zizvalley errachidia
ÊÃÌíá ÞÖíÉ åÊß ÚÑÖ ÞÇÕÑ ÈÇáÑÔíÏíÉ Åáì ÇáÃÓÈæÚ ÇáãÞÈá
Publi� Le 04 / 12 / 2009 à 23:00 | Dans Société | 9823 Lectures | E-mail Article | Imprimer Article
ÞÑÑÊ ÇÓÊÆäÇÝíÉ ÇáÑÔíÏíÉ¡ ÇáÃÓÈæÚ ÇáãÇÖí¡ ÊÃÌíá ÞÖíÉ åÊß ÚÑÖ ÞÇÕÑ äÊÌ Úäå Íãá Åáì ÇáÃÑÈÚÇÁ ÇáãÞÈá¡ ßãÇ ÃãÑÊ È"ÅÍÖÇÑ" ÇáãÚáãÉ ÇáãÓÇÚÏÉ (ÓäÇÁ)¡ ÇáÊí ßÇäÊ ÕÑÍÊ¡ ÍÓÈ ãÍÇÖÑ ÇáÖÇÈØÉ ÇáÞÖÇÆíÉ¡ ÃäåÇ¡ æÈÃãÑ ãä ÇáÍÇÑÓÉ ÇáÚÇãÉ¡ ÑÇÝÞÊ ÇáÖÍíÉ Åáì ÛÑÝÊåÇ áÊÛííÑ ãáÇÈÓåÇ¡ æÃä åÐå ÇáÃÎíÑÉ ÃÎÈÑÊåÇ ÈÃäåÇ æÖÚÊ ãæáæÏÇ¡ æØáÈÊ ãäåÇ Ãä ÊÓÊÑ åÐÇ ÇáÃãÑ¡ ßãÇ ÃÎÈÑÊåÇ Ãä ÚãåÇ åæ ãä ßÇä æÑÇÁ ÍãáåÇ.


æßÇäÊ ÇáÊáãíÐÉ ÝÏæì (17 ÓäÉ) ÊÛíÈÊ Úä ÇáÍÖæÑ ÒåÇÁ ÚÔÑíä ÌáÓÉ¡ ÎáÇá ÃÑÈÚÉ ÚÔÑ ÔåÑÇ¡ ÞÈá Ãä ÊÓÊÌíÈ áÇÓÊÏÚÇÁ ÇÓÊÆäÇÝíÉ ÇáÑÔíÏíÉ¡ æÍÖÑÊ ÌáÓÉ íæã ÇáÃÑÈÚÇÁ ÇáãÇÖí¡ ÍíË ÇÓÊãÚÊ ÅáíåÇ ÇáãÍßãÉ ÈÎÕæÕ ãä íÞÝ ÎáÝ åÊß ÚÑÖåÇ¡ æÍãáåÇ ÈãæáæÏ ßÇäÊ æÖÚÊå¡ ÔåÑ ÃßÊæÈÑ ãä ÇáÓäÉ ÇáãÇÖíÉ¡ ÈÅÍÏì ÇáãÄÓÓÇÊ ÇáÊÚáíãíÉ ÈÇáãÏíäÉ äÝÓåÇ¡ æÇáÐí íÊÇÈÚ Ýíå ÚãåÇ¡ ãä ÃÌá "åÊß ÚÑÖ ÞÇÕÑ äÊÌ Úäå ÇÝÊÖÇÖ ÇáÈßÇÑÉ æÇáÍãá"¡ Åáì ÌÇäÈ ßá ãä ÇáãßáÝÉ ÈÇáÍÑÇÓÉ ÇáÚÇãÉ æããÑÖÉ ÇáÞÓã ÇáÏÇÎáí ááãÄÓÓÉ¡ ÍíË ßÇäÊ ÊÞíã ÇáÖÍíÉ¡ æÇááÊíä ÊæÈÚÊÇ ãä ÃÌá ÌäÍÉ "ÚÏã ÇáÊÈáíÛ Úä æÞæÚ ÌäÇíÉ".

