zizvalley errachidia
ÈíÇä ÍÞíÞÉ ãä ÅÏÇÑÉ ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÈÃÑÝæÏ
Publi� Le 11 / 12 / 2009 à 23:00 | Dans Société | 7768 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article
ÇáãæÖæÚ : ÈíÜÇä ÍÞíÞÜÜÜÉ ÊÈÚÇ áãÇ äÔÑ ÈÇáÌÑíÏÉ ÇáÃæáì ÚÏÏ 451 ÈÊÇÑíÎ ÇáËáÇËÇÁ 03 äæäÈÑ 2009 ÇáãæÇÝÞ áÜ 15 Ðæ ÇáÞÚÏÉ 1430 åÜ Ýí ÇáÕÝÍÉ ÑÞã 05 ÇáÎÇÕÉ ÈÇáÌåÇÊ ÇáÃÑÈÚ ÊÍÊ ÚäæÇä "ÚãÇá ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÈÃÑÝæÏ íÚíÔæä æÖÚÇ ãÃÓÇæíÇ" æ Ðáß Úä ãÕÏÑ äÞÇÈí ÍÓÈ ãÇ æÑÏ ÈÇáãÞÇá ÇáãäÔæÑ. ÝÅä ÅÏÇÑÉ ÇáÝäÏÞ æ ÇáãÌáÓ ÇáÅÏÇÑí ááÔÑßÉ ÅÐ íÓÊäßÑ ßá ãÇ æÑÏ Ýí ÇáãÞÇá æ íäÝíå äÝíÇ ÞÇØÚÇ ÝÅäå íæÖÍ áÓíÇÏÊßã ãÇ íáí: Åä ÇáãÚáæãÇÊ æ ÇáÅÏÚÇÁÇÊ ÇáÊí æÑÏÊ Úáì áÓÇä ÇáãÕÏÑ ÇáäÞÇÈí áÇ ÃÓÇÓ áå ãä ÇáÕÍÉ æ Ãä æÇÞÚ ÇáÃãÑ ÚßÓ Ðáß ÊãÇãÇ Ðáß Ãä ÇáãÄÓÓÉ Ýí æÖÚíÉ ÞÇäæäíÉ Ýí ãæÇÌåÉ ÌãíÚ ÇáÚãÇá æ ÇáÃßËÑ ãä Ðáß ÝÅä ÚáÇÞÊåÇ ÈÇáÚãÇá ÊÌÇæÒÊ ÍÊí ÇáÞÇäæäí Ýí ÇáÇÊÌÇå ÇáÇíÌÇÈí æ ÇáÅäÓÇäí ßãÇ Ãä ÇáãÄÓÓÉ ÅÏÇÑÉ æ ãÌáÓÇ ÅÏÇÑíÇ æ ÑÆÇÓÉ ÊÄãä ÅíãÇäÇ áÇ ãËíá áå ÈÇáÍÞ ÇáäÞÇÈí áÍÞ ÏÓÊæÑí ÛíÑ ÎÇÖÚ ááäÞÇÔ æ áÇ ááãÓÇæãÉ ÈØÈíÚÉ ÇáÍÇá Ýí ÍÏæÏ ÇáÞÇäæä æ ÌÏáíÉ ÇáÍÞ æ ÇáæÇÌÈ æ Ãä ÇáãÄÓÓÉ Ñåä ÅÔÇÑÉ ßá ãä áå Ôß Ýí ÇáÊÃßÏ ãä ÍÞíÞÉ ÇáÃãÑ. æ ÃãÇ ãÇ æÑÏ Úáì áÓÇä ÇáãÕÏÑ ÇáäÞÇÈí ÝÅäå ßÇä äÊíÌÉ áÑÏ ÝÚá ÛíÑ ãÍÓæÈ áäæÚ ãä ÇáÇÕØÏÇã ÇáäÇÊÌ Úä ÓæÁ ÇáÊÝÇåã Èíä ÃÍÏ ÇáãÓÄæáíä ÈÝäÏÞ ÇáãÄÓÓÉ æ ÇáãÓÄæá ÇáäÞÇÈí Ýí ÅØÇÑ ÍæÇÑ æ ÕÝ ÈÇáÍÈí æ ÇáÐí ÈÏì Ýíå ÇáÅØÇÑ ÇáäÞÇÈí ãÊÚÓÝÇ Ýí ÇÓÊÚãÇá ÍÞå Ýí ÊÃÓíÓ ãßÊÈ äÞÇÈí ÈÇáãÄÓÓÉ Ýí ÇáÓíÑ Ïæä ÅÎÈÇÑ ÇáãÄÓÓÉ æ åæ ÇáÃãÑ ÇáÐí ÇÚÊÈÑ ÈÇáäÓÈÉ ááãÓíÑíä ÊÏÎáÇ Ýí ÇáÔÄæä ÇáÏÇÎáíÉ ááãÄÓÓÉ. æ ÍíË Åä ãÇ íÄßÏ ßá åÐÇ ÇáßáÇã ÝÅä ÅÏÇÑÉ ÇáãÄÓÓÉ æ ãÌáÓåÇ ÇáÅÏÇÑí æ ÈãÌÑÏ ÊæÕáåÇ ÈÇáãáÝ ÇáÞÇäæäí ááãßÊÈ ÇáäÞÇÈí ÇáÐí Úãá ÈÚÖ ÇáãÓÊÎÏãíä æ ÇáÚãÇá Úáì ÊÃÓíÓå ÈÊÇÑíÎ 10/10/2009 æ ÅíãÇäÇ ãäåÇ ÈÏÓÊæÑíÉ ÇáÍÞ ÇáäÞÇÈí æ ÃåãíÉ ÇáÊäÙíã ÏÇÎá ÇáãÄÓÓÉ¡ æÌåÊ ÏÚæì ááÍæÇÑ ãÚ ÇáãßÊÈ ÇáäÞÇÈí ááãÄÓÓÉ æ ßÐáß ÃÚÖÇÁ ÇáãßÊÈ ÇáãÍáí ÈÇáÑÔíÏíÉ æ ÃÚÖÇÁ ÇáãÌáÓ ÇáÅÏÇÑí æ ÇáÓíÏ ÇáãÏíÑ æããËáÇ Úä ÇáÓáØÉ ÇáãÍáíÉ æ ÇáÐí ÚáÞ Úäå ÇáÓíÏ ãäÏæÈ ÇáÔÛá ÈÚÏ Ðáß ÈÊÇÑíÎ 31/10/2009 æ ÇáÐí ßÇä Úáì ÇáÓÇÚÉ ÇáÑÇÈÚÉ ÈÞÇÚÉ ÇáãÄÊãÑÇÊ ÈÇáÝäÏÞ æ ÇáÐí ßÇä ãäÇÓÈÉ áÊåäÆÉ ÇáãÌáÓ ÇáÅÏÇÑí ááÚãÇá ÈÊÃÓíÓ ÇáÅØÇÑ ÇáäÞÇÈí æ ÝÊÍ ÍæÇÑ Íæá ÈÚÖ ÇáÃãæÑ ÇáÊí ßÇäÊ ÚÇáÞÉ Ýí ÃÐåÇä ÇáãÓÄæáíä ÇáäÞÇÈíä æ Êã ÑÝÚ ÇááÈÓ æ ÊæÖíÍ ßá ÇáÃãæÑ ÚáãÇ ÈÃä ÇáãßÊÈ ÇáäÞÇÈí ÇáÌÏíÏ áÇ íÊæÝÑ áÍÏ ÇáÓÇÚÉ Úáì Ãí ãáÝ ãØáÈí ãÍÏÏ¡ ßãÇ Êã ÎáÇáå ÇáÊÝåã ÈÅíãÇä ÇáãÄÓÓÉ ÈÃåãíÉ ÊÃÓíÓ ãßÊÈ äÞÇÈí ßÅØÇÑ ááÊÃØíÑ Ýí ÃÝÞ ÊÃÓíÓ ËÞÇÝÉ ÇáÍÞ æ ÇáæÇÌÈ ÊØÈíÞåÇ ÇáËÇÈÊ áãÏæäÉ ÇáÔÛá æ ÇáÞæÇäíä ÇáÌÇÑí ÈåÇ ÇáÚãá ÇáãÑÊÈØÉ ÈÍÞæÞ ÇáÚãÇá æ ÇáãÓÊÎÏãíä. æáÅÞÇãÉ ÇáÍÌÉ Úáì ßá Ðáß ÝÅääÇ äæÇÝí ÅÎæÊßã ÈÕæÑÉ ãä ãÓæÏÉ ãÍÖÑ ÇáÇÌÊãÇÚ æ ÇáãæÞÚÉ æ ÇáãÄÔÑ ÚáíåÇ ãä ØÑÝ ßá ÇáÃØÑÇÝ ÇáãÊÍÇæÑÉ æ ááÃãÇäÉ ÇáÅÚáÇãíÉ æ ÍãÇíÉ áÍÞ ãÄÓÓÊäÇ Ýí ÇáÑÏ æ åæ ÃãÑ ãßÝæá ãä ÎáÇá ÞÇäæä ÇáÕÍÇÝÉ æ ÇáÇÊÝÇÞíÇÊ ÇáÏæáíÉ ÇáÎÇÕÉ ÈÇáãÌÇá ÇáÅÚáÇãí æ ÍãÇíÉ ÃíÖÇ áÓãÚÉ ÇáãÄÓÓÉ ÝÅääÇ äØÈ ãä ÅÎæÊßã ÇáÚãá ÚÇÌáÇ Úáì äÔÑ åÐÇ ÇáÈíÇä Ýí äÝÓ ÇáÕÝÍÉ æ ÇáÑßä.

æ ÇáÓÜáÇã

ÑÝÞÊå: * ãÓæÏÉ ãÍÖÑ ÇáÇÌÊãÇÚ.


