zizvalley errachidia
ÈíÇä ÍÞíÞÉ Úä ãÌãæÚÉ ÔÇáæßÉ
Publi� Le 17 / 02 / 2010 à 23:00 | Dans Société | 4428 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article
ÊÈÚÇ áãÇ æÑÏ ÈÇáÈíÇä ÇáÕÇÏÑ Úä ÇáÌãÚíÉ ÇáãÛÑÈíÉ áÍÞæÞ ÇáÅäÓÇä ÝÑÚ ÇáÑÔíÏíÉ ÈÔÃä æÖÚíÉ ÈÚÖ ÇáÚãÇá ÈÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÇáãÍÓæÈíä Úáì ÇáÌåÇÒ ÇáäÞÇÈí ÇáßæäÝÏÑÇáíÉ ÇáÏíãæÞÑÇØíÉ ááÔÛá¡ÊÊÔÑÝ ÅÏÇÑÉ ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÈÃä Êäåí Åáì Úáã ÇáÑÃí ÇáÚÇã ÇáãÍáí æ ÇáæØäí ÈÇáÍÞÇÆÞ ÇáÊÇáíÉ:
1) Åä ãÄÓÓÉ ÔÇáæßÇ ßãÄÓÓÉ ãæÇØäÉ ÊÄãä ÅíãÇäÇ ãØáÞÇ æ áÇ ÑÌÚÉ Ýíå ÈÇáÍÞ Ýí ÇáÇäÊãÇÁ ÇáäÞÇÈí ßÍÞ ÏÓÊæÑí æ ßÍÞ ãä ÍÞæÞ ÇáÅäÓÇä ÇáßæäíÉ æÝÞ ãÇ åæ ãäÕæÕ ÚáíåÇ Ýí ÇáãæÇËíÞ ÇáÏæáíÉ æ ÇáÊí ÕÇÏÞ ÚáíåÇ ÇáãÛÑÈ.
2) Åä ÅÏÇÑÉ ÇáãÄÓÓÉ ÝÊÍÊ ÈÇÈ ÇáÍæÇÑ æ áÇÒÇáÊ ãÓÊãÑÉ Ýíå ÈÍÖæÑ ÌãíÚ ÇáÃØÑÇÝ ÇáãÚäíÉ æÝÞ ãÇ åæ ãäÕæÕ Úáíå Ýí ãÏæäÉ ÇáÔÛá¡ ÈÏáíá Ãä ÇááÌäÉ ÇáÅÞáíãíÉ ááÈÍË æ ÇáãÕÇáÍÉ ÞÑÑÊ ÚÞÏ ÇÌÊãÇÚ íæã 18/02/2010.
3) Åä ÅÏÇÑÉ ÇáãÄÓÓÉ ÊÊÍãá ãÓÄæáíÊåÇ ÇáÞÇäæäíÉ æ ÇáÊÇÑíÎíÉ Ýí ÍÏæÏå ãÇ ÊÍÊãå ÚáíåÇ ãÏæäÉ ÇáÔÛá ÇáÌÇÑí ÈåÇ ÇáÚãá ãä ÍÞæÞ ææÇÌÈÇÊ Ýí ÅØÇÑ ÚáÇÞÇÊ ÇáÔÛá.
4) Åä ÅÏÇÑÉ ÇáãÄÓÓÉ ÈÞÏÑ ÅíãÇäåÇ ÈÍÞæÞ ÇáÚãÇá æ ÇáãÓÊÎÏãæä ÝÅäåÇ ãÍÞÉ Ýí ÇáÊÔÈË ÈÍÞæÞåÇ ÇáãÔÑæÚÉ ßãÄÓÓÉ Ýí ãæÇÌåÉ ÇáÚãÇá æ ÅäåÇ ãÍÞÉ Ýí ÍãÇíÉ ÇáÍÑíÇÊ ÇáäÞÇÈíÉ æ ÇáÍÞ Ýí ÇáÚãá¡ æ åæ ÇáÃãÑ ÇáÐí áã æ áä íÄãä Èå ÇáÚãÇá ÇáÐíä ÇÚÊÈÑæÇ ÃäÝÓåã ÖÍÇíÇ áÊÚäÊ ÇáÈÇØÑæä ÍÓÈ ÊÚÈíÑåã.
5) Åä ÅÏÇÑÉ ÇáãÄÓÓÉ ÊäÝí äÝíÇ ÈÇÊÇ æÞÇØÚÇ Ãí ÊæÇØÆ áåÇ ãÚ ÇáÓáØÇÊ ÇáÅÞáíãíÉ ÚáãÇ ÈÃäåÇ ãÍÞÉ Ýí ÇááÌæÁ Åáì ÇáÓáØÇÊ ßãæÇØäÉ ÞÕÏ ÍãÇíÉ ÍÞæÞåÇ ÇáãÔÑæÚÉ æ ÇáÏÓÊæÑíÉ¡ æ Úáì ÑÃÓåÇ ÍÑíÉ ÇáÚãá æÍÑíÉ ÇáÇäÊãÇÁ ÇáäÞÇÈí æ ÇáÍÞ Ýí ÇáÇÎÊáÇÝ.
6) Åä ÇáÅÏÇÑÉ ÅÐ ÊÄßÏ ãÑÉ ÃÎÑì Úáì ÅíãÇäåÇ ÈÇáÍÞ Ýí ÇáÇäÊãÇÁ ÇáäÞÇÈí ÝÅäåÇ ãÊÔÈËÉ ÈÍÞæÞåÇ ÇáãÎæáÉ áåÇ ÞÇäæäÇ.
