zizvalley errachidia
ãÑÖì äÝÓíæä æãÔÑÏæä íÛÒæä ÔæÇÑÚ ÇáÑÔíÏíÉ
Publi� Le 17 / 12 / 2009 à 23:00 | Dans Société | 5432 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article

ãÑÖì äÝÓíæä æãÔÑÏæä íÛÒæä ÔæÇÑÚ ÇáÑÔíÏíÉ
ÌÑì ÊÓÑíÍåã ãä ÞÓã ÇáÃãÑÇÖ ÇáÚÞáíÉ æÇáäÝÓíÉ ÈÇáãÏíäÉ

ÇÌÊÇÍÊ ÔæÇÑÚ ãÏíäÉ ÇáÑÔíÏíÉ æÃÒÞÊåÇ¡ ÃÎíÑÇ¡ ÃÝæÇÌ ãä ÇáãÑÖì ÇáäÝÓííä æÇáÚÞáííä æÇáãÔÑÏíä¡ ÇáÐíä ßÇäæÇ Ýí æÖÚíÉ ãÒÑíÉ¡ æÐáß¡ ÈÚÏãÇ Êã ÊÓÑíÍåã ãä ÞÓã ÇáÃãÑÇÖ ÇáÚÞáíÉ æÇáäÝÓíÉ ÈÇáãÏíäÉ äÝÓåÇ¡ ÍíË ßÇäæÇ ãÍÊÌÒíä¡ ãäÐ ãÇ ÞÈá ÇáÒíÇÑÉ ÇáãáßíÉ ÇáÃÎíÑÉ ááÅÞáíã.

æãÚáæã Ãä ÞÓã ÇáÃãÑÇÖ ÇáÚÞáíÉ æÇáäÝÓíÉ¡ ÇáãÊæÇÌÏ ÈãÓÊÔÝì ÇáÇÎÊÕÇÕÇÊ (ÍãÇä ÇáÝØæÇßí)¡ ÈÚÇÕãÉ ÇáÅÞáíã¡ íÚÊÈÑ ÅÍÏì ÇáäÞØ ÇáÓæÏÇÁ ÇáÊí ÊáØÎ æÌå ÞØÇÚ ÇáÕÍÉ ÈåÐÇ ÇáÅÞáíã ÇáãåãÔ ÇáÈÆíÓ. æÇáÓÈÈ åæ Ãäå ÞÓã íÚÇäí ãä ÇÎÊáÇáÇÊ ÎØíÑÉ ÊäÚßÓ ÓáÈÇ Úáì ÃÍæÇá ÇáãÑÖì æÐæíåã. ãÇ ÌÚá ÈÚÖ ÇáÝÚÇáíÇÊ ÊÞÇÑäå ÈãÚÊÞá¡ æÊÔÈåå ÈãØÑÍ áäÝÇíÇÊ ÇáãÌÊãÚ.

æÃåã ÇáÇÎÊáÇáÇÊ ÇáÊí ÊÚãÞ ÇáÃÒãÉ¡ æÊÌÚá ÙÑæÝ ÇáÚãá ÕÚÈÉ¡ ÊÊãËá¡ ßãÇ ÍÏÏåÇ ÈÚÖ ÇáÚÇÑÝíä¡ Ýí ÚÏã ãáÇÁãÉ ÇáÝÖÇÁ¡ æÇáÇßÊÙÇÙ¡ æÇäÚÏÇã ÇáÃØÈÇÁ¡ æÞáÉ ÇáãæÇÑÏ ÇáÈÔÑíÉ¡ æÚÏã ÊæÝÑ ÞÓã ááÍÇáÇÊ ÇáãÓÊÚÌáÉ¡ æäÞÕ ÇáÊÌåíÒÇÊ¡ æÚÏã ÊÍÝíÒ ÇáÚÇãáíä Ãæ ÇÓÊÝÇÏÊåã ãä ÏæÑÇÊ ÊßæíäíÉ...