ãÍÖÑ ÇÌÊãÇÚ ÚÞÏ ÇÌÊãÇÚ ÈÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÇáãÚÇÖíÏ ÈÃÑÝæÏ íæã 31 ÃßÊæÈÑ 2009 Èíä ÅÏÇÑÉ ÝäÏË ÔÇáæßÇ ÇáãÚÇÖíÏ ããËáÉ Ýí : ãÏíÑ ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÇáãÚÇÖíÏ * ÃÚÖÇÁ ãä ÇáãÌáÓ ÇáÅÏÇÑí æ åã Úáì ÇáÊæÇáí: - ÇáÓíÏ ÇáÊÇíß ÇáØíÈ - ÇáÓíÏ ÇÈä ÚãÑ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ * æ äÞÇÈÉ ÇáßæäÝÏÑÇáíÉ ÇáÏíãæÞÑÇØíÉ ááÔÛá ããËáÉ Ýí: - ÇáÇÊÍÇÏ ÇáãÍáí ááßæäÝÏÑÇáíÉ ÇáÏíãæÞÑÇØíÉ ááÔÛá ÇáÑÔíÏí - ÇáãßÊÈ ÇáäÞÇÈí áÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÇáãÚÇÖíÏ ÈÃÑÝæÏ. * æ ÈÍÖæÑ ããËá ÇáÓáØÉ ÇáãÍáíÉ ããËáÉ Ýí : ÇáÓíÏ ÎáíÝÉ ÞÇÆÏ ÞíÇÏÉ ÚÑÈ ÇáÕÈÇÍ ÒíÒ. æ ÞÏ ÌÇÁ åÐÇ ÇáÇÌÊãÇÚ Ýí ÅØÇÑ ÇÓÊÌÇÈÉ ÅÏÇÑÉ ÇáÝäÏÞ áØáÈ ÇáÍæÇÑ ãÚ ÇáããËáíä ÇáäÞÇÈííä ááßæäÝÏÑÇáíÉ ÇáÏíãæÞÑÇØíÉ ááÔÛá ÈÇáãÄÓÓÉ. æ ÈÚÏ äÞÇÔ ÌÏí æ ãÓÄæá áßá ÇáÞÖÇíÇ ÇáãØÑæÍÉ¡ ÝÞÏ Êã ÊÓÌíá ãÇ íáí: - ÇÞÊäÇÚ ÅÏÇÑÉ ÇáãÄÓÓÉ æ ÇáãßÊÈ ÇáäÞÇÈí ÈÃåãíÉ ÇáÍæÇÑ æ ÇáÓíÑ ÈÇáÚáÇÞÉ Èíä ÇáÚãÇá æ ÇáãÄÓÓÉ äÍæ ÇáÇÊÌÇå ÇáÃÝÖá. - ÊåäÆÉ ÅÏÇÑÉ ÇáãÄÓÓÉ áãÈÇÏÑÉ ÊÃÓíÓ ÇáÅØÇÑ ÇáäÞÇÈí ÈÇáãÄÓÓÉ æ ÊÊãäì áå ÇáÊæÝíÞ áå ÇáÊæÝíÞ Ýí ãåÇãå æ ÇáÚãá ãÚÇ ãä ÃÌá ÊÍÓíä ÔÑæØ ÇáÚãá æ ÇáÑÝÚ ãä ÇáãÑÏæÏíÉ. æ ÇáÊÒã ÇáØÑÝíä È:
1- ÇáÊÃÓíÓ áÚáÇÞÇÊ íÓæÏåÇ ÇáÇÍÊÑÇã ÇáãÊÈÇÏá.
2- ÇáÊÒÇã ÇáÅÏÇÑÉ ÈÇÍÊÑÇã ÇáÍÞ ÇáäÞÇÈí ßÍÞ ÏÓÊæÑí æ Êãßíä ÇáÚãÇá ãä ÍÞæÞåã æÝÞ ãÇ ÊäÕ Úáíå ãÏæäÉ ÇáÔÛá æ ÇáÞæÇäíä ÇáÌÇÑí ÈåÇ ÇáÚãá. æ ÊÃßíÏÇ áÐáß Êã ÇáÇÊÝÇÞ Úáì ÊÎÕíÕ ãßÇä ááÓÈæÑÉ ÇáäÞÇÈíÉ.
3 –ÇáÊÒÇã ÇáÚãÇá ÈÇáÓÚí Åáì ÇáÑÝÚ ãä ÇáãÑÏæÏíÉ ÈÇáãÄÓÓÉ æ Ýí ÇáãÞÇÈá ÊáÊÒã ÇáÅÏÇÑÉ ÈÇÍÊÑÇã ÍÞæÞ ÇáÚãÇá æ ÇáÇÓÊÌÇÈÉ áãØÇáÈåã ÈÔßá ÊÏÑíÌí.
4 –ÇáÊÒÇã ÇáØÑÝíä ÈãæÇÕáÉ ÇáÍæÇÑ Ýí Ìæ ãä ÇáãÓÄæáíÉ æ ÇáÌÏíÉ æ ÊÏÇÑÓ ÇáãáÝ ááÚãÇá Ýí ÃÞÑÈ ÇáÂÌÇá.ÇáÊæÞíÚÇÊ:

ÅÏÇÑÉ ÇáãÄÓÓÉ
ããËáí ÇáÇÊÍÇÏ ÇáãÍáí
ããËáí ÇáãßÊÈ ÇáäÞÇÈí ÔÇáæßÇ ÈÇáÑÔíÏíÉ
ÇáãÚÇÖíÏ ÈÃÑÝæÏ

Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : ouvrier Le 12 / 12 / 2009 à 22:28 Adresse IP: 41.249.26.33
pourquoi si c vrai ce que vous dites mr le directeur tout ce retard pour cette declartion ? donc les ouvriers avaient raison . on vous demande comme avis public de negocier avec vos ouvriers et de satisfaire leur droits legales du code de travail
Commentaire N�2 Post� par : tttttttt Le 12 / 12 / 2009 à 22:30 Adresse IP: 41.249.26.33
porqoui vous avez attendu 3 mois pour faire cette declaration donc kain dghal .??????????
Commentaire N�3 Post� par : aaaaaa Le 12 / 12 / 2009 à 22:32 Adresse IP: 41.249.26.33
ach darto m3a l3amila lmatroda ? wach man hak kom tdardoha ???????????
Commentaire N�4 Post� par : aaaaaa Le 12 / 12 / 2009 à 22:34 Adresse IP: 41.249.26.33
la rencontre avec le syndicat est apres le probleme .donc c est vrai il y avait des problemes
Commentaire N�5 Post� par : hassan Le 12 / 12 / 2009 à 22:41 Adresse IP: 41.249.26.33
mr le directeur. soyez logique .vous aussi vous etes employe .et peut etre vous aurez 1 jour le meme sort comme les ouvriers .donc dir lmazyan m3a l3omal talka li y3awnak rah chi nhar tdardak hata nta charika o matalkach li iwkaf m3ak /////
Commentaire N�6 Post� par : mowatin arfoudi Le 13 / 12 / 2009 à 22:08 Adresse IP: 196.217.19.99
1 seule question . est ce que les salaires des femmes a l hotel sont conforme au code du travail mr le directeur ? esty ce que tu declares le nombre exacte du travail a la caisse sociale a toi le directeur de repondre ??????????????????
Commentaire N�7 Post� par : brahara Le 13 / 12 / 2009 à 22:45 Adresse IP: 41.140.251.2
awdi ta3amol dyal l patron makaykhalikch tfakkar ga3f l ho9o9 kathass anna nta mol l hotel makaywahal ghi li ma3Ando walo kif kaygolo makaywahal so9 ghi bouma3ZA
Commentaire N�8 Post� par : ancien a xaluca Le 14 / 12 / 2009 à 20:43 Adresse IP: 81.192.66.121
hadchi kolo kdoub,o tayeb mli daz f reportage dial "Eclairage" gal bli 3ndou 500 3amil,alors kan 3la lmasouline ijiw ichoufo wach had 500 3amil li 3ndou mwafar liha kolchi.khaskom t3rfo bli salaire f xaluca howa 1500dh sans declaration,alors khaskom t3rfo bli la CNCS hta hya mcharka fhad l3amal lijrami,lah yakhoud lha9
Commentaire N�9 Post� par : pourkoi Le 16 / 12 / 2009 à 20:56 Adresse IP: 196.217.241.47
rwah s3ib ngoulou lma39oul alors,rabi ikhallass koul wahd 3la f3alou ,ou kantmann had les patron ib9aw ikhaffou man llah chouia rah din machi ghir sla rah ta3amoul ou l3amal ou lklam touil ou skat ahssan ,,,,,ou lli bgha i3raf ijarrab lkhadma m3a had nnas ou ichouf ;;;;;;.!?
Commentaire N�10 Post� par : AMGHAR Le 16 / 12 / 2009 à 23:14 Adresse IP: 196.12.233.32
BRAVO L 3OMAL D ARFOUD...?NOKTA BNOKTA IHMEL LWAD , KHAS GHI DOUK CHGANI D BOUMALEN DADES IFIKO MEN N3AS IT3AWNO M3AKOM OGHATGAD L OMOR BLEHLA ITRIH L SHAB XALUCA ,
Commentaire N�11 Post� par : abdelkader Le 17 / 12 / 2009 à 22:40 Adresse IP: 196.12.236.14
On vous souhaite bonne collaboration avec le bureau de syndic ,pour améliorer le service et en particulier pour donner exemple aux autres, si nom on vous classe soit à notre payer soit ailleurs comme les hors droits.
comme il faut savoir que les employer qui cheminent le syndic sont les gents qui veulent la continuité de leur établissement.
Commentaire N�12 Post� par : vive xaluca Le 18 / 12 / 2009 à 10:14 Adresse IP: 81.192.26.205
tahia ila sayid TAYABE INSAN N9AD 3AILAT 3amal l3omal mo3amalat l3aila .sas li katbo hat chi ma3andhoch 3ilm dial had domin vive xaluca
Commentaire N�13 Post� par : viva xaluca para siempre Le 18 / 12 / 2009 à 10:20 Adresse IP: 81.192.26.205
chokran bazaf li sayid tayeb etteik a3la alkhayr ila nas fi hada alfondok , xaluca fondok momtaz , viva xaluca .......
Commentaire N�14 Post� par : . Le 18 / 12 / 2009 à 10:23 Adresse IP: 81.192.26.205
tahiya nidaliya ila asayid TAYEB ETTAIEK wa kol ala3mal aladina yosanidon si tayeb , fi hada alfondok al momtaz wa ta3moloho alkhas , chokran kazira al3 alkhayr fi hadihi almantaka ......
Commentaire N�15 Post� par : ouardi transport touristique fes Le 18 / 12 / 2009 à 11:11 Adresse IP: 41.140.36.1
salut bon courage a tous en+je trouve que les gens qui travail dans ce hotel ils sont b1 j'ai dèja posè la quèstion merci a tous
Commentaire N�16 Post� par : ouardi transport touristique fes Le 18 / 12 / 2009 à 11:13 Adresse IP: 41.140.36.1
ah j'ai oublier ( en arabe ) li bgha yakhdam 3la rassou f had lablad khassou ya7ni rassou yakdab 3lik lkadab ygolik chi 1 kayna chi na9aba walou merci
Commentaire N�17 Post� par : ancien Le 20 / 12 / 2009 à 17:22 Adresse IP: 196.206.15.70
hadou li kaychkro f xaluca kan3rfhom mziaaan,kaytsmaw b lbargaga dial xaluca,ohta homa wlah ila kaytkhalso b 1500dh,ohadouk li kaygolo dayr lkhir f nnas,l3eks,l3omal dial xaluca li dayra fih lkhir,hit katgles m3ah hta l 4 wla 5 dial sbah obla bakaythasbo m3ah 3la lwe9t,alors hta howa ichouf chiwia men halhom,lwe9t tbdlat olma3icha ghlaaat
Commentaire N�18 Post� par : ancien Le 20 / 12 / 2009 à 17:24 Adresse IP: 196.206.15.70
okan3awd n9ol bli la CNCS dakhla flijram,hit kauy3rfo ghi ijiw yaklo f xaluca,ohada howa tme3 lah ister,okima gal zamil diali,li bgha ya3ref lha9i9a dial xaluca iji yakhdem fiha
Commentaire N�19 Post� par : ancien Le 20 / 12 / 2009 à 17:32 Adresse IP: 196.206.15.70
okaygol lmatal l3amil khasek tkhalso 9bel maynchef 3ergo,mazal ichoufo natija dial hadchi li kaydiro
Commentaire N�20 Post� par : eeeeee Le 20 / 12 / 2009 à 21:29 Adresse IP: 41.249.67.168
c tres bien pour les ouvries rakom zayarto lpatrona . o mazyan mali ltahko l3omal dyal salam .nadlo 3la hokokom tahya nidalya tabaka 3amila
Commentaire N�21 Post� par : tariq xaluca Le 21 / 12 / 2009 à 21:54 Adresse IP: 41.250.49.41
salam alikom , tahia ila moassassat hotel xaluca maadid , wa bil l khossos MS TAYEB ETTAIRK ; 3ala hadihi l mo3amala a tayiba wal khalou9a ; lah rah chahad 3la hadik l mou3amala ; o l aghlabia dial l khadama madakhlinch ga3 r had na9aba li machi f mahalha f had hotel l jamil .
