáÚÞæÈÇÊ ÇáããßäÉ Úáì ÇáÌäÇÊ ÇáãÌÑãíä áÞÏ ÔæåÊã ÕæÑ É ÈæÏäíÈ ÇáæÞæÑÉ ÇáãÍÇÝÖÉ
Commentaire N�9 Post� par : titi Le 10 / 03 / 2010 à 12:01 Adresse IP: 41.140.252.201
åÄáÇÁ ÇáÈåÇÆã íÓÊÍÞæä ÇáÇÚÏÇã
æÇááå áæ ßäÊ ÞÇÖíÇ ãÇ ÊÑÏÏÊ áÍÙÉ Ýí ÇÚÏÇãåã
ÊÎáÝ æ æÍÔíÉ æ ÔÏæÏ ÍÊì ÇáÈåÇÆã ÓÊÊÈÑÇ ãäåã
åã äÕÈæÇ ÇäÝÓåã ÍãÇÉ ááÇÎáÇÞ æåã ÇÔÏ ÎØÑÇ Úáì ÇáÇÎáÇÞ
Commentaire N�10 Post� par : sahara Le 10 / 03 / 2010 à 12:56 Adresse IP: 41.140.164.105
mal9itech l video f youtube li 3andou ijibou lah ihfdakoum
Commentaire N�11 Post� par : koko Le 10 / 03 / 2010 à 13:18 Adresse IP: 196.217.60.94
lahoma inna hada monkar almarjou mina solotat mo3akabatahom achada 3ikab hata yakounou 3ibratan lianahom katalouha wa binafsin aktar barida sa akoul wwwwwwwwwwwwwaaaaaaaaaawwwwwwwwwww
Commentaire N�12 Post� par : ibno_lbalda Le 10 / 03 / 2010 à 13:49 Adresse IP: 196.206.106.34
ÕÑÍÊ ÇáÖÍíÉ ãÑíã Ê. (1981 ÈÈæÐäíÈ¡ ÈÏæä ãåäÉ¡ ÚÇÒÈÉ) ÃäåÇ¡ ÎáÇá ÃÍÏ ÃíÇã ÔåÑ äæäÈÑ ÇáãÇÖí¡ ÞÈíá ÚíÏ ÇáÃÖÍì¡ ÍæÇáí ÇáËÇáËÉ ÈÚÏ ÇáÒæÇá¡ ÐåÈÊ áÒíÇÑÉ ÅÍÏì ÕÏíÞÇÊåÇ ÇáãÊÒæÌÇÊ¡ áßäåÇ áã ÊÌÏåÇ ÈãäÒáåÇ¡ ÝÐåÈÊ ááÊäÒå ÈãÍÇÐÇÉ æÇÏí ßíÑ¡
................tassrih youtiro atassaoul...hal atanazouh yakoun 3ala difafi alwadi..wa ayna ma sami3naho min tassrih lilfatate 3an mourafakatiha li ahad aljonoud..almarjou attawdih
Commentaire N�13 Post� par : zouhir Le 10 / 03 / 2010 à 21:18 Adresse IP: 41.140.67.62
ana kantmna mn solotat thkm 3lihom bli3dam wlah ana ray dyali kif maybriwch lada lkhthom yfkro chwya hta fbnat nas ana chakhsya wald olinbri lkhti nbmrih lnass wlah machi kanftakhr bklami Nn dakhlna 3likom blah wach nass hado iwa kantmna maykonch hadchi mra okhra hit hna kanchwho bbladna
Commentaire N�14 Post� par : meriam, Le 11 / 03 / 2010 à 11:03 Adresse IP: 41.92.1.161
yajibo 3ala l3adala i3dam hadihi lwihouch liyakono 3ibratan liman ya3tabir ,li2anaho wama3a l2asaf hadihi l2itihakat katira fi mojtama3ina.
Commentaire N�15 Post� par : abdlla Le 11 / 03 / 2010 à 14:22 Adresse IP: 41.140.185.235
al 2i3daaaaaaaaaaaaaaaaam...
Commentaire N�16 Post� par : free Le 11 / 03 / 2010 à 15:45 Adresse IP: 196.217.173.66
ida kana hounak mayo9al 3ala hada lmawdo3 fayajibou an na9ola anahou layazal chariha kabira mina lmojtam3 l3arabi to3ani min mouchkil ljins mima you2adi ila mitl hadihi al a3mal chani3a walfadi3a lil asaf chadid . ama min nahiyat hadihi ljama3a lmotawahicha fa ana atamana min manta9at boudnib an tonadima idrab 3ala asas 3adam 3awdat ha oula2 l afrad lilminta9a wa ila l2abad . tamanaytou lawkountou fard min lminta9a . hounaka lmazid min afkar mokhazana laday walakin arjou an akoun lam outil 3alaykoum a3iza2i l9ra2 .min insan mohib waghayor wamota3asib did hatih ljama3a lmotawahicha chokran
Commentaire N�17 Post� par : - Le 12 / 03 / 2010 à 13:52 Adresse IP: 196.206.65.161
oulakina hadou ouhouch machi nas 3adien
Commentaire N�18 Post� par : hicham Le 12 / 03 / 2010 à 22:40 Adresse IP: 196.12.236.39
yajibo chan9ohom amama lmala2
Commentaire N�19 Post� par : sanae Le 21 / 03 / 2010 à 14:55 Adresse IP: 196.12.236.25
hadok rah khasshom lii3dam
Commentaire N�20 Post� par : khalid jdida Le 24 / 05 / 2010 à 12:51 Adresse IP: 81.192.211.102
hado khashom li3dam
Commentaire N�21 Post� par : khalid jdida Le 24 / 05 / 2010 à 13:25 Adresse IP: 81.192.211.102
wach hado bachar ola hmir lakano hado 9arian ghir itsado lmadaris makainlach khalina jahlin khiar
Commentaire N�22 Post� par : khalid jdida Le 24 / 05 / 2010 à 13:34 Adresse IP: 81.192.211.102
hado kaichoho som3a dial lablad khashom iatamhaw manhad lablad
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=