7) Åä ÇáÓáØÇÊ ÇáÅÞáíãíÉ áíÓÊ Ýí ÍÇáÉ ÊæÇØÆ ãÚ ÇáãÄÓÓÉ æ áÇ Åáì ÊáÞí ÇáÃæÇãÑ ÎÇÑÌ ÓáãåÇ ÇáÅÏÇÑí ÚáãÇ ÈÃä ãä æÇÌÈ æÇÌÈÇÊåÇ ÍãÇíÉ ÇáÍÞæÞ æ ÇáÍÑíÇÊ æ ÍãÇíÉ ÇáÃãä ÇáÚÇã æ ÇáÓáã ÇáÅÌÊãÇÚí.
8) Åä ÇáãÄÓÓÉ ÇáÊí ÊÄãä ÈÇáÍÞ Ýí ÇáÇÍÊÌÇÌ Ýí ÃÔßÇáå ÇáÑÇÞíÉ ÇáãÊÚÇÑÝ ÚáíåÇ Ýí ÇáãÚÇÑß ÇáäÖÇáíÉ ÊÇÑíÎíÇ ÝÅäåÇ ÊæÖÍ Ãä ÇáÇÍÊÌÇÌ ßÔßá äÖÇáí áå Þíã æ ÃÎáÇÞíÇÊ æ ÅÌÑÇÁÇÊ ÞÇäæäíÉ áÇÈÏ ãä ÇÍÊÑÇãåÇ ÍãÇíÉ áÍÞæÞ ÇáÛíÑ.
9) Åä ÅÏÇÑÉ ÇáãÄÓÓÉ ÊäÝí ÅÏÚÇÁÇÊ ÇáØÑÏ ÇáÊÚÓÝí ãæÖÍÉ Ãä ÇáÃãÑ íÊÚáÞ ÈÊÓÑíÍ ÈÚÖ ÇáÚãÇá äÙÑÇ ááÃÒãÉ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ÇáÚÇáãíÉ ÇáÊí íÊÎÈØ ÝíåÇ ÞØÇÚ ÇáÓíÇÍÉ æ ÇáÝÇÆÖ ãä ÇáÚãÇá æ Ãä ÇáÃãÑ áÇ ÚáÇÞÉ áå áÇ ÈÇáÇäÊãÇÁ ÇáäÞÇÈí æ áÇ ÛíÑå.
10) Åä ãÓÄæáíÉ ÇáÃæÖÇÚ ÇáÊí ÂáÊ ÅáíåÇ ÃæÖÇÚ ÈÚÖ ÇáÚãÇá ÇáãÍÓæÈíä Úáì ÇáÌåÇÒ ÇáäÞÇÈí ßÇäÊ äÊíÌÉ ãÈÇÔÑÉ áÇäÚÏÇã ÊÃØíÑåã áãÚÑÝÉ ÍÏæÏ ÍÞæÞåã ææÇÌÈÇÊåã æ ÍÞæÞ ÇáÛíÑ ÝÖáÇ Úáì ÇáÝåã ÇáÎÇØÆ æ ÇáãÛÑÖ áãÝåæã ÍÞæÞ ÇáÅäÓÇä æ ÇáÍÑíÇÊ ÇáÚÇãÉ æ ÈÇáÊÇáí ÝÅä ãÄÓÓÉ ÔÇáæßÇ áÇ ãÓÄæáíÉ áåÇ áÇ Ýí ÊÔÑíÏ ÇáÚãÇá æ ÚÇÆáÇÊåã æ áÇ ÛíÑåÇ ããÇ æÑÏ Ýí ÇáÈíÇä ÇáÕÇÏÑ Úä ÇáÌãÚíÉ ÇáãÛÑÈíÉ áÍÞæÞ ÇáÅäÓÇä ÝÑÚ ÇáÑÔíÏíÉ.


Úä ÅÏÇÑÉ ÇáãÄÓÓÉ:

Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : íæÓÝ Le 18 / 02 / 2010 à 10:24 Adresse IP: 81.192.34.59
ÑÇå ÇáäÇÓ äÊÇÚ ÃÑÝæÏ ßÇãáíä ÚÑÝæÇ ÇáÍÞíÞÉ äÊÇÚ ÔÇáæßÉ æÇáÊæÇØÄ ßÇíä ãÚ ÇáÓáØÇÊ .æãáí ÛÇÏí íÊÝÊÍ ÇáÊÍÞíÞ ÏÇß ÇáÓÇÚÉ ÚÇÏ ÛÇÏí äÚÑÝæÇ æÇÔ ßÇíä Ôí ÊæÇØÄ æáÇ
Commentaire N�2 Post� par : s/o/s Le 18 / 02 / 2010 à 10:54 Adresse IP: 41.140.252.207
ãÇ æÑÏ Ýí ÈíÇä ÔÇáæßÇ íÄßÏ ÚÔæÇÆíÉ ÇÏÇÑÉ åÐÇ ÇáÝäÏÞ ÊÞæáæä Ãä ÇáØÑÏ ÇáÊÚÓÝí ÇáÐíä ÊÓãæäå ÊÓÑíÍÇ ßÇä äÊíÌÉ ÇáÇÒãÉ ÇáÚÇáãíÉ¡ ÃÊÓÇÁá åá ÇáÇÒãÉ áã ÊÍÕá ÅáÇ ÈÚÏ ÊÃÓíÓ ÇáÚãÇá áãßÊÈ äÞÇÈí¿ áãÇÐÇ ÇáØÑÏ ÇÞÊÕÑ ÝÞØ Úáì ÇáÚãÇá ÇáãäÎÑØíä Ýí ÇáäÞÇÈÉ æáã íãÓ ÛíÑ ÇáãäÎÑØíä¿ ÇÐÇ ßÇä ÇáØÑÏ ÈÓÈÈ ÇáÇÒãÉ ÇáÚÇáãíÉ ßíÝ ÊÝÓÑæä ØÑÏ 12 ÚÇãáÇ æÝí ÇáãÞÇÈá ÊÔÛáæä 18 ÚÇãáÇ¿ ÇáíÓ åÐÇ ßÐÈÇ æÊÖáíáÇ ááÑÃí ÇáÚÇã¿ ßÝì ãä ÇáßÐÈ æÇÚáãæÇ Çä ÓãÚÉ ÔÇáæßÇ ãÑÛÊ Ýí ÇáÊÑÇÈ æÃä ÇáãÌÊãÚ ÇáãÏäí ÚÑÝ ÍÞíÞÉ ßÐÈßã æÃäßã ÓÊÓÞØæä áÇãÍÇáÉ ÞÑíÈÇ. æÚÇÔÊ ÇáßæäÝÏÑÇáíÉ ÇáÏíãÞÑÇØíÉ ááÔÛá æÊÍíÉ ÇßÈÇÑ ááßá ÇáßæäÝÏÑÇáííä æÇáßæäÝÏÑÇáíÇÊ¡ æáÇ äÇãÊ ÃÚíä ÇáÌÈäÇÁ¡ ÃãÇ Úä ÊæÇØÄ ÇáÓáØÇÊ æÊÍÏíÏÇ( ÑÌÇá) ÇáÏÑß ãÚ ÇáÝäÏÞ ÝæÇÖÍ æãßÔæÝ æÇáßá íÚáã Ãäåã íÃßáæä æíÔÑÈæä Ýí ÇáÝäÏÞ ÈÇáãÌÇä¡ áßä áíÚáã åÄáÇÁ Ãä ãä ßÇä åãå ãáÁ ÈØäå ÝÞíãÊå ãÇ íÎÑÌ ãä ÈØäå. ÊÍíÉ áÓßÇä ãÏíäÉ ÃÑÝæÏ æáßá ãä áå ÛíÑÉ Úáì ÈáÏå
Commentaire N�3 Post� par : ( Guest ) Le 18 / 02 / 2010 à 11:11 Adresse IP: 41.248.170.53