ÝÈÎÕæÕ ÇáÃØÈÇÁ¡ ãËáÇ¡ áÇ íÊæÝÑ åÐÇ ÇáÞÓã¡ ÑÇåäÇ¡ Úáì Ãí ØÈíÈ ÇÎÊÕÇÕí Ýí åÐÇ ÇáäæÚ ãä ÇáÃãÑÇÖ¡ åÐÇ Ýí æÞÊ¡ ßÇä íÊæÝÑ¡ æØíáÉ ÓäæÇÊ ÚÏíÏÉ¡ Úáì ØÈíÈíä ÇÎÊÕÇÕííä. æÇáÃÎØÑ åæ Ãäå¡ æÞÈá ÈÖÚÉ ÃÓÇÈíÚ¡ Êã ÊÚííä ÎÑíÌÉ ÇÎÊÕÇÕíÉ ÈåÐÇ ÇáÞÓã¡ ÛíÑ ÃäåÇ¡ æÈÞÏÑÉ "ÞÇÏÑ"¡ ãÇ ßÇÏÊ ÊÔÑÚ Ýí ÚãáåÇ¡ ÍÊì ÇÓÊÝÇÏÊ ãä ÇäÊÞÇá¡ æÈÞí åÐÇ ÇáÞÓã ÈÏæä ØÈíÈ ÇÎÊÕÇÕí¡ ÚáãÇ Ãä ãÚÏá ÇáãÑÖì ÇáäÝÓÇäííä ÊÖÇÚÝ ÈÔßá ßÈíÑ ÎáÇá ÇáÓäæÇÊ ÇáãÇÖíÉ. ãÇ ÌÚá ÇáÃæÖÇÚ ÊÊÏåæÑ æÊÒÏÇÏ ÓæÁÇ¡ ÓíãÇ ÈÚÏ Ãä ÇäÊßÓÊ ÃÍæÇá ÇáÚÏíÏ ãä ÇáãÑÖì¡ ãÇ ÝÑÖ Úáì ãÏíÑ ÇáãÓÊÔÝì¡ æåæ ØÈíÈ ÚÇã¡ Ãä íÞæã ãÞÇã ÇáÇÎÊÕÇÕí¡ åÐÇ ãÚ ÇáÚáã Ãäå ÛÇÑÞ ÃÕáÇ Ýí ãåÇã ÅÏÇÑíÉ æÊÓííÑíÉ ÚÏíÏÉ...

æááÅÔÇÑÉ¡ ÝåÐÇ ÇáÞÓã íÊßæä ãä ÌäÇÍíä ÇËäíä¡ ÃÍÏåãÇ ááÑÌÇá æÇáËÇäí ááäÓÇÁ. ÇáÌäÇÍ ÇáÃæá íÊßæä ãä ÃÑÈÚÉ ÚäÇÈÑ ÌãÇÚíÉ¡ ÃãÇ ÇáËÇäí ÝáÇ íÖã Óæì ÚäÈÑ ÌãÇÚí æÇÍÏ¡ æåÐå ÇáÚäÇÈÑ áÇ ÊÊæÝÑ Úáì ãæÇÕÝÇÊ ÅäÓÇäíÉ ÊÑÇÚí ÃæÖÇÚ ÇáãÑÖì ÇáäÝÓííä¡ ßãÇ ÃäåÇ Ýí æÖÚíÉ ãÊÏåæÑÉ ÌÏÇ¡ ÅÐ Ãä ÌÏÑÇäåÇ ãÊÓÎÉ¡ ãÊÂßáÉ¡ æØáÇÄåÇ ÈÇåÊ¡ æØÇÞÊåÇ ÇáÇÓÊíÚÇÈíÉ ãÌÊãÚÉ áÇ ÊÊÌÇæÒ 35 äÒíáÇ¡ (25 ÑÌáÇ æ10 äÓÇÁ). æåæ ãÇ íßÔÝ Úä ÚÌÒ ÝÇÖÍ Úä ÇÓÊíÚÇÈ ÇáÃÚÏÇÏ ÇáãÊÒÇíÏÉ ãä ÇáãÑÖì ÈÇáÅÞáíã¡ æÇáÐíä íÞÏÑæä ÈÇáÂáÇÝ¡ ÍÓÈ ãÕÇÏÑ ÚáíãÉ. áÐáß¡ ÝÛÇáÈÇ ãÇ íÊã ÊÌÇæÒ åÐÇ ÇáÑÞã¡ ßãÇ ßÇä ÇáÔÃä ÎáÇá ÇáÒíÇÑÉ ÇáãáßíÉ ÇáÃÎíÑÉ¡ ÅÐ ÍÔÑÊ ÇáÓáØÇÊ¡ ÃÒíÏ ãä ãÇÆÉ ãÔÑÏ æãÑíÖ ÈåÐÇ ÇáÞÓã¡ ÑíËãÇ ÊäÊåí ÇáÒíÇÑÉ ÇáãáßíÉ¡ áÊÓÑÍåã ÈÚÏåÇ¡ ÝíæÇÕáæÇ ÇáãÚÇäÇÉ æÇáÊÔÑÏ æÇáÊíå¡ ÎáÇá ÝÕá ÇáÔÊÇÁ ÇáÞÇÏã¡ Ýí ÇáÔæÇÑÚ æÇáÃÒÞÉ Ïæä Ãä ÊÊÇÍ áåã ÝÑÕÉ ÇáÇÓÊÝÇÏÉ ãä Ãí ÚáÇÌ.