æÎáÇá ÇáÇÓÊãÇÚ ÅáíåÇ ãä ÞÈá ÇáãÍßãÉ¡ ÊãÓßÊ ÇáÊáãíÐÉ ÈæÞÇÆÚ ÇáÑæÇíÉ ÇáËÇäíÉ ÇáÊí ßÇäÊ ÓÑÏÊåÇ Úáì ÇáÖÇÈØÉ ÇáÞÖÇÆíÉ¡ ÈãÞÑ ãÕáÍÉ ÇáÃãä¡ æÇáÊí ãÝÇÏåÇ ÃäåÇ¡ ÐÇÊ íæã ãä ÃíÇã ÔåÑ íäÇíÑ ãä ÇáÓäÉ ÇáãÇÖíÉ¡ ÍæÇáí ÇáÓÇÚÉ ÇáÓÇÈÚÉ ÕÈÇÍÇ¡ ÊæÌåÊ Åáì ÍÞá æÇáÏåÇ¡ ÇáÐí íÈÚÏ Úä ãÓßäåÇ ÈÍæÇáí ßíáæãÊÑ æÇÍÏ¡ æÝí ÇáØÑíÞ¡ ÝæÌÆÊ ÈÔÎÕ ÊÌåá åæíÊå æãáÇãÍå¡ ÇÚÊÑÖ ÓÈíáåÇ¡ æÃãÓß ÈåÇ¡ æÇÛÊÕÈåÇ¡ æÇäÕÑÝḷḷḷ ãÈÑÆÉ ÈÐáß ÚãåÇ ÇáÐí ßÇäÊ ÇÊåãÊå ÃãÇã ÇáÖÇÈØÉ ÇáÞÖÇÆíÉ¡ æåí ãÇ ÊÒÇá ÈÇáãÓÊÔÝì¡ Ýí ÑæÇíÉ Ãæáì¡ æãÝÇÏåÇ Ãä ÚãåÇ åÔÇã È. (28 ÓäÉ) åæ ãä åÊß ÚÑÖåÇ¡ æÇÝÊÖ ÈßÇÑÊåÇ¡ æÊÓÈÈ Ýí ÍãáåÇ. æÃä Ðáß Êã¡ ÍÓÈ åÐå ÇáÑæÇíÉ¡ ÈÛÑÝÉ ÈÇáãäÒá ÇáÌãÇÚí ÇáÐí ÊÞØäå ÇáÚÇÆáÉ ßßá¡ æßÇä Ðáß íæã ÌãÚÉ¡ ÅÐ Ãä ÇáÚã åÔÇã áÇ íÔÊÛá ÎáÇáå¡ áÃäå äÌÇÑ¡ æÃäåÇ¡ íæãåÇ¡ ßÇäÊ ãÊÌåÉ Åáì ÇáãÑÍÇÖ ÇáßÇÆä ÞÑÈ ÛÑÝÉ ÚãåÇ¡ æÚäÏ ÎÑæÌåÇ ãäå¡ ÇÓÊÏÑÌåÇ Åáì ÛÑÝÊå¡ æÌÑÏåÇ ãä ãáÇÈÓåÇ ÇáÏÇÎáíÉ¡ æÇÝÊÖ ÈßÇÑÊåÇ¡ æÃäå ÚÇæÏ åÐÇ ÇáÝÚá íæã ÇáÌãÚÉ ÇáãæÇáí.
æãä ÌÇäÈå¡ ÃäßÑ ÇáãÊåã ÈÏæÑå ÇáãäÓæÈ Åáíå¡ ãÊÑÇÌÚÇ ÈÐáß Úä ÇáãäÓæÈ Åáíå Ýí ãÍÇÖÑ ÇáÖÇÈØÉ ÇáÞÖÇÆíÉ¡ æÇáÊí ÃßÏ ÝíåÇ ÊÕÑíÍÇÊ ÇáÖÍíÉ ÈÇÓÊËäÇÁ ÎáÇÝ æÞÚ ÈíäåãÇ Ýí ÇáããÇÑÓÉ ÇáÌäÓíÉ ÇáÃæáì¡ ÅÐ ÕÑÍÊ ÇáÊáãíÐÉ ÃäåÇ ÈæÔÑÊ ÈÇáÛÑÝÉ¡ ÝíãÇ ÕÑÍ ÚãåÇ ÃäåÇ ÊãÊ ÈÍÞá æÇáÏå¡ ÈÖæÇÍí ÇáãÏíäÉ...