hchma
Commentaire N�4 Post� par : wald lablad Le 18 / 02 / 2010 à 12:30 Adresse IP: 41.140.252.207
lah yn3al limayhcham hadchi linkolo likom ashab xaluca
Commentaire N�5 Post� par : youssef Le 18 / 02 / 2010 à 17:35 Adresse IP: 81.192.14.33
avec tous Mon respecta tout ce ce quevous avez dit maiis :
tous la population de erfoud ont reconnu le malheur de ce hotel et laa vraie certitude Que ce hotel de xaluca n a aucun relation avec ce que on l apelle l international et chui dsl
maiis vous n avez pas au Moins un gestionnaire comme dericteur et vous avez choisiser Un armee Lol maiis franchement abdaiim ne pas pas gerer Un hotel
c est d ou vient tous les default de ce petiie hotel
et en fiin je ve just terminer avk un seul petit mot est Que
tous le Monde va savoir la verite de xaluca
Commentaire N�6 Post� par : ARFOUDI Le 18 / 02 / 2010 à 19:48 Adresse IP: 196.206.4.75
YASTAHLO DAKCHI LI TRALIHOM WLAH ILA FRAHT LIHOM BDIK CHAB3A DYAL LA3SSA LI KHADOHA
Commentaire N�7 Post� par : ARFOUDI Le 18 / 02 / 2010 à 19:49 Adresse IP: 196.206.4.75
VIVE XALUCA Y VIVE RJAL O JAHD YAFRA3 ACHABAB
Commentaire N�8 Post� par : ARFOUDI Le 18 / 02 / 2010 à 19:51 Adresse IP: 196.206.4.75
MOTO MOTO YA LMAHSSADIN KHASKO HIL MA TGOLO FNASS BLA MAT3ARFO LHA9I9A HCHOMA HAD LHADRA LI KATGOLOHA 3LA XALUCA . XALUCA RAHA HIYA LI HYAT HAD LABLAD
Commentaire N�9 Post� par : MOWATIN Le 18 / 02 / 2010 à 19:54 Adresse IP: 196.206.4.75
IWA DABA SIRO LHADOK LI MHARDINKO YKHALSOKO ANAKARIN LKHIR WALAKIN GALOHA DIR LKHIR ORMIH FLABHAR YA 9OM B9I LMOSAKH KAYADHAK 3LA N9I
Commentaire N�10 Post� par : DOUNIA Le 18 / 02 / 2010 à 20:24 Adresse IP: 196.206.4.75
T3ICH XALUCA WAYMOTO LGHIYARIN LMAHSSADIN
Commentaire N�11 Post� par : TARIQ RAHMOUNI Le 18 / 02 / 2010 à 20:28 Adresse IP: 196.206.4.75
WLAH IMA N3AWAD RANI KONT GHALAT O SAMHOLI
Commentaire N�12 Post� par : tour tour Le 18 / 02 / 2010 à 20:54 Adresse IP: 41.250.38.192
galik tawatoo wasir allah ijibk 3la ghir kon machi chaluca ghatb9a arfoud bhal chi 7ofra. wazaydoun bazaf dial nass kayaklou alghabz man dak lotel. ghi dok li f9lobhom lahsad homa li kay9albo maygolo fanass. 3ach al7a9 wasatokchafo ala3ib almo3alimin
Commentaire N�13 Post� par : xaluca Le 18 / 02 / 2010 à 21:17 Adresse IP: 196.206.83.115
vive xaluca