æááÅÔÇÑÉ¡ ÝÅä ÌäÇÍ ÇáäÓÇÁ áÇ íÊæÝÑ Úáì ãÚÒá¡ ãÇ íÎáÞ ãÔÇßá ÚÏíÏÉ Ííä ÇÓÊÞÈÇá ãÑíÖÉ ãÖØÑÈÉ¡ æíÄÏí Åáì ãÔÇßá ÈíäåÇ æÈíä ÈÇÞí ÇáãÑíÖÇÊ¡ ÓíãÇ Ííä íÚÊÏí ÈÚÖåä Úáì ÈÚÖ. åÐÇ ãÚ ÇáÚáã Ãä ÃÒíÏ ãä 90 Ýí ÇáãÇÆÉ ãä ÇáãÑÖì íÚÇäæä ãä ÇäÝÕÇã ÇáÔÎÕíÉ¡ ãÇ íÚäí Ãäåã íÔßáæä ÎØÑÇ Úáì ÃäÝÓåã æÚáì ÛíÑåã... ßãÇ Ãä ÇáÌäÇÍ äÝÓå áÇ íÊæÝÑ Úáì ÇáãÇÁ ÇáÓÇÎä... ããÇ íÍÑã ÇáãÑíÖÇÊ ãä ÍÞåä Ýí ÇáäÙÇÝÉ æÇáÇÓÊÍãÇãḷḷḷ

æÍÓÈ ÈÚÖ ÇáÚÇÆáÇÊ¡ ÝÅä ÃæÖÇÚ ãÑÖÇåÇ ÊÏåæÑÊ¡ ÎáÇá ÇáÔåæÑ ÇáÃÎíÑÉ¡ æÇäÖÇÝ Åáì ÃãÑÇÖåã ÇáÃÕáíÉ ÃãÑÇÖ ÇáÌáÏ æÇáÞãá æÓæÇåÇ¡ æÇáÓÈÈ åæ Ãäåã ßáãÇ ÏÎáæÇ ÇáãÓÊÔÝì¡ íäÒáæä ÈÇáÚäÇÈÑ äÝÓåÇ ÝíÎÊáØæä ãÚ ÇáãÔÑÏíä æÇáãÊÎáì Úäåã¡ ããä ÊÌÏ ÇáÅÏÇÑÉ ÕÚæÈÇÊ ÍÞíÞíÉ Ýí ÅíæÇÆåã æÊæÝíÑ ÇáßÓÇÁ ææÓÇÆá ÇáäÙÇÝÉ áåã¡ æåí ÕÚæÈÇÊ áÇ íÊã ÇáÊÎÝíÝ ãäåÇ ÅáÇ ÈÇáÊÓæá æØÑÞ ÃÈæÇÈ ÇáãÍÓäíäḷḷḷ