æãä ÌåÊåÇ¡ ÃßÏÊ ÇáããÑÖÉ ÃäåÇ ÝÚáÇ ÊÏÎáÊ áÊÞÏíã ÇáÅÓÚÇÝÇÊ ÇáÃæáíÉ ááÊáãíÐÉ¡ æÙáÊ Åáì ÌÇäÈåÇ ÎæÝÇ ãä ÅíÐÇÁ äÝÓåÇ¡ Ãæ æÞæÚ ãÇ áÇ ÊÍãÏ ÚÞÈÇå¡ ÈíäãÇ ÊßáÝÊ ÇáÍÇÑÓÉ ÇáÚÇãÉ ÈÇáÅÌÑÇÁÇÊ ÇáÅÏÇÑíÉ...


Úáí ÈäÓÇÚæÏ (ÇáÑÔíÏíÉ)

Commentaires article
Commentaire N�1 Post� par : helllllllllllllllllllboy Le 05 / 12 / 2009 à 10:22 Adresse IP: 41.249.16.36
waw lmonkar alwzazn lah ikhrjna mn dar l3ib bla 3ib
golo aminee

hellllllboy from errachidia in targa
Commentaire N�2 Post� par : ismai Le 05 / 12 / 2009 à 10:47 Adresse IP: 41.250.230.147
Çäå áãä ÇáãÄÓÝ ÍÞÇ Çä äÔÇåÏ åÇ ÇáÓáæß ÇáÏí ÇÏì Çáì ãÇ áÇíÍãÏ ÚÞÈÇå æÕÑÇÍÉ ÇáÇÈÇÁ æ ÇáÇÚáÇã æÇáËÞÉ ÇáÒÇÆÏÉ ÇáÊì íæáíåÇ ÇáÇÈÇÁ áÈäÇÊåä áÇ ãÍÇáÉ ÊÄÏí Çáì ÇßËÑ ãä Ïáß äÊãäì Çä íäÇá ÇáÚÞÇÈ ãÚ ÇÞÕì ÇáÚÞæÈÇÊ ÇáããßäÉ ááÝÇÚá æ ßÏÇ ÇáÈäÊ áÇäåÇ ÔÑíß Ýí ÇáÝÚá æ ÈÇÑÇÏÊåÇ åÏÇ ãÇ áÇÔß Ýíå
Commentaire N�3 Post� par : xxx Le 05 / 12 / 2009 à 16:20 Adresse IP: 41.140.11.152
lah ihfeed
Commentaire N�4 Post� par : youssef Le 05 / 12 / 2009 à 18:15 Adresse IP: 196.217.18.221
7choma o 3ib o3ar 3la 3amha chmata hadak mayaswach khashom i habssoh
Commentaire N�5 Post� par : Moha Le 05 / 12 / 2009 à 20:27 Adresse IP: 41.140.14.223
yarbi salama mab9a may3jeb
Commentaire N�6 Post� par : abdesalam Le 05 / 12 / 2009 à 21:25 Adresse IP: 41.248.125.11
7choma hadchi errachidia blad lkhir
Commentaire N�7 Post� par : Xxx Le 05 / 12 / 2009 à 23:57 Adresse IP: 41.249.72.210
llah ister hachi li na9s
Commentaire N�8 Post� par : titi Le 06 / 12 / 2009 à 08:16 Adresse IP: 81.192.10.145
ÊÈÞì åÐå ÇáÌÑíãÉ ÛíÑ ÞÇÈáÉ ááÊÕÏíÞ. áÞÏ ÓÈÈÊ Ýí ÊÏÇÚíÇÊ ÎØíÑÉ áÚÇÆáÉ ÇáÖÍíÉ æ ÇáãÊåã æáÓßÇä ÇáÞÕÑ ÈÇßãáåã. áßäåÇ ÞÏãÊ ÏÑÓÇ ãåãÇ áßá ÇáÇÓÑ ÈÖÑæÑÉ ÇáÇÍÊíÇØ ãä Òäì ÇáãÍÇÑã ÇáÐí ÇÕÈÍ íÊÝÔì ÈÔßá ÎØíÑ
ãä ÓßÇä ÞÕÑ ÊÓßÏáÊ
Commentaire N�9 Post� par : mohamed wald rich Le 06 / 12 / 2009 à 13:23 Adresse IP: 41.251.72.147
had lwa9i3a kat3bar 3la lhamajiya dyal had chakhs li ma3ndo damir lah ikhlso
wassallllllllam
Commentaire N�10 Post� par : 3abass Le 06 / 12 / 2009 à 16:52 Adresse IP: 41.249.96.38
7choma 3likom yalibaghyin tchawhou brachidia wakalna 3likom lah walakin danb machi danb dik l9asir walakin danb hadak dib lah iya5d fih l7a9 wanoutalibou bi2inzal achad al 3ou9oubat 3alayh
Commentaire N�11 Post� par : jihane Le 06 / 12 / 2009 à 18:48 Adresse IP: 41.140.251.38