Commentaire N�22 Post� par : ouvrier a xaluca maadid Le 21 / 12 / 2009 à 22:02 Adresse IP: 41.250.49.41
had l khadam li dairin na9aba koulhoum makai3a9louch 3la l khir , wahd wahd bla mangoulou les noms , iwa hadi hia l ha9i9a koulchi mazian lhamdoulah f had lotel koulchi mwafar ,9 ans o ana khadam f xaluca ma3amarni sma3t chi kalma dial l 3ib , o ma3amarha khassatni chi haja , koulchi mwarar lhamdoulah , ahssan patron f domain dial siaha .o li bgha i3raf iji ital 3la ha9i9at l omor .
Commentaire N�23 Post� par : ouvrier Le 21 / 12 / 2009 à 22:10 Adresse IP: 41.250.49.41
hadou li mcharkin f had na9aba koulhoum makaigarouch b l khir le patron damanhoum f diourhoum a 3ibad lah ????!!!!!!!
kain ktar man had chi wa ya9oulo l matal "ida akramta l karima malaktaho wa ida akramta laema tamarada "
Commentaire N�24 Post� par : ancien a xaluca Le 21 / 12 / 2009 à 22:14 Adresse IP: 41.250.49.41
ana khadm f xaluca mondo an fatahat abouabaha .o koulchi bikhir wa lilah lhamd .a na9aba rakom ghlato ghalta kbira nodo tsamho .a fi9 a l bri9
Commentaire N�25 Post� par : mocharik Le 21 / 12 / 2009 à 22:26 Adresse IP: 41.250.49.41
salam
tahia al3omal dial xaluca 3la had chi li daro, hada ha9 kaydamnolhom al9anon almaghribi wa douali, walakin rah li nssa rasso f alma ghadi yaghra9, dak alpatron machaftch bhalo f dania kayt3amal m3a al3omal bhal olado awla ktar, hadchi bali mli mchit natlab alghadma f hadak lotel, t3amal m3aya bhal li kay3rafni man zaman, walakin mli ghdamt m3ahom chhar wahd kant dorof 9ahira li ghlatni natrak dik alghadma, tmanit kon b9it ghdam m3a dak siad o na3tih hta 3inia ila bghahom
Commentaire N�26 Post� par : talib Le 21 / 12 / 2009 à 22:33 Adresse IP: 41.250.49.41
salamon tam biwojodi mawlana alimam ama ba3d; yasoroni an o3ali9a 3ala mawdo3in kahada, xaluca ahsan hotel f le sud du maroc, li charafon kabir an osbiha 3amilan fi dalika alfondo9, ama ma 9araytoho fi hada al mawdo3 fa ina al3omal hom ashabo hada alfondo9 walaysa malikoh li ana al3omal hom aladin yastafidona minhon aktar, lida yo9al man taraka waraaho naran akalatho
Commentaire N�27 Post� par : 3amil f xaluca maadid Le 21 / 12 / 2009 à 22:58 Adresse IP: 41.250.49.41
salam alikom, saraha ana ghdam f xaluca o kona ghdamin bighir walakin hado daro na9aba o zarfona m3ahom , olah ila ma3aft mandir kano mhalyin fina bezzaf o li tlabtha l si taybi makaygolch la, o daba ndamt bezzaf walakin daba iji nhar bach ngolik smahli a si taybi 3la hadchi o rahom zarfona o wad3ona f mo9if harij, ma3rafna nzido algodam ola nraj3o lor
Commentaire N�28 Post� par : talib Le 22 / 12 / 2009 à 10:42 Adresse IP: 41.250.49.41
makain la na9aba la walo
Commentaire N�29 Post� par : arfoudi Le 23 / 12 / 2009 à 13:11 Adresse IP: 196.217.202.169
3la makansma3 a khouya makhaskom walo , hil bghito tbar9o
Commentaire N�30 Post� par : . Le 23 / 12 / 2009 à 21:50 Adresse IP: 196.217.241.47
chof had nas maa3mra ansaw khirhom sirto si tayeb , o had ala3mal chaba3 ,
Commentaire N�31 Post� par : AUTRE OUVRIER : REPONSE POUR COMMENTAIRE N°27 Le 24 / 12 / 2009 à 09:02 Adresse IP: 41.250.19.161
VRAIMENT TOUT CE QUE TUA DIS C'EST LOGIQUE, NOUS AVONS TRAVAILLé A XALUCA DANS UN ATHMOSPHERE FAMILIALE DES LE DEBUS, MAIS CES PERSONNES QUE ONT INSISTé DE FAIRE LE SYNDICAT NOUS ONT MIS TOUS DANS UN PIEGE FERMé DEVANT ET DERIERE, ALLAH YAGHOD FIHOM ALHA9 KOLHOM HADOK LI DARONA F DI9
Commentaire N�32 Post� par : cuisinier a xaluca Le 24 / 12 / 2009 à 14:38 Adresse IP: 81.192.107.139
kolchi li kaygolo hadou bli makhashom walou ghi kaykdbou,walakine 3ndhom lha9 igoulo haka,hit xaluca 5 wla 6 dial nnas li 3ndha diplome de l'hotelerie,ama lkhrine ghi dakhline hakak,dakchi bach khayfine 3la blasthome,walakine koun kanou deja khdamine f chi hotel f marrakech wla ouarzazat wla agadir koun ghadi i3rfou lho9o9 dialhom
Commentaire N�33 Post� par : khadam fi xaluca maadid Le 24 / 12 / 2009 à 19:33 Adresse IP: 81.192.124.27
ajma3a wahd salamo 3alikom .wach li damno fdaro o fi motor dyalo o zayadha bal hadra lkhayba ach bra hil golo li
ana khadam fi xaluca bla diplom walakin bal fadal dyalhom ktassabt tajriba khalatni nkon 3araf mazyan fi had domin walakin li machi wald lkhir o makaya3rafch fi osol machi mochkil zman ghai y3Almo walakin a nasss raho galoha " DIR LKHIR O RMIH FLABHAR " m3a had nass chkon had l'hotel li kaykhali l3arssan yjiw ycharbo 3Assir o yatssawro flhotel o yfarho fi khima lakbira li kayna fi xaluca chhal 9adni nahki o maghadich nawssaf liko bi ana hadok khadama nakrin ljamil o raho jabo lina l3ar ka khadama aaa o hadik rihla li darona dyal AGADIR nssitoha li khassrin les million bach ykhal9o ta3arof bin lkhadama o ysariwko fi ajmal amakin fi agadir hadi nsitoha rah hadchi HCHOMA o man ghirha o zid o zid wa " MA KHAFIYA KANA A3DAM "
Commentaire N�34 Post� par : MWADAF OMOMI Le 25 / 12 / 2009 à 09:51 Adresse IP: 41.250.51.37
MAKANSM3O 3LA HOTEL XALUCA GHI ALGHIR, O NASS KAMLA KATCHKOR FIH O FNASS DIALO, SAHL BACH TJI O TGOL ANA M3A NA9ABA OLA DART NA9ABA, LAKIN F AL9ITA3 ALGHASS OLAH OMA ZYART SAMTA TA ITIH SARWAL
Commentaire N�35 Post� par : arfoudi Le 25 / 12 / 2009 à 19:34 Adresse IP: 81.192.107.23
ãÇ íËíÑ ÇáÏåÔÉ æÇáÇÓÊÛÑÇÈ ãÇ æÕá Åáíå ÈÚÖ ÚãÇá ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ãä ããÇÑÓÇÊ ÊÚÓÝíÉ Ýí ÍÞ
ãÔÛáíåã ÇáÊí ÊÊÌáì Ýí ãÇíáì
ÚÏã ÇÚÊÑÇÝ ÇáÚãÇá ÈÇáÎíÑ ÇáÐí íÞæã Èå ãÔÛáíåã Úáì ÓÈíá ÇáãËÇá ÇáÞíÇã ÈÇáÑÍáÇÊ ÓäæíÉ ÅÖÇÝÊÇ Åáì ÖãÇäÇÊ
ÇáÊí íãäÍåÇ ÕÇÍÈ ÇáÝäÏÞ ááÚãÇá. åÏÇ ãä ÌåÉ Ãã ãä ÌåÉ ÃÎÑì áæÇ äÙÑäÇ Åáì ÇáãÓÊæì ÊÚáíãí ááÚãÇá ÇáãÊÒÚãíä ÇáÚãá ÇáäÞÇÈí ÓäÌÏå ãÓÊæì åÒíá, æÇáÛÑíÈ Ýí ÇáÃãÑ äÌÏåãÇ áÇ íÚÑÝæä ãÇ ãÚäì ÇáäÞÇÈÉ ¿ æãÇ ãÚäì ÇáÚãá ÇáäÞÇÈí ¿ Ýí Ííä ÊÌÏåã íÕæáæä æíÌáæä ãÚ ÔÑÐãÉ ÇáÌãÚíÉ ÇáÊÎÑíÈíÉ ááÔÛá, åÏÝåÇ ÇáÃÓãì åæ ÌãÚ ÇáãÇá ÈÔÊì ÇáØÑÞ Ïæä ãÍÇæáÉ ÊæÚíÊåã ÈÃäåã íÔäæä ããÇÑÓÇÊ ÊÚÓÝíÉ ÖÏ ãÔÛáíåã ãÊäÇÓíä ÇáãËá ÇáÞÇÆá "ÌæÚ ßáÈß ÇÊÈÚß "åÇÏæ ÔÈÚæÇ ãä ÎíÑ ÇáÝäÏÞ Ãæ ÈÛæÇ Çßæäæ åãÇ ãáíä ÇáÝäÏÞ æ ÇÖÍßæÇ æíáÚÈæÇ ÈáÇ ãÇ ÇÎÏãæÇ äÇÑí äÇÑí Ýíä Ãæ Õá ÇáÎíÑ Ýí 2009 ¿
¿ áæ ßäÊ åÏå ÇáÌãÚíÉ ÇáÊÎÑíÈíÉ ãßÇä (Þ.Ô)ãÏÇ ÊÝÚá ¿ áíßä Ýí Úáã ÚãÇá(Þ.Ô)åÏÝ ÇáäÞÇÈÉ
ÎáÞ äæÚ ãä ÇáÊÝÑÞÉ Èíä ÑÈ ÇáÚãá æ ÇáÚãÇá .