æÃßÏÊ ãÕÇÏÑ ãØáÚÉ Ãä ãÇ íÓãì ÊÌåíÒÇÊ ÊæÌÏ Ýí æÖÚíÉ ãÊáÇÔíÉ ÑËÉ ãÒÑíÉ¡ ÓíãÇ Ãä ÇáÃÓÑÉ ãåÊÑÆÉ ãßÓÑÉ¡ æÇáÃÝÑÔÉ ÈÇáíÉ ãÊÑåáÉ¡ ÃãÇ ÇáÃÛØíÉ ÝãÊÞÇÏãÉ¡ ãÊÓÎÉ¡ ÛíÑ ßÇÝíÉ áÑÏ ÈÑÏ ÇáÔÊÇÁ ÇáÞÇÑÕ ÈåÐÇ ÇáÅÞáíã. æåÐÇ ÇáÎÕÇÕ Ýí ÇáÃØÑ æÇáÊÌåíÒÇÊ åæ ãÇ íÌÚá ÇáäÒáÇÁ ÛÇáÈÇ ãÇ íÝÊÑÔæä ÇáÃÑÖ¡ æíÞÖæä ÍÇÌÊåã ÍíËãÇ ÇÊÝÞ¡ åÐÇ ãÚ ÇáÚáã Ãä åÐÇ ÇáÞÓã íÝÊÞÑ Åáì ÇáäÙÇÝÉ¡ áÃä ÚãÇá ÇáÔÑßÉ ÇáãÊÚÇÞÏ ãÚåÇ¡ æÚÏÏåã áÇ íÊÌÇæÒ ËáÇËÉ (ÇËäÇä áÌäÇÍ ÇáÑÌÇá¡ ææÇÍÏÉ áÌäÇÍ ÇáäÓÇÁ) íäÕÑÝæä ÍæÇáí ÇáÑÇÈÚÉ ÈÚÏ ÒæÇá ßá íæã¡ æáÇ íÚæÏæä ÅáÇ ÕÈíÍÉ Çáíæã ÇáãæÇáí¿

æÚáÇæÉ ÚãÇ ÓáÝ¡ ÃÝÇÏÊ ÈÚÖ ÇáãÕÇÏÑ Ãä åäÇß ãÔÇßá ÃÎÑì ÊÍÏ ãä ãÑÏæÏíÉ åÐÇ ÇáÞÓã¡ ãäåÇ Ãäå áÇ íæÝÑ ááãÑÖì ÅáÇ ÇáÃÏæíÉ ÒåíÏÉ ÇáÓÚÑ¡ æåí ÃÏæíÉ¡ ÍÓÈåÇ¡ ÞáíáÉ ÇáÝÚÇáíÉ¡ íÖÇÝ Åáì Ðáß Ãäå áÇ íÓÊØíÚ ÊÓÑíÍ ÇáÚÏíÏ ãä ÇáãÑÖì ããä ÊãÇËáæÇ ááÔÝÇÁ¡ ÓíãÇ ÇáäÓÇÁ ÇááæÇÊí áÇ Ãåá áåä¡ Ãæ ÇááæÇÊí ÊÑÝÖ ÃÓÑåä ÇÓÊÞÈÇáåä. æãÇ íÖÇÚÝ ãä ÍÏÉ åÐÇ ÇáãÔßá åæ Ãä ÇáãÏíäÉ áÇ ÊÊæÝÑ Úáì ÎíÑíÉ Ãæ ÏÇÑ ááÚÌÒÉ¡ ÊÓÊÞÈá ãä ÊÍÓäÊ ÃÍæÇáåã¡ æÇÓÊÞÑÊ ÃæÖÇÚåã... áÐáß¡ ÊÓÇÁáÊ ÈÚÖ ÇáÝÚÇáíÇÊ ÚãÇ ÅÐÇ ßÇä ÇáÞÇÆãæä Úáì ãÇ íÓãì "ÇáÊäãíÉ ÇáÈÔÑíÉ" ÈÇáÅÞáíã Úáì Úáã ÈæÇÞÚ åÄáÇÁ ÇáãÑÖì¿ ãÊÓÇÆáíä¡ Ýí ÇáæÞÊ ÐÇÊå¡ Úä ÇáÓÈÈ ÇáÐí íÍæá Ïæä åÄáÇÁ æÇáÊÝßíÑ Ýí ÈäÇÁ ãÑßÒ áÅíæÇÁ åÄáÇÁ ÇáãÑÖì¡ ããä áÇ ãÃæì áåã¡ ÈÚÏ ÎÑæÌåã ãä åÐÇ ÇáãÓÊÔÝì¿