Commentaire N�14 Post� par : Ayoub rajaouii Le 18 / 02 / 2010 à 22:19 Adresse IP: 81.192.29.46
saraha ana ma3andi heta 3ala9a m3a erfoud walakiin andii wa7ed l79i9a hia ana

XALUCA MAYSWAWCH GAA3 00
Commentaire N�15 Post� par : ÇÍãÏ Le 19 / 02 / 2010 à 09:36 Adresse IP: 41.248.215.43
ÇÊãäì Çä íÊäÊåí åÏå ÇáãÔßá Úáì ÎíÑ æ äÍä íÌÈ ÚáíäÇ Çä äÍØ ÇáãÔßá Ýí ÇØÇÑå ÇáÞäæäí áÏíäÇ ÝäÏÞ ÎÇÕ æ áíÓ Úãæãí æ áÏíäÇ ÚãÇá æÇáÔìÁ ÇáÏí íÌãÚ Èíäåã ÇáÞæäíä íÚäì ÚäÏãÇ íÍÕá Çí ÊÚÇÑÖ ãÕÇáÍ Èíä ÇáÚÇãá æÕÇÍÈ ÇáÝäÏÞ ÈÏæä ãÒÇíÏÉ Çæ ÊÖÎíã áãæÖæÚ Çæ ÊÕÛíÑ áå Úáì Çáßá ÇáÊæÌå áãÍßãÉ áßí áÇ äßæä ãÌÊãÌ äÌÑí æÑÇÁ ÇáÓÑÇÈ æÈÏáß ÊÖíÚ ãÕÇáÍ ÇáÚãÇá æ ÇáÝäÏÞ æÓØ ßáÇã áÇ íÛäí æ áÇ íÓãä ãä ÌæÚ
Commentaire N�16 Post� par : HAHOWA ALI KAYANE Le 19 / 02 / 2010 à 13:31 Adresse IP: 81.192.86.31
LMAHSSADIN KHASKO HIL MA TGOLO FNASS BLA MAT3ARFO LHA9I9A HCHOMA HAD LHADRA LI KATGOLOHA 3LA XALUCA . XALUCA RAHA HIYA LI HYAT HAD LABLAD HADRO AM3AHO O GALOLHO RAHE MA3ANDKOCHE ALHA9E ADIRO LIHTIJAJE GALOLHO AHNA 3ARFINE CHNO KANDIRO WALAHE HADACHI ILA KAYANE O ANA MACHI ASMA3TE ANA CHAFTE O ASMA3TE WA ALI DAR ALFODA KHASO LA3SA
Commentaire N�17 Post� par : íæÓÝ Le 19 / 02 / 2010 à 18:06 Adresse IP: 196.206.0.145
íÞæá ÇáãËá áæ ÏÇãÊ áß áÏÇãÊ áÛíÑß ¡ ÚäÏãÇ íáÊÞí ÇáÌåá æÇáãÇá Ýßá ÔíÁ ããßä áßä ÚáíäÇ ÇáÇ ääÓì ÇääÇ Ýí íãæ ã ãä ÇáÇíÇã ßäÇ ÈÓØÇÁ æÇßÑãäÇ Çáãæáì Ýåá ÈåÐÇ ÇáÊÚÇãá ÇáåãÌí äÔßÑ Çááå ¡ åá ÈåÐÇ ÇáÊÚÇãá äßÓÈ ËÞÉ æÇÍÊÑÇã ÓÇßäÉ ÇÑÝæÏ Çã ÈåÐÇ äÞæá ÇääÇ ÇÞæíÇÁ . ÇáÇÞæíÇÁ ÇáÔÑÝÇÁ åã ÇáÚãÇá åã ÓÇßäÉ ÇÑÝæÏ ÇáãÊÖÇãäæä æáæ ÈÞáæÈåã .ÇáÇÞæíÇÁ åã ÇáãÚÊÞáæä ÇáÐíä ÑÝÖæÇ ÇáÊæÞíÚ Úáì ÇáãÍÇÖÑ ÇáãÒæÑÉ .......áÐÇ äÞæá Çááåã ÚÏáß Çááåã äÕÑÉ ÇáãÖáæãíä .
Commentaire N�18 Post� par : tourist Le 19 / 02 / 2010 à 18:07 Adresse IP: 93.0.145.83
j'ai visité l'hotel la derniere semaine,mais dsl,j'aime pas pas ce que c passé l'autre jour,les gendarmes avec les ouvriers,c ca la maroc ou quoi?pas de droit d'homme,
Commentaire N�19 Post� par : ãÊÖÇãäÉ ãÚ ÇáÚãÇá(äÈíáÉ ãä ãÏíäÉ ÃÑÝæÏ) Le 19 / 02 / 2010 à 18:24 Adresse IP: 81.192.107.140
ßáÔí æÇÖÍ æÈÇíä ,,, 12 ÇáÇÓÑÉ íÞØÚ ÚíÔåÇ áßí ÊÊÎÈØ ÇÏÇÑÉ ÔÇáæßÇ Ýí (Úãì íÇãåÇ) Ïæä ÊÞííÏ ÍÞæÞí ãä ØÑÝ ÇáßäÝÏÑÇáíÉ ÇáäÞÇÈíÉ ááÔÛá // ÃáÇ ÎÓÆÊ ÈíÇäÇÊ ÇáßÇÐÈíä
Commentaire N�20 Post� par : ali Le 19 / 02 / 2010 à 22:11 Adresse IP: 41.140.252.218
qu'es ce que vous attendez d'un fouguide qui est devenu gestionnaire de l'hotèl?