Commentaire N�36 Post� par : ouvrie chargue Le 25 / 12 / 2009 à 19:54 Adresse IP: 196.217.241.47
salam tam y tahiya nidaliya al xaluca , dima et dima xaluca ...... et si tayeb
Commentaire N�37 Post� par : viva xaluca toujour .24=12=2009 Le 25 / 12 / 2009 à 20:41 Adresse IP: 196.217.241.47
galike wahede almatale 3arabi o smiate molahe abderrahmane almajdoub :nwasike ya wekale lkhokhe thalla fi lbare rmi 3damo o li galike tihe fi lbire rahe telka dhabe tihe o tchofe ghadi idoware dahro maysem3akchi;
Commentaire N�38 Post� par : tokal Le 26 / 12 / 2009 à 10:00 Adresse IP: 196.217.228.127
wellah li chba3 ghbaz ta kaydbar 3lih allh, l9itiwha barda f dak alotel, madarbin jola mawal, kon 3andkom tajriba o faytlkom ghadamin f chi hotel ghat3arfo al9ima dial xaluca, walakin lilasaf raskom ghawi. walakin daba ya3mar wagha ghaykon trop tard
Commentaire N�39 Post� par : ancien Le 26 / 12 / 2009 à 23:39 Adresse IP: 81.192.102.207
lah yakhod lha9 fhad nnas li klaw lina 3argna,ana b3da mansmahch lihom la f dania wala f lakhra,darou laflouse 3la dher l3omal,lahoma ina hada monkar
Commentaire N�40 Post� par : DRAFAT Le 27 / 12 / 2009 à 09:14 Adresse IP: 196.217.214.111
TAHIA LILJAMI3, MAN GHILAL HAD NADRA LI DART L HAD SET O CHAFT KOLCHI BAN LIA BINA HADO LI DARO ANNA9ABA MAGHASNACH LOMOHOM MLI DARO NA9ABA , SINO HOMA NASS TATRO MAN CHI JIHA O DARO ITAR DIALHOM, ANA 9DIT JOZAA F 3OMRI M3A NA9ABA O BDON NATIJA , WALAKIN HADO JEUNE BAGHYIN YAKTACHFO
Commentaire N�41 Post� par : xdddd Le 27 / 12 / 2009 à 13:42 Adresse IP: 81.192.26.61
ana hadachi ali Radi angolo daba am3a alha9e dok anse ali dakhlo an9aba hile jaboha afRasho dakhana a3liko balahe wache kayane chi awtile maroc kaydir alhkadama adyalo rihla ana binisbali anse adyale xaluca ala a3amarha dar kolchi anse kay3awdo a3iho mazyane katgolo a3lache darto an9aba kay9ololak kaydoro fine rahe mazyalak adoro fik lahoma aydoro fik wala aktbolak hada makayakhdamche wi idhiwak o galak almatale anmla hite kaybi a3adabha rabi kaydirha ajnahe o ana banisbaliya achba3to walahe
Commentaire N�42 Post� par : ma3dadi Le 27 / 12 / 2009 à 14:00 Adresse IP: 81.192.26.61
galak asidi kaykhalsona 1500DH asidi sir labatron golo hade atamane rahe ma3jabniche zidni achwiya ila mabrache izadak golo chof chi wahade akhar ana mabritache nakhdame o sali safi wala khayaf takhraje o matal9ach akhdma rahe arza9 biyadi alhe o an3arfak tama katabri ha9e adyalak
Commentaire N�43 Post� par : ancien Le 28 / 12 / 2009 à 12:38 Adresse IP: 81.192.41.8
ala yakhade fihome alha9e dok ali daro an9aba dakhline an9ba ga3e ma3rfinche achkone hiya wayli a3la dab3a hata alhade ana kana3raf ali kayadkhale an9aba kaykone makayatkhalsoche wala makayaGbadche ropo adyalo walakine antoma katkhalso katgabdo ropo adyalko walakine kamla anse 3arfoko rako achba3to iwa chab3o rah agrib alFilame yatsala a9bale mayata9ta3 adaw
Commentaire N�44 Post� par : ancien Le 28 / 12 / 2009 à 23:16 Adresse IP: 81.192.102.207
hadak li galek kaydirou rihla l les personnels,matnsach rah kaydiroha lihom b floushoum,hit kayji chi groupe dial nsara kaykhali lihom les pourboire,ohit kay3i9o bihom lkhadama,kaygol lihom lmoudir rah ghadi ndiro likom bihom rihla.wila na3ref l patron ijarri 3lihom oya3tihom hsabhom wichouf wach yal9a li yakhdem m3ah bhal had lkhaddama
Commentaire N�45 Post� par : OUVRIER A XALULUCA Le 29 / 12 / 2009 à 21:13 Adresse IP: 196.217.201.213
ANA GHADIM F XALUCA O DIMA TAN9RA HADCHI WALKIN T9ADA LIA SBAR? ODABA GHA NGOL LI 3ANDI: GALIK KAYDIRONA RIHLA B FLOUSNA : ACH 3ANDAK MAN FLOUSS YA ALFLOUSS, WELLAH KON SAFRTI BFLOUSAK WELLAH TAB9A TAKOL GHI ALMA O ALGHABZ O TBAT TAHT CHJAR
Commentaire N�46 Post� par : ancien Le 30 / 12 / 2009 à 14:56 Adresse IP: 81.192.122.73
alahoma adirolko rihla wala maYatiwhalkoch wala ya3tiwhalko o aday3oha walakine anta chkone galak raho kaya3toho lapropina wala anta hile katgole goli iwa chi awtile kaya3tiwe lapropina alkhadama goli chi awtile dik lapropina kaydiro biha rihla alkhadama
Commentaire N�47 Post� par : mmmmmmm Le 30 / 12 / 2009 à 21:57 Adresse IP: 41.248.151.223
malkom makhlo3in man nakaba ?????? yak hya hak l3omal taydamno lkanoon ? wila machi hak golo lmakhzan etdakhal ????? wila kata3tiw l3omal hokok hom matkhafoch ? rah lmatal lmaghribi taygol mata ykfaz ghir li ????????
Commentaire N�48 Post� par : . Le 01 / 01 / 2010 à 21:21 Adresse IP: 41.140.252.203
ÊÍíÉ áßá ÇáãÔÇÑßíä æÊÍíÉ ÎÇÕÉ áÚãÇá ÝäÏÞ ÔÇáæßÉ æáÚãæã ÇáÚãÇá æÇáÃÌÑÇÁ
ÊÍíÉ áßá ÇáãÔÇÑßíä æÊÍíÉ ÎÇÕÉ áÚãÇá ÝäÏÞ ÔÇáæßÉ æáÚãæã ÇáÚãÇá æÇáÃÌÑÇÁ
ÃËÇÑäí åÐÇ ÇáãæÖæÚ æÃËÇÑäí ÃßËÑ ÇáÊÚáíÞÇÊ ÇáãÑÇÝÞÉ áå æÃÍÈ Ãä ÃÈÏí ÈÚÖ ÇáãáÇÍÙÇÊ
ÃæáÇ : ÈÇáäÓÈÉ áÈíÇä ÇáÍÞíÞÉ Ýåæ íÊÖãä ãÌãæÚÉ ãä ÇáãÛÇáØÇÊ æÈÚÖ ÇáÃáÝÇÙ ÇáÊí ÊÝÖÍ ÃÕÍÇÈåÇ æÊÔí ÈÃäåã ÞÈáæÇ ÇáÍÞ ÇáäÞÇÈí æåã áå ßÇÑåæä ãä ÞÈíá ÇáÚÈÇÑÉ ÇáÊÇáíÉ : ÈÏì Ýíå ÇáÅØÇÑ ÇáäÞÇÈí ãÊÚÓÝÇ Ýí ÇÓÊÚãÇá ÍÞå Ýí ÊÃÓíÓ ãßÊÈ äÞÇÈí ÈÇáãÄÓÓÉ Ýí ÇáÓÑ Ïæä ÅÎÈÇÑ ÇáãÄÓÓÉ æ åæ ÇáÃãÑ ÇáÐí ÇÚÊÈÑ ÈÇáäÓÈÉ ááãÓíÑíä ÊÏÎáÇ Ýí ÇáÔÄæä ÇáÏÇÎáíÉ ááãÄÓÓÉ
ÝåÐå ÇáÚÈÇÑÉ ÊÏá Úáì äÙÑÉ ÃÕÍÇÈ åÐÇ ÇáÈíÇä ááÚãá ÇáäÞÇÈí ÝáÇæá ãÑÉ äÓãÚ Ãä ÊÃÓíÓ ãßÊÈ äÞÇÈí íÚÊÈÑ ÊÚÓÝÇ Ýí ããÇÑÓÉ åÐÇ ÇáÍÞ ¡ æÊÏÎáÇ Ýí ÇáÔÄæä ÇáÏÇÎáíÉ ááãÄÓÓÉ Åä åÐå ÇáÚÈÇÑÉ ÊæÖÍ ÈÌáÇÁ Úä äÙÑÉ ÃÕÍÇÈ ÇáÈíÇä ááÚãá ÇáäÞÇÈí
ËÇäíÇ : æÑÏ Ýí ÇáÈíÇä : ÇáãÄÓÓÉ Ýí æÖÚíÉ ÞÇäæäíÉ Ýí ãæÇÌåÉ ÌãíÚ ÇáÚãÇá æ ÇáÃßËÑ ãä Ðáß ÝÅä ÚáÇÞÊåÇ ÈÇáÚãÇá ÊÌÇæÒÊ ÍÊí ÇáÞÇäæäí Ýí ÇáÇÊÌÇå ÇáÇíÌÇÈí æ ÇáÅäÓÇäí