lah yakhod lha9
Commentaire N�12 Post� par : nato... Le 06 / 12 / 2009 à 20:16 Adresse IP: 196.217.31.107
je vais dire tt simplement qu'il ne faut pas juger de quelques chose qu'on a des doutes envers elles ou plutot quelque chose qu'on ne connait pas. Certes c'est honteux d'entendre des choses comme celles-ci surtout lorsque on vit dans une ville calme a savoir errachidia et plus precisement un "KSAR" comme le notre....mais il faut savoir toutes les detailles avant de juger... (un habitant de "TISAGDALT")..
Commentaire N�13 Post� par : asmae lmohit. Le 06 / 12 / 2009 à 20:56 Adresse IP: 196.217.33.34
la hawla wa 9owata ila bilah ,zina l maharim 9adiya kay 9cha3r liha l badan hadak bnadm labda an totaba9a 3alayh achad l 3o9obat it machi rtakb jarimat hatk 3ird o salam bal 9am b jarima maydirhach insan 3adi 3ando damir o kaykhaf men lah .lahoma ina hada monkar ohadik l bant khasha t9ol l ha9i9a machi kola mra tgol haja daba li 3ta lah 3tah.lah ikharjna men dar l3ib bla 3ib .
Commentaire N�14 Post� par : tamazighte Le 07 / 12 / 2009 à 13:11 Adresse IP: 84.125.87.252
yarbi salama ach had lwa9i3a of errachidia hadchi maytsda9ch kimagalo lwala llah ihad lbas
Commentaire N�15 Post� par : hicham Le 07 / 12 / 2009 à 19:36 Adresse IP: 196.217.27.217
allah yaster 3la wlidatena hadchi ktir o maysda9och la39el wach 3am yedir had lmonkar ache khalla lroreb maydiro o hadchi fe 9ssor errahidia ya3ni fe blad lahchoma o tarbia o layhia o lma39ol brit a9ssa l3o9oba lhad chakhss allah yakhod fih ha9 o hatta walidiha wach maytine bach banthom hamla 9 chhor o homa lakhbar
Commentaire N�16 Post� par : MOCHTA9A ALIA BALDI ALHBIB Le 07 / 12 / 2009 à 19:59 Adresse IP: 80.236.18.77
ZA3MA ALYDIR ALKHIR FAH AZMN MILI AB9A AL3M KAYCHD BENT KHTO OHYA EA3MA BAHL BANTO MAB9AT TI9A
Commentaire N�17 Post� par : BAZ Le 08 / 12 / 2009 à 00:39 Adresse IP: 212.217.77.60
AWDI ACH NGOLKOM MLI KATFKAR FHADCHI KAYBAN LIK THAZ WAHD JWAN OTB3O JWAN AKHOR HAD LWA9I3 MAKHSAKCH TKON FIH SAHI ILA BGHITI TB9A B39LK LAHIHFAD M3A LAH ISTAR OSAFI LAAAAAAAAAAAH IHFDNA WIHFDKOM MN JAYAT WILA JAW ISLMO
Commentaire N�18 Post� par : abdelhak Le 08 / 12 / 2009 à 11:45 Adresse IP: 196.12.236.101