Commentaire N�21 Post� par : hahowa ali kayane Le 19 / 02 / 2010 à 22:18 Adresse IP: 41.140.252.215
lfoda dayraha xaluca xaluca lidayra bhal lghaba makayn kanon makayn hokok kon kano lhokok maykon had sba3 kamal hakiktkom bant wmatabkawch tkolo 3afak ntoma lim3aychin arfoud bhal ila ntoma sidi rabi ila makontoch nmoto bjou3 chahal man osra m3aychin ? wchhal man osra kayna farfoud? chahal kata3to lkhadama bsalama ? ntoma m3aychakom arfoud machi ntoma lim3aychinha 3aychin 3ala 3ark nas makayn lah hak wala kanon lmohim lah ykhoud lhak
Commentaire N�22 Post� par : moha maitre d hotel Le 20 / 02 / 2010 à 02:05 Adresse IP: 41.140.34.109
mab9at mricha al kot Rawnouna nchriw che 1/4
Commentaire N�23 Post� par : ÇáÓÚíÏí íæÓÝ Le 20 / 02 / 2010 à 09:43 Adresse IP: 81.192.32.253
íÚÊÈÑ ÍÞ ÇáÅÖÑÇÈ ÃÍÏ ÇáÍÞæÞ ÇáãÔÑæÚÉ ááÏÝÇÚ Úä ÇáãÕÇáÍ ÇáãÇÏíÉ æÇáãåäíÉ ááÅÌÑÇÁ¡ ÈÇÚÊÈÇÑå ãäÕæÕ Úáíå Ýí ÈÚÖ ÇáãæÇËíÞ ÇáÏæáíÉ ÝÅäå íÚÏ ãä Ãåã ÊÌáíÇÊ ããÇÑÓÉ ÇáÍÞ ÇáäÞÇÈí¡ ÇáÐí íÔßá ÃÍÏ ÇáãÈÇÏÆ ÇáÃÓÇÓíÉ áÍÞæÞ ÇáÃÌÑÇÁ. ßãÇ Ãä ÇáÊäÕíÕ Úáíå Ýí ãäØæÞ ÇáÝÕá 14 ãä ÏÓÇÊíÑ ÇáããáßÉ íÌÚá ãäå ÅÍÏì ÇáÍÞæÞ ÇáÏÓÊæÑíÉ ÇáãÎæáÉ ááÃÝÑÇÏ æÇáÌãÇÚÇÊ¡ æÞÏ ÃäÇØÊ ÝÞÑÊå ÇáËÇäíÉ ÈäÕ ÊäÙíãí ÈíÇä ÇáÔÑæØ æÇáÅÌÑÇÁÇÊ ÇáÊí íãßä ãÚåÇ ããÇÑÓÉ åÐÇ ÇáÍÞ ÇáÏÓÊæÑí¡ æåÐå ÇáÛÇíÉ íÑãí ÇáãÔÑæÚ Åáì ÓÏ åÐÇ ÇáÝÑÇÛ ÇáÊÔÑíÚí æÊÍÞíÞ ÃßÈÑ ÞÏÑ ãä ÇáÊæÇÒä Ýí ÚáÇÞÉ ÇáÔÛá ãä ÎáÇá ÊÍÏíÏ ÔÑæØ æÔßáíÇÊ ããÇÑÓÉ åÐÇ ÇáÍÞ æÍãÇíÊå.

æÊÍÞíÞÇ áåÐÇ ÇáÛÑÖ¡ íÚÑÝ åÐÇ ÇáãÔÑæÚ ãÝåæã ÍÞ ÇáÅÖÑÇÈ æíÖÚ ÇáãÈÇÏÆ ÇáÃÓÇÓíÉ ÇáÊí ÊÖÈØ ããÇÑÓÊå¡ ÈãÇ íÖãä æíÍãí ÍÞ ÇáÅÖÑÇÈ ÈÇáäÓÈÉ ááÃÌíÑ ÇáãÖÑÈ æÍÑíÉ ÇáÚãá ÈÇáäÓÈÉ ááÃÌíÑ ÛíÑ ÇáãÖÑÈ æíÍÇÝÙ Úáì ÓáÇãÉ ÇáãÄÓÓÇÊ æããÊáßÇÊåÇ¡ æ íÖãä ÍÏÇ ÃÏäì ãä ÇáÎÏãÉ Ýí ÇáãÑÇÝÞ æÇáãÄÓÓÇÊ ÇáÚãæãíÉ ÍÝÇÙÇ Úáì ÇáãÕáÍÉ ÇáÚÇãÉ¡ ßãÇ íÍÏÏ ÇáÊÒÇãÇÊ ÇáÃØÑÇÝ æÇáÅÌÑÇÁÇÊ ÇáÒÌÑíÉ Çáããßä ÇÊÎÇÐåÇ Ýí ÍÇáÉ ÇáÅÎáÇá ÈåÐå ÇáÇáÊÒÇãÇÊ.
æåÇÏ ÇáãÞØÚ ßÊÈÊ ÛíÑ ÈÇÔ Ïæß Åáí ÈÇÞí ÚäÏå Ôß Ýí ÇáÍÞ Ýí ÇáÅÖÑÇÈ æÇáÅÚÊÕÇã.
Commentaire N�24 Post� par : arfoudi Le 20 / 02 / 2010 à 12:23 Adresse IP: 196.217.241.47
salamon li ostadi abou 3atiya achkoroka li an bifadli a3malika 9abto la3ssa had l3omal li madayrin walo o batawkihat dyalak khrajti 3lihom hchoma 3lik lah radi yakhd lha9 nta katiri echel 12 ohna nbato bla 3cha
Commentaire N�25 Post� par : Rachid Le 20 / 02 / 2010 à 12:45 Adresse IP: 41.140.16.122
je dis au défenseur de Xaluca : Tu dois être intelligent, tu changes de nom, mais tu changes pas d'IP, c'est de l'idiotie et de la bêtise bestiale.
tu reflètes le niveau de ton patron, ....malheureusement
Commentaire N�26 Post� par : youssef Le 20 / 02 / 2010 à 15:31 Adresse IP: 81.192.110.166
ÇáãæÕæÚ : ØáÈ ÊÏÎá

ÓáÇã ÊÇã ÈæÌæÏ ãæáÇäÇ ÇáÅãÇã
íÊÔÑÝ ÚãÇá æ ÚÇãáÇÊ ÝäÏÞ ÔÇáæßÉ Çä íÞÏãæÇ áßã åÏÇ ÇáãáÝ ÇáÎÇÕ Èåã æÈÃæÖÇÚåã ÇáÊí ÂáÊ Åáì ÇáÖÑÈ æÇáÅÚÊÞÇá áåÏÇ äØáÈ ãäßã ÇáÊÏÎá æÇáæÞæÝ Åáì ÌÇäÈäÇ ãä áÃÌá ÅÓÊÑÏÇÏ ÍÞæÞäÇ ßÇãáÉ .