æÃÞæá áÃÕÍÇÈ ÇáÈíÇä ßíÝ Êßæäæä Ýí æÖÚíÉ ÞÇäæäíÉ ãÚ ÇáÚãÇá æÃäÊã áÇ ÊØÈÞæä ÇáÍÏ ÇáÃÏäì ãä ÇáÃÌæÑ ááÛÇáÈíÉ ÇáÓÇÍÞÉ ãä ÇáÚãÇá ¡ æáÇ ÊÕÑÍæä Èßá ÇáÚãÇá æáÇ ÈÇáÚÏÏ ÇáÍÞíÞí áÃíÇã ÇáÚãá ÝÚä Ãí æÖÚíÉ ÞÇäæäíÉ ÊÊÍÏËæä
ËÇáËÇ : æ ÅíãÇäÇ ãäåÇ ÈÏÓÊæÑíÉ ÇáÍÞ ÇáäÞÇÈí æ ÃåãíÉ ÇáÊäÙíã ÏÇÎá ÇáãÄÓÓÉ¡ æÌåÊ ÏÚæì ááÍæÇÑ ãÚ ÇáãßÊÈ ÇáäÞÇÈí ááãÄÓÓÉ æ ßÐáß ÃÚÖÇÁ ÇáãßÊÈ ÇáãÍáí ÈÇáÑÔíÏíÉ æ ÃÚÖÇÁ ÇáãÌáÓ ÇáÅÏÇÑí æ ÇáÓíÏ ÇáãÏíÑ æããËáÇ Úä ÇáÓáØÉ ÇáãÍáíÉ
ãÇ äÚÑÝå Ãä ÇáãÄÓÓÉ áã ÊæÌå ÏÚæì ááÍæÇÑ ÅáÇ ÈÚÏ Íãá ÇáÚãÇá ááÔÇÑÇÊ ÈÚÏ Ãä ÑÝÖÊ ÇáãÄÓÓÉ ÇáÇÚÊÑÇÝ ÈÇáãßÊÈ ÇáäÞÇÈí Èá æÈÇÏÑÊ Åáì ØÑÏ ÚÇãáÉ ¡ æÈÇáÊÇáí ÝÇáÍæÇÑ ßÇä ÈÚÏ ØÑÏ ÇáÚÇãáÉ æÇÍÊÌÇÌ ÇáÚãÇá Úä ØÑíÞ Íãá ÇáÔÇÑÇÊ,
ÑÇÈÚÇ : ãÍÖÑ ÇáÇÌÊãÇÚ ÇáÐí ÃÑÝÞå ÃÕÍÇÈ ÇáÈíÇä ááÜÊÃßíÏ Ãä åäÇß ÍæÇÑ áíÓ Ýí ãÍáå Ýåæ ÍÌÉ Úáíåã æáíÓ ÍÌÉ áåã ÝÇáÍæÇÑ Êã ÈÚÏ äÔÑ ÇáãÞÇá ÇáÃæá Ëã ãÖÇãíäå ãËáÇ ÇáÇáÊÒÇã ÈÊØÈíÞ ÞÇäæä ÇáÔÛá íÏá Ãä åÐÇ ÇáÞÇäæä áã íßä ãØÈÞÇ ãä ÞÈá Èá Êã ÇáÇÊÝÇÞ Úáì ÇáÔÑæÚ Ýí ÊØÈíÞå
ÎÇãÓÇ : ÃÊÝåã ÎæÝ ÇáãÄÓÓÉ Úáì ÓãÚÊåÇ æáßä ÇáÍÝÇÙ Úáì ÓãÚÉ ÇáÝäÏÞ ÊÊã ÈÊØÈíÞ ÞÇäæä ÇáÔÛá æÊãÊíÚ ÇáÚãÇá ÈÍÞæÞåã æåäÇ íãßä Ãä ÊÊÌÇæÒ ÚáÇÞÉ ÇáÝäÏÞ ÈÇáÚãÇá ÇáÌÇäÈ ÇáÞÇäæäí Ýí ÇáÇÊÌÇå ÇáÇíÌÇÈí æÇáÅäÓÇäí ßãÇ æÑÏ Ýí ÇáÈíÇä ,
ÓÇÏÓÇ : ÈÇáäÓÈÉ áÈÚÖ ÇáãÊÏÎáíä ÝÅäí ÃÓÊÛÑÈ ãä ÊÚáíÞÇÊåã ãä ÞÈíá Ãä ÇáÚãÇá ÔÈÚæÇ æäÓÇæ ÇáÎíÑ æãÎÕåæã æÇáæ
æßÃä ÇáÚãÇá ÞÇãæÇ ÈÌÑíãÉ äßÑÇÁ ÇáÃãÑ ÈÈÓÇØÉ Ãäåã ÃÓÓæÇ äÞÇÈÉ ááÏÝÇÚ Úä ãÕÇáÍåã æåÐÇ áÇ íÚäí Ãäåã ÖÏ ÇáãÄÓÓÉ æáÇ Ãäåã íÊäßÑæä áåÇ æáÇÕÍÇÈåÇ
æÃÞæá áÈÚÖ ÃÕÍÇÈ ÇáÑÏæÏ ãä( áÍÇÓí ÇáßÇÈÉ) ÇáÐíä íÓÊÔåÏæä ÈÇáÑÍáÉ ÇáÊí íäÖãåÇ ÇáÝäÏÞ ááÚãÇá ááÞæá Ãä ÇáÚãÇá äÓÇæ ÇáÎíÑ æßÃä ßá ãÇ íäÞÕ ÇáÚãÇá åæ ÇáÑÍáÉ ÂÔ ÎÕß ÃáÚÑíÇä ÇáÑÍáÉ ÃãæáÇí Åä ÃãËÇá åÄáÇÁ ãä ÇáãÊÒáÝíä æÇáãÊãáÞíä ãä áÍÇÓí ÇáßÇÈÉ åã ÓÈÈ ÊÇÎÑ åÐÇ ÇáæØä ÝÇáÚãÇá ÑÌÇá áÃäåã íÏÇÝÚæä Úä ÍÞæÞåã æáíÓæÇ ßÈÚÖ ÇáÔãÇíÊ ããä íäÈØÍæä ÃãÇã Ãí æÇÍÏ áíãÑ ÝæÞåã æáÇ íÚÑÝæä ãÚäì ÇáßÑÇãÉ
ÓÇÈÚÇ æÃÎíÑÇ : ÇáãáÇÍÙÉ ÇáÃÎíÑÉ åí Ãä ÇáÓíÏ ÇáØíÈí ÅäÓÇä ØíÈ æÇááå ÈÚãÑåÇ ÏÇÑ Ýåæ íÚÇãá ÇáÚãÇá ÌíÏÇ ÈãÇ Ýíåã ÇáäÞÇÈíæä ÇáãÔßá Ýí ÃÔÎÇÕ ÂÎÑíä ÏÇÎá åÐÇ ÇáÝäÏÞ ãä ÇáãÊÒáÝíä æÇáãäÈØÍíä ÇáÐíä íÎáÞæä åÏå ÇáÖÌÉ æíÎáÞæä ÇáãÔÇßá æíÚáÞæä ÍÊì Ýí åÐÇ ÇáãæÞÚ ÊÒáÝÇ ááÓíÏ ÇáØíÈí ÙäÇ ãäåã Ãäåã íÓÏæä Åáíå ÎÏãÉ æãäåã ãä íÎáÞ åÐå ÇáÖÌÉ ááÏÝÇÚ Úä ãÕÇáÍå ÇáÔÎÕíÉ ÏÇÎá åÐÇ ÇáÝäÏÞ æÇáÝÇåã íÝåã
Commentaire N�49 Post� par : hassan erfoud Le 01 / 01 / 2010 à 22:04 Adresse IP: 41.248.130.67
pour mr le directeur si vous respectez ds votre hotel le code du travail ????????? pourkoi had lhaylala 3la l3omal li daro nakaaba ?????????l
Commentaire N�50 Post� par : technicien hotelier Le 08 / 01 / 2010 à 13:27 Adresse IP: 81.192.32.121
ana 3odw nakabi hadok nas dayrin bhal li hna mazalin f 3ahd korych hadok nas dial mhacha o yarja3hom lah kima kano hadok nas waklin hak nas o kayat3anaw b solta o fot lkanon
Commentaire N�51 Post� par : technicien hotelier Le 08 / 01 / 2010 à 13:35 Adresse IP: 81.192.32.121
lala tayab hagar o ghadi ayjib lah li yahgarlo
Commentaire N�52 Post� par : technicien hotelier Le 08 / 01 / 2010 à 13:38 Adresse IP: 81.192.32.121
yad chi li kaydir had laptron dial l hotel mafsalihoch
Commentaire N�53 Post� par : . Le 08 / 01 / 2010 à 14:24 Adresse IP: 41.140.252.204
åÇ åí ÍÞíÞÉ ÝäÏÞ ÔÇáæßÉ ÊÙåÑ ááÚíÇä æÊæÖÍ áßá ãä áÇ ÒÇá áÏíå Ôß ÈÚÏãÇ ÔÑÚ Ýí ØÑÏ ÇáÚãÇá ÇáäÞÇÈííä æÇÍÏÇ Êáæ ÇáÂÎÑ ÈÏÚæì ÇáÇÒãÉ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÇáÇÒãÉ ÈÑíÆÉ ãäåã ÈÑÇÁÉ ÇáÐÆÈ ãä Ïã íæÓÝ Ýåí ãÌÑÏ ÍíáÉ ááäíá ããä ÃÓÓæÇ äÞÇÈÉ ááÏÝÇÚ Úä ãÕÇáÍåã æÃÊÓÇÁá ãÇÐÇ íÓÞæáæä ÛÏÇ íæã ÇáÞíÇãÉ ááå ÊÚÇáì æåã íÔÑÏæä ÇáÇÓÑ æíÞØÚæä ÇáÇÑÒÇÞ ÝÞØ ãä ÈÇÈ ÊÛäÇäÊ áÐÇ ÝÚáì ÌãíÚ ÇáãÄæáíä Ãä íÈÇÏÑæÇ áÊÍãá ãÓÄæáíÇÊåã æÇáÚãá Úáì ãäÚ åÐå ÇáÌÑíãÉ ÇáäßÑÇÁ Ýí ÍÞ ÇáÔÛíáÉ ÈåÐÇ ÇáÝäÏÞ
Commentaire N�54 Post� par : ( Guest ) Le 08 / 01 / 2010 à 21:16 Adresse IP: 41.140.252.211
kalik chaloka 3andhom azma msakan wbach ytgalbo 3liha ghadi ynakso 10 l3omal linafrid nkasto hata 20whoma kaylhalso lkhadama b 1500 dh hiya 30000 dh ya3ni si taybi maskin m3a moasasato ghalbto 3 malyoun santim asidi nsalfoha lik salaf lah walihsan hata dir labas wradha ghir khali khadama fblasthom
Commentaire N�55 Post� par : brahim Le 09 / 01 / 2010 à 09:12 Adresse IP: 41.250.36.158
alazma s3iba oli ma3andoch chi machro3 maghadich yhass biha, li chaf achno wa9a3 f marrakech awla fes f had chi ghadi itaghla3. allah ikon f3awn al3omal ohta shab almachari3
Commentaire N�56 Post� par : technicien hotel xaluca Le 09 / 01 / 2010 à 13:34 Adresse IP: 81.192.44.168
kalik alazma 3lah matnkso 7ata f tomboctou o f xaluca dades ozid ozid alazma hil xaluca madidi libr ykdab ikon sadak f kdabto daba nchof oach radyn tkadmo fblayshom chi oa7din olala si taybi oli m3ah mafahmin oalo falkanon moansoch fijtima3 dyal luis kalina ila brito laflos siro marrakech otli zabda onas rahom 3arfin lkmalo dyal lklkam ..............achno kayn 3and xaluca .dima xaluca fiha nsara otikolo alazma alzma fklobhom machi machi f hotel fhad alokt zin tyoli yakdab
Commentaire N�57 Post� par : technicien Le 09 / 01 / 2010 à 13:39 Adresse IP: 81.192.44.168
alha kan 3la xaluca o3la al3omal fin s7ab olkolob al7aya odmir alati takol al7kika fink yamndamat almjtama3a almadni .................
Commentaire N�58 Post� par : khadam Le 09 / 01 / 2010 à 14:36 Adresse IP: 81.192.44.168
li 3ando chi haja i9ta3ha a malin na9aba homa li dakhlo l ma3raka o li hat yado f nar kaitahra9 iwa siro l hadok li galolko diro na9aba iraj3oko .na9aba na9aba zbal .