áÐáß¡ áÇ ÚÌÈ Ãä íÚÊÈÑ ÃÍÏ ÇáÍÞæÞííä Ãä "ÇáÎÏãÉ ÇáØÈíÉ ÈåÐÇ ÇáÞÓã áÇ ÊÑÞì Åáì ÇáãßÇäÉ ÇáãØáæÈÉ"¡ æÃä "ÇáÅåãÇá ÓíÏ ÇáãíÏÇä"¡ æÃä åÐÇ ãÇ íÌÚá ßËíÑíä áÇ íáÌÄæä Åáì åÐÇ ÇáÞÓã ÅáÇ Ýí ãÑÇÍá ãÊÃÎÑÉ"¡ Ýí Ííä¡ íÈÞì ÂÎÑæä ÊÇÆåíä Ýí ÇáÔæÇÑÚ æÇáÃÒÞÉ¡ Ýí ÙÇåÑÉ ÃÕÈÍÊ ãÕÏÑ ÞáÞ ááãæÇØäíä ÇáÐíä áã íÚæÏæÇ íÔÚÑæä ÈÇáÃãä æÇáØãÃäíäÉ¡ ÓíãÇ Ãä ÃÚÏÇÏ åÄáÇÁ ÊÒÇíÏÊ Ýí ÇáÓäæÇÊ ÇáÃÎíÑÉ.Úáí ÈäÓÇÚæÏ (Úä ÌÑíÏÉ ÇáÕÈÇÍ¡ ÈÊÇÑíÎ 15 ÏÌäÈÑ 2009)

Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : ouardi transport touristique fes Le 18 / 12 / 2009 à 11:15 Adresse IP: 41.140.36.1
salam 3alikom la7awla wala 9owata 2ila bilah had dahirra kayna par tous machi ghire f arfoud wala errachidia rah katkoun ghadi ghire f lakhla ou katchouf had l7alate mssakn lah yjib li ykoun m3ahoum
Commentaire N�2 Post� par : ouardi transport touristique fes Le 18 / 12 / 2009 à 11:16 Adresse IP: 41.140.36.1
sara7a hadi dahirra mo2lima natmana tkoun chi 7amla ta7ssissiya bach manssawch had nasse rahoum mgharba 7ata homa
Commentaire N�3 Post� par : hamid Le 18 / 12 / 2009 à 13:17 Adresse IP: 196.217.21.141
áãÇÐÇ áÇ ÊÊÍÑß åíÆÇÊ ÇáãÌÊãÚ ÇáãÏäí ááãØÇáÈÉ ÈÊæÝíÑ ÇáÝÖÇÁ ÇááÇÒã æÇáÎÏãÇÊ ÇáÕÍíÉ æÇáÃØÑ ÇáØÈíÉ ÇáÖÑæÑíÉ áÚáÇÌ ãÑÖì åÐÇ ÇáÅÞáíã ßãÇ íÊÍÑß ãäÇÖáæ ÃÞÇáíã ÃÎÑì ãÌÇæÑÉ ááãØÇáÈÉ ÈÇáÍÞæÞ¿
Commentaire N�4 Post� par : rajae Le 19 / 12 / 2009 à 12:18 Adresse IP: 196.12.236.39
ya le chomage c'est vrai,ya des licenciés au différantes branches donc l'équation est claire,donnez opportunités de travail a ces derniers pr qu'ils puissent donner aide a ces cas psycho
Commentaire N�5 Post� par : said Le 20 / 12 / 2009 à 22:32 Adresse IP: 81.192.117.24
salam lah ykon fi 3wan had nasse 3andna bach ndiro achya tafiha portant ma9adinch nabniw ta wahad ljanah l marda nafsanyin lailah ila lah mohamed rasol mlah
Commentaire N�6 Post� par : chafik Le 21 / 12 / 2009 à 18:02 Adresse IP: 81.192.85.137
æ ÃÎíÑÇ æ ÈÚÏ Óäíä ãä ÇáãÚÇäÇÊ æ ÇáæíáÇÊ íäÔÑ ãÞÇá Úä ÇáÍÇáÉ ÇáÈÆíÓÉ æ ÇáæÖÚíÉ ÇáÎØíÑÉ ÇáÊí áÇ ÊÏÚæ ÝÍÓÈ ááÔÝÞÉ æ ÇáÑÍãÉ Èá áÊÏÎá ãä íåãåã ÇáÃãÑ ÞÈá ÝæÇÊ ÇáÂæÇä æ ÞÈá Ãä íÕÈÍ¡ áÇ ÞÏÑ Çááå¡ ÇáÃØÑ ÇáãÊÈÞíÉ ÇáÛíÑ ÇáãÍÙæÙÉ ãÑÖì äÝÓííä ÃäÝÓåã¿.ÇáÃãÑ ÎØíÑ ÌÏÇ íÓÊÏÚí ÊÏÎáÇÊ ÚÇÌáÉ áÊÕÍíÍ ÇáæÖÚ...Ýí ãáß ÇáÈáÏíÉ ÏÇÑááÚÌÒÉ ÇáßÇÆäÉ ÈÍí áÇÈíØÇ ãÇ åæ ãÍáåÇ ãä ÇáÇÚÑÇÈ¿
Commentaire N�7 Post� par : saraha Le 21 / 12 / 2009 à 22:07 Adresse IP: 41.249.31.99
salam. hado nas 3andehom marad 3a9eli lah ichafihom.walakin kaynin nas ma3ndhomech marad 3a9eli ou taye7atohom m3a had nas fine tatekon chi ziyara malakiya aw chi haja .hada 5atar 3ela le7ayat dialhom. ou lemo3esif makayanech tabib . so3al howa 3elach had nas li machi merad ichfo lihom chi belasa ikono fiha.wach mabe9awech nas lemo7sinin fehad lebelad.iwa lah homa hada ila monkar.ana tanetalab men lemanebar nas kamelin ijam3o lihom tabaro3at rahom matayakeloch mezian ou 7eta leferach na9as 3andehom. ou hada tayedal 3adam ri3aya men lems3oline.ana tanetalab men jam3aiyat 7o9o9 l3ainsan bizayarat lahad sbitar bach ichofo achenou tayedour tema ou tanetalab men choreta bach maybe9awech ijibo nas li tayena3eso fechawarai3 lehadak sbitar rah 5atar 3lihom
Commentaire N�8 Post� par : saraha Le 21 / 12 / 2009 à 22:08 Adresse IP: 41.249.31.99
neteman teqoun chi adan saraiya.ou salam
Commentaire N�9 Post� par : . Le 23 / 12 / 2009 à 11:15 Adresse IP: 196.217.36.66
åÐå ÍÇáÉ ÇáãÛÑÈ ãåãÇ ÊÞÏãäÇ ÓÊÈÞì ÇáÚíæÈ ÊáÇÍÞäÇ...
ÍÞÇ åÐå ÓáÈíÇÊ áä äÓÊØíÚ ÇáÊÛáÈ ÚáíåÇ ãåãÇ ÝÚáäÇ
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=