Commentaire N�27 Post� par : - Le 20 / 02 / 2010 à 16:28 Adresse IP: 81.192.110.166
ÅÍäÇ äÇÓ ãÓÇßä æÚäÏäÇ ÑÈí ÇáßÑíã ãÚäÏ äÇÔ ÇáÝáæÓ ÈÇÔ äÏíÑæ ãÍÇãí ¡ ÈÍÇá xxxx ßÇä ÊÇ íÏ ÝÚ Úáì ÇáÔÛíáÉ æÍíÊ ÔáÝ ÇáÝáæÓ æáÇ ÖÏäÇ ( ÇáÝÞíå Åáí ÊäÊÓäÇæ ÈÑÇßÊæ ÏÎá ÇáÌÇãÚ ÈáÛÊæ ) ãÚ ßá ÅÍÊÑãÇÊí ÇáãÍÇãíä ÇáÃÎÑíä .
æÊÍíÉ äÖÇáíÉ .
Commentaire N�28 Post� par : saidi redwane Le 20 / 02 / 2010 à 16:30 Adresse IP: 81.192.110.166
ÅÍäÇ ßÇãáíä æáÇÏ ÇáÈáÇÏ ÇáÚíÈ æÇáÚÇÑ ÊÎáí ÇáÈÑÇäí íÖÑÈ æáÏ ÇáÈáÇÏ ÍíË ØÇáÈ ÈÇáÍÞ äÊÇÚæÇ
Commentaire N�29 Post� par : saidi redwane Le 20 / 02 / 2010 à 16:30 Adresse IP: 81.192.110.166
ÅÍäÇ ÍáÝäÇ ÈÇÔ äÎÏãæÇ ãÕáÍÉ ÇáÝäÏÞ æÕÇÏæÞ ÍáÝ íØÑÏ Åáí íÎÏã ãÕáÍÉ ÇáÝäÏÞ åÏå åí ÍÞíÞÉ ÔÇáæßÇ
Commentaire N�30 Post� par : saidi redwane Le 20 / 02 / 2010 à 16:31 Adresse IP: 81.192.110.166
ÛÇÏí äÚØíæß Ã ÇáãÏíÑ äÊÇÚ ÇáÝäÏÞ æÇÍÏ ÇáæÕÝÉ æÊäÊãäÇæ ÊØÈÞåÇ ÍíË ÊÈÛí ÊäÚÓ ÊÝßÑ Èáí Çááå íÓÊÌíÈ áÏÚæÉ ÇáãÙáæã æÇááå íãåá æáÇ íåãá .
Commentaire N�31 Post� par : Citoyen Le 20 / 02 / 2010 à 17:33 Adresse IP: 41.140.36.197
ãÄÓÝ ÌÏÇ ãÇ æÞÚ áÚãÇá ÇáÝäÏÞ ÓíãÇ ÊæÇØÄ ÇáÓáØÇÊ ãÚ ÇáÇÏÇÑÉ æÇÓÊÚãÇáåÇ ááÚäÝ ÖÏ ÇáãÖÑÈíä Ïæä ãÈÑÑ íÏßÑ.ßãÇ Çä ÇÍÏ ÇáãÓíÑíä ÔÑÚ ÈäÝÓå Ýí ÖÑÈ ÇáÚãÇá æÎÇÕÉ ÇáãÑÇÉ ÇáÍÇãá ããÇ ÇÏì Çáì ÇÕÇÈÊåÇ æåí ÊÑÞÏ áÍÏ ÇáÇä ÈÇáãÓÊÔÝì ÇáÇÞáíãí ÈÇáÑÔíÏíÉ ÈÓÈÈ äÑÏí æÖÚåÇ ÇáÕÍí.íÙä ÇáÈÚÖ Çä ÊæÝÑå Úáì ÇáãÇá æäÓÌå áÚáÇÞÇÊ ãÔÈæåÉ ãÚ ÈÚÖ ÚÏíãí ÇáÖãíÑ ãä ÇáãÓÄæáíä Óíãßäå ãä ÇáÏæÓ Úáì ßÑÇãÉ ÇáãÛÇÑÈÉ æåæ ãÇ áÇ íÝåãå ÇáÇ ÇáãÑÖì ÇáÏíä áÇ ÈÚáãæä Çä ÇÛáÈíÉ ÇáãÛÇÑÈÉ ãÓÊÚÏæä ááÊÖÍíÉ æÇáÍÑãÇä ãä ßá ÔìÁ
æÇáÓáÇã
Commentaire N�32 Post� par : BOURJOU3 Le 20 / 02 / 2010 à 19:09 Adresse IP: 41.250.13.157
SALAM ALIKOM? KOLO HAD CHI LO3BA F LO3BA. O LI 3ANDO CHI HAJA M3A CHI WAHAD O BSIFTI NA9ABI MAYDIRCH ALGHADAMA TRI9 BACH YOSAL ALCHI HAJA GHAYR MARGHOUB FIHA. ILA 3ANDKOM CHI HSAB M3A DAK ALFOND9 SIRO LMALIH O GHLIW 3LIKOM ALGHADAMA? RAH GHADI TGHORJO 3LIHOM O LO3BA TSALI O KAYAT ALLI JAT FIH O JAHD YAFRA3
Commentaire N�33 Post� par : mohamed Le 21 / 02 / 2010 à 00:31 Adresse IP: 81.192.45.129
allah ihdikom kamlin xaluca lkhir dialha kbir 3la had lblad o shab had lblad makaigrch fihom lkhir o had lblad haka ghadya tabka ma3amrha tzid lkadam
Commentaire N�34 Post� par : hihiho Le 21 / 02 / 2010 à 19:02 Adresse IP: 81.192.19.112