Commentaire N�59 Post� par : . Le 09 / 01 / 2010 à 15:18 Adresse IP: 41.249.55.82
l7al dyal lazma asi brahim machi kaykon bkhalk azma oukhra wtzid tka7alha 3ala l3omal wtcharadhom bach trbah 30000 dh wala 40000 dh dyal ojour l3omal wach hotel bhal xaloka ghir had lmablagh lidar lih azma wbih ghadi yhal lmochkil ?rah lkadiya bayna asi brahim lkadiya fiha nakaba wisrar lpatron wlidara f3tibar nakaba khasm khashom yghalbouh machi charik yt3awno m3ah wlikayfakar haka ma3amar ydir chi hal mazyan wakha ykon flmotanawal ach dhar lik asi brahim iila kolt lik ana lpatron kaysawam lmatrodin ghir kharjo man nakaba wnradkom
ntmana lpatron wlidara yghalbo lmantik wl3akl rah lhal momkin lianahom daba mt3anyin bfloshom wbaghyin yhaydo nakaba wakha ti7 rouh fakat did wsafi bach maytsamawch tghalbo
Commentaire N�60 Post� par : erfoudi Le 09 / 01 / 2010 à 19:49 Adresse IP: 196.217.241.47
ali dar adnbe kayastahale la39oba iwa ahdo rasko kalona raho ba aynodo biko yawadi yawadi a3la na9aba hahahahaha ana binisbali mahna na9ba
Commentaire N�61 Post� par : AUTRE OUVRIER Le 09 / 01 / 2010 à 21:13 Adresse IP: 81.192.65.207
ÊÍíÉ áßá ÇáãÔÇÑßíä æÊÍíÉ ÎÇÕÉ áÚãÇá ÝäÏÞ ÔÇáæßÉ æáÚãæã ÇáÚãÇá æÇáÃÌÑÇÁ
ÊÍíÉ áßá ÇáãÔÇÑßíä æÊÍíÉ ÎÇÕÉ áÚãÇá ÝäÏÞ ÔÇáæßÉ æáÚãæã ÇáÚãÇá æÇáÃÌÑÇÁ
ÃËÇÑäí åÐÇ ÇáãæÖæÚ æÃËÇÑäí ÃßËÑ ÇáÊÚáíÞÇÊ ÇáãÑÇÝÞÉ áå æÃÍÈ Ãä ÃÈÏí ÈÚÖ ÇáãáÇÍÙÇÊ
ÃæáÇ : ÈÇáäÓÈÉ áÈíÇä ÇáÍÞíÞÉ Ýåæ íÊÖãä ãÌãæÚÉ ãä ÇáãÛÇáØÇÊ æÈÚÖ ÇáÃáÝÇÙ ÇáÊí ÊÝÖÍ ÃÕÍÇÈåÇ æÊÔí ÈÃäåã ÞÈáæÇ ÇáÍÞ ÇáäÞÇÈí æåã áå ßÇÑåæä ãä ÞÈíá ÇáÚÈÇÑÉ ÇáÊÇáíÉ : ÈÏì Ýíå ÇáÅØÇÑ ÇáäÞÇÈí ãÊÚÓÝÇ Ýí ÇÓÊÚãÇá ÍÞå Ýí ÊÃÓíÓ ãßÊÈ äÞÇÈí ÈÇáãÄÓÓÉ Ýí ÇáÓÑ Ïæä ÅÎÈÇÑ ÇáãÄÓÓÉ æ åæ ÇáÃãÑ ÇáÐí ÇÚÊÈÑ ÈÇáäÓÈÉ ááãÓíÑíä ÊÏÎáÇ Ýí ÇáÔÄæä ÇáÏÇÎáíÉ ááãÄÓÓÉ
ÝåÐå ÇáÚÈÇÑÉ ÊÏá Úáì äÙÑÉ ÃÕÍÇÈ åÐÇ ÇáÈíÇä ááÚãá ÇáäÞÇÈí ÝáÇæá ãÑÉ äÓãÚ Ãä ÊÃÓíÓ ãßÊÈ äÞÇÈí íÚÊÈÑ ÊÚÓÝÇ Ýí ããÇÑÓÉ åÐÇ ÇáÍÞ ¡ æÊÏÎáÇ Ýí ÇáÔÄæä ÇáÏÇÎáíÉ ááãÄÓÓÉ Åä åÐå ÇáÚÈÇÑÉ ÊæÖÍ ÈÌáÇÁ Úä äÙÑÉ ÃÕÍÇÈ ÇáÈíÇä ááÚãá ÇáäÞÇÈí
ËÇäíÇ : æÑÏ Ýí ÇáÈíÇä : ÇáãÄÓÓÉ Ýí æÖÚíÉ ÞÇäæäíÉ Ýí ãæÇÌåÉ ÌãíÚ ÇáÚãÇá æ ÇáÃßËÑ ãä Ðáß ÝÅä ÚáÇÞÊåÇ ÈÇáÚãÇá ÊÌÇæÒÊ ÍÊí ÇáÞÇäæäí Ýí ÇáÇÊÌÇå ÇáÇíÌÇÈí æ ÇáÅäÓÇäí
æÃÞæá áÃÕÍÇÈ ÇáÈíÇä ßíÝ Êßæäæä Ýí æÖÚíÉ ÞÇäæäíÉ ãÚ ÇáÚãÇá æÃäÊã áÇ ÊØÈÞæä ÇáÍÏ ÇáÃÏäì ãä ÇáÃÌæÑ ááÛÇáÈíÉ ÇáÓÇÍÞÉ ãä ÇáÚãÇá ¡ æáÇ ÊÕÑÍæä Èßá ÇáÚãÇá æáÇ ÈÇáÚÏÏ ÇáÍÞíÞí áÃíÇã ÇáÚãá ÝÚä Ãí æÖÚíÉ ÞÇäæäíÉ ÊÊÍÏËæä
ËÇáËÇ : æ ÅíãÇäÇ ãäåÇ ÈÏÓÊæÑíÉ ÇáÍÞ ÇáäÞÇÈí æ ÃåãíÉ ÇáÊäÙíã ÏÇÎá ÇáãÄÓÓÉ¡ æÌåÊ ÏÚæì ááÍæÇÑ ãÚ ÇáãßÊÈ ÇáäÞÇÈí ááãÄÓÓÉ æ ßÐáß ÃÚÖÇÁ ÇáãßÊÈ ÇáãÍáí ÈÇáÑÔíÏíÉ æ ÃÚÖÇÁ ÇáãÌáÓ ÇáÅÏÇÑí æ ÇáÓíÏ ÇáãÏíÑ æããËáÇ Úä ÇáÓáØÉ ÇáãÍáíÉ
ãÇ äÚÑÝå Ãä ÇáãÄÓÓÉ áã ÊæÌå ÏÚæì ááÍæÇÑ ÅáÇ ÈÚÏ Íãá ÇáÚãÇá ááÔÇÑÇÊ ÈÚÏ Ãä ÑÝÖÊ ÇáãÄÓÓÉ ÇáÇÚÊÑÇÝ ÈÇáãßÊÈ ÇáäÞÇÈí Èá æÈÇÏÑÊ Åáì ØÑÏ ÚÇãáÉ ¡ æÈÇáÊÇáí ÝÇáÍæÇÑ ßÇä ÈÚÏ ØÑÏ ÇáÚÇãáÉ æÇÍÊÌÇÌ ÇáÚãÇá Úä ØÑíÞ Íãá ÇáÔÇÑÇÊ,
ÑÇÈÚÇ : ãÍÖÑ ÇáÇÌÊãÇÚ ÇáÐí ÃÑÝÞå ÃÕÍÇÈ ÇáÈíÇä ááÜÊÃßíÏ Ãä åäÇß ÍæÇÑ áíÓ Ýí ãÍáå Ýåæ ÍÌÉ Úáíåã æáíÓ ÍÌÉ áåã ÝÇáÍæÇÑ Êã ÈÚÏ äÔÑ ÇáãÞÇá ÇáÃæá Ëã ãÖÇãíäå ãËáÇ ÇáÇáÊÒÇã ÈÊØÈíÞ ÞÇäæä ÇáÔÛá íÏá Ãä åÐÇ ÇáÞÇäæä áã íßä ãØÈÞÇ ãä ÞÈá Èá Êã ÇáÇÊÝÇÞ Úáì ÇáÔÑæÚ Ýí ÊØÈíÞå
ÎÇãÓÇ : ÃÊÝåã ÎæÝ ÇáãÄÓÓÉ Úáì ÓãÚÊåÇ æáßä ÇáÍÝÇÙ Úáì ÓãÚÉ ÇáÝäÏÞ ÊÊã ÈÊØÈíÞ ÞÇäæä ÇáÔÛá æÊãÊíÚ ÇáÚãÇá ÈÍÞæÞåã æåäÇ íãßä Ãä ÊÊÌÇæÒ ÚáÇÞÉ ÇáÝäÏÞ ÈÇáÚãÇá ÇáÌÇäÈ ÇáÞÇäæäí Ýí ÇáÇÊÌÇå ÇáÇíÌÇÈí æÇáÅäÓÇäí ßãÇ æÑÏ Ýí ÇáÈíÇä ,
ÓÇÏÓÇ : ÈÇáäÓÈÉ áÈÚÖ ÇáãÊÏÎáíä ÝÅäí ÃÓÊÛÑÈ ãä ÊÚáíÞÇÊåã ãä ÞÈíá Ãä ÇáÚãÇá ÔÈÚæÇ æäÓÇæ ÇáÎíÑ æãÎÕåæã æÇáæ
æßÃä ÇáÚãÇá ÞÇãæÇ ÈÌÑíãÉ äßÑÇÁ ÇáÃãÑ ÈÈÓÇØÉ Ãäåã ÃÓÓæÇ äÞÇÈÉ ááÏÝÇÚ Úä ãÕÇáÍåã æåÐÇ áÇ íÚäí Ãäåã ÖÏ ÇáãÄÓÓÉ æáÇ Ãäåã íÊäßÑæä áåÇ æáÇÕÍÇÈåÇ
æÃÞæá áÈÚÖ ÃÕÍÇÈ ÇáÑÏæÏ ãä( áÍÇÓí ÇáßÇÈÉ) ÇáÐíä íÓÊÔåÏæä ÈÇáÑÍáÉ ÇáÊí íäÖãåÇ ÇáÝäÏÞ ááÚãÇá ááÞæá Ãä ÇáÚãÇá äÓÇæ ÇáÎíÑ æßÃä ßá ãÇ íäÞÕ ÇáÚãÇá åæ ÇáÑÍáÉ ÂÔ ÎÕß ÃáÚÑíÇä ÇáÑÍáÉ ÃãæáÇí Åä ÃãËÇá åÄáÇÁ ãä ÇáãÊÒáÝíä æÇáãÊãáÞíä ãä áÍÇÓí ÇáßÇÈÉ åã ÓÈÈ ÊÇÎÑ åÐÇ ÇáæØä ÝÇáÚãÇá ÑÌÇá áÃäåã íÏÇÝÚæä Úä ÍÞæÞåã æáíÓæÇ ßÈÚÖ ÇáÔãÇíÊ ããä íäÈØÍæä ÃãÇã Ãí æÇÍÏ áíãÑ ÝæÞåã æáÇ íÚÑÝæä ãÚäì ÇáßÑÇãÉ
ÓÇÈÚÇ æÃÎíÑÇ : ÇáãáÇÍÙÉ ÇáÃÎíÑÉ åí Ãä ÇáÓíÏ ÇáØíÈí ÅäÓÇä ØíÈ æÇááå ÈÚãÑåÇ ÏÇÑ Ýåæ íÚÇãá ÇáÚãÇá ÌíÏÇ ÈãÇ Ýíåã ÇáäÞÇÈíæä ÇáãÔßá Ýí ÃÔÎÇÕ
Commentaire N�62 Post� par : AUTRE OUVRIER Le 09 / 01 / 2010 à 22:22 Adresse IP: 81.192.65.207
ÚãÑÇáÈØá ãÇ ßíØæá
Commentaire N�63 Post� par : ÚÇÌá Le 10 / 01 / 2010 à 10:05 Adresse IP: 81.192.14.220
ãÇ íËíÑ ÇáÏåÔÉ æÇáÇÓÊÛÑÇÈ ãÇ æÕá Åáíå ÈÚÖ ÚãÇá ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ãä ããÇÑÓÇÊ ÊÚÓÝíÉ Ýí ÍÞ
ãÔÛáíåã ÇáÊí ÊÊÌáì Ýí ãÇíáì
ÚÏã ÇÚÊÑÇÝ ÇáÚãÇá ÈÇáÎíÑ ÇáÐí íÞæã Èå ãÔÛáíåã Úáì ÓÈíá ÇáãËÇá ÇáÞíÇã ÈÇáÑÍáÇÊ ÓäæíÉ ÅÖÇÝÊÇ Åáì ÖãÇäÇÊ
ÇáÊí íãäÍåÇ ÕÇÍÈ ÇáÝäÏÞ ááÚãÇá. åÏÇ ãä ÌåÉ Ãã ãä ÌåÉ ÃÎÑì áæÇ äÙÑäÇ Åáì ÇáãÓÊæì ÊÚáíãí ááÚãÇá ÇáãÊÒÚãíä ÇáÚãá ÇáäÞÇÈí ÓäÌÏå ãÓÊæì åÒíá, æÇáÛÑíÈ Ýí ÇáÃãÑ äÌÏåãÇ áÇ íÚÑÝæä ãÇ ãÚäì ÇáäÞÇÈÉ ¿ æãÇ ãÚäì ÇáÚãá ÇáäÞÇÈí ¿ Ýí Ííä ÊÌÏåã íÕæáæä æíÌáæä ãÚ ÔÑÐãÉ ÇáÌãÚíÉ ÇáÊÎÑíÈíÉ ááÔÛá, åÏÝåÇ ÇáÃÓãì åæ ÌãÚ ÇáãÇá ÈÔÊì ÇáØÑÞ Ïæä ãÍÇæáÉ ÊæÚíÊåã ÈÃäåã íÔäæä ããÇÑÓÇÊ ÊÚÓÝíÉ ÖÏ ãÔÛáíåã ãÊäÇÓíä ÇáãËá ÇáÞÇÆá "ÌæÚ ßáÈß ÇÊÈÚß "åÇÏæ ÔÈÚæÇ ãä ÎíÑ ÇáÝäÏÞ Ãæ ÈÛæÇ Çßæäæ åãÇ ãáíä ÇáÝäÏÞ æ ÇÖÍßæÇ æíáÚÈæÇ ÈáÇ ãÇ ÇÎÏãæÇ äÇÑí äÇÑí Ýíä Ãæ Õá ÇáÎíÑ Ýí 2009 ¿
¿ áæ ßäÊ åÏå ÇáÌãÚíÉ ÇáÊÎÑíÈíÉ ãßÇä (Þ.Ô)ãÏÇ ÊÝÚá ¿ áíßä Ýí Úáã ÚãÇá(Þ.Ô)åÏÝ ÇáäÞÇÈÉ
ÎáÞ äæÚ ãä ÇáÊÝÑÞÉ Èíä ÑÈ ÇáÚãá æ ÇáÚãÇá .