7choma hadchi li b9ina kansm3o fhad lblad mab9a may3jb
ellaystr osafi o ellayhdi ljami3
Commentaire N�19 Post� par : . Le 10 / 12 / 2009 à 15:54 Adresse IP: 41.140.10.87
lkhataa kayaw9a3 walakin machi f rrachidiya hit hadchi ma3andoch sabi9a hadi awwal hala kaykon fiha l3am hit nnat ktkhaf 3la 3aradha o lmasoliya kamla katarja3 lmol lfa3la
Commentaire N�20 Post� par : ssalama Le 10 / 12 / 2009 à 15:57 Adresse IP: 41.140.10.87
3ib o 3ar twassakh ssom3a dyal lablad yatchaffaw fina l3adyan kolchi 3arf lablad llah i3ammarha dar walakin kayn lli baghilina choha llah i3tih choha rir bohdo ammmiiin
Commentaire N�21 Post� par : mo7a Le 10 / 12 / 2009 à 19:39 Adresse IP: 41.140.40.180
3alama mn 3alamat sa3a alozazn hadi hya fitnat lmassi7 DJJAL mab9at la ti9a la 7choma la man3rf mafhmtch offffff
Commentaire N�22 Post� par : mo7a Le 10 / 12 / 2009 à 19:42 Adresse IP: 41.140.40.180
la 7awla wa la 9owwa illa billah al3aliy al3adim
la9ad sado9a 9awlo wazzon : OR T99IMI LM399oL F 9SR SOU9
Commentaire N�23 Post� par : hicham Le 14 / 12 / 2009 à 18:39 Adresse IP: 196.206.128.102
benesba liya ana manloumch dak oula dik nloum lwa9i3 li3aichou dak esyed awalan hit anhou rtakb limakhsouch etertakb hada wa9i3 benesba lmgharba sahl oumakinch chi moutanfas benesba ldak seyed lertakb anho wa9i3 rtakbou oukhas e3tarf beh awalan dak lmawloud kif edr menin tkoun andou dik 16 oula 18 la ab wala oum ya3ni anahou mehroum ou kifach ewajh l3alam lihayt beh hada kalam moukhtasar ya3ni selek ou3di tay3fou rbi had elwa9i l3aychin feh mouchkil
Commentaire N�24 Post� par : DEL Le 23 / 04 / 2010 à 11:50 Adresse IP: 196.12.233.84
hchoma hadachi lidar fha9had 9ASIR WALAKIN HADACHO KOLO TAYBAYANE SOA TADBIR OU L5WAD LI3AYCHINO F MOJTAMA3 MAROC OU DAMIRO IHASBO
Commentaire N�25 Post� par : naser Le 26 / 04 / 2010 à 15:50 Adresse IP: 41.140.252.12
had khaso l7abs ohtahia sahmat m3ah bach ib9a dima tame3 fiha wakha 3amha kantmanawa9sa l3o9obat lihom b 2 bach ikono 3ibra liljami3.okantmana salam liljami3
Commentaire N�26 Post� par : zaki Le 08 / 05 / 2010 à 11:28 Adresse IP: 41.140.162.187
hchoma o3ib o3ar zinat almaharim jzaoho jhanam lah injina onji jami3 lmoslimin ama hado rah yahod lah ikhrjna mn dar l3ib bla 3ib
Votre nom:
Votre E-mail:
Message:
code: 1+5=