áÇ áÇ ãÒíä ÔÇáæßÉ Îáíåæã ßäÍíßæßã ÃÔáæßÉ
Commentaire N�35 Post� par : youssef Le 22 / 02 / 2010 à 10:20 Adresse IP: 81.192.20.178
ÃäÇ ÑÇäí ÈÊÇÞí ÊäÞæá áåÇÏæß Åáí ãÓÝØíä ãä ØÑÝ ÔÇáæßÉ ÈÇÔ ÊßÊÈæÇ åÇÏ ÇáÔí .ÈÛíÊ äÞæáßã ÍÇÌÉ æÍÏÉ ÇáÚãÇá ÇáãØÑæÏíä æÇáÚãÇá ÇáãäÊãíä Åáì ÇáäÞÇÈÉ åÇÏæß ÅÑÌÇá Úáíßã .åæãÇ ÈÚÏ ÊíØÇáÈæÇ ÈÇáÍÞæÞ äÊÇÚåã ãÇÔí ÈÍÇáßã
Commentaire N�36 Post� par : mowatin Le 22 / 02 / 2010 à 17:39 Adresse IP: 81.192.39.34
tsalat lmasrahiya li 3ando chi chghal yamchi ya9dih
Commentaire N�37 Post� par : vive xaluca Le 22 / 02 / 2010 à 20:44 Adresse IP: 84.77.59.186
viva xaluca t3ich xaluca hadloka ali tardo matygarochi bal lakir ,,dero ray anakaba anakab nawdatkom wagololh tradkom alkhdam wala tjiblikokm hokok dilkom,,,tan3awad ngolha vive xaluca lokan machi xaluca matharkchi lablad ,,chba3to chba3to wali hasdokom galolkom ajiw ndero nakab daba nakaba golha tradlkim alhokok dilkom,,,chwahto broskom matatgarochi balkir ,,,vive xaluca
Commentaire N�38 Post� par : barcelona Le 22 / 02 / 2010 à 20:50 Adresse IP: 84.77.59.186
salma vive xaluca ..wadero ray anakaba chofo anakab fin karjatko ,,der ray ali ybakik la der ray ali ydahkakak antoma daro ray alhosad chofo fin kajokom ?vive xaluca
Commentaire N�39 Post� par : hicham Le 22 / 02 / 2010 à 22:12 Adresse IP: 196.206.100.167
vive xaluca y vive darak lmalaki
Commentaire N�40 Post� par : nakaba Le 23 / 02 / 2010 à 12:37 Adresse IP: 81.192.10.145
nakaba kadafa3 3ala lkanon whad lablad makata3rafch lkanon achno howa kolchi ghadi blaflous walakin lkadiya raha hmadat wmli katahmad makaynaf3o flos wala 3alakat wala solta .wlhak ya3lo wala you3la 3alayh
Commentaire N�41 Post� par : äÞÇÈí,ãíä ãÏíäÉ ÇáÑÈÇØ Le 24 / 02 / 2010 à 22:06 Adresse IP: 88.19.244.239
íÚÊÈÑ ÍÞ ÇáÅÖÑÇÈ ÃÍÏ ÇáÍÞæÞ ÇáãÔÑæÚÉ ááÏÝÇÚ Úä ÇáãÕÇáÍ ÇáãÇÏíÉ æÇáãåäíÉ ááÅÌÑÇÁ¡ ÈÇÚÊÈÇÑå ãäÕæÕ Úáíå Ýí ÈÚÖ ÇáãæÇËíÞ ÇáÏæáíÉ ÝÅäå íÚÏ ãä Ãåã ÊÌáíÇÊ ããÇÑÓÉ ÇáÍÞ ÇáäÞÇÈí¡ ÇáÐí íÔßá ÃÍÏ ÇáãÈÇÏÆ ÇáÃÓÇÓíÉ áÍÞæÞ ÇáÃÌÑÇÁ. ßãÇ Ãä ÇáÊäÕíÕ Úáíå Ýí ãäØæÞ ÇáÝÕá 14 ãä ÏÓÇÊíÑ ÇáããáßÉ íÌÚá ãäå ÅÍÏì ÇáÍÞæÞ ÇáÏÓÊæÑíÉ ÇáãÎæáÉ ááÃÝÑÇÏ æÇáÌãÇÚÇÊ¡ æÞÏ ÃäÇØÊ ÝÞÑÊå ÇáËÇäíÉ ÈäÕ ÊäÙíãí ÈíÇä ÇáÔÑæØ æÇáÅÌÑÇÁÇÊ ÇáÊí íãßä ãÚåÇ ããÇÑÓÉ åÐÇ ÇáÍÞ ÇáÏÓÊæÑí¡ æåÐå ÇáÛÇíÉ íÑãí ÇáãÔÑæÚ Åáì ÓÏ åÐÇ ÇáÝÑÇÛ ÇáÊÔÑíÚí æÊÍÞíÞ ÃßÈÑ ÞÏÑ ãä ÇáÊæÇÒä Ýí ÚáÇÞÉ ÇáÔÛá ãä ÎáÇá ÊÍÏíÏ ÔÑæØ æÔßáíÇÊ ããÇÑÓÉ åÐÇ ÇáÍÞ æÍãÇíÊå.