Commentaire N�64 Post� par : íæÓÝ Le 10 / 01 / 2010 à 10:09 Adresse IP: 81.192.14.220
ÈíÇä ßÇÏÈ æãæÝÈÑß ãÆÉ ÈÇáãÆÉ /ÇáãæÖæÚ : ÈíÜÇä ÍÞíÞÜÜÜÉ ÊÈÚÇ áãÇ äÔÑ ÈÇáÌÑíÏÉ ÇáÃæáì ÚÏÏ 451
ÈÊÇÑíÎÇáËáÇËÇÁ 03 äæäÈÑ 2009 ÇáãæÇÝÞ áÜ 15 Ðæ ÇáÞÚÏÉ 1430 åÜ Ýí ÇáÕÝÍÉ ÑÞã 05 ÇáÎÇÕÉ ÈÇáÌåÇÊ ÇáÃÑÈÚ ÊÍÊ ÚäæÇä "ÚãÇá ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÈÃÑÝæÏ íÚíÔæä æÖÚÇ ãÃÓÇæíÇ" æ Ðáß Úä ãÕÏÑ äÞÇÈí ÍÓÈ ãÇ æÑÏ ÈÇáãÞÇá ÇáãäÔæÑ. ÝÅä ÅÏÇÑÉ ÇáÝäÏÞ æ ÇáãÌáÓ ÇáÅÏÇÑí ááÔÑßÉ ÅÐ íÓÊäßÑ ßá ãÇ æÑÏ Ýí ÇáãÞÇá æ íäÝíå äÝíÇ ÞÇØÚÇ ÝÅäå íæÖÍ áÓíÇÏÊßã ãÇ íáí: Åä ÇáãÚáæãÇÊ æ ÇáÅÏÚÇÁÇÊ ÇáÊí æÑÏÊ Úáì áÓÇä ÇáãÕÏÑ ÇáäÞÇÈí áÇ ÃÓÇÓ áå ãä ÇáÕÍÉ æ Ãä æÇÞÚ ÇáÃãÑ ÚßÓ Ðáß ÊãÇãÇ Ðáß Ãä ÇáãÄÓÓÉ Ýí æÖÚíÉ ÞÇäæäíÉ Ýí ãæÇÌåÉ ÌãíÚ ÇáÚãÇá æ ÇáÃßËÑ ãä Ðáß ÝÅä ÚáÇÞÊåÇ ÈÇáÚãÇá ÊÌÇæÒÊ ÍÊí ÇáÞÇäæäí Ýí ÇáÇÊÌÇå ÇáÇíÌÇÈí æ ÇáÅäÓÇäí ßãÇ Ãä ÇáãÄÓÓÉ ÅÏÇÑÉ æ ãÌáÓÇ ÅÏÇÑíÇ æ ÑÆÇÓÉ ÊÄãä ÅíãÇäÇ áÇ ãËíá áå ÈÇáÍÞ ÇáäÞÇÈí áÍÞ ÏÓÊæÑí ÛíÑ ÎÇÖÚ ááäÞÇÔ æ áÇ ááãÓÇæãÉ ÈØÈíÚÉ ÇáÍÇá Ýí ÍÏæÏ ÇáÞÇäæä æ ÌÏáíÉ ÇáÍÞ æ ÇáæÇÌÈ æ Ãä ÇáãÄÓÓÉ Ñåä ÅÔÇÑÉ ßá ãä áå Ôß Ýí ÇáÊÃßÏ ãä ÍÞíÞÉ ÇáÃãÑ. æ ÃãÇ ãÇ æÑÏ Úáì áÓÇä ÇáãÕÏÑ ÇáäÞÇÈí ÝÅäå ßÇä äÊíÌÉ áÑÏ ÝÚá ÛíÑ ãÍÓæÈ áäæÚ ãä ÇáÇÕØÏÇã ÇáäÇÊÌ Úä ÓæÁ ÇáÊÝÇåã Èíä ÃÍÏ ÇáãÓÄæáíä ÈÝäÏÞ ÇáãÄÓÓÉ æ ÇáãÓÄæá ÇáäÞÇÈí Ýí ÅØÇÑ ÍæÇÑ æ ÕÝ ÈÇáÍÈí æ ÇáÐí ÈÏì Ýíå ÇáÅØÇÑ ÇáäÞÇÈí ãÊÚÓÝÇ Ýí ÇÓÊÚãÇá ÍÞå Ýí ÊÃÓíÓ ãßÊÈ äÞÇÈí ÈÇáãÄÓÓÉ Ýí ÇáÓíÑ Ïæä ÅÎÈÇÑ ÇáãÄÓÓÉ æ åæ ÇáÃãÑ ÇáÐí ÇÚÊÈÑ ÈÇáäÓÈÉ ááãÓíÑíä ÊÏÎáÇ Ýí ÇáÔÄæä ÇáÏÇÎáíÉ ááãÄÓÓÉ. æ ÍíË Åä ãÇ íÄßÏ ßá åÐÇ ÇáßáÇã ÝÅä ÅÏÇÑÉ ÇáãÄÓÓÉ æ ãÌáÓåÇ ÇáÅÏÇÑí æ ÈãÌÑÏ ÊæÕáåÇ ÈÇáãáÝ ÇáÞÇäæäí ááãßÊÈ ÇáäÞÇÈí ÇáÐí Úãá ÈÚÖ ÇáãÓÊÎÏãíä æ ÇáÚãÇá Úáì ÊÃÓíÓå ÈÊÇÑíÎ 10/10/2009 æ ÅíãÇäÇ ãäåÇ ÈÏÓÊæÑíÉ ÇáÍÞ ÇáäÞÇÈí æ ÃåãíÉ ÇáÊäÙíã ÏÇÎá ÇáãÄÓÓÉ¡ æÌåÊ ÏÚæì ááÍæÇÑ ãÚ ÇáãßÊÈ ÇáäÞÇÈí ááãÄÓÓÉ æ ßÐáß ÃÚÖÇÁ ÇáãßÊÈ ÇáãÍáí ÈÇáÑÔíÏíÉ æ ÃÚÖÇÁ ÇáãÌáÓ ÇáÅÏÇÑí æ ÇáÓíÏ ÇáãÏíÑ æããËáÇ Úä ÇáÓáØÉ ÇáãÍáíÉ æ ÇáÐí ÚáÞ Úäå ÇáÓíÏ ãäÏæÈ ÇáÔÛá ÈÚÏ Ðáß ÈÊÇÑíÎ 31/10/2009 æ ÇáÐí ßÇä Úáì ÇáÓÇÚÉ ÇáÑÇÈÚÉ ÈÞÇÚÉ ÇáãÄÊãÑÇÊ ÈÇáÝäÏÞ æ ÇáÐí ßÇä ãäÇÓÈÉ áÊåäÆÉ ÇáãÌáÓ ÇáÅÏÇÑí ááÚãÇá ÈÊÃÓíÓ ÇáÅØÇÑ ÇáäÞÇÈí æ ÝÊÍ ÍæÇÑ Íæá ÈÚÖ ÇáÃãæÑ ÇáÊí ßÇäÊ ÚÇáÞÉ Ýí ÃÐåÇä ÇáãÓÄæáíä ÇáäÞÇÈíä æ Êã ÑÝÚ ÇááÈÓ æ ÊæÖíÍ ßá ÇáÃãæÑ ÚáãÇ ÈÃä ÇáãßÊÈ ÇáäÞÇÈí ÇáÌÏíÏ áÇ íÊæÝÑ áÍÏ ÇáÓÇÚÉ Úáì Ãí ãáÝ ãØáÈí ãÍÏÏ¡ ßãÇ Êã ÎáÇáå ÇáÊÝåã ÈÅíãÇä ÇáãÄÓÓÉ ÈÃåãíÉ ÊÃÓíÓ ãßÊÈ äÞÇÈí ßÅØÇÑ ááÊÃØíÑ Ýí ÃÝÞ ÊÃÓíÓ ËÞÇÝÉ ÇáÍÞ æ ÇáæÇÌÈ ÊØÈíÞåÇ ÇáËÇÈÊ áãÏæäÉ ÇáÔÛá æ ÇáÞæÇäíä ÇáÌÇÑí ÈåÇ ÇáÚãá ÇáãÑÊÈØÉ ÈÍÞæÞ ÇáÚãÇá æ ÇáãÓÊÎÏãíä. æáÅÞÇãÉ ÇáÍÌÉ Úáì ßá Ðáß ÝÅääÇ äæÇÝí ÅÎæÊßã ÈÕæÑÉ ãä ãÓæÏÉ ãÍÖÑ ÇáÇÌÊãÇÚ æ ÇáãæÞÚÉ æ ÇáãÄÔÑ ÚáíåÇ ãä ØÑÝ ßá ÇáÃØÑÇÝ ÇáãÊÍÇæÑÉ æ ááÃãÇäÉ ÇáÅÚáÇãíÉ æ ÍãÇíÉ áÍÞ ãÄÓÓÊäÇ Ýí ÇáÑÏ æ åæ ÃãÑ ãßÝæá ãä ÎáÇá ÞÇäæä ÇáÕÍÇÝÉ æ ÇáÇÊÝÇÞíÇÊ ÇáÏæáíÉ ÇáÎÇÕÉ ÈÇáãÌÇá ÇáÅÚáÇãí æ ÍãÇíÉ ÃíÖÇ áÓãÚÉ ÇáãÄÓÓÉ ÝÅääÇ äØÈ ãä ÅÎæÊßã ÇáÚãá ÚÇÌáÇ Úáì äÔÑ åÐÇ ÇáÈíÇä Ýí äÝÓ ÇáÕÝÍÉ æ ÇáÑßä.

æ ÇáÓÜáÇã

ÑÝÞÊå: * ãÓæÏÉ ãÍÖÑ ÇáÇÌÊãÇÚ.


ãÍÖÑ ÇÌÊãÇÚ ÚÞÏ ÇÌÊãÇÚ ÈÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÇáãÚÇÖíÏ ÈÃÑÝæÏ íæã 31 ÃßÊæÈÑ 2009 Èíä ÅÏÇÑÉ ÝäÏË ÔÇáæßÇ ÇáãÚÇÖíÏ ããËáÉ Ýí : ãÏíÑ ÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÇáãÚÇÖíÏ * ÃÚÖÇÁ ãä ÇáãÌáÓ ÇáÅÏÇÑí æ åã Úáì ÇáÊæÇáí: - ÇáÓíÏ ÇáÊÇíß ÇáØíÈ - ÇáÓíÏ ÇÈä ÚãÑ ÚÈÏ ÇáÚÒíÒ * æ äÞÇÈÉ ÇáßæäÝÏÑÇáíÉ ÇáÏíãæÞÑÇØíÉ ááÔÛá ããËáÉ Ýí: - ÇáÇÊÍÇÏ ÇáãÍáí ááßæäÝÏÑÇáíÉ ÇáÏíãæÞÑÇØíÉ ááÔÛá ÇáÑÔíÏí - ÇáãßÊÈ ÇáäÞÇÈí áÝäÏÞ ÔÇáæßÇ ÇáãÚÇÖíÏ ÈÃÑÝæÏ. * æ ÈÍÖæÑ ããËá ÇáÓáØÉ ÇáãÍáíÉ ããËáÉ Ýí : ÇáÓíÏ ÎáíÝÉ ÞÇÆÏ ÞíÇÏÉ ÚÑÈ ÇáÕÈÇÍ ÒíÒ. æ ÞÏ ÌÇÁ åÐÇ ÇáÇÌÊãÇÚ Ýí ÅØÇÑ ÇÓÊÌÇÈÉ ÅÏÇÑÉ ÇáÝäÏÞ áØáÈ ÇáÍæÇÑ ãÚ ÇáããËáíä ÇáäÞÇÈííä ááßæäÝÏÑÇáíÉ ÇáÏíãæÞÑÇØíÉ ááÔÛá ÈÇáãÄÓÓÉ. æ ÈÚÏ äÞÇÔ ÌÏí æ ãÓÄæá áßá ÇáÞÖÇíÇ ÇáãØÑæÍÉ¡ ÝÞÏ Êã ÊÓÌíá ãÇ íáí: - ÇÞÊäÇÚ ÅÏÇÑÉ ÇáãÄÓÓÉ æ ÇáãßÊÈ ÇáäÞÇÈí ÈÃåãíÉ ÇáÍæÇÑ æ ÇáÓíÑ ÈÇáÚáÇÞÉ Èíä ÇáÚãÇá æ ÇáãÄÓÓÉ äÍæ ÇáÇÊÌÇå ÇáÃÝÖá. - ÊåäÆÉ ÅÏÇÑÉ ÇáãÄÓÓÉ áãÈÇÏÑÉ ÊÃÓíÓ ÇáÅØÇÑ ÇáäÞÇÈí ÈÇáãÄÓÓÉ æ ÊÊãäì áå ÇáÊæÝíÞ áå ÇáÊæÝíÞ Ýí ãåÇãå æ ÇáÚãá ãÚÇ ãä ÃÌá ÊÍÓíä ÔÑæØ ÇáÚãá æ ÇáÑÝÚ ãä ÇáãÑÏæÏíÉ. æ ÇáÊÒã ÇáØÑÝíä È:
1- ÇáÊÃÓíÓ áÚáÇÞÇÊ íÓæÏåÇ ÇáÇÍÊÑÇã ÇáãÊÈÇÏá.
2- ÇáÊÒÇã ÇáÅÏÇÑÉ ÈÇÍÊÑÇã ÇáÍÞ ÇáäÞÇÈí ßÍÞ ÏÓÊæÑí æ Êãßíä ÇáÚãÇá ãä ÍÞæÞåã æÝÞ ãÇ ÊäÕ Úáíå ãÏæäÉ ÇáÔÛá æ ÇáÞæÇäíä ÇáÌÇÑí ÈåÇ ÇáÚãá. æ ÊÃßíÏÇ áÐáß Êã ÇáÇÊÝÇÞ Úáì ÊÎÕíÕ ãßÇä ááÓÈæÑÉ ÇáäÞÇÈíÉ.
3 –ÇáÊÒÇã ÇáÚãÇá ÈÇáÓÚí Åáì ÇáÑÝÚ ãä ÇáãÑÏæÏíÉ ÈÇáãÄÓÓÉ æ Ýí ÇáãÞÇÈá ÊáÊÒã ÇáÅÏÇÑÉ ÈÇÍÊÑÇã ÍÞæÞ ÇáÚãÇá æ ÇáÇÓÊÌÇÈÉ áãØÇáÈåã ÈÔßá ÊÏÑíÌí.
4 –ÇáÊÒÇã ÇáØÑÝíä ÈãæÇÕáÉ ÇáÍæÇÑ Ýí Ìæ ãä ÇáãÓÄæáíÉ æ ÇáÌÏíÉ æ ÊÏÇÑÓ ÇáãáÝ ááÚãÇá Ýí ÃÞÑÈ ÇáÂÌÇá.ÇáÊæÞíÚÇÊ:

ÅÏÇÑÉ ÇáãÄÓÓÉ
ããËáí ÇáÇÊÍÇÏ ÇáãÍáí
ããËáí ÇáãßÊÈ ÇáäÞÇÈí ÔÇáæßÇ ÈÇáÑÔíÏíÉ
ÇáãÚÇÖíÏ ÈÃÑÝæÏ

Commentaire N�65 Post� par : BRAHIM AUTRE FOIS Le 10 / 01 / 2010 à 10:12 Adresse IP: 41.250.21.240
SALAM ALIKOM? FHAD NI9ACH KATGHTALAF ALARAA BAYNA MOIYD WA MO3ARID. W9ALIL FIN TAL9AW CHI WAHD TAYHDAR BELMANTI9 O BELHIAD. HAD CHI 3LACH ANA GHADI NHAWL NKON MOHAYID. ORIDO AN A9OL LIL3OMAL IYAKOM WALISAA LI ALMOSASA LI KAT3AMLO FIHA WA LI LPATRON IYAK WA ALISAA LI3OMALIK. WALAKIN FI HAKIKATI ALAMR 3ALA AL3OMAL AN YA3RIFO ANA CHARIKAT F CASABLANCA YOSARIHONA ALO3OMAL BAL3ORAM WALA MAN YOHARIK SAKIN. FIHIN ANA HADA ALFONDOK 9AMA BIMA TA9OM BIH JOL CHARIKAT FALMAGHREB. LIDA YAJIBO HAL HADIHI ALMACHAKIL BA3IDAN 3ANI TA3ANOT BINA9ABA WALA BISOLTA. LINA LA NA9ABA WAJDA CHI HAL WALA SOLTA WAJDA CHI HAL . GHASNA 3O9OL MODABIRA LI TARDI TARAFIN
Commentaire N�66 Post� par : Annon. User Le 10 / 01 / 2010 à 15:03 Adresse IP: 196.217.241.47
min ha9ko diro na9aba walakin tkon f3ilm idara o zaydon mnin na9aba ha9 machro3 3lah khayfin hta idara daba raha mtab9a l9anon m3ako fin kayan lmochkil ontoma katzido fih
Commentaire N�67 Post� par : 3amel f hotel xaluca Le 10 / 01 / 2010 à 16:10 Adresse IP: 196.217.241.47
salam, awal haja nbghi nbda biha klami hi anho machi min ha9 ay wahad yhdar b ismi ana min 3omal xaluca o bhali khtir ma3andna htta 3ala9 b na9abatkom , nous bari ouna minkom.
Commentaire N�68 Post� par : Motaferij Le 12 / 01 / 2010 à 17:28 Adresse IP: 196.217.241.47
Bravo assi Tayeb patron Groupe Xaluca , kolti kalma o kont 9adha , al badi adllam . Rabi yhafedk min ayne al hossad .
Commentaire N�69 Post� par : Motaferij Le 12 / 01 / 2010 à 17:35 Adresse IP: 196.217.241.47
sorry soryy l had al na9aba. L Khassha na9aba dail assah .
Commentaire N�70 Post� par : ghayour Le 16 / 01 / 2010 à 15:20 Adresse IP: 212.217.77.1
lmotafarij bka tfaraj wkhraj man had souk rah kbir 3lik wmatfhamch fih wmakharaj 3ala lablad w3la taybi braso ghir bhalkom almonafikin katabkaw ghir tfarjo wtzido fl3afya tach3al wmakaynch likaydkhal bkhit byad wala bkalima tayiba
Commentaire N�71 Post� par : zizou Le 20 / 02 / 2010 à 01:59 Adresse IP: 41.140.34.109
c est vraiment un grand changement percu au niveau de l hotel de xaluca.Merci a ces jeunes erfaudienne qu eont pris l intiative de montre autres pers qu il faut avoir des changement au niveau de cette etablisemnt qui a vu ce devolopement grace e ces tech hotel, mais le probles se pose au niveau de directeur de l'etablisement qu a rendu cette etablisement comme un pordelle et je m excuse pour le terme,si lui qui a oriente se jeune patron ves les mauvaises lois du travail car lui il a etes un victime de la mauvaise direction des autres hotel il a venus a cette etablisement pour la vangence des autres.
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=