ÇÞæá áÇäÞÇÈíä ãÏíäÉ ÇÑÝæÏ,ÇäÊãÇÃÓÈÇÈ ÇáæÍíÏ áÇåÇÏíå ÇáãÔÇßíá ÃÊãäÇ ÇäÔÇÁ Çááå ,Çä ÃÞæã ÈÌæáÉ ÅáÇ ãÏíäÉ ÃÑÝæÏ,ÅáÇ ÝäÏÞ ÔÇáæßÉ,ßäÍí äÇÓ ÏíÇá ÔÇáæßÉ,äÞÇÈíæä Ïíá ÃÑÝæÏ åæãÇ ÓÈÇÈ ÇáãÔßíá,ÎÑÌÊæÃáÚãÇá.ÈÇÍíÞÏ æÇáÈÛÖ æááÚÏæÇä,ÈíÓíÝÊí äÞÇÈí,ãíä ãÏíäÉ ÇáÑÈÇØ,ãÊíÔÑÝÔ äÞÇÈíä ,ãÏíäÉ ÇÑÝæÏ,,,,,,
Commentaire N�42 Post� par : xaluca Le 25 / 02 / 2010 à 11:47 Adresse IP: 41.140.252.206
nakadi dyal rbat
ila wsalti larfoud douz 3andna chombre mojouda wlmakla ladrab hsab nta lifaham nakaba mazyan machi bhal had nakabiyin dyal arfoud wakfin m3a lkhadma did lpatron aji 3afak fahamhom nakba achno hiya rah ma3arfinch wrah y3awnak wahd nakabi kdim hata howa makanch faham zman daba 3ad fham wa wala kaydafa3 3ala lpatron did lkhadma lmohim marhba bik wmadrab hasba
Commentaire N�43 Post� par : TANEJA Le 25 / 02 / 2010 à 14:13 Adresse IP: 88.19.244.239
ÓáÇã ÇäÇ ÈÛíÉ äÞæá áåÇÏ ÇäÇÓ ãßäÇÔ ßäÚÑÝæ ÇÑÝæÏ áæßÇä ãÇÔí ÔÇáæßÉ ÚãÑäÇ ãäÚÑÝæ åÇÏ áãÏíäÉ ÑÇåì ãÔÑÝ áÈáÇÏ .ÈÇÔåáÑÇåæã ßíÚÑæ ÝåÇÏ ÇäÇÓ ÑÇå ÚíÈ ÚáíßãÑ.ÃÔ ÈÛíÊæ ãä åÇÏ ÇáäÇÓ ßíÚÇæä áÈáÇÏ ÈáãÔÑíÚ ÑÈí íÚÇæäßæ æÊÒíÏ Ýí ÇáäÌÇÍ. ÇäÇ ãä ØäÌì
Commentaire N�44 Post� par : simo Le 26 / 02 / 2010 à 10:01 Adresse IP: 81.192.34.95
ßÃÑÝæÏííä ääÏÏ ÈåÐÇ ÇáÚãá ÇáåãÌí ÇáÔäíÚ ÇáÐí ÊÚÑÖ áå ÚãÇáäÇ æÅäÇ ßÔÚÈ äÚáä Úä ÊÖÇãääÇ Çáßáí ãÚåã ÝÍÞåã Ýí ÇáÇäÎÑÇÖ ÇáäÞÇÈí ãÖãæä ÊÍÊ áæÇÁ ÇáÞÇäæä ,, ÇáÍÞíÞÉ æÇÖÍÉ ÝÇÇÏÑÇÉ ÔÇáæßÇ ÈÑåäÊ Úáì ÊæÑØåÇ Ýí ÇáÖÑÏ ÇáÊÚÓÝí ááÚãÇá ÇÐ ÈÇäÎÑÇØåã ÓíÓÍÈæä ãäåÇ ÞÇäæäíÇ ÌãíÚ ÍÞæÞåã ÇáãÎæáÉ áåã ßãæÇØäíä æßÚãÇá ÔÑÝÇÁ ,, áÐÇ åãÊ Úáì ÇáØÑÏ ÇáÐí ÇÓÊØÇá ÇáãäÎÑØíä ÝÞØ /// æÚÌÈÇ ,, íæÝÑæä ÇáÑÇÍÉ ááÓíÇÍ ÞÕÏ ÇáÑÝÇåíÉ æíáÞæä ÈÇáåÑÇæÇÊ Úáì ÑÄæÓ ÇáÚãÇá áÇ íÑíÏæä Óæì áÞãÉ ÚíÔ ÈßÑÇãÉ
Commentaire N�45 Post� par : moad Le 27 / 02 / 2010 à 11:19 Adresse IP: 81.192.39.252
la fin
Commentaire N�46 Post� par : rida Le 19 / 03 / 2010 à 22:02 Adresse IP: 81.192.31.182
Çå ÇáäÇÓ äÊÇÚ ÃÑÝæÏ ßÇãáíä ÚÑÝæÇ ÇáÍÞíÞÉ äÊÇÚ ÔÇáæßÉ æÇáÊæÇØÄ ßÇíä ãÚ ÇáÓáØÇÊ .æãáí ÛÇÏí íÊÝÊÍ ÇáÊÍÞíÞ ÏÇß ÇáÓÇÚÉ ÚÇÏ ÛÇÏí äÚÑÝæÇ æÇÔ ßÇíä Ôí ÊæÇØÄ æáÇ
Commentaire N�47 Post� par : lolita Le 02 / 06 / 2010 à 15:09 Adresse IP: 81.192.211.7
arfod c'est ma ville je veut voir les dètails s'il vous